Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 16.06.2009 - 11:08  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:58  //  zobrazené: 1807

05/2009 zasadnutie komisie hospodársko – finančnej

číslo: 05/2009  |  dátum konania: 15.06.2009

Prítomní:  Ing. Erik Mikloš,   Ing. Kántor Marián, Ing. Renata Petrová, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Stredanský Ľubomír,  Ing. Juraj Potúček, Ing. Tibor Lovecký,   p. Ľuboš Aláč
 Ladislav Gáll – prednosta MsÚ
Ospravedlnení:   Karas Zoltán, Ing. Jana Lišková,  Ing. Peter Hollý, Ing. Matkovič Juraj, Ing. Monika Molnárová

1. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2009

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2009 a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 342 :
komisia súhlasí s predloženým s Návrhom na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2009 s tým, aby mesto vyčlenilo cca 15 tis. EUR na výstavbu a následný prenájom odstavných plôch na sídliskách.

2.     Prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Šaľa za január až apríl 2009

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Šaľa za január až apríl 2009 a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 343 :
komisia berie na vedomie Prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Šaľa za január až apríl 2009

3. Lívia Latiková, Letná 10, Šaľa – žiadosť o prehodnotenie kúpnej ceny

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Lívii Latikovej  o prehodnotenie Uznesenia č. 2/2009 – XI. zo dňa 26.3.2009, v ktorej sa žiadateľka odvoláva na schválenie zmluvného odplatného prevodu pozemku z tej istej parcely za podstatne nižšiu cenu pre iného žiadateľa. Ide o zmluvný odplatný prevod pozemku, časť parc.č. 4143/1 o výmere 263 m2 v cene 13,277 €/m2 pre Ing. arch. Viktora Beckera a manž. Andreu v zmysle Uznesenia č. 3/2009 – XIV. z 3. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo dňa 21.5.2009  a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 344 :
komisia nesúhlasí s prehodnotením kúpnej ceny
komisia odporúča predaj pozemku za cenu v zmysle cenovej mapy

4. Ivan Marček, ul. Gen.L.Svobodu 1935/7 – žiadosť o odkúpenie pozemku na Nitrianskej ul.

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Ivana Marčeka o odkúpenie pozemku na ul. Nitrianskej, časť parc.č. 3080/3 o výmere cca 150 m2. Časť pozemku, o ktorý má žiadateľ záujem sa nachádza v tesnej blízkosti objektu, v ktorom žiadateľ prevádzku svoju živnosť. Pozemok má žiadateľ v prenájme na základe NZ č. 9/2008 – OSMM zo dňa 16.5. 20056, na prenajatom pozemku žiadateľ vybudoval letnú terasu z rozoberateľnej dlažby  a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 345 :
komisia súhlasí s predajom pozemku na ul. Nitrianskej, časť parc.č. 3080/3 o výmere cca 150 m2 pre Ivana Marčeka za cenu 26,555 €/m2

5. COOP Jednota, spotrebné družstvo Galanta – žiadosť o ponechanie pôvodného nájomného a upravenie prenajatej výmery 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť COOP Jednoty, spotrebné družstvo Galanta  o ponechanie nájomného v pôvodnej výške, t.j. 0,10 €/m2/rok. Svoju žiadosť odôvodňujú tým, že do výstavby spevnených plôch investovali viac ako 1,5 mil. Sk čím vytvorili možnosť parkovania nielen pre vozidlá návštevníkov predajne, ale aj pre širokú verejnosť. Zároveň žiadajú aj o prehodnotenie celkovej prenajatej plochy. Žiadajú upraviť prenájom len na plochu pred predajňou potravín a záložňou  a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 346:
komisia odporúča upraviť nájomnú zmluvu s účinnosťou od 1. 7. 2009 t.j. upraviť výmeru nájmu na 774 m2
komisia trvá na úhrade nedoplatku na nájomnom v zmysle nájomnej zmluvy ( r.2008 a 2009 )

6. SRDIEČKO n.o. Mgr. Andrea Becker – žiadosť o odpustenie nájomného pre neziskovú organizáciu Srdiečko – detské jasle

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť n.o. SRDIEČKO o odpustenie nájomného za prenajaté priestory v bývalej Materskej škole J. Palárika na ul. Družstevnej  a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 347:
komisia súhlasí s odpustením nájomného pre n.o. Srdiečko do konca roka 2009 vo výške 269,52 €/mesiac
komisia odporúča nájomné vo výške 0,60 €/rok

