Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 13.05.2008 - 09:22  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:47  //  zobrazené: 1816

04/2008 zasadnutie komisie školstva

číslo: 04/2008  |  dátum konania: 29.04.2008

Prítomní členovia komisie a pozvaní hostia: Podľa prezenčnej listiny
K jednotlivým bodom programu boli prijaté nasledovné uznesenia:

Uznesenie 1/4/2008
Komisia školstva konštatuje plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí

Uznesenie 2/4/2008
Komisia školstva :
Berie na vedomie.
Na  MŠ konštatuje veľmi dobrú úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu. Odporúča  ŠŠÚ aj naďalej podporovať  metodické a vzdelávacie aktivity.
 Konštatuje dobrú úroveň práce ŠJ. Odporúča pokračovať v modernizácia vybavenia ŠJ a riešenia odmeňovania kuchárok a pomocných kuchárok.

Uznesenie 3/4/200: Berie na vedomie

Uznesenie 4/4/2008: Berie na vedomie.
Konštatuje  aktívnu činnosť MsŠR a dodržanie právnych predpisov pri ustanovení nových RŠ.

Uznesenie 5/4/200: Berie na vedomie.
Odporúča schváliť správu o hospodárení  podľa predloženého návrhu
Súhlasí so spolufinancovaní vzdelávacieho zájazdu pre zamestnancov školstva do výšky 20 tis. Sk
Odporúča pokračovať v zapájaní škôl a školských zariadení individuálne resp. prostredníctvom zriaďovateľa. Súhlasí so spolufinancovaním projektov.