Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 11.06.2009 - 20:34  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:56  //  zobrazené: 1663

04/2009 zasadnutie komisie školstva

číslo: 04/2009  |  dátum konania: 29.04.2009

Rokovanie, vzhľadom na dočasnú neprítomnosť predsedníčky komisie Ing. Psotovej,  na úvod viedol a prítomných privítal poslanec Ing. František Botka. Od bodu 3 rokovanie viedla Ing. Psotová. Prítomní podľa prezenčnej listiny.
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Plnenie záverov z predchádzajúceho zasadnutia
3. Problematika dodávky a účtovania za teplo z MET s. r. o
4. Činnosť a hodnotenie materských škôl
5. Výsledky prijímania detí do MŠ
6. Výberové konanie – časový harmonogram
7. Aktuálne informácie
8. Záver

Pozvaní:  k bodu 3  bol riaditeľ MeT a. s. o  Ing. Miklóš a riaditelia ZŠ a MŠ
                 k bodu 4. a 5. riaditeľky MŠ

K bodu 2 Plnenie záverov z predchádzajúceho zasadnutia s termínom plnenia do 29. 4. 2009 previedol predsedajúci.
Uznesenie 2/3/2009 :  Na budúce zasadnutie komisie školstva pozvať zástupcov MET a. s. a dotknutých riaditeľov škôl, ktorí si pripravia analýzu výdavkov za teplo za posledné 3 – roky.
Plnenie: Na zasadnutie pozvaný zástupca MET s. r. o a riaditelia škôl s pripravenou analýzou

Uznesenie č.4/3/2009 :  KŠ odporúča MsZ schváliť úpravu rozpočtu pre program 9 vzdelávanie  podľa predloženého návrhu s realizáciou modernizácie ŠJ a technického stavu budov.
Plnenie : Úprav rozpočtu schválená  MsZ 26. 3. 2009 podľa preloženého návrhu. Pripravená realizácia modernizácie ŠJ – elektronická aukcia a výmena okien – verejné obstarávanie
Ostatné uznesenia boli konštatačné.
Uznesenie 1/4/2009: Komisia berie na vedomie a konštatuje splnenie unesení y termínom plnenia do 29. 4. 2009-04-29

K bodu 3 Problematika dodávky a účtovania za teplo z MET s. r. o
V úvodnej informácií riaditelia škôl konštatovali vysoké úhrady za teplo , najvyššie za posledných 5 rokov. Konštatovali, že napriek DOS, nie vždy bol dordžaný regulačný režim najmä cez prázdniny.
Riaditeľ MET a. s. Ing. Karol Mikloš odôvodnil zvýšenie nízkymi vonkajšími teplotami a tým ja vyššími dodávkami tepla a cenou tepla, vzhľadom na ceny plynu. Z diskusie vyplynula nutnosť
Uznesenie 2/4/2009:  Berie na vedomie. Odporúča školám kontrolovať dodávky tepla, najmä počas prázdnin a dlhších odstávok. Zlepšiť komunikáciu pri zabezpečení regulovania s MET a. zvýšenej kontroly a komunikácie medzi školami a MET a. s...

K bodu 4 Činnosť a hodnotenie materských škôl – /vodné slovo predniesla Gabriela Smidová, , samostatná odborná pracovníčka pre MŠ v SŠÚ.
Riaditeľky materských škôl doplnili informácie a odpovedali na dotazy členov komisie.
Uznesenie 3/4/2009: Berie na vedomie. Konštatuje veľmi dobrú úroveň výchovno – vzdelávacieho procesu v materských školách v Šali

K bodu 5 Výsledky prijímania detí do MŠ – Prehľadnú tabuľku dostali členovia komisie, komentárom doplnil M. Vrbovský.
Bolo konštatované, že MŠ zvládli prijímací proces veľmi dobre. Počet detí je približne na úrovni minulého roka. Vďaka ústretovosti vedenie ZŠ s MŠ s VVJM sa doriešil aj problém zvýšenia kapacity v MŠ Družstevná, kde je trieda MŠ pri ZŠ VVJM umiestnená.
Uznesenie 4/4/2009: Berie na vedomie.

K bodu 6 Harmonogram výberového konania – dostali členovia komisie písomne. Niektoré informácie doplnil a na dotazy  M. Vrbovský. Komisia zobrala na vedomie.

K bodu 6  Aktuálne informácie – Vrbovský
a) Informácia o pedagogickom zabezpečení výchovno – vzdelávacieho procesu na materských školách počas prázdnin – prerušenie prevádzky.
Uznesenie 5/4/2009: Berie na vedomie. Odporúča primátorovi schváliť prerušenie podľa predloženého návrhu.
b)   Informácia o pedagogickom zabezpečení výchovno – vzdelávacieho procesu na MŠ Ul. 8. Mája , počas rekonštrukcie – informovala riaditeľa MŠ Beáta Sobotová
Uznesenie 6/4/2009 : Berie na vedomie. Odporúča realizáciu podľa predloženého návrhu
c) Návrh na zmenu názvu a zmenu v sieti MŠ Družstevná Šaľa - Óvoda  s vypustením názvu v maďarskom jazyku. Odôvodnil M. Vrbovský. Trieda s VJM nie je súčasťou MŠ Družstevná, ale ZŠ s MŠ s VVJM
Uznesenie7//4/2009. Berie na vedomie. Odporúča požiadať MŠ SR o zmenu názvu a výchovného jazyka v sieti škôl a školských zariadení SR.
d)  Informácia o akciách a podujatiach zobrala komisia na vedomie.

K bodu 7 – Rôzne . Neboli vznesené žiadne diskusné príspevky: Predsedníčka poďakovala prítomný za aktívnu účasť a zasadnutie ukončila.