Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 04.05.2023 - 09:16  //  aktualizácia: 04.05.2023 - 09:17  //  zobrazené: 675

03/2023 zasadnutie komisie školstva

číslo: 03/2023  |  dátum konania: 27.04.2023

Dátum konania: 27.04. 2023

Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ, Šaľa

Začiatok konania: 15:30 hod

Koniec konania: 16:40 hod.

 

 

Prítomní :

Za KŠ – Miloš Rehák, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Michal Malárik, PhDr. Silvia Straňáková,  Mgr. Nora Valentínová DiS. art., Mgr. Mariana Takáčová, Mgr. Katarína Keselyová.

 

Neprítomní - ospravedlnení: Mgr. Monika Hamarová, PaedDr. Dagmar Mesárošová, Marek Molnár, PaedDr. Vladimír Takáč.

 

 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa
 3. Informácia o zápise do 1. ročníka ZŠ v meste Šaľa
 4. Informácie o príprave zápisu detí do MŠ v meste Šaľa
 5. Výsledky kontrolnej činnosti SŠÚ
 6. Aktuálne informácie
 7. Diskusia
 8. Záver

K bodu 1

Na úvod zasadnutia Miloš Rehák – predseda Komisie školstva pri MsZ privítal prítomných a skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Oboznámil prítomných s programom zasadnutia. K predloženému programu neboli vznesené žiadne pripomienky. Členom komisie bola doručená pozvánka a pracovné materiály elektronicky.

 

K bodu 2

Mgr. Mariana Takáčová, vedúca SŠÚ, oboznámila prítomných so znením VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa.

Vedúca SŠÚ vysvetlila dôvody nového všeobecne záväzného nariadenia.

 

Uznesenie č. 1/3/2023: Komisia školstva pri MsZ v Šali prerokovala VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa a odporúča ho schváliť na zasadnutí MsZ dňa 04.05. 2023.

Hlasovanie:

Za: 7                               Proti: 0                               Zdržali sa: 0

 

K bodu 3

 

Mgr. Mariana Takáčová informovala prítomných o zápise detí do 1. ročníka ZŠ – viď tabuľku. V tejto tabuľke sú uvedené počty zapísaných detí do 1. ročníka v jednotlivých ZŠ v meste Šaľa zo spádového obvodu, z iného obvodu mesta a z inej obce, ktorý sa uskutočnil v dňoch 03.04. 2023 do 05.04. 2023. V stĺpci  o počte prijatých detí je porovnanie počtu prijatých detí do 1. roč. v školskom roku 2023/2024 s počtom detí prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky v  školskom roku 2022/2023. 

Na zápis prišlo spolu 257 detí, z toho 100 detí bolo zo spádového obvodu a 73 detí z inej obce. Z iného obvodu mesta ako je obvod danej spádovej školy prišlo na zápis 66 detí ( 2 do ZŠ s MŠ Bernolákova, 14 do ZŠ J. Hollého, 10 do ZŠ s MŠ J. Murgaša, 8 do ZŠ J.C. Hronského a 32 do ZŠ Ľ. Štúra ). Z 257 detí je prijatých 239 detí, ktoré dostanú rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí do 15. júna 2023. V povinnom predprimárnom vzdelávaní v MŠ bude pokračovať 18 detí, ktoré dostanú rozhodnutie o neprijatí do ZŠ. Jedno dieťa bolo nezaškolené.

Spoločný školský úrad ďalej zisťoval konkrétne počty prijatých detí do 1. ročníka ZŠ z iných obcí podľa trvalého bydliska. Najviac detí je prijatých z Diakoviec – 15, z Tešedíkova – 10 a z Kráľovej nad Váhom – 9 detí. Z Dlhej nad Váhom  a z Trnovca nad Váhom po 7 detí, zo Selíc 5 detí, z Močenku 4 deti, z Galanty 3 deti, zo Žihárca  a Šoporne po 2 deti. Z obcí Neded, Topoľnica, Štúrovo, Dolný Chotár, Veľká Mača, Rohožník, Nitra, Nové Zámky je prijatých po 1 dieťati. Jedno prijaté dieťa je aj z Ukrajiny – mesto Užhorod, t. č. žijúce v Šali. V tomto počte už nie sú započítané deti, ktoré dostanú rozhodnutie o neprijatí do ZŠ a budú pokračovať v povinnom predprimárnom vzdelávaní v MŠ.

