Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 02.07.2021 - 11:47  //  aktualizácia: 23.09.2021 - 08:40  //  zobrazené: 1977

03/2021 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 24/06/2021

číslo: 03/2021  |  dátum konania: 02.07.2021  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

M E S T O   Š A Ľ A

 

Uznesenia a hlasovania

z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali

zo dňa 24. júna 2021

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Hlasovanie č. 1

stiahnuť z programu rokovania:

 • z časti D. Majetkové záležitosti materiál číslo D 7/3/2021 – Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Alexa Eliáša, trvale bytom Školská 351/8, 927 01 Šaľa, Darinu Százovú, r. Eliášovú,
  J. Palárika 399/16, 927 01 Šaľa.

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

 

Hlasovanie č. 2

doplniť do programu rokovania:

 • do časti F. Právne záležitosti materiál číslo F 1/3/2021 – Memorandum o spolupráci a podpore kandidatúry mesta Nitra na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

 

Hlasovanie č. 3

doplniť do programu rokovania (Ing. Peter Andráši):

 • do časti B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení bod číslo B 2/3/2021 – Návrh na zmenu Prílohy č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta.

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

 

Proti hlasovalo: 1

Ing. Tibor Baran,

Zdržalo sa: 1

Peter Szalay,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

 

Hlasovanie č. 4

doplniť do programu rokovania (Peter Hlavatý):

 • do časti H. Rôzne bod číslo H 2/3/2021 – Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa – stanovisko mestského zastupiteľstva k navrhovanej činnosti.

Za hlasovalo: 13

Ing. Peter Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 5

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Krištof, Peter Szalay,

Zdržalo sa: 2

PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Róbert Tölgyesi,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

 

Hlasovanie č. 5

Schvaľovanie programu rokovania (podľa pozvánky zverejnenej na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta) bez stiahnutého materiálu D7:

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

 

Hlasovanie č. 6

Návrhová komisia

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák,
JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 2

Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Nehlasovalo: 0

 

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

 

Hlasovanie č. 7

Overovatelia zápisnice

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 2

Mgr. Mária Farkašová, Ing. Slavomír Kališ,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

 

 

Materiál číslo A 1/3/2021 -

Uznesenie č. 3/2021 – I.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo
 1. Správu z kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov kontrolou dodržiavania Prevádzkových poriadkov pohrebísk mesta Šaľa a mestskej časti Veča
 2. Správu kontroly čerpania výdavkov v rozpočtovej organizácii mesta Šaľa, Materská škola 8. mája, Šaľa
 3. Správu z kontroly dodržiavania pokladničného poriadku v pokladni Mestskej polície v Šali
 4. Správu z kontroly dodržiavania VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Základnej umeleckej škole v Šali
 1. berie na vedomie
 1. Správu z kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov kontrolou dodržiavania Prevádzkových poriadkov pohrebísk mesta Šaľa a mestskej časti Veča
 2. Správu z kontroly čerpania výdavkov v rozpočtovej organizácii mesta Šaľa, Materská škola 8. mája, Šaľa
 3. Správu z kontroly dodržiavania pokladničného poriadku v pokladni Mestskej polície
  v Šali
 4. Správu z kontroly dodržiavania VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Základnej umeleckej škole v Šali

 

Hlasovanie č. 8

Za hlasovalo: 16

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 4

Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Krištof, Róbert Tölgyesi,

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo A 2/3/2021 -

Uznesenie č. 3/2021 – II.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na II. polrok 2021,

 1. schvaľuje

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na II. polrok 2021.

 

Hlasovanie č. 9

Za hlasovalo: 16

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 4

Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Krištof, Róbert Tölgyesi,

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo A 3/3/2021 -

Uznesenie č. 3/2021 – III.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

 1. prerokovalo

správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,

 1. berie na vedomie

správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.

 

Hlasovanie č. 10

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ,
Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Krištof,

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo A 4/3/2021 -

Uznesenie č. 3/2021 – IV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

správu o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali za rok 2020,

 1. berie na vedomie

správu o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali za rok 2020.

 

Hlasovanie č. 11

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo A 5/3/2021 - Správa o činnosti a rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska v Šali za rok 2020

Uznesenie č. 3/2021 – V.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

správu o činnosti a rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska v Šali za
rok 2020,

B.berie na vedomie

správu o činnosti a rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska v Šali za
rok 2020.   

 

Hlasovanie č. 12

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

Materiál číslo A 6/3/2021 -

Uznesenie č. 3/2021 – VI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo   

informáciu o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ v znení Dodatku č. 20 – 23,

 1. berie na vedomie

informáciu o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ v znení Dodatku č. 20 – 23.

 

Hlasovanie č. 13

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Mgr. Mária Farkašová,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo A 7/3/2021 -

Hlasovanie o poslaneckom návrhu Miloša Reháka v znení:

 • odporúča spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. vypracovanie podnikateľského zámeru
  na komplexné technické služby s možnosťou realizácie etapovite.

Hlasovanie č. 14

Za hlasovalo: 17

Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 3

Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Poslanecký návrh Miloša Reháka bol prijatý.

