Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 14.04.2009 - 13:19  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:55  //  zobrazené: 1889

03/2009 zasadnutie komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie

číslo: 03/2009  |  dátum konania: 08.04.2009

Prítomní: MUDr. Grell, MUDr. Hikkel, Ing. Galbavá, Mgr. Zozuláková, Mgr. Šperka, 
                 Mgr. Mika, Ing. Vičíková, p. Jaroš, p. Valent,  
Ospravedlnení: MUDr. Bečár, RSDr. Gomboš, JUDr. Marinčák, Ing. Topercerová, 
Prizvaní:  PhDr. Kuklovský, p. Botková

Zasadnutie otvoril a viedol MUDr. Jozef Grell, predseda komisie. V úvode rokovania  privítal prítomných a skonštatoval, že účasť členov tvorí nadpolovičnú väčšinu, čím je zasadnutie komisie uznášania schopné.
Komisia  rokovala podľa nasledujúceho programu:

Program: 1. Otvorenie
2. Prerokovanie žiadostí z referátu bytov
3. Rôzne
4. Záver

k bodu č. 2

Žiadostí z bytového referátu predložila p. Botková.

1. Jozef Csorgo, bytom Šaľa, Rímska 2137/1 - žiadosť o schválenie spoločného nájmu
    s Máriou Mizerovou, bytom Rímska 2137/1

Nájomníkom bytu č.21 na III. poschodí v dome so súpisným číslom 2137  vo vchode č.1, na ulici Rímskej je Jozef Csorgo. Žiada o spoločný nájom so svojou tetou p. Máriou Mizerovou, nar.28.06.1951, bytom Rímska 2137/1. Pani Mizerová má na uvedenej adrese trvalý pobyt od 25.9.2006 ako člen domácnosti.
Na predmetnom byte Bytkomfort, s.r.o. ako správca neeviduje  žiadnu pohľadávku.      

Hlasovanie: Prítomní: 9, Za: 9
U z n e s e n i e  č. 13/2009
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča schváliť spoločný nájom Jozefa Csorga, nájomníka bytu č. 21 na III. poschodí v dome so súpisným číslom 2137 vo vchode č.1 na ulici Rímskej so svojou tetou p. Máriou Mizerovou, nar. 28.06.1951, trvale bytom Šaľa, Rímska č. 2137/1.

2. Medard Szilágyi a Jana Szilágyiová, bytom Šaľa, Hlavná 2112/95 - žiadosť o schválenie
    spoločného nájmu s p. Anetou Szilágyiovou


Nájomníkom bytu č.9 na prízemí v dome so súpisným číslom 2112  vo vchode č.95, na ulici Hlavnej sú Medard Szilágyi a Jana Szilágyiová. Žiadajú o spoločný nájom so sestrou nájomníka p. Anetou Szilágyiovou, nar.14.07.1983, bytom Šaľa, Dolná č.6, ktorá sa nachádza v aktuálnom poradovníku pod č.7.
Na predmetnom byte Bytkomfort, s.r.o. neeviduje  žiadnu pohľadávku.                                     

Hlasovanie: Prítomní: 9, Za: 9
U z n e s e n i e  č. 14/2009
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča schváliť spoločný nájom Medarda Szilágyiho a Jany Szilágyiovej, nájomníkov bytu č. 9 na prízemí v dome so súpisným číslom 2112 vo vchode č.95 na ulici Hlavnej so sestrou Anetou Szilágyiovou, nar. 14.07.1983, trvale bytom Šaľa, Dolná č.6.

3. Roman Harčár, bytom Šaľa, Rímska č. 2137/1 a Marianna Mrlláková, bytom Šaľa, Rímska
    2137/1 - žiadosť o schválenie vzájomnej výmeny bytov


Nájomníkom bytu č.1, 2izbový, na prízemí v dome so súpisným číslom 2137  vo vchode č.1, na ulici Rímskej je  Roman Harčár. Nájomníkom bytu č.22, garsónky, na III. poschodí v dome 2137 vo vchode č.1 na ulici Rímskej je Marianna Mrlláková.  Žiadajú o schválenie vzájomnej výmeny z nasledovných dôvodov: p. Roman Harčár zostal v byte sám, p. Marianna Mrlláková odôvodnila žiadosť založením rodiny.
Na predmetných  bytoch v súčasnej dobe  Bytkomfort, s.r.o. neeviduje  žiadnu pohľadávku.

Hlasovanie: Prítomní: 9, Za: 9
U z n e s e n i e  č. 15/2009
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča schváliť vzájomnú výmenu bytov medzi Romanom Harčárom, nájomníkom dvojizbového bytu č. 1 na prízemí v dome so súpisným číslom 2137 vo vchode č.1 na ulici Rímskej a Mariannou Mrllákovou, nájomníčkou garsónky bytu č. 22,  na III. poschodí v dome so súpisným číslom 2137 vo vchode č. 1 na Rímskej ulici.

4. Obsadenie uvoľneného bytu – garsónky na ulici Rímskej č. 2137/3

Dňa 31.03.2009 sa uvoľnil byt č.6-garsónka, na prízemí, v dome so súpisným číslom 2137 vo vchode č.3 na ulici Rímskej v Šali- Veči po nájomníkovi Martinovi Vargovi. Byt je potrebné   obsadiť uchádzačom z aktuálneho poradovníka schváleného primátorom mesta dňa 5.11.2008. V aktuálnom poradovníku sa o prenájom garsónky nachádza 30 uchádzačov.

Hlasovanie: Prítomní: 9, Za: 9
U z n e s e n i e  č. 16/2009
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča prideliť byt č. 6- garsónku na prízemí v dome so súpisným číslom 2137 vo vchode č.3 Ľubici Slávikovej, trvale bytom Šaľa, Narcisová č.8 zo zoznamu poradovníka uchádzačov o prenájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa zostaveného v súlade s VZN č. 6/2002 a Smernice MV a RR č. 2/2003 vypracovaného Bytkomfortom s.r.o. v Šali na základe stanoviska Komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie, schváleného primátorom mesta dňa 05.11. 2008. 
 

Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu predseda komisie MUDr. Jozef Grell sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie komisie.