Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 26.10.2020 - 09:33  //  aktualizácia: 26.10.2020 - 09:34  //  zobrazené: 1273

05/2020 zasadnutie komisie mládeže a športu

číslo: 05/2020  |  dátum konania: 12.10.2020

Komisia mládeže a športu pri MsZ v Šali

 

Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali

zo dňa 12. 10. 2020

Zápisnica obsahuje: Prezenčnú listinu

                                      Pozvánku

 

 

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali

(05/2020)

 

Dátum: 12. 10. 2020

Miesto: Dom kultúry v Šali, zasadačka číslo 209

Prítomní: Peter Szalay, Ing. Ivan Kováč, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Tomáš Mészáros, Ladislav Jaroš, Jozef                     Holota, Ing. Ladislav Mitošinka, Ing. Patrik Ščasný

Neprítomný: Jana Majdlenová, Igor Bleho, Ing. Karol Molnár

Prizvaný: Tomáš Benkovič

Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Výzva na vyhlásenie úspešných športovcov, kolektívov, trénerov a funkcionárov okresu a mesta Šaľa za rok 2020
  4. Koncepcia rozvoja športu mesta Šaľa
  5. Rôzne
  6. Záver

Priebeh zasadnutia:

K bodu 1. Otvorenie

Predseda komisie Peter Szalay privítal členov komisie mládeže a športu. Odprezentovalo sa
7 prítomných členov (Ing Tomáš Mészáros prišiel neskôr), na základe čoho skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie súhlasili s programom rokovania, ktorý im bol doručený prostredníctvom pozvánky zaslanej elektronicky tajomníčkou komisie dňa 5. 10. 2020.

K bodu  2. Kontrola prijatých uznesení

Peter Szalay informoval o plnení úloh uznesení zo zasadnutia komisie zo dňa 21. 9. 2020 a dodal, že uznesenia 4/5/2020 a 4/6/2020 sú v plnení.

 

 

 

K bodu 3. Výzva na vyhlásenie úspešných športovcov, kolektívov, trénerov a funkcionárov okresu a mesta Šaľa za rok 2020

Tajomníčka komisie informovala členov po telefonickom rozhovore s Ľudovítom Kováčom
z Asociácie telovýchovných jednôt a klubov okresu Šaľa, že výzva na predkladanie návrhov na ocenenie úspešných športovcov, kolektívov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov za rok 2020 bude uverejnená začiatkom novembra 2020. Na základe výzvy budú môcť športové kluby na území mesta Šaľa predkladať svoje návrhy.

 

Uznesenie 5/3/2020: Komisia mládeže a športu berie na vedomie informácie ohľadom výzvy.

