Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 28.09.2020 - 15:16  //  aktualizácia: 28.09.2020 - 15:17  //  zobrazené: 1318

04/2020 zasadnutie komisie mládeže a športu

číslo: 04/2020  |  dátum konania: 21.09.2020

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali

(04/2020)

 

Dátum: 21. 9. 2020

Miesto: Mestská športová hala v Šali

Prítomní: Peter Szalay, Ing. Ivan Kováč, Ing. Slavomír Kališ, Igor Bleho, Ladislav Jaroš, Jozef Holota, Ing. Karol Molnár, Jana Majdlenová,  Ing. Patrik Ščasný, Ing. Tomáš Mészáros

Neprítomný: Ing. Ladislav Mitošinka

Prizvaní: Jozef Sklenár, Tomáš Benkovič

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Návrhy na vyhlásenie ocenení na Cenu mesta a Cenu primátora za rok 2020
 4. Záväzné kritéria pre podávanie návrhov na ocenenia najúspešnejších športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov okresu a mesta Šaľa za rok 2020 a neskôr – konečná verzia
 5. Koncepcia rozvoja športu mesta Šaľa - návrhy
 6. Informácia o preplácaní permanentiek za nevyužité vstupy do krytej plavárne Duslo, a. s.
 7. Rôzne
 8. Záver

Priebeh zasadnutia:

K bodu 1. Otvorenie

Predseda komisie Peter Szalay privítal na zasadnutí Jozefa Sklenára z Okresnej asociácie telovýchovných jednôt a klubov okresu Šaľa a všetkých prítomných členov komisie. Prezentovalo sa 10 členov komisie, na základe čoho predseda skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Tajomníčka komisie poslala členom program rokovania elektronicky dňa 14. 9. 2020. Prítomní členovia súhlasili s programom v pozvánke až na to, že z dôvodu časovej tiesne pána Sklenára bolo vymenené poradie bodov.

K bodu  2. Kontrola prijatých uznesení

Peter Szalay informoval o plnení úloh uznesení zo zasadnutia komisie zo dňa 15. 6. 2020 a dodal, že uznesenia 3/3/2020, 3/4/2020, 3/5/2020 a 3/6/2020 sú stále v plnení.

K bodu 3: Záväzné kritéria pre podávanie návrhov na ocenenia najúspešnejších športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov okresu a mesta Šaľa za rok 2020 a neskôr – konečná verzia

Prizvaný Jozef Sklenár z Okresnej asociácie telovýchovných jednôt a klubov okresu Šaľa vo svojom úvode uviedol, že v poslednom období šport je veľmi utláčaný do pozadia a dodal, že to vidíme na základe vládnych nariadení súvisiacich so šíriacou sa pandémiou. Zdôraznil, že v súčasnosti športové kluby živoria a majú existenčné problémy. Napriek tejto skutočnosti pripomenul, že Okresná asociácia telovýchovných jednôt a klubov okresu Šaľa patrí medzi 5 asociácií na Slovensku, ktoré nepretržite vykonávajú aktívnu činnosť a stále majú snahu pokračovať vo svojej činnosti. Jednou z ich aktivít je aj vyhodnotenie najlepších športovcov na mestskej a okresnej úrovni. Upresnil, že vyhodnotenie za rok 2020, ktoré sa uskutoční v roku 2021, bude určite špecifické kvôli situácii spojenou s koronavírusom a pri posudzovaní návrhov sa bude vychádzať z výsledkov, ktoré boli dosiahnuté na úrovni kraja resp. na úrovni Slovenska, nakoľko majstrovstvá sveta a Európy boli zrušené. Aj napriek tejto nelichotivej situácii Jozef Sklenár si je istý, že bude dosť návrhov, ale nezastáva ten názor, aby vyhodnocovanie bolo robené v takom veľkom rozsahu, ako to bolo minulý rok. Pripomenul, že za rok 2019 bolo 84 ocenených. Upozornil, že nie je potrebné, aby všetky návrhy na najlepších športovcov, trénerov, ktoré budú doručené, boli schválené. Jozef Sklenár informoval členov komisie o nedávnom stretnutí s primátorom mesta Šaľa a uviedol, že sa zhodli na tom, aby bolo ocenených 40 – 50 nominantov. Navrhol, aby z jedného klubu bolo navrhnutých
1 – 3 športovci, prípadne náhradníci. Jana Majdlenová zareagovala na túto informáciu, že je to niekedy veľmi ťažké, pretože sa môže stať, že z jedného klubu bude viac športovcov, ktorí dosiahnú výborné výsledky. Dodala, že by to bolo náročné vysvetľovať rodičom tých detí, ktoré dosiahli vynikajúce výsledky v rámci jedného klubu a neboli by ocenené, pretože rodičia si veľmi vážia, keď ich deti sú ocenené mestom Šaľa. Ladislav Jaroš súhlasil s názorom pani Majdlenovej.

