Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 24.05.2023 - 11:15  //  aktualizácia: 31.01.2024 - 13:06  //  zobrazené: 509

04/2023 zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu

číslo: 04/2023  |  dátum konania: 24.05.2023

Dátum a miesto: 15. mája 2023 (pondelok) o 16,00 h v malej zasadačke na 1. poschodí MsÚ Šaľa

 

Prítomní členovia komisie: Marek Molnár, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Miriam Hambalková, Kristián Rehák, Mgr. Anikó Sárkányová DiS. art., Ing. Alžbeta Sedliačiková, Mgr. Ondrej Sirota, Jozefína Karlubíková

 

Prizvaní prítomní: Ing. František Botka, Ing. Martina Čižmáriková

 

Neprítomní členovia komisie: Peter Hlavatý – neospravedlnený, Ing. Peter Jaroš - ospravedlnený, PaedDr. Danica Lehocká PhD. - ospravedlnená, Lucia Zemková - ospravedlnená

 

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Plánované kultúrno-spoločenské podujatia
 3. Vyhodnotenie činnosti Kultúrneho domu Veča za 1. štvrťrok 2023
 4. Vyhodnotenie činnosti Kultúrneho strediska Večierka za 1. štvrťrok 2023
 5. Vyhodnotenie činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa za 1. štvrťrok 2023
 6. Vyhodnotenie návrhov na ocenenie Tvorivý čin roka pre oblasť kultúry za rok 2022
 7. Informácie realizačného tímu prípravy podujatia TČR
 8. Kronika mesta Šaľa 2021
 9. Rôzne
 10. Záver

 

 

Prizvaní:

 

-      Ing. František Botka, vedúci MsKS

-      Ing. Martina Čižmáriková, ref. pre kultúru a šport

 

 

Priebeh zasadnutia:

 

 1. Otvorenie

Rokovanie otvoril predseda komisie Marek Molnár. V úvode privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie 7 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky, ktorá im bola doručená elektronickou formou. S pozvánkou boli členom komisie doručené aj materiály k jednotlivým bodom rokovania, ktoré spracoval predseda komisie. K programu neboli vznesené žiadne pripomienky.

 

 

 1. Plánované kultúrno-spoločenské podujatia

Vedúci MsKS Ing. František Botka prezentoval spracovaný materiál o plánovaných kultúrno- spoločenských podujatiach MsKS na obdobie od 23.5.2023 do 20.6.2023, vrátane podujatí, na ktorých MsKS spolupracuje:

24.5.-27.5.2023 - 50. ročník „ Zlatá priadka“,  (DK Šaľa)

29.5.2023 - Akadémia ZŠ Hollého, (KD Šaľa Veča)

30.5.2023 - Kung fu, TAI CHI, (KD Šaľa Veča)

31.5.2023 - Akadémia ZŠ Bernolákova, (KD Šaľa Veča)

1.6.2023 - Deň detí - Festival maskotov, (nemocničný park)

1.6.2023 - Školské premietanie (kinosála DK Šaľa)

2.6.2023 - Školské premietanie (kinosála DK Šaľa)

2.6.2023 - TK Jumping, súťaž „Tanečná hviezda“ (KD Šaľa Veča)

5.6.2023 - Vyhodnotenie najlepších športovcov za r. 2022 (DK Šaľa)

6.6.2023 - Kung fu, TAI CHI , (KD Šaľa Veča)

7.6.2023 - ZUŠ-ka v meste, (amfiteáter)

10.6.2023 - „Juniáles“ záhradkári, (KD Šaľa Veča)

13.6.2023 - Kung fu, TAI CHI,  (KD Šaľa Veča)

17.6.2023 - FS Šaľan, MFF Myjava

20.6.2023 - Kung fu, TAI CHI, (KD Šaľa Veča)

23.6.2023 - FS Šaľa, Jánské ohne, (pláž pri Váhu)

23.6.-24.6.2023 - Šaliansky Jarmok, (pešia zóna, amfiteáter )

Členovia komisie nemali k odprezentovanému programu žiadne pripomienky.