 

Uznesenie č. 3/2021 – VII. (so zapracovaným poslaneckým návrhom)

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo   

informáciu o možnosti vytvorenia pracovnej skupiny na menšie komunálne činnosti,

 1. berie na vedomie

informáciu o možnosti vytvorenia pracovnej skupiny na menšie komunálne činnosti,

 1. odporúča

vypracovanie podnikateľského zámeru na komplexné technické služby s možnosťou realizácie etapovite

Z: MeT Šaľa, spol. s r. o.

 

Hlasovanie č. 15

Za hlasovalo: 13

Ing. Róbert Andráši, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 2

MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Krištof,

Zdržalo sa: 4

Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, Peter Szalay,

Nehlasovalo: 1

Ing. Ivan Kováč,

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo B 1/3/2021 -

Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Tomáša Mészárosa v znení:

 • odporúča primátorovi mesta zabezpečiť spracovanie koncepcie parkovacej politiky jednotlivých zón na základe ÚGD do konca roka 2022.

Hlasovanie č. 16

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Ing. Ivan Kováč,

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Poslanecký návrh Ing. Tomáša Mészárosa bol prijatý.

 

Uznesenie č. 3/2021 – VIII. (so zapracovaným poslaneckým návrhom)

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

dokument – územnoplánovací podklad „Územný generel dopravy v meste Šaľa v predloženom rozsahu,

 1. schvaľuje

dokument – územnoplánovací podklad „Územný generel dopravy v meste Šaľa v predloženom rozsahu.

 1. odporúča

primátorovi mesta zabezpečiť spracovanie koncepcie parkovacej politiky jednotlivých zón na základe ÚGD do konca roka 2022.

Hlasovanie č. 17

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Bod číslo B 2/3/2021 -

Uznesenie č. 3/2021 – IX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

predložený návrh na zmenu prílohy č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta,

 1. schvaľuje

zmenu prílohy č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta podľa predloženého návrhu.

 

Hlasovanie č. 18

Za hlasovalo: 16

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 1

Ing. Gabriela Lacková,

Zdržalo sa: 3

Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Bod G. Vystúpenia verejnosti –

 

Hlasovanie o prvom poslaneckom návrhu Ing. Róberta Andrášiho v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 •  

kompetentným pracovníkom Mestského úradu v Šali vypracovať návrh na harmonogram využívania Mestskej športovej haly pre sezónu 2021/2022, v ktorom by boli zahrnuté aj tréningové jednotky pre HŠK Legends Šaľa, o.z.

T: 31. júla 2021

 

Hlasovanie č. 19

Za hlasovalo: 3

Ing. Róbert Andráši, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš,

Proti hlasovalo: 10

Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 6

Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár,

Nehlasovalo: 1

Mgr. Dominika Jarošová,

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Prvý poslanecký návrh Ing. Róberta Andrášiho nebol prijatý.

 

 

Hlasovanie o druhom poslaneckom návrhu Ing. Róberta Andrášiho v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

ukladá

kompetentnému pracovníkovi Mestského úradu v Šali, aby v termíne do 31. júla 2021 vypracovali príslušnú dokumentáciu a jednoznačné písomné stanovisko, ktorým:

 1. budú stanovené pravidlá, v ktorých termínoch si takéto zápasy rozlosované podľa slovenského zväzu hádzanej môže HŠK Legends Šaľa, o.z. naplánovať,
 2. bude potvrdené, či môže HŠK Legends Šaľa, o.z. využívať hnuteľný majetok napr. bránky, siete za bránkou, striedačky, svetelnú tabuľu nachádzajúce sa bežne v hale a je nevyhnutný na odohratie zápasu,
 3. bude právne zastrešené prenajímanie haly podľa možností tak, aby nebolo potrebné pred každým zápasom pripravovať jednorazovú zmluvu o prenájme. 

 

Hlasovanie č. 20

Za hlasovalo: 3

Ing. Róbert Andráši, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš,

Proti hlasovalo: 10

Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 6

Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár,

Nehlasovalo: 1

Mgr. Dominika Jarošová,

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Druhý poslanecký návrh Ing. Róberta Andrášiho nebol prijatý.

 

 

Materiál číslo C 1/3/2021 - Záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií
a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2020; Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2020

Uznesenie č. 3/2021 – X.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2020,

 1. schvaľuje

záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2020 nasledovne:

 

 1. Plnenie rozpočtu mesta Šaľa k 31.12.2020 bez finančných operácií:

 

plnenie bežných príjmov vo výške                               19 857 626 EUR

čerpanie bežných výdavkov vo výške                          18 755 657 EUR

prebytok bežného rozpočtu                                             1 101 969 EUR

 

plnenie kapitálových príjmov vo výške                          1 484 298 EUR

čerpanie kapitálových výdavkov vo výške                        940 071 EUR

prebytok kapitálového rozpočtu                                        544 227 EUR

 

bežné a kapitálové príjmy vo výške                             21 341 924 EUR

bežné a kapitálové výdavky vo výške                          19 695 728 EUR

prebytok rozpočtu                                                        1 646 196 EUR

 

 1. Plnenie rozpočtu mesta Šaľa k 31.12.2020 s finančnými operáciami:

 

bežné a kapitálové príjmy vo výške                             21 341 924 EUR

bežné a kapitálové výdavky vo výške                          19 695 728 EUR

prebytok rozpočtu                                                           1 646 196 EUR

