Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 14.05.2009 - 20:11  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:55  //  zobrazené: 1782

04/2009 zasadnutie komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie

číslo: 04/2009  |  dátum konania: 14.05.2009

Prítomní: MUDr. Grell, MUDr. Bečár, RSDr. Gomboš, JUDr. Marinčák, Ing. Topercerová, Ing. Galbavá, Mgr. Zozuláková, Mgr. Šperka, Ing. Vičíková
Ospravedlnení: MUDr. Hikkel, Mgr. Mika,  p. Jaroš, p. Valent,  
Prizvaní:  PhDr. Kuklovský, RSDr. Gáll

Zasadnutie otvoril a viedol MUDr. Jozef Grell, predseda komisie. V úvode rokovania  privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že účasť členov tvorí nadpolovičnú väčšinu, čím je zasadnutie komisie uznášania schopné.
Komisia  rokovala podľa nasledujúceho programu:

Program: 
1. Otvorenie
2. Prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o cenách za sociálne služby na území mesta
3. Rôzne
4. Záver

k bodu č. 2

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o cenách za sociálne služby na území mesta predložil Dr. Ľubor Gáll, riaditeľ Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa. Uviedol, že Všeobecne záväzné nariadenie mesta o cenách za sociálne služby na území mesta je záväzným právnym predpisom určujúcim výšku úhrady za sociálne služby poskytované verejným poskytovateľom na území mesta. Stanovuje výšku úhrady za jednotlivé opatrovateľské úkony a  výšku úhrady za služby poskytované v pobytových a ambulantných zariadeniach sociálnych služieb na území mesta v zákonom požadovanom zložení za odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti. Je záväznou právnou úpravou pre poskytovateľa sociálnych služieb v postupe pri určení úhrady za sociálnu službu podľa ustanovení § 72 až § 74 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Konkrétne § 72, ods.2 citovaného zákona ustanovuje, že: „Verejný poskytovateľ určuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady zmluvou podľa § 74 v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce alebo vyššieho územného celku, najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov.“
Spôsob výpočtu výšky úhrady za jednotlivé druhy sociálnych služieb potom ustanovuje § 72, ods. 6 vyššie uvedeného zákona, ktorý ustanovuje, že: „Na účely určenia výšky úhrady podľa odsekov 2 a 3 sa od ekonomicky oprávnených nákladov odpočíta priemerná suma, ktorá sa určí ako podiel súčtu súm finančného príspevku podľa prílohy č. 5, ktoré zodpovedajú forme poskytovanej sociálnej služby a stupňu odkázanosti jednotlivých prijímateľov sociálnej služby na pomoc inej fyzickej osoby, a počtu prijímateľov sociálnej služby.“
Vzhľadom na prechodné ustanovenia zákona, nie všetky požadované náležitosti pre tvorbu a určenie ceny za jednotlivé sociálne služby mohli byť v čase tvorby tohto VZN splnené. Pri určení cien za jednotlivé sociálne služby navrhované v tomto VZN sa preto metodicky postupovalo podľa ustanovení zákona o sociálnych službách a jeho príloh.

Návrh VZN mesta Šaľa za sociálne služby na území mesta a dôvodová správa tvorí prílohu tejto zápisnice.
Po diskusii členovia komisie prijali nasledovné stanovisko.

Hlasovanie: Prítomní: 9, Za: 9

U z n e s e n i e  č. 17/2009
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie súhlasí s navrhovaným cenníkom a odporúča MsZ schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia o cenách za sociálne služby na území mesta.

Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu predseda komisie MUDr. Jozef Grell sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie komisie. Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 10. júna 2009 v budove MsÚ v Šali.