7. Patrik Vašák – žiadosť o odpustenie, resp. kompenzáciu nájomného za bufet pri estrádnej sále Dome kultúry

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Patrika Vašáka o odpustenie nájomného za bufet pri estrádnej sále v Dome kultúry za mesiace júl a august, pretože v týchto priestoroch sa v letných mesiacoch nekonajú žiadne kultúrne akcie, resp. žiada o kompenzáciu za prenájom bufetu na amfiteátri  a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 348 :
komisia nesúhlasí s odpustením nájomného za bufet pri estrádnej sále DK na mesiace júl a august 2009

8. Tibor Bobor a manž.  Eva a spol. – žiadosť o odkúpenie pozemkov na Záhradníckej ul. v Šali

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosti  o odkúpenie pozemkov na Záhradníckej ul. v Šali, časť parc.č. 663/1 za záhradami rodinných domov na Gagarinovej ul. Uvedené pozemky sa nachádzajú medzi záhradami rodinných domov vo vlastníctve žiadateľov a novovybudovanou komunikáciou na Záhradníckej ul. v lokalite novej zástavby rodinných domov Obytný súbor Nové bývanie Orechová II. O Odkúpenie pozemkov požiadali:
- Tibor Bobor a mnaž. Eva
- Aurélia Tóthová
- Shi Dabo
- Gabriela Sýkorová
- Pavol Strapko a manž. Eva Mgr.
- Adela Tančíková
- Štefan Vrábel a manž. Eva
a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 349 :
komisia súhlasí s odpredajom pozemkov na Záhradníckej ul. pre žiadateľov za cenu 49,79 €/m2

9. Výkup pozemkov pod novonavrhovaným mestským cintorínom v Šali

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na výkup pozemkov pod novonavrhovaným mestským cintorínom v Šali, ktorý by mal byť vybudovaný  vedľa areálu spoločnosti Vodomont VS a.s. na konci Murgašovej ul. v Šali a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 350:
komisia odporúča nasledovné:
• pokračovať vo výkupe pozemkov od vlastníkov ( za podmienky, že budú odkúpené všetky pozemky )
• pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluvy pre všetkých vlastníkov
• riešiť prístupovú cestu k novému cintorínu

10. Predaj pozemkov pod bytovými domami

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na predaj pozemkov pod bytovými domami, ide o nasledovné SVB:
- SVB NÁŠ DOMOV ul. B.Nemovej 382/8-12
- SVB TRIBYT, Hurbanova ul. 912/2-6
- SVB Novomeského 12-14
- SVB Hurbanova 911
- SVB Partizánska 1029/10-16
 a prijala nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 351:
komisia súhlasí s predajom pozemkov pod bytovými domami pre uvedené SVB

11. Ing. Elena Matajsová a Miroslav Prekop – žiadosť o odkúpenie pozemku pod garážami na Vlčanskej ul.

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Ing. Eleny Matajsovej a Miroslava Prekopa o odkúpenie pozemku pod garážami, časť parc.č. 1030/1 v k.ú. Šaľa, spolu o výmere 69 m2  a prijala nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 352:
komisia súhlasí s odpredajom pozemkov pod garážami za cenu 49,790 €/m2

12. Cenník  propagačných materiálov mesta Šaľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Cenník propagačných materiálov mesta Šaľa a prijala nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 353:
komisia súhlasí s predloženým Cenníkom propagačných materiálov mesta Šaľa

13. Nemocnica s poliklinikou Sv.Lukáša  v Galante – žiadosť o poskytnutie sponzorského príspevku na zakúpenie videoendoskopického systému pre oddelenie funkčnej diagnostiky

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť NsP v Galante o poskytnutie sponzorského príspevku na zakúpenie videoendoskopického systému pre oddelenie funkčnej diagnostiky
 a prijala nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 354:
komisia nesúhlasí s poskytnutím sponzorského príspevku na zakúpenie videoendoskopického systému pre oddelenie funkčnej diagnostiky