 

plnenie príjmových finančných operácií vo výške         1 474 669 EUR

čerpanie výdavkových finančných operácií vo výške       226 299 EUR

prebytok finančných operácií                                         1 248 370 EUR

 

plnenie celkových príjmov vo výške                            22 816 594 EUR 

čerpanie celkových výdavkov vo výške                       19 922 027 EUR

prebytok rozpočtového hospodárenia celkom           2 894 566 EUR

 

 1. Vylúčenie účelovo viazaných finančných prostriedkov z prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 1 371 408,77 EUR z bežného a kapitálového rozpočtu a vylúčenie účelovo viazaných finančných prostriedkov z prebytku finančných operácii vo výške 32 219 EUR  nasledovne:

 

* 3 571,65 EUR - nevyčerpané finančné prostriedky z príspevku Obvodného úradu v Nitre na dopravné žiakov za rok 2020,

* 155 228,40 EUR – nevyčerpané finančné prostriedky z príspevku na stravné žiakov za rok 2020,

* 24,95 EUR - nevyčerpaná časť finančných prostriedkov z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky za výkon osobitného príjemcu z pozastavených rodinných prídavkov,

* 56 758,43 EUR – finančné prostriedky na účtoch školských jedální na zakúpenie potravín,

* 8 554,99 EUR – finančné prostriedky na účte jedálne domova dôchodcov na zakúpenie potravín,

* 15 000 EUR - nevyčerpané prostriedky poskytnuté MPSV SR na rekonštrukciu Krízového centra,

* 1 075 000 EUR – nevyčerpané prostriedky poskytnuté z Úradu vlády SR na rekonštrukciu strechy plavárne,

* 26 560,82 EUR – nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté z MŠVV SR na asistentov učiteľov v ZŠ J. C. Hronského so ŠJ a ŠKD, ZŠ Ľ. Štúra so ŠJ a ŠKD a ZŠ s MŠ Bernolákova so ŠJ a ŠKD,

* 8 958 EUR – nevyčerpaný grant z Fondu na podporu umenia pre MsKS,

* 1 787 EUR –  nevyčerpaný grant z Audiovizuálneho fondu,

* 19 964,53 EUR nevyčerpané prostriedky z dotácie na sčítanie obyvateľstva, bytov a domov,

* 4 919 EUR - účelovo určené prostriedky v príjmových finančných operáciách na zábezpeky, ktoré uhradili nájomníci v mestských bytoch a pri ukončení nájomného vzťahu im budú vrátené,

* 27 300 EUR - nevyčerpaná časť finančných prostriedkov v príjmových finančných operáciách kde mesto vystupuje ako osobitný príjemca a správca finančných prostriedkov občana mesta,

 

 1. Prebytok rozpočtu vo výške 274 787,30 EUR (po vylúčení účelovo určených prostriedkov bežného a kapitálového rozpočtu) a prebytok finančných operácií vo výške 1 216 151,17 EUR (po vylúčení účelovo určených prostriedkoch z finančných operácií) sa pridelí do rezervného fondu.

 

 1. Vysporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie OSS v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa nasledovne:
  1. prerokovalo rozbor hospodárenia a účtovnú závierku OSS mesta Šaľa za rok 2020,
  2. schvaľuje ročnú účtovnú závierku OSS mesta Šaľa ku dňu 31.12.2020,
  3. berie na vedomie výsledok hospodárenia OSS za rok 2020 zisk vo výške
   12 644,89 EUR a v súlade s ustanovením § 24 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov zúčtovanie finančných vzťahov OSS za rozpočtový rok 2020 s rozpočtom zriaďovateľa použitím kladného hospodárskeho výsledku v čiastke 12 644,89 EUR na vysporiadanie záporného hospodárskeho výsledku predchádzajúcich účtovných období.

 

 1. berie na vedomie

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2020,

 1. schvaľuje

celoročné hospodárenie mesta Šaľa za rok 2020 bez výhrad.

 

Hlasovanie č. 21

Za hlasovalo: 16

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 4

Ing. Peter Andráši, Ing. Peter Jaroš, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Peter Szalay,

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo C 2/3/2021 -

Uznesenie č. 3/2021 – XI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2021,

B.schvaľuje

 1. Úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2021 nasledovne:

 

Bežné príjmy:                                                       20 651 092 EUR

Bežné výdavky:                                                   21 071 825 EUR

Rozdiel:                                                                    -420 733 EUR

 

Kapitálové príjmy:                                                  1 597 340 EUR

Kapitálové výdavky:                                               5 095 339 EUR

Rozdiel:                                                                 -3 497 999 EUR

                                                                                                                      

Spolu príjmy bez príj. fin. operácií:                     22 248 432 EUR

Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:                  26 167 164 EUR

Rozdiel bez finančných operácií:                         - 3 918 732 EUR

 

Príjmové finančné operácie:                                   4 625 232 EUR

Výdavkové finančné operácie:                                  706 500 EUR

Rozdiel:                                                                   3 918 732 EUR

 

Rozpočet na rok 2021 celkom:

 