Po krátkej diskusii a odsúhlasení malých zmien už navrhnutých kritérií pre podávanie návrhov komisia mládeže a športu a Jozef Sklenár z Okresnej asociácie telovýchovných jednôt a klubov okresu Šaľa sa zhodli na nasledovných:

 

ZÁVÄZNÉ KRITÉRIA PRE PODÁVANIE NÁVRHOV NA OCENENIA –

VYHODNOTENIE ÚSPEŠNÝCH ŠPORTOVCOV, TRÉNEROV, FUNKCIONÁROV

MESTA A OKRESU ŠAĽA

Výklad pojmov:

Klub                 celý športový klub – oddiel

Družstvo          vytvorené v rámci klubu / oddielu s minimálnym počtov členov 3

Jednotlivec      za jednotlivca sa považuje aj dvojica štartujúca v súťaži  (napríklad tanečný pár)

Tréner                        

Funkcionár                 

Osobitné ocenenia     športovec nad 60 rokov života, odchovanec pôsobiaci v zahraničí

Vekové skupiny:        do 10 rokov,  11-15 rokov,  16-19 rokov,  nad 20 rokov

Hodnotiaci kredit súťaží:

Olympijské hry

Majstrovstvá sveta

Majstrovstvá Európy

Majstrovstvá Slovenskej Republiky

Majstrovstvá kraja

Majstrovstvá okresu

 1. Družstvá vekovej skupiny nad 20 rokov
 1. Družstvá súťažiace v celoštátnych a medzinárodných súťažiach, podujatiach
 • umiestnenie na 1., 2. alebo 3. mieste (konečné umiestnenie)
 • umiestnenie na 1. mieste na medzinárodných podujatiach
 • umiestnenie na 1. mieste v celoštátnych rámcových súťažiach

(napr. zväzové kolo v karate, voltíži, plutvovom plávaní a pod).

 

 1. Družstvá súťažiace v krajských a okresných súťažiach
 • umiestnenie na 1., výnimočne na 2. mieste (konečné umiestnenie)
 1. Družstvá vekovej skupiny do 19 rokov  
 1. Družstvá súťažiace v celoštátnychmedzinárodných súťažiach, podujatiach
 • umiestnenie na 1., 2. a 3. mieste (konečné umiestnenie)
 • umiestnenie na 1. mieste na medzinárodných podujatiach
 • umiestnenie na 1. mieste v celoštátnych rámcových súťažiach
 • (napr. zväzové kolo v karate, voltíži, plutvovom plávaní a pod).
 1. Družstvá súťažiace v krajských a okresných súťažiach
 • umiestnenie na 1., výnimočne na 2. mieste (konečné umiestnenie)
 1. Družstvá základných škôl súťažiacich v rámci AŠŠ
 • umiestnenie na 1. mieste v rámci okresu, kraja
 1. Jednotlivci - veková skupina do 10 rokov, 11-15 rokov, 16-19 rokov a nad 20 rokov
 • umiestnenie na 1., 2. alebo 3. mieste na majstrovstvách sveta alebo Európy
 • majster Slovenska, 2. alebo 3. miesto na majstrovstvách Slovenska, majster kraja
 • víťaz medzinárodných alebo celoslovenských rámcových podujatí
 • návrh jednotlivca z kolektívu – výrazne najlepší  - talent
 1. Tréneri - za výrazný prínos rozvoja športu
 •  1 návrh za jeden športový klub
 1. Funkcionári - člen klubu okrem trénera a hráčov
 • maximálne 1 návrh z klubu za výrazný prínos v činnosti klubu
 1. Osobitné ocenenia
 • tréneri a funkcionári pôsobiaci v oblasti športu desiatky rokov pri svojich životných jubileách vek nad 60 (po 5 rokoch)
 • jubileá klubov (20, 30, 40, 50 .... rokov úspešného pôsobenia)
 • reprezentant SR, dosiahnutý výsledok v roku, obyvateľ  mesta / okresu Šaľa momentálne pôsobiaci v zahraničí alebo v inom oddiele / klube ako v domácom
 1. Najúspešnejší športový klub okresu Šaľa

Záverečné ustanovenie:

O všetkých návrhoch na ocenenia v meste Šaľa rozhoduje Komisia mládeže a športu pri

MsZ Šaľa, OATJK za návrhy z obcí okresu Šaľa.