 

Uznesenie 1/04/2023:

Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa

 1. prerokovala

plánované kultúrno-spoločenské podujatia na obdobie od 23.5.2023 do 20.6.2023

 1. berie na vedomie

kultúrno-spoločenské podujatia na obdobie od 23.5.2023 do 20.6.2023

 

Uznesenie bolo prijaté.

        3. Vyhodnotenie činnosti Kultúrneho domu Veča za 1. štvrťrok 2023

V písomne spracovanom Vyhodnotení činnosti KD Veča za 1. štvrťrok 2023 referenta Mária Šeboková uviedla:

Kultúrny dom Veča vytvára podmienky pre organizovanie programov, služieb a produktov      v oblasti kultúry a spoločenského života. Priestory KD Veča sú menšie ako v DK Šaľa, teda je možné ho využívať na podujatia menšieho rozsahu. Organizujeme tu kultúrno - spoločenské podujatia (v spolupráci s rôznymi občianskymi združeniami a školami), koncerty, výstavy, besedy, divadelné predstavenia a vytvárame podmienky pre rozvoj záujmovej činnosti. Ponúkame prenájom priestorov vhodných na organizovanie súkromných a firemných osláv, posedení, prednášok, seminárov, výučbu kurzov, stretnutia spoločenstiev...

Medzi hlavné aktivity môžeme zaradiť tvorivo – zábavné popoludnia pre deti a rodičov, podujatia pre školské kluby, materské a základné školy, besedy pre školy, súťaže, tanečné zábavy pre strednú a staršiu generáciu, rôzne výstavy, podujatia pre deti počas jarných             a letných prázdnin, športové (shaolin kung fu, tai chi ) a tanečné kurzy (salsation, hip hop pre dospelých).

Vo vyhodnotení uviedla konkrétne aktivity za 1. štvrťrok v časovom slede aj s uvedením počtu účastníkov.

 

Uznesenie 2/04/2023:

Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa

 1. prerokovala

materiál Vyhodnotenie činnosti Kultúrneho domu Veča za 1. štvrťrok 2023

 1. berie na vedomie

činnosť Kultúrneho domu Veča za 1. štvrťrok 2023

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 1. Vyhodnotenie činnosti Kultúrneho strediska Večierka za 1. štvrťrok 2023

V písomne spracovanom Vyhodnotení činnosti KS Večierka za 1. štvrťrok 2023 referenta Katarína Gáborová uviedla:

Kultúrne stredisko Večierka zameriava svoju činnosť na prácu s deťmi, mládežou a dospelými. Nakoľko v meste Šaľa na rozdiel od väčšiny okresných miest nie je zriadené regionálne osvetové stredisko, KS Večierka svojou činnosťou vo veľkej miere zastrešuje práve podujatia spoločenského a osvetového charakteru a aktívne spolupracuje s KOS v Nitre.

Organizujeme tu pre všetky vekové kategórie rôzne súťaže, tvorivé dielne, besedy, prednášky, výstavy. Počas školského roka je veľmi dobrá spolupráca s MŠ, ZŠ a SŠ. V rámci letných prázdnin  pripravujeme pre deti spoločensko-zábavné podujatia a zároveň podľa záujmu rôzne záujmovo - umelecké činnosti. Okrem výtvarných súťaži sa veľkému záujmu zo strany ZŠ       a SŠ teší každoročná vedomostná súťaž v oblasti astronómie a astronautiky „Čo vieš                o hviezdach?“. V KS Večierka je už tradíciou organizovanie výstav nielen členov klubu výtvarníkov, fotografov, patchworku, žiakov ZŠ a detí MŠ, ale i rôznych pozvaných amatérskych umelcov z iných miest.

Práca s dospelými je orientovaná na usporiadanie výstav, tvorivých dielní a prednášok. Pod KS Večierka patria aj kluby pre dospelých. Ich poslaním je zmysluplná činnosť, ktorá podporuje proces tvorby jednotlivcov i skupín. Patria sem kluby výtvarníkov TERRA WAG, fotografov TERRA WAG, keramikárov, patchworku, paličkovej čipky. Usporadúvame deň astronómie, prednášky a tvorivé dielne pre dospelých.

Vo vyhodnotení uviedla konkrétne aktivity za 1. štvrťrok v časovom slede aj s uvedením počtu účastníkov.