Príjmy celkom:                                                   26 873 664 EUR

Výdavky celkom:                                                26 873 664 EUR

Rozdiel celkom:                                                                  0 EUR

 

 1. Úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2021 podľa hlavných ekonomických kategórií nasledovne:

100 Daňové príjmy                                                11 053 000 EUR

200 Nedaňové príjmy                                              2 729 150 EUR

300 Granty a transfery                                             8 466 282 EUR

400 Príjmy z transakcií s finanč. akt. a pas.            3 061 432 EUR

500 Prijaté úvery a fin. výpomoci                           1 563 800 EUR

600 Bežné výdavky                                               21 071 825 EUR

700 Kapitálové výdavky                                          5 095 339 EUR

800 Výdavky z transakcií s finanč. akt. a pas.            706 500 EUR

 

 1. Úpravu výšky príspevku pre OSS na rok 2021 v celkovej sume 910 290 EUR, z toho príspevok z MPSVaR je vo výške 237 890 EUR a príspevok z rozpočtu mesta je vo výške 672 400 EUR z toho 3 600 EUR ako kapitálový transfer.

 

 1. Použitie rezervného fondu vo výške 1 490 000 EUR vytvoreného z prebytku rozpočtu z roku 2020 nasledovne:
 • Projektová dokumentácia 46 200 EUR
 • Modernizácia verejného osvetlenia 115 000 EUR
 • Stanovištia kontajnerov 100 000 EUR
 • Rekonštrukcia mestských komunikácií 200 000 EUR
 • Investície do školstva 20 000 EUR
 • Rekonštrukcia ZŠ Ľ. Štúra 13 000 EUR
 • Rekonštrukcia DK Šaľa 510 000 EUR
 • Výmena sedadiel v kinosále 25 000 EUR
 • Revitalizácia lesoparku 23 500 EUR
 • Detské ihrisko 5 500 EUR
 • Výstavba kolumbária 50 000 EUR
 • Spolufinancovanie projektov 15 520 EUR
 • Bežné výdavky 366 280 EUR

 

Hlasovanie č. 22

Za hlasovalo: 14

Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 2

Ing. Peter Andráši, Mgr. Dominika Jarošová,

Zdržalo sa: 2

Mgr. Mária Farkašová, Ing. Marián Krištof,

Nehlasovalo: 2

Ing. Róbert Andráši, Ing. Peter Jaroš,

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo C 3/3/2021 -

Uznesenie č. 3/2021 – XII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre oblasť športu,

 1. schvaľuje

dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre žiadateľov o dotáciu v celkovej výške
7 100,- Eur nasledovne:

 • Športovo strelecký klub Šaľa, IČO 31196314, na nákup streliva vo výške 300,- Eur
 • Tanečný klub JUMPING, IČO 36107921, na zlepšenie techniky moderného tanca -
  na nákup zrkadla na kolieskach vo výške 350,- Eur
 • Telovýchovná jednota Slávia Stredné odborné učilište poľnohospodárske Šaľa,
  IČO 31824480, na Majstrovstvá západoslovenskej oblasti vo voltíži a Slovenský voltížny pohár Šaľa 2021 – na poháre, medaily, ceny pre deti, honoráre rozhodcom, výpočtovému stredisku, hlásateľovi, zdravotníkom, ozvučenie pretekov, krmivo, výživové doplnky, stužky a výstroj pre kone, ustajnenie a kutie koní, prenájom priestorov, veterinárnu službu a štartovné poplatky vo výške 800,- Eur
 • RADA ŠPORT o. z., IČO 42366411, na Beh nočnou Šaľou 2021 - na účastnícke medaily, časomieru a štartovacie čísla s čipom, výrobu a tlač plagátov a diplomov, prenosné toalety vo výške 600,- Eur
 • Klub rýchlostnej kanoistiky Šaľa, IČO 53168020, na posilňovanie tela vlastnou váhou a nácvik techniky pádlovania na suchu – na nákup záhradnej hrazdovej zostavy
  vo výške 300,- Eur
 • TJ Slovan Duslo Šaľa – Kolkársky oddiel, IČO 17643953, na 14. ročník Vianočného turnaja v kolkoch - na MTZ a zabezpečenie občerstvenia vo výške 250,- Eur
 • TJ Slovan Duslo Šaľa – Šachový oddiel, IČO 17643953, na nákup digitálnych hodín a demonštračnej šachovej zasúvacej súpravy ako pomôcky názornej výučby šachu
  vo výške 300,- Eur
 • TJ Slovan Duslo Šaľa – Oddiel nevidiacich a zrakovo postihnutých, IČO 17643953,
  na 8. ročník celoslovenského kolkárskeho turnaja pre nevidiacich a zrakovo postihnutých športovcov - na MTZ a zabezpečenie občerstvenia vo výške 300,- Eur
 • TJ Slovan Duslo Šaľa – Oddiel karate, IČO 17643953, na nákup tatami vo výške
  1 000,- Eur
 • TJ Slovan Duslo Šaľa – Atletický oddiel, IČO 17643953, na Atletickú olympiádu žiakov ZŠ - Memoriál zakladateľov atletiky v Šali profesormi Melicherčíka
  a Mutkoviča - na MTZ a zabezpečenie občerstvenia vo výške 300,- Eur
 • HŠK Legends Šaľa, o.z., IČO 52765962, na nákup športového vybavenia pre mládež, dopravu na turnaje a letné sústredenie, prenájom športovej haly a časomiery, honoráre rozhodcom a zdravotnú službu vo výške 400,- Eur
 • LUIGINO.sk, IČO 42207258, na Inline korčuliarske preteky 2021 – na ceny a poháre pre víťazov a zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov podujatia vo výške 400,- Eur
 • HKM Slovan Šaľa, IČO 52671666, na nákup tréningových pomôcok a kompletnej sady zápasových dresov s trenkami, na štartovné poplatky a účastnícke karty
  na mládežníckych turnajoch Mini Open Handball U10 a Slovak Open Handball
  U14 – U12 vo výške 400,- Eur
 • Klub vodných športov BARAKUDA, o.z., IČO 42371856, na prenájom bazéna
  vo výške 600,- Eur
 • Hokejový klub HK Mládež Šaľa, IČO 50809440, na nákup brankárskych výstrojov
  vo výške 400,- Eur
 • Šaľania, IČO 42369584, na podujatie pre deti Run of Titans – na nákup identifikačných náramkov pre účastníkov, recyklovaných pohárov, na výrobu a tlač bannerov a plagátov vo výške 400,- Eur