K bodu 4: Koncepcia rozvoja športu mesta Šaľa

Členovia komisie pokračovali zo septembrového stretnutia diskusiou na tému Koncepcia športu mesta Šaľa. Tajomníčka uviedla, že oddelenie stratégie a komunálnych činností v spolupráci s referátom pre kultúru a šport už začali pracovať na tomto strategickom dokumente. Úlohou komisie mládeže a športu je podať svoje návrhy, ktoré budú do koncepcie zapracované a odporučiť ju Mestskému zastupiteľstvu v Šali, aby bola schválená. To by sa malo uskutočniť na poslednom zasadnutí, ktoré bude v decembri 2020. Predseda komisie pripustil, že v súčasnosti je spoločnosť na celom svete postihnutá pandemickou situáciou, ale koncepcia by mala byť nastavená na „normálne“ podmienky, čo znamená, že by sa malo vychádzať z takého stavu, že tu COVID 19 nie je.  Uviedol, že v koncepcii by mala byť v prvom rade spomenutá otázka financovania športu v meste Šaľa. Jozef Holota nadviazal, že by mali byť uvedené aj konkrétne záležitosti a čo sa týka veľkých projektoch, zaradil medzi nimi opravu krytej plavárne, výstavbu krytej hokejovej haly a bývalého kúpaliska a dodal, že toto sú strategické veci pre mesto. Peter Szalay spomenul, že v neďalekom meste Nové Zámky ide určité percento z podielových daní konkrétne na šport a sú to nemalé finančné prostriedky. Uviedol, že niečo podobné v Šali veľmi chýba a keby kluby dostali viac peňazí, určite by im to veľmi pomohlo (doprava, sústredenia, výplaty hráčom atď). Tento systém ale zrejme nebude možné u nás realizovať, pretože keď navrhol, aby mesto zvýšilo sumu na dotácie z pôvodných 10 000 Eur na 30 000 Eur, jeho návrh neprešiel. Dodal, že treba hľadať, odkiaľ by mohlo mesto financie získať, aby bolo investovaných viac peňazí do športu. V súčasnosti to funguje tak, že je možné získať nejaké finančné prostriedky cez fondy alebo projekty, ale vždy je potrebné spolufinancovanie zo strany mesta. Jozef Holota dodal, že by tu mali byť vytvorené „kultúrne“ objekty pre šport, ktoré má mesto v správe a klásť dôraz na neregistrovaných športovcov, aby rástla ich základňa.   Komisia sa zhodla, aby bolo viac investovaných peňazí do športovej infraštruktúry, ale stále je to tá istá otázka, odkiaľ zobrať peniaze. Ing. Ladislav Mitošinka spomenul prenájom telocviční, nakoľko športové kluby, ktoré trénujú na základných školách v meste, sú povinné platiť za ich využívanie nemalé finančné prostriedky. Nakoľko mesto Šaľa je zriaďovateľom základných škôl v meste, mali by byť odpustené poplatky tým športovým klubom, v ktorých deti trénujú na školách. Peter Szalay dodal, že na prvom meste je potrebné, aby mesto ďalej udržiavalo športovú infraštruktúru. Tomáš Benkovič z Mládežníckeho parlamentu Šaľa navrhol, aby na mestských podujatiach, či už športových, kultúrnych alebo iných, bol pravidelne robený nábor pre deti, aby viac športovali. Vysvetlil, že by to mohlo byť vo forme malého stánku, v ktorom by sa určitý šport prezentoval. Jozef Holota dodal, že obyvatelia by mali byť viac zapojení do športovania. Pripomenul, že v súčasnosti sa nekladie význam hodinám telesnej výchovy na školách a tam vidí veľkú medzeru. Uviedol, že deťom chýba „ulica“
a dnešné deti sa hrávajú oveľa menej vonku, ako to bývalo v minulosti. Miesto toho žijú životom na sociálnych sieťach, prípadne trávia veľa času hraním rôznych počítačových hier. Jozef Holota zdôraznil, že práve ulica bola najprirodzenejšia športová príprava pre deti a že školy majú dôležitú úlohu, čo sa týka zapájania detí do rôznych druhov športu práve na telesných výchovách.
Ing. Ladislav Mitošinka navrhol, aby bol vytvorený tkz. športový kalendár, ktorý by zahrňoval podujatia, ktoré sa pravidelne organizujú. Dodal, že by bolo potrebné zapojiť viac podnikateľov do sféry športu, aby pomohli jeho rozvoju. Peter Szalay uviedol, že hádzaná má svojich sponzorov mimo mesta a niekedy sú práve oni viac nápomocní ako šalianska podnikateľská obec. Komisia sa ďalej zaoberala jednotlivými návrhmi do koncepcie, ktoré pripravili Peter Szalay, Ing. Karol Molnár, Ladislav Jaroš, Jozef Holota, Ing. Tomáš Mészáros a Tomáš Benkovič z Mládežníckeho parlamentu Šaľa.

Uznesenie 2/7/2020: Komisia mládeže a športu berie na vedomie informácie o pripravovanej Koncepcie športu a jej finálna verzia bude predstavená na najbližšom stretnutí, ktoré sa uskutoční dňa 9. 11. 2020.

K bodu 10: Rôzne

Členovia komisie nemali žiadne pripomienky ani návrhy v tomto bode.

K bodu 11: Záver

Predseda komisie Peter Szalay poďakoval všetkým zúčastneným za ich účasť a uviedol, že ďalšie stretnutie komisie mládeže a športu sa uskutoční dňa 9. 11. 2020 a zasadnutie ukončil.

 

Zapísala:           Ing. Martina Čižmáriková                                                  Peter Szalay

                            tajomníčka KMaŠ                                                                 predseda KMaŠ

Dátum:              19. 10. 2020