Uznesenie 4/3/2020: Komisia mládeže a športu odsúhlasila záväzné kritéria pre podávanie návrhov na ocenenia – vyhodnotenie úspešných športovcov, trénerov, funkcionárov mesta a okresu Šaľa.

K bodu 4: Návrhy na vyhlásenie ocenení na Cenu mesta a Cenu primátora za rok 2020

Tajomníčka komisie informovala prítomných, že mesto Šaľa zverejnilo Výzvu na predkladanie návrhov na udelenie ocenení za rok 2020. Predseda komisie Peter Szalay navrhol na Cenu primátora Ing. Karola Molnára, Taekwon-do Academy Slovakia, Šaľa a Igora Bleha, TJ Slovan Duslo Šaľa, Oddiel karate a na Cenu mesta Ing. Ladislava Mitošinku – TJ Slovan Duslo Šaľa. Tajomníčka ďalej informovala o Výzve na predkladanie návrhov na udelenie Ceny Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2020. Dodala, že spracované návrhy sa predkladajú na odbor kultúry a športu Úradu NSK v Nitre do 31. 12. 2020. Igor Bleho sa vyjadril, že podľa jeho názoru je to skoro, je ešte len september a do konca roka sa môžu uskutočniť ešte rôzne podujatia a súťaže.

Uznesenie 4/4/2020: Komisia mládeže a športu berie informácie o návrhoch na udelenie ocenení za rok 2020 na vedomie.

K bodu 5: Koncepcia rozvoja športu mesta Šaľa – návrhy

V súvislosti so strategickým materiálom Koncepcia rozvoja športu mesta Šaľa tajomníčka komisie pripomenula, že materiál musí byť hotový do konca roka 2020. Jozef Holota uviedol, že je to náročný a široko spektrálny materiál, preto navrhol, aby sa komisia stretla s primátorom mesta a rokovala s ním na túto tému. Dodal, že dôležitá je vízia, to znamená, ako bude napredovať rozvoj športu v našom meste. V tejto súvislosti členovia komisie sa zaoberali aj otázkou spojenou s prenájmom telocviční, nakoľko športové kluby, ktoré trénujú na základných školách v meste, sú povinné platiť za prenájom telocviční. Zhodli sa na tom, že sú to nemalé položky, vo väčšine prípadoch sú to rodičia, ktorí to platia. Zaoberali sa touto otázkou z toho dôvodu, že keďže mesto Šaľa je zriaďovateľom základných škôl v meste, či by nebolo možné odpustiť poplatky za nájomné pre športové kluby, v ktorých trénujú deti na školách. Peter Szalay prisľúbil, že sa bude rozprávať s primátorom mesta na túto tému. Ďalej vyzval všetkých členov komisie, aby najneskôr do 9. 10. 2020 každý poslal tajomníčke svoje návrhy, nápady a pripomienky do budúcej koncepcie rozvoja športu, aby sa komisia už s nimi mohla zaoberať na najbližšej komisii, ktorá bude 12. 10. 2020.

Uznesenie 4/5/2020: Komisia mládeže a športu berie hore uvedené informácie na vedomie.

 

K bodu 6: Informácia o preplácaní permanentiek za nevyužité vstupy do krytej plavárne Duslo, a. s.

Na základe Výzvy na preplácanie nevyužitých vstupov do krytej plavárne Duslo a. s. držitelia permanentiek žiadajú mesto Šaľa o ich preplatenie. Tajomníčka uviedla, že tento proces stále prebieha a pripomenula, že žiadosti je potrebné doručiť do podateľne na MsÚ Šaľa do 20. 11. 2020. Dodala, že dňa 10. 09. 2020 boli na základe žiadosti od záujmového združenia právnických osôb Aquasport poslané združeniu finančné prostriedky vo výške 3 176,55 Eur, ktoré sú postupne vyplácané držiteľom nevyužitých permanentiek do plavárne a v tejto sume je zahrnutých prvých 78 žiadateľov. Ďalšie permanentky mesto Šaľa postupne spracováva, tie budú opäť poslané Aquasportu na kontrolu, ako to bolo v prípade 1. skupiny žiadateľov a po kontrole na základe žiadosti od záujmového združenia budú poslané Aquasportu vo vyčíslenej výške.  

Uznesenie 4/6/2020: Komisia mládeže a športu berie hore uvedené informácie na vedomie.