 

 

Škola

 

P o č e t    d e t  í

Na zápise

Predpoklad

Zo spádového obvodu

Z iného obvodu

mesta

Z inej obce

Prijatí

Žiadosť o pokračovanie plnenia PPV „odklad“

Nezaškolení

ZŠ s MŠ Bernolákova

18

12

2

4

18 (+6)

0

0

ZŠ J. Hollého

55

19

14

15

48 (+7)

7

0

ZŠ s MŠ  J. Murgaša

50

28

10

10

48 (-10)

2

0

ZŠ J.C. Hronského

51

28

8

14

50 (+1)

1

1

ZŠ Ľ. Štúra

65

10

32

15

57 (+17)

8

0

ZŠ s MŠ s VJM

18

3

0

15

18 (-5)

0

0

SPOLU

257

100

66

73

239 (+16)

18

1

K informáciám o zápise detí do 1. ročníka ZŠ neboli vznesené žiadne pripomienky.

 

K bodu 4

Vedúca SŠÚ – p. Takáčová oboznámila všetkých prítomných členov KŠ s prípravou zápisu všetkých detí do MŠ a tiež aj detí, ktoré si od septembra musia plniť povinnú predprimárnu školskú dochádzku. Podmienky prijímania na PPV sú určené v Školskom zákone (245/2008 Z. z. ) podľa § 59, ods. 2.

Termín zápisu detí na predprimárne vzdelávanie je vo všetkých materských školách jednotný, t. j. od 2. mája 2023 do 15. mája 2023 osobne, elektronicky alebo písomne zaslané poštou.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné ( §59 školského zákona, ods.2 ), tzn. deti, ktoré do 31.8.2022 dovŕšia 5 rokov. Deti vo veku od 2 rokov môžu byť prijaté len pri dostatočných kapacitných podmienkach.

Všetky podrobné informácie k zápisu detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ má každá materská škola zverejnené na svojom webovom sídle a tiež vyvesené na viditeľných miestach budovy a areálu MŠ.

Ďalej vedúca SŠÚ informovala prítomných, že Mesto Šaľa ako zriaďovateľ MŠ sa zapojí do výzvy, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva, a to „ Výzva na zvýšenie kapacít MŠ“ na vytvorenie jednej triedy pre 13 detí v MŠ pri ZŠ Bernolákova.

 

K bodu 5

 

Vedúca SŠÚ informovala prítomných členov o výsledkoch kontrolnej činnosti SŠÚ za obdobie november 2022 a január – apríl 2023, kedy boli vykonané tieto kontroly:

 

 1. Kontrola rozhodnutí o povolení vzdelávania žiaka mimo územia SR – november 2022

ZŠ J. C. Hronského  - Rozhodnutia boli vydané 8 žiakom. Neboli zistené žiadne závažné nedostatky.

Písomná správa z kontrolnej činnosti bola prerokovaná s riaditeľkou školy a spolu so zápisnicou sú prístupné k nahliadnutiu na SŠÚ.

 

 1. Kontrola inventarizácie za rok 2022 - január 2023

Spoločný školský úrad vykonal sumár inventarizačných súpisov jednotlivých škôl a školských zariadení v meste Šaľa za rok 2022. Neboli zistené žiadne závažné nedostatky.

 

 1. Kontrola rozhodnutí o povolení vzdelávania žiaka mimo územia SR – marec 2023

ZŠ s MŠ Bernolákova – Rozhodnutia boli vydané 7 žiakom. Neboli zistené žiadne závažné nedostatky.

Bolo udelené jedno odporúčanie: Doložiť chýbajúce dokumenty podľa skutočnosti. Termín: do 30.06. 2023

Písomná správa z kontrolnej činnosti bola prerokovaná s riaditeľkou školy a spolu so zápisnicou sú prístupné k nahliadnutiu na SŠÚ.

 

 1. Kontrola adaptačného vzdelávania – apríl 2023

MŠ Hollého ( 2 PZ ) a ZŠ 8. mája ( 2 PZ )

Kontrola dokumentácie na adaptačné vzdelávanie sa  t. č. ešte vykonáva.

