Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 06.05.2009 - 07:58  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:55  //  zobrazené: 1615

04/2009 zasadnutie komisie hospodársko – finančnej

číslo: 04/2009  |  dátum konania: 04.05.2009

Prítomní: Karas Zoltán,  Ing. Erik Mikloš, Ing. Jana Lišková, Ing. Peter Hollý, Ing. Kántor Marián, Ing. Renata Petrová, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Stredanský Ľubomír, Ing. Matkovič Juraj, Ing. Monika Molnárová, Ing. Juraj Potúček
Ladislav Gáll – prednosta MsÚ
Ospravedlnení:  Ing. Tibor Lovecký,   p. Ľuboš Aláč

1. PharmDr. Gabriela Štefančová, Lúčna 1/B, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť PharmDr. G. Štefančovej o prenájom pozemku, časť parc.č. 3080/232 o výmere 29 m2 nachádzajúca sa na Lúčnej ul. v Šali - Veči za novovybudovaným objektom zdravotníckeho zariadenia a tesne hraničí s predajňou Moma    a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 326 :
komisia súhlasí s prenájmom pozemku, časť parc.č. 3080/232 o výmere 29 m2  v cene v zmysle VZN č. 6/2007

2. Ing. arch. Viktor Becker a manž. Andrea – žiadosť o odkúpenie pozemku na Švermovej ul.

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Ing. arch. Viktora Beckera a manž. Andrei o odkúpenie pozemku, časť parc.č. 4143/1 o výmere cca 263 m2, pozemok sa nachádza na Švermovej ul. v Šali, na ktorom žiadatelia plánujú vybudovať prístup na svoj pozemok a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 327 :
• komisia nesúhlasí s odpredajom pozemku, časť parc.č. 4143/1
• komisia odporúča prenájom iba takej časti pozemku, aby mal žiadateľ zabezpečený prejazd k svojmu pozemku

3. MUDr. Alexander Štítnický a manž. Sabina – žiadosť o odkúpenie pozemku na Nemocničnej ul.

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť MUDr. Alexandra Štítnického  o odkúpenie pozemku, parc.č. 2077/13 o výmere 250 m2 a časť parc.č. 2056/1 o výmere 31 m2, t.j. spolu o výmere 281 m2, pozemky sa nachádzajú na Nemocničnej ul. v Šali pri psychiatrickej ambulancii, pozemok parc.č. 2077/13 o výmere 250 m2 slúži ako parkovisko pre motorové vozidlá pre pacientov ambulancie a pozemok, časť parc.č. 2056/1 o výmere 31 m2 je využívaný ako zeleň  a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 328 :
komisia nesúhlasí s odpredajom pozemku, parc.č. 2077/13 a časť parc.č. 2056/1
komisia odporúča prenájom pozemku, parc.č. 2077/13 a časť parc.č. 2056/1
komisia odporúča využiť pozemok ako záchytné parkovisko

4. Gabriel Iványi a manž. Jaroslava, Hliník 21, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku na ul. Fr.Kráľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Gabriela Iványiho o odkúpenie pozemku na ul. Fr.Kráľa v Šali, časť parc.č. 3198/10 o výmere cca 10 m2 a časť parc.č. 3198/243 o výmere cca 15 m2, t.j. spolu cca 25 m2, časť pozemku o ktorú má žiadateľ záujem sa nachádza pred vstupom do už existujúcich garáží, na uvedenom pozemku plánuje vybudovať malú dielničku a príručný sklad s plynárenskými potrebami a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 329 :
komisia nesúhlasí s odpredajom pozemku, časť parc.č. 3198/10 a časť parc.č. 3198/243
komisia odporúča pozemok riešiť komplexne na výstavbu garáží

5. EXCLUSIVE AGENCY s.r.o., Mickiewiczova 2, Bratislava – žiadosť o záštitu a spoluprácu pri organizovaní koncertu 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť s.r.o. EXCLUSIVE AGENCY Bratislava o záštitu a spoluprácu pri organizovaní koncertu p. Lucie Bílej ( uskutočnil sa 28. 4. 2009 ), odpustenie nájomného a režijných nákladov  a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 330:
komisia nesúhlasí s odpustením režijných nákladov ( základné nájomné odpustil primátor mesta )

6. Peter Hlavatý , Fr. Kráľa 3, Šaľa – žiadosť o jednorazové splatenie zostatkovej ceny bytu na ul. Fr.Kráľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Petra Hlavatého o jednorazové splatenie zostatkovej kúpnej ceny za byt na ul. Fr.Kráľa č. 1866/3 z dôvodu odstránenia vecného bremena, ktoré na ňom viazne  a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 331:
komisia súhlasí s jednorazovým splatením zostatkovej ceny bytu na ul. Fr.Kráľa pre P.Hlavatého

7. BB – Hollandtex s.r.o. – žiadosť o zníženie výšky platby za prenájom obchodných priestorov v objekte COV Šaľa – mestská časť Veča

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť BB – Hollandtex s.r.o. o zníženie výšky platby za prenájom priestorov v budove COV, žiadosť o zníženie odôvodňuje nepriaznivou slovenskou hospodárskou situáciou  a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 332 :
komisia nesúhlasí so znížením výšky platby za prenájom obchodných priestorov v objekte COV Šaľa- Veča  nakoľko mesto nemôže znášať následky hospodárskej krízy na Slovensku