K bodu 7: Rôzne

Dňa 8. 9. 2020 bola na mesto Šaľa doručená žiadosť od Hádzanárskych nádejí Šaľa, o.z. so sídlom
v Močenku, v ktorej žiada mesto pre hádzanársky klub HŠK Legends o prenájom Mestskej športovej haly v Šali za účelom vykonávania hádzanárskych tréningov detí vo veku od 5 rokov do 13 rokov a tiež organizovania súťažných zápasov. V žiadosti sa ďalej uvádza, aby mesto Šaľa uzavrelo nájomnú zmluvu s občianskym združením, ktorá im umožní bezplatné využívanie haly v Šali a aby bol do programu najbližšieho zasadnutia MsZ v septembri zaradený bod, ktorým bude schválenie prenájmu haly v bezplatnom režime, ak to bude možné v termínoch: vo štvrtok 1,5 hodiny v čase od 13:30 hod. do 15:15 hod., prípadne od 15:15 hod. do 16.30 hod. a víkendové termíny pre odohratie súťažných zápasov (v časoch prispôsobených vyťaženosti haly). Predseda komisie Peter Szalay vysvetlil, že v súčasnosti Mestskú športovú halu v Šali užívajú dva hádzanárske kluby na základe uzatvorených nájomných zmlúv na dobu neurčitú podľa vzájomne dohodnutého harmonogramu. Dodal, že hala je v súčasnosti nimi úplne vyťažená a takmer celá obsadená, dostupné sú iba termíny od 08:00 hod. do 12.30 hod. alebo od 21:00 do 22:30 hod. Dodal, že obidva športové kluby súperia s časom, hala nestačí pre také množstvo hádzanárskych družstiev, a preto deti a mládež trénujú aj v školských telocvičniach. Pripomenul, že termíny, ktorý Hádzanárske nádeje o.z. žiadajú, to sú vo štvrtok od 13:30 hod. do 15:15 hod., prípadne od 15:15 hod. do 16.30 hod. sú výlučne poskytované za účelom tréningov družstiev HKM Slovan Duslo Šaľa. Predseda komisie povedal, že obidva kluby sa postavili k žiadosti negatívne a odôvodnil to tým, že by išli proti sebe. Peter Szalay pokračoval, že čo sa týka víkendových termínov, tie bývajú zvyčajne kapacitne obsadené oboma športovými klubmi, pretože jeden klub hrá súťažný zápas v sobotu a druhý klub hrá následne súťažný zápas v nedeľu na základe schváleného programu ligových zápasov príslušných líg. Dodal, že nie je možné, aby sa konali ligové súťažné stretnutia v ten istý deň. Na margo všetkého predseda komisie uviedol, že obidva hádzanárske kluby majú sídlo v Mestskej športovej hale v Šali, sídlo občianskeho združenia je v Močenku, tým pádom, akýkoľvek klub mimo mesta by mohol žiadať o prenájom tréningových hodín v hale a zdôraznil, že obidva šalianske kluby majú podpísanú nájomnú zmluvu. Po diskusii s ostatnými členmi komisie, z ktorých väčšina zdieľala rovnaký názor s predsedom, Peter Szalay dal hlasovať za nasledovný návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.   prerokovalo

žiadosť o prenájom Mestskej športovej haly

B.   ruší

Uznesenie č. 7/2018 – V. zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 20. septembra 2018

C.   ukladá

správcovi Mestskej športovej haly, aby bola tréningová jednotka vo štvrtok v čase
od 15:15 hod. do 16:30 hod. bola poskytovaná pre potreby krátkodobého nájmu občianskeho združenia Hádzanárske nádeje Šaľa, o.z., so sídlom: Balajka 2048/48, 951 31 Močenok, IČO: 52 765 962.

Peter Szalay nechal členov komisie hlasovať a hlasovali nasledovne:

ZA – 1

PROTI – 8

ZDRŽALI SA - 1

Uznesenie 4/7/2020:  Komisia mládeže a športu prerokovala návrh na uznesenie a neodporúča MsZ Šaľa, aby bola tréningová jednotka vo štvrtok v čase od 15:15 hod. do 16:30 hod. poskytovaná pre potreby krátkodobého nájmu občianskeho združenia Hádzanárske nádeje Šaľa, o.z., so sídlom: Balajka 2048/48, 951 31 Močenok, IČO: 52 765 962.

K bodu 8: Záver

Predseda komisie Peter Szalay poďakoval všetkým zúčastneným za ich účasť a pripomenul, že najbližšia komisia mládeže a športu sa uskutoční dňa 12. 10. 2020.

 

 

 

Zapísala:         Ing. Martina Čižmáriková                                          Peter Szalay

                        tajomníčka KMaŠ                                                       predseda KMaŠ

 

 

Dátum:            24. 9. 2020