Budú vypracované písomné správy z obidvoch kontrolných činností a prerokované s riaditeľkami školy. Spolu so zápisnicami budú prístupné k nahliadnutiu na SŠÚ.

 

 

K bodu 6

 

Komisia školstva sa oboznámila s vyhodnotením PHSR za rok 2022 za oblasť Vzdelávanie. Prijala nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 2/3/2023: Vyhodnotenie PHSR za rok 2022 za oblasť Vzdelávanie zobrala Komisia školstva na vedomie a odporúča ho zapracovať do vyhodnotenia, ktoré bude predložené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 04.05. 2023.

 

Hlasovanie:

Za: 7                                    Proti: 0                        Zdržali sa: 0

 

Komisia školstva bola oboznámená s novým zložením Mestskej školskej rady. Dňa 18.4.2023 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Mestskej školskej rady. Za predsedníčku bola zvolená Mgr. Nora Valentínová a podpredsedníčkou sa stala Mgr. Simona Takácsová.

Mgr. Mariana Takáčová sa zúčastnila zasadnutia Komisie športu a mládeže, kde referovala o stanovisku riaditeľov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa k téme Otvorené školské športoviská verejnosti. Taktiež sa zúčastnila zasadnutia Komisie (p. Šperka, p. Gomboš, p. Lacková ) a podala informácie o prevencii sociálno-patologických javov v školskom prostredí.

V MŠ Družstevná a V MŠ P. J. Šafárika boli pre zamestnancov vybudované parkoviská v areáli škôlky, v súvislosti so zavedením novej parkovacej politiky mesta.

V Materských školách Budovateľská, Okružná a P.J. Šafárika sa uskutočnili opravy potrubí v súvislosti s výskytom havarijnej situácie.

Školy a školské zariadenia v Šali ako oprávnení žiadatelia čakajú na vyhlásenie 2 výziev v druhom kvartáli r. 2023 v rámci „Progamu Slovensko 2021 – 2027“ – „Znižovanie energetickej náročnosti budov (1)“ a  „Podpora využívania OZE v systémoch zásobovania energiou – DOP“ . V prípade úspešnosti podaných projektov na vyššie uvedené výzvy by školy po splnení podmienok mohli realizovať konštrukciu fotovoltických panelov na svoje budovy.

 

V mesiaci máj 2023 sa opäť začne činnosť mobilného dopravného ihriska umiestneného v areáli zimného štadióna a tak základné a materské školy môžu realizovať dopravnú výchovu s deťmi a žiakmi aj v teréne. Záujem o návštevu MDI v termíne od 2. mája do 30.5. 2023 prejavilo 6 MŠ a 2 ZŠ. Predpokladaný počet návštevníkov ( detí z MŠ a žiakov ZŠ ) je 552, z toho 249 detí je z MŠ a 303 žiakov zo ZŠ.

 

 

K bodu 7

p. Malárik – k bodu 2 – navrhuje zmeniť výšku poplatku v CVČ k 1.9. 2024.

 

p. Jarošová – k bodu 4 – navrhla súčinnosť ÚPSVaR, SŠÚ a MŠ v Šali v tejto veci : uskutočniť kontrolu v mestských materských školách, koľko detí navštevuje MŠ na ktoré rodič poberá rodičovský príspevok z dôvodu dlhodobo nepriaznivého stavu dieťaťa v zmysle platnej legislatívy  (Zákon o rodičovskom príspevku na účely štátnych sociálnych dávok).“

 

p. Rehák – vyjadril poďakovanie Spoločnému školskému úradu za prípravu, organizáciu a celkovú realizáciu okresných osláv Dňa učiteľov.

 

 

K bodu 8

Miloš Rehák – predseda KŠ poďakoval všetkým prítomným členom za aktívnu účasť na zasadnutí komisie školstva a skonštatoval, že zasadnutie skončilo o 16:40 hod.

 

 

                                                                                                                Miloš Rehák                                                                

                                                                                                                 predseda KŠ                                                                          

     

 

 

 

 

Za správnosť: Mgr. Katarína Keselyová

                               Tajomníčka KŠ