 

Hlasovanie č. 23

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 3

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Peter Jaroš,

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

Materiál číslo C 4/3/2021 -

Uznesenie č. 3/2021 – XIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre oblasť kultúry,

 1. schvaľuje

dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre žiadateľov o dotáciu v celkovej výške 9 850,- Eur nasledovne:

 • VEČANIA, IČO 42202205, na 6. ročník Lečo festival – na honoráre účinkujúcim a MTZ vo výške 500,- Eur
 • VEČANIA, IČO 42202205, na Barbeque Party – na honoráre účinkujúcim a MTZ vo výške 500,- Eur - na honoráre pre účinkujúcich a MTZ vo výške 500,- Eur
 • VEČANIA, IČO 42202205, na Mikuláš v mestskej časti Veča – na honoráre  účinkujúcim a MTZ vo výške 500,- Eur
 • Čajovňa na konci vesmíru s.r.o., IČO 47133996 – na pásmo 4 podujatí s názvom Leto na Konci vesmíru – koncert, detské podujatie, workshop tradičných remesiel a prezentácia tvorby ľudových umelcov - na honoráre účinkujúcim vo výške 800,- Eur
 • Gabriela Ana Alföldiová – AG Z – TRAVEL, IČO 41168895 – na 3 pásma spoločenského posedenia Spomínanie na starú Šaľu – na prenájom priestorov a technického zariadenia, tlač propagačných materiálov a zabezpečenie občerstvenia vo výške 300,- Eur
 • DIVADLO ASI, IČO 51296560, na kultúrne a umelecké aktivity – na stavbu scény, nákup doplnkov, nábytku, rekvizít a kostýmov vo výške 1 500,- Eur
 • Spoločnosť Petra Pázmánya, IČO 36109100, na výstavu Hospodárstvo v dejinách regiónu – na nákup dekoračného materiálu, nákup a tlač roll-upov, farebnú tlač dokumentov a propagačných materiálov vo výške 800,- Eur
 • Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole, IČO 37862251, na mobilné vybavenie učebného priestoru na výučbu baletu – na baletné tyče, zrkadlá na kolieskach a cvičebné podložky vo výške 1 300,- Eur
 • Miestny odbor Matice slovenskej ŠAĽA, číselný identifikátor 001790270016, na
  27. ročník celonárodnej súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského – na nákup cien (kníh) pre súťažiacich vo výške 550,- Eur
 • CSEMADOK - Základná organizácia Šaľa, IČO 37861832, na 19. ročník regionálnej prehliadky amatérskych spevákov maďarských ľudových piesní Nech znie pieseň – na honorár sprevádzajúcej hudobnej skupine a prenájom miestnosti vo výške 1 000,- Eur
 • Attila Mészáros, IČO 42367760 – na podporu Klubu fotografov Terra Wag – na hliníkové rámy na fotografie, pasparty, dataprojektor, premietacie plátno a x-banner vo výške 2 100,- Eur.

 

Hlasovanie č. 24

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

Ing. Tibor Baran, Ing. Peter Jaroš,

 

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo C 5/3/2021 -

Uznesenie č. 3/2021 – XIV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo   

návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2021,

 1. schvaľuje

doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2021.

 

Hlasovanie č. 25

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Ing. Tibor Baran,

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 1/3/2021 - Juraj Szúdor, trvale bytom Železničná 516/4, 927 01 Šaľa; Zuzana Lindáková r. Szúdorová, Kukučínova 534/36, 927 01 Šaľa; Juraj Szúdor, Vinohradnícka 161/25, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Tibora Barana v znení:

 • navrhol o materiáloch D 1 – D 5 diskutovať spoločne a hlasovať o nich samostatne a o materiáloch D 6, D 8 a D 9 diskutovať spoločne a hlasovať o nich samostatne.

 

Hlasovanie č. 26

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Procedurálny návrh Ing. Tibora Barana bol prijatý.