 

Uznesenie 3/04/2023:

Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa

 1. prerokovala

materiál Vyhodnotenie činnosti Kultúrneho strediska Večierka za 1. štvrťrok 2023

 1. berie na vedomie

činnosť Kultúrneho strediska Večierka za 1. štvrťrok 2023

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 1. Vyhodnotenie činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa za 1. štvrťrok 2023

V písomne spracovanom Vyhodnotení činnosti MsKJJ za 1. štvrťrok 2023 riaditeľka Mgr. Adriana Gerová uviedla:

Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali je rozpočtovou organizáciou mesta Šaľa, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie knižnično - informačných služieb. Knižnica je samostatným právnym subjektom. Pri budovaní knižničných fondov a zabezpečovaní služieb obyvateľom mesta knižnica spolupracuje s knižnicou Karola Kmeťka v Nitre, ktorá plní úlohu metodického centra pre verejné knižnice okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce.

Knižnica utvára a sprístupňuje univerzálny knižničný fond vrátane knižničných dokumentov miestneho významu, poskytuje knižnično - informačné služby, a tak sprístupňuje kultúrne hodnoty a informácie a prispieva k uspokojovaniu potrieb čitateľov a k zvyšovaniu ich kultúrnej úrovne a vzdelanosti.

Vo vyhodnotení uviedla konkrétne údaje o počte a finančnej hodnote zakúpených knižných titulov zapísaných do knižničného fondu,  o aktivitách a podujatiach  za 1. štvrťrok v časovom slede aj s uvedením počtu návštevníkov.

 

Uznesenie 4/04/2023:

Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa

 1. prerokovala

materiál Vyhodnotenie činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa za 1. štvrťrok 2023

 1. berie na vedomie

činnosť Mestskej knižnice Jána Johanidesa za 1. štvrťrok 2023

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 1. Vyhodnotenie návrhov na ocenenie Tvorivý čin roka pre oblasť kultúry za rok 2022

Predseda komisie Marek Molnár odprezentoval všetky návrhy na udelenie ocenenia TČR 2022 podané navrhovateľmi. Spolu bolo podaných 15 návrhov v 9 kategóriách:

 

1. maľba, kresba, grafika                                          - Tibor Ševčík

2. sochárstvo, rezbárstvo, úžitkové umenie              -

3. fotografia                                                               -

4. divadlo                                                                   - Divadlo od podlahy

- Ing. Valentín Kozaňák

 

5. film                                                                        - Mgr. art. Miroslava Košíková, PhD.

6. knižná tvorba a publicistika                                  -

7. etnografia, folklór                                                  - FS Šaľan

- FS Šaľan

8. propagácia mesta                                                   - Detská tour Petra Sagana v Šali

9. výstavy                                                                  -

10. tanec                                                                    - Úsmev

- Viktória Stúchla, DiS. Art.

11. spev                                                                      - Mgr. Zoltán Mikó

 

12. hudba                                                                   - Denis Kmeťo

- Jakub Spiszak

- Juraj Santus

- Jaroslav Martinček

13. mimoriadne ocenenie za dlhoročnú aktívnu prácu v oblasti umenia

                                                                                   - ZUŠ Šaľa

Členovia komisie hlasovaním rozhodli udeliť ocenenia 8 laureátom v 7 kategóriách.

 

Uznesenie 5/04/2023:

Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa

 1. prerokovala

návrhy na ocenenie Tvorivý čin roka pre oblasť kultúry za rok 2022

 1. schvaľuje

laureátov na ocenenie Tvorivý čin roka pre oblasť kultúry za rok 2022 nasledovne:

 

Divadlo:

Ing. Valentín Kozaňák – za réžiu inscenácie Celkom Malé divadlo Levice „Ako uvariť žabu“

Film:

Mgr. art. Miroslava Košíková, PhD. – za krátky dokumentárny film o živote ZUŠ od jej založenia po súčasnosť pri príležitosti 70. výročia založenia školy „70 (sedemdesiatka) - a stále mladá...“

 

Etnografia, folklór:

FS Šaľan – za vytvorenie a prezentáciu galaprogramu „My sme a tu sme...“  a získanie zlatého pásma na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke Jazykom tanca 2022 v kategórii A interpretáciou diela „Pri mľiňe...“