8. Kiara s.r.o. Čierna Voda č. 434 – žiadosť o odkúpenie a zámenu pozemkov na Nám. Sv. Juraja v Šali

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Kiara s.r.o. Čierna Voda o odkúpenie a zámenu pozemkov , časť parc.č. 1992 o celkovej výmere 2293 m2 na námestí Sv.Juraja v Šali, z celkovej výmery 2293 m2 je časť pozemku o výmere 1720 m2 zastavaná plocha pod objektom a 573 m2 je výmere, ktorá bude slúžiť ako zásobovacia komunikácia, parkovisko a chodník, na pozemku plánuje žiadateľ výstavbu Polyfunkčného objektu. Žiadateľ je vlastníkom susedného pozemku, par.č. 1983/3 o výmere 1032 m2 zapísaného na LV č- 3633, časť parc.č. 1983/3 o výmere 126 m2 žiada zameniť s časťou pozemku vo vlastníctve mesta, ktorý požaduje odkúpiť do vlastníctva, t.j. s časťou pozemku parc.č. 1992 a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 333 :
komisia odporúča odpredaj a zámenu pozemkov na Nám.Sv.Juraja, časť parc.č. 1992 v cena podľa hodnotovej mapy mesta vo výške 66.387 Eur/m2

9. Yuksel Ibrahimoglu, Viedeň, Rakúsko – žiadosť o odkúpenie pozemku na ul. M.R.Štefánika v Šali

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Yuksela Ibrahimoglu, Viedeň, Rakúsko o odkúpenie pozemku na ul. M.R.Štefánika v Šali, časť parc.č. 50/1, pozemok sa nachádza medzi ulicami M.R.Štefánika a Hviezdoslavovou pri murovanom oplotení areálu, žiadateľ plánuje na tomto pozemku znovu vybudovať bytový dom na prízemí s obchodnými priestormi a k nemu prislúchajúce parkoviská a príjazdové komunikácie na parc.č. 50/1 a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 334:
komisia nesúhlasí s odpredajom pozemku, časť parc.č. 50/1
komisia odporúča prenájom pozemku, časť parc.č. 50/1, s tým, aby sa výstavbou bytového domu zachoval architektonický vzhľad s vedľajšími bytovými domami

10. Záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2008

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2008 a prijala nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 335:
komisia odporúča MsZ schváliť Záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2008 v predloženom znení

11. Prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Šaľa za I. štvrťrok 2009

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Šaľa za I. štvrťrok 2009 a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 336:
komisia odporúča MsZ schváliť Prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Šaľa za I. štvrťrok 2009 v predloženom znení

12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2009 o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctva mesta Šaľa a bytmi v domoch s opatrovateľskou službou

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2009 o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctva mesta Šaľa a bytmi v domoch s opatrovateľskou službou a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 337:
komisia odporúča schváliť predložený Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2009 o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctva mesta Šaľa a bytmi v domoch s opatrovateľskou službou s tým, aby bol zverejnený zoznam mestských bytov ( voľných a prenajatých ), poradovník uchádzačov o byty vo vlastníctve mesta a prehodnotiť prideľovanie bytov.

13. Kiarafinance s.r.o. Čierna Voda 434 – návrh na zmenu kúpnej zmluvy na kúpu pozemku na Kráľovskej ul. v Šali, vypracovanej v zmysle Uznesenia č. 4/2008–VIII. zo 4. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo dňa 26. 6. 2008 v znení Uznesenia č. M1/2008-I.

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala návrh Kiarafinance s.r.o. Čierna Voda 434 na zmenu kúpnej zmluvy na kúpu pozemku na Kráľovskej ul. v Šali, vypracovanej v zmysle Uznesenia č. 4/2008–VIII. zo 4. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo dňa 26. 6. 2008 v znení Uznesenia č. M1/2008-I.  a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 338:
• komisia nesúhlasí so zmenou Kúpnej zmluvy na kúpu pozemku na Kráľovskej ul. v Šali, ktorá bola vypracovaná v zmysle Uznesenia č. 4/2008-VIII. zo 4. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo dňa 26.6.2008
• komisia odporúča ponechať pôvodné znenie Kúpnej zmluvy na kúpu pozemku na Kráľovskej ul. v Šali nakoľko v Návrhu na zmenu kúpnej zmluvy sú výrazné zmeny v neprospech mesta

14. Návrh na odpredaj budovy COV súp.č. 1854 na parc.č. 3080/18

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na odpredaj budovy COV súp.č. 1854 na parc.č. 3080/18  a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 339:
komisia odporúča vyhlásenie Verejno obchodnej súťaže na odpredaj objektu COV súp.č. 1854 na parc.č. 3080/18  ako jedného komplexu

15. Návrh na odpredaj areálu na Dolnej ul. ( bývalý areál MsPS Šaľa s.r.o.)

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na odpredaj areálu na Dolnej ul. ( bývalý areál MsPS Šaľa s.r.o.)  a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 340:
komisia odporúča vyhlásenie Verejno obchodnej súťaže na odpredaj areálu na Dolnej ul. ( bývalý areál MsPS Šaľa s.r.o. )

16. Ján Nagy a Andrej Csillag – žiadosť o prehodnotenie Uznesení MsZ č. 5/2007-IV. a č. 6/2007-XIV., ohľadom zbúrania starej márnice v areáli cintorína v Šali a investičného zámeru – vytvorenia nových hrobových miest a miest pre ukladanie urien na miestnom cintoríne v Šali

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Jána Nagya a Andreja Csillaga o prehodnotenie Uznesení MsZ č. 5/2007-IV. a č. 6/2007-XIV., ohľadom zbúrania starej márnice v areáli cintorína v Šali a investičného zámeru – vytvorenia nových hrobových miest a miest pre ukladanie urien na miestnom cintoríne v Šali  a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 341:
komisia odporúča ponechať v platnosti Uznesenia MsZ č. 5/2007-IV. a č. 6/2007-XIV a zrealizovať investičný zámer – vytvorenie nových hrobových miest a miest pre ukladanie urien na miestnom cintoríne v Šali.