Uznesenie č. 3/2021 – XV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že
 1. pozemok, parcela registra CKN číslo 663/56, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
  24 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti,
   mesto nemôže inak účelne využiť, a preto sa stáva trvale prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
 2. v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa, spočívajúci v zosúladení faktického a právneho stavu užívania nehnuteľnosti, pričom táto nehnuteľnosť tvorí funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov,
 3. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený
  na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 9. júna 2021,
 1. schvaľuje

prevod vlastníckeho práva k pozemku vo vlastníctve mesta Šaľa, pozemok – parcela registra CKN číslo 663/56, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti, v cene 11 EUR/m2, t. j. pri výmere 24 m2 v celkovej kúpnej cene
264,- EUR pre Juraja Szúdora, trvale bytom Železničná 516/4, 927 01 Šaľa v 1/3-ine v pomere k celku; Zuzanu Lindákovú r. Szúdorovú, Kukučínova 534/36, 927 01 Šaľa
v 1/3-ine v pomere k celku; Juraja Szúdora, Vinohradnícka 161/25, 927 01 Šaľa v 1/3-ine v pomere k celku.

 

Hlasovanie č. 27

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 2/3/2021 -

Uznesenie č. 3/2021 – XVI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

B.konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zmene užívateľa pozemku nachádzajúceho sa v tesnej blízkosti nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 9. júna 2021,

C.schvaľuje

prenájom pozemku parcela registra C katastra nehnuteľností č. 663/72, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 152 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, v cene 0,165 Eur/m2/rok, t. j.  v celkovej cene 25,08 Eur/rok, na dobu neurčitú pre Vladimíra Bennára. trvale bytom
L. Novomeského 770/12, Šaľa.

 

Hlasovanie č. 28

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Ing. Peter Jaroš,

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 3/3/2021 -

Uznesenie č. 3/2021 – XVII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

B.konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vysporiadaní vzťahov pri dlhodobom užívaní pozemku; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 9. júna 2021,

C.schvaľuje

prenájom pozemku parcela registra C katastra nehnuteľností č. 663/74, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 229 m2 vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, pre obec a katastrálne územie Šaľa, na liste vlastníctva č. 1, v cene 0,165 Eur/m2/rok, t. j.  v celkovej cene 37,79 Eur/rok, na dobu neurčitú pre Štefana Bondora a Veroniku Bondorovú, trvale bytom Železničná 500/36, Šaľa.

 

Hlasovanie č. 29

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 4/3/2021 -

Uznesenie č. 3/2021 – XVIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

B.konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vysporiadaní vzťahov pri dlhodobom užívaní pozemku; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 9. júna 2021,

C.schvaľuje

prenájom pozemku parcely registra C katastra nehnuteľností č. 663/75, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 139 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, v cene 0,165 Eur/m2/rok, t. j.  v celkovej cene 22,94 Eur/rok, na dobu neurčitú pre Ladislava Ložiho a Alžbetu Ložiovú, trvale bytom Železničná 499/38, Šaľa.

 

Hlasovanie č. 30

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Róbert Tölgyesi,

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 5/3/2021 -

Uznesenie č. 3/2021 – XIX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 

B.konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v skvalitnení služieb poskytovaných širokej verejnosti; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa
9. júna 2021,

C.schvaľuje

prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, na liste vlastníctva č. 1, časť parcely v registri C katastra nehnuteľností č. 1993/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 30 m2, v cene
20,00 Eur/m2/rok, v celkovej cene 600,00 Eur/rok, pre spoločnosť GALVAN s.r.o., Hlavná 33/36, Šaľa, IČO 36 560 201, na dobu neurčitú.

 

Hlasovanie č. 31

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 1

Ing. Tomáš Mészáros,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 6/3/2021 -

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Hollého ul. v Šali,

 1. konštatuje, že

pozemok, časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 3135/1, záhrada o výmere
696 m2, v katastrálnom území Šaľa, sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom,

 1. schvaľuje

zverejnenie zámeru prevodu pozemku na Hollého ul. v Šali, parcela registra C katastra nehnuteľností číslo 3135/1, záhrada o výmere 696 m2, v katastrálnom území Šaľa, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúci v dlhodobom užívaní pozemku a reprezentovaní mesta jednou z najväčších zbierok kaktusov a sukulentov na Slovensku, v cene 29,87 Eur/m2, v celkovej cene 20 789,52 Eur pre Jána Kališa, bytom mesto Šaľa, v celosti.

 

Hlasovanie č. 32

Za hlasovalo: 8

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,

 

Proti hlasovalo: 11

Mgr. Mária Farkašová, Ing. Peter Jaroš, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 1

RSDr. Peter Gomboš,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 8/3/2021 -

Uznesenie č. 3/2021 – XX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

pozemky, parcela registra CKN číslo 2667/33, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
168 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 8938 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2/5-ín v pomere k celku; parcela registra CKN číslo 2667/46, zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 1 m2 v celosti a parcela registra CKN číslo 2667/44, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2 v celosti, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 sa stávajú pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúžia mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1. schvaľuje

zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľností na nároží ulíc J. Kollára a Nešporova v Šali, pozemok parcela registra CKN číslo 2667/33, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
168 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 8938 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2/5-ín v pomere k celku; parcela registra CKN číslo 2667/46, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2 v celosti a parcela registra CKN číslo 2667/44, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2 v celosti, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v majetkovoprávnom vysporiadaní vlastníckeho práva k pozemku, ktorý tvorí prístup do garáží vo vlastníctve žiadateľky v cene
5,50 Eur/m2, t. j. pri celkovej výmere spoluvlastníckeho podielu 71,2 m2 v celkovej kúpnej cene 391,60 EUR pre Danielu Herencsárovú, trvale bytom Čsl. armády 1020/2, 927 01 Šaľa, do jej výlučného vlastníctva.