 

Tanec:

Viktória Stúchla, DiS. Art. – za vynikajúce výsledky s Folklórnym krúžkom pri ZUŠ Šaľa na 13. ročníku celoslovenskej tanečno - súťažnej prehliadky „MY DANCE MYJAVA“, 2 miesto

 

Spev:

Mgr. Zoltán Mikó – za vystúpenie v úspešnom programe Festival Italia in Music v štúdiu Lazio TV v Ríme, ako jeden z členov pop operného dua La Strada

 

Hudba:

1. Denis Kmeťo alias Dj Denisko Šaľanský – za „OMG Story Tour 2022“, ako koncertný DJ speváčky Simy

 

2. Jakub Spiszak –  za jeho tvorbu, spevácke a gitarové  umenie  prezentované                           s hudobnou garage-rockovou skupinou Small Town Life

 

Mimoriadne ocenenie za dlhoročnú aktívnu prácu v oblasti umenia:

Základná umelecká škola Šaľa – za dlhoročnú aktívnu prácu v oblasti umenia pri príležitosti 70. výročia jej založenia

 

 1. odporúča

dva návrhy, ktoré boli podané na ocenenie Tvorivý čin roka pre oblasť kultúry za rok 2022 podať nasledovne: návrh na ocenenie pána Tibora Ševčíka v kategórii maľba, kresba grafika – na cenu mesta a návrh na ocenenie pre podujatie Detská tour Petra Sagana v Šali v kategórii propagácia mesta - na cenu primátora mesta

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 1. Informácie realizačného tímu prípravy podujatia TČR 

Vedúca realizačného tímu Ing. Martina Čižmáriková informovala prítomných o zmene miesta konania udeľovania ocenení TČR 2022 - oceňovanie laureátov sa uskutoční v divadelnej sále Domu kultúry Šaľa, termín zostáva nezmenený 30.6.2023, čas ešte nie je určený.

Prípravou podujatia sa bude zaoberať realizačný tím a o výsledkoch bude informovať členov komisie na najbližšom zasadnutí, ktoré je naplánované na 20.6.2023. Pozvánku a videoprojekciu zhotoví Bc. Tomáš Benkovič.

 

Uznesenie 6/04/2023:

Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa

 1. berie na vedomie

informácie realizačného tímu o príprave podujatia TČR 2022

 

Uznesenie bolo prijaté.

 1. Kronika mesta Šaľa 2021

Referentka pre kultúru a šport Ing. Martina Čižmáriková poslala Kroniku mesta Šaľa 2021 členom komisie v elektronickej forme v predstihu na prezretie a prípadné doručenie námetov.

Informovala prítomných:

-      mesto vedie kroniku v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. s) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pre vedenie kroniky,

-      kroniku schvaľuje komisia kultúry a cestovného ruchu.

Členovia komisie nemali ku Kronike mesta Šaľa 2021 žiadne pripomienky.

Na záver uviedla, že kronika za rok 2022 je v procese realizácie.

 

Uznesenie 7/04/2023:

Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa

 1. prerokovala

kroniku Mesta Šaľa 2021

 1. schvaľuje

kroniku Mesta Šaľa 2021

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 1. Rôzne

Ing. František Botka:

 • pozval členov komisie na Večianske slávnosti v dňoch 19.-20.5.2023

Ing. Martina Čižmáriková:

 • dňa 7.9. 2023 sa uskutoční slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Víno Terra Wag – Šaľa 2023 a 8. a 9.9.2023 sa uskutoční verejná ochutnávka vín

 

 

 1. Záver

Predseda komisie Marek Molnár ukončil zasadnutie Komisie kultúry a cestovného ruchu          a poďakoval všetkým prítomným za účasť.

 

 

 

Šaľa, 15.5.2023

 

 

zapísala: Jozefína Karlubíková

 

Marek Molnár

                                                                                                   predseda komisie

 

Na vedomie:

 

 1. Primátor mesta
 2. Oddelenie organizačné a správne
 3. Predseda a členovia komisie
 4. Tajomníčka komisie
 5. Vedúci MsKS - Ing. František Botka
 6. Referent pre kultúru a šport - Ing. Martina Čižmáriková