 

Hlasovanie č. 33

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 9/3/2021 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku v záhradkárskej osade „Pri železnici“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Nikolu Kubicovú, Slnečná 6, Šaľa

Uznesenie č. 3/2021 – XXI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku v záhradkárskej osade
„Pri železnici“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

pozemok, parcela registra CKN číslo 789/120 ostatná plocha o výmere 404 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1  sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1. schvaľuje

zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti v záhradkárskej osade „Pri železnici“, parcela registra CKN číslo 789/120 ostatná plocha o výmere 404 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva
č. 1,  v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci
v doterajšom užívaní nehnuteľnosti na záhradkárske účely, v celkovej kúpnej cene 2780,52 EUR, pre Nikolu Kubicovú, trvale bytom Slnečná 6, 927 05 Šaľa.

 

Hlasovanie č. 34

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

 

 

Materiál číslo D 10/3/2021 - Nájom pozemkov pod líniovou stavbou „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“ od Slovenskej republiky, zastúpenej Slovenskou správou ciest

Uznesenie č. 3/2021 – XXII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

nájom pozemkov pod líniovou stavbou „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“ od Slovenskej republiky, zastúpenej Slovenskou správou ciest,

 1. schvaľuje

nájom nehnuteľností, pozemkov vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 8808:

 • parcela registra CKN č. 5798/79, ostatná plocha o výmere 107 m2,
 • časť parcely registra CKN č. 5798/78 orná pôda, v zmysle Geometrického plánu
  č. 41/2019, vyhotoviteľ Geo Advice, s.r.o. zo dňa 08.04.2019, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 26.04.2019 pod č. G1-183/2019 ako novovytvorená parcela registra CKN č. 5798/85 ostatná plocha o výmere 1 m2,
 • časť parcely registra CKN č. 5858/5 orná pôda v zmysle Geometrického plánu
  č. 44/2019, vyhotoviteľ Geo Advice, s.r.o. zo dňa 09.04.2019, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 26.04.2019 pod č. G1-182/2019 ako novovytvorená parcela registra CKN č. 5858/15 ostatná plocha o výmere 1 m2,
 • časť parcely registra CKN č. 5858/6 orná pôda v zmysle Geometrického plánu
  č. 44/2019, vyhotoviteľ Geo Advice, s.r.o. zo dňa 09.04.2019, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 26.04.2019 pod č. G1-182/2019 ako novovytvorená parcela registra CKN č. 5858/6 ostatná plocha o výmere 2 m2,
 • časť parcely registra CKN č. 5798/17 orná pôda v zmysle Geometrického plánu
  č. 44/2019, vyhotoviteľ Geo Advice, s.r.o. zo dňa 09.04.2019, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 26.04.2019 pod č. G1-182/2019 ako novovytvorená parcela registra CKN č. 5798/17 ostatná plocha o výmere 2 m2,

v cene 1,77 Eur/m2/rok, čo pri celkovej výmere 113 m2 predstavuje sumu 200,01 Eur/rok od Slovenskej republiky, zastúpenej Slovenskou správou ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO: 00 003 328, na dobu určitú do 15.05.2024.

 

Hlasovanie č. 35

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 11/3/2021 - Návrh na zvýšenie ceny nájomného bytov v bytovom dome vo vlastníctve mesta Šaľa na ulici Hlavná v Šali

Uznesenie č. 3/2021 – XXIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh na zvýšenie ceny nájomného bytov v bytovom dome vo vlastníctve mesta Šaľa na ulici Hlavná v Šali,

 1. schvaľuje

výšku nájomného bytov v bytovom dome na ulici Hlavná v Šali, s. č. 2112, postavenom na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností, parcelné číslo 1038/43, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, vo výške 2,518 EUR/mesiac/m2 podlahovej plochy bytu podľa zákona
č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v platnom znení v spojení s ust.
§ 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení, a z toho tvorbu fondu prevádzky údržby a opráv vo výške
0,6141 EUR/mesiac/m2 od 01. 07. 2021.

 

Hlasovanie č. 36

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 12/3/2021 -

Uznesenie č. 3/2021 – XXIV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh na zvýšenie ceny nájomného bytov v bytových domoch vo vlastníctve mesta Šaľa na ulici Rímska v Šali – Veči,

 1. schvaľuje

výšku nájomného bytov v bytových domoch na ulici Rímska v Šali - Veči, bytový dom
s. č. 2137, postavenom na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parcelné číslo 3198/311; bytový dom s. č. 2138, postavenom na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parcelné číslo 3198/312 a bytový dom s. č. 2139, postavenom na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parcelné číslo 3198/313, vedené katastrálnym odborom okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 vo výške 2,23 EUR/mesiac/m2 podlahovej plochy bytu podľa zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v platnom znení v spojení s ust. § 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení, a z toho tvorbu fondu prevádzky údržby a opráv vo výške 0,70 EUR/mesiac/m2 od 01. 07. 2021.

 

Hlasovanie č. 37

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 13/3/2021 - Návrh na úpravu ceny nájmu za účelom zriadenia terasy pri jestvujúcej prevádzke

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

      návrh na úpravu ceny nájmu za účelom zriadenia terasy pri jestvujúcej prevádzke,

 1. schvaľuje

      úpravu ceny nájmu za účelom zriadenia terasy pri jestvujúcej prevádzke, ktorá je pre
rok 2021 určená vo výške 1 Eur/rok.

 

Hlasovanie č. 38

Za hlasovalo: 3

Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell,

Proti hlasovalo: 15

Ing. Róbert Andráši, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 2

Mgr. Mária Farkašová, Ing. Ivan Kováč,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 14/3/2021 -

Uznesenie č. 3/2021 – XXV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

      zriadenie vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta,

 1. schvaľuje

      zriadenie časovo neobmedzených vecných bremien in personam na pozemky vo vlastníctve mesta Šaľa vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa v registri CKN:

 • parcela č. 818/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3839 m2,
 • parcela č. 852/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2194 m2,
 • parcela č. 861/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1450 m2,
 • parcela č. 861/12, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 29 m2,
 • parcela č. 861/14, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 26 m2,
 • parcela č. 861/16, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 87 m2,
 • parcela č. 865, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4157 m2,
 • parcela č. 868, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4044 m2,
 • parcela č. 871/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4085 m2,
 • parcela č. 874, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4475 m2,
 • parcela č. 878, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3978 m2,
 • parcela č. 879, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4056 m2,
 • parcela č. 888/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2562 m2,
 • parcela č. 915/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1110 m2,
 • parcela č. 920, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1688 m2,
 • parcela č. 922/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7098 m2,
 • parcela č. 928/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2612 m2

na liste vlastníctva č. 1 a pozemok parcela č. 918, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4894 m2, vedená na liste vlastníctva č. 8647, 

spočívajúcich v zriadení a uložení tepelných zariadení, užívaní, prevádzkovaní, údržbe, opráv, úprav, rekonštrukciách, modernizáciách a akýchkoľvek iných stavebných
úprav tepelných zariadení ako aj ich odstránení, vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným z vecného bremena za účelom výkonu povolenej činnosti v zmysle zákona
č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, v rozsahu stanovenom geometrickým plánom č. 2-36/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť
GEO-KOD s.r.o., Karloveská 24, 841 05 Bratislava dňa 19. 06. 2017, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 14. 07. 2017 pod číslom 260/2017 a za odplatu stanovenú na základe znaleckého posudku č. 80/2021 zo dňa 01. 06. 2021 vypracovaný odborne spôsobilou osobou Ing. Kristián Szekeres, PhD. v celkovej výške 9100,- EUR v prospech spoločnosti MENERT - THERM, s.r.o., so sídlom Hlboká 3,
927 01 Šaľa, IČO: 31420991.

 

Hlasovanie č. 39

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ,
Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

MUDr. Jozef Grell,

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo F 1/3/2021 -

Uznesenie č. 3/2021 – XXVI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

Memorandum o spolupráci a podpore kandidatúry mesta Nitra na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026,

B.schvaľuje

Memorandum o spolupráci a podpore kandidatúry mesta Nitra na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026.

 

Hlasovanie č. 40

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ,
Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 3

MUDr. Jozef Grell, Marek Molnár, Miloš Rehák,

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo H 1/3/2021 -

Uznesenie č. 3/2021 – XXVII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo 

návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na 2. polrok 2021,

 1. schvaľuje   

termíny zasadnutí mestského zastupiteľstva na 2. polrok 2021 nasledovne:

23. septembra 2021,

28. októbra 2021,

  2. decembra 2021,

  9. decembra 2021 – slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva – Deň samosprávy,

                                   udeľovanie ocenení mesta Šaľa. 

 

Hlasovanie č. 41

Za hlasovalo: 16

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 4

Mgr. Mária Farkašová, MUDr. Jozef Grell, Marek Molnár, Miloš Rehák,

Počet neprítomných:

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

 

 

 

Materiál číslo H 2/3/2021 -

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo 

zámer navrhovanej činnosti „Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa,

 1. vyjadruje

nesúhlas so zámerom navrhovanej činnosti „Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa.

 

Hlasovanie č. 42

Za hlasovalo: 2

Peter Hlavatý, Mgr. Dominika Jarošová,

Proti hlasovalo: 9

Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Zdržalo sa: 5

Ing. Róbert Andráši, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Marek Molnár,

Nehlasovalo: 3

MUDr. Jozef Grell, Miloš Rehák, JUDr. Anna Torišková,

Počet neprítomných: 2

Ing. Tomáš Mészáros, Ing. Štefan Bartošovič,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

 

 

 

 

 

 

 

Za správnosť vyhotovenia: Bc. Veronika Jarošová, OOaS, v. r.