Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 19.09.2023 - 10:38  //  aktualizácia: 19.09.2023 - 10:39  //  zobrazené: 643

05/2023 zasadnutie ekonomickej komisie

číslo: 05/2023  |  dátum konania: 13.09.2023

Prítomní: JUDr. Anna Torišková, Mgr. Róbert Čibrik, Róbert Tölgyesi, Ing. Klaudia Antálková, Ing. Martin Gálik, Ing. Igor Valent, Samuel Zemko

Neprítomní: Ing. Peter Andráši, Mgr. Monika Budaiová, Ing. Tibor Baran, Ing. Erika Sedlárová – ospravedlnení

Ďalej boli prítomní: JUDr. Ing. Margita Pekárová, Ing. Jana Kováčiková, Ing. Martina Bartošovičová,

Program:

 1. Otvorenie
 2. Návrhy
 3. Rôzne
 4. Záver


Priebeh zasadnutia:


1. Otvorenie

Rokovanie otvorila a viedla predsedníčka komisie JUDr. Anna Torišková. V úvode privítala všetkých prítomných. Na základe prezentácie 7  prítomných členov komisie skonštatovala, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.

2. Návrhy

2.1 Monitorovacia správa hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2023

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Monitorovaciu správu hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2023.

  Komisia prijala nasledovné uznesenie:

  Hlasovanie: Za: 7

                      Proti: 0

                      Zdržal sa: 0

  Uznesenie č. 32/2023

-komisia odporúča MsZ zobrať na vedomie Monitorovaciu správu hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2023

2.2 Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2024

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2024.

  Komisia prijala nasledovné uznesenie:

  Hlasovanie: Za:  7

                      Proti: 0  

                      Zdržal sa:  0

Uznesenie č. 33/2023

- komisia odporúča MsZ pripraviť rozpočet z Východísk a priorít rozpočtu mesta Šaľa na rok 2024

2.3 Návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2023

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2023.

  Komisia prijala nasledovné uznesenie:

  Hlasovanie: Za: 7

                      Proti: 0

                      Zdržal sa: 0   

  Uznesenie č. 34/2023

-komisia odporúča MsZ schváliť Návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2023

2.4 Mgr. Csilla Molnárová, PhD., Hlavná 4/11, Šaľa  a Roland Rapi, Dózsova 1626/60, Šaľa mestská časť Veča – žiadosť o nájom pozemku  z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Mgr. Csilla Molnárová, PhD., Hlavná 4/11, Šaľa a Roland Rapi, Dózsova 1626/60, Šaľa, mestská časť Veča, pozemok časť parcely registra CKN číslo 925/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 34 m2 vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre katastrálne územie a obec Šaľa na LV č. 1.

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

  Hlasovanie: Za: 7

                      Proti: 0

                     Zdržal sa: 0

  Uznesenie č. 35/2023

- komisia odporúča MsZ schváliť prenájom  pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Mgr. Csilla Molnárovú, PhD., Hlavná 4/11, Šaľa a Roland Rapiho, Dózsova 1626/60, Šaľa, mestská časť Veča, pozemok časť parcely registra CKN číslo 925/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 34 m2 vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre katastrálne územie a obec Šaľa na LV č. 1

2.5 Slovenský skauting, 19. zbor Obojživelníkov Šaľa, Družstevná 369/3, 927 01 Šaľa - žiadosť o prenájom nebytového priestoru v Dome kultúry na ul. SNP  v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Žiadosť o prenájom nebytového priestoru v Dome kultúry na ul. SNP  v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Slovenský skauting, 19. zbor Obojživelníkov Šaľa, Družstevná 369/3, 927 01 Šaľa, nebytový priestor č. 205 nachádzajúceho sa na II. poschodí vo vchode B budovy s. č. 955 dom kultúry na ul. SNP v Šali postavená na parc. CKN č. 2752/2 vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, pre obec a katastrálne územie Šaľa  na liste vlastníctva č. 1, na dobu určitú 2 roky, vo výške nájomného 1,- EUR/rok.

  Komisia prijala nasledovné uznesenie:

  Hlasovanie: Za: 3

                      Proti: 3

                      Zdržal sa: 1  

  Uznesenie č. 36/2023

-komisia neodporúča MsZ schváliť prenájom nebytového priestoru v Dome kultúry na ul. SNP  v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Slovenský skauting, 19. zbor Obojživelníkov Šaľa, Družstevná 369/3, 927 01 Šaľa, nebytový priestor č. 205 nachádzajúceho sa na II. poschodí vo vchode B budovy s. č. 955 dom kultúry na ul. SNP v Šali postavená na parc. CKN č. 2752/2 vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, pre obec a katastrálne územie Šaľa  na liste vlastníctva č. 1, na dobu určitú 2 roky, vo výške nájomného 1,- EUR/rok

 

2.6 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa, za pozemky vo vlastníctve spoločnosti TECHAGRA RV Žihárec, s.r.o. v lokalite pri čističke odpadových vôd v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Žiadosť o zámenu pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa za pozemky vo vlastníctve spoločnosti TECHAGRA RV Žihárec, s.r.o. v lokalite pri čističke odpadových vôd v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

 Komisia prijala nasledovné uznesenie:

  Hlasovanie: Za: 6

                      Proti: 0

                      Zdržal sa: 1  

  Uznesenie č. 37/2023

-komisia odporúča MsZ schváliť zámenu pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v prípade ak sa v listoch vlastníctva na zamenených pozemkoch nebudú vyskytovať žiadne ťarchy

 1. vo vlastníctve mesta Šaľa:

1.1  parcela registra E KN č. 3775/500, orná pôda o výmere 10 819 m2,

     1.2  parcela registra E KN č. 3775/800, orná pôda o  výmere 31 435 m2,

     vedené katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a kat. územie Šaľa na     LV č. 1,

celková výmera pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa je 42 254 m2 a hodnota pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa je určená v zmysle znaleckého posudku č. 7/2023 zo dňa 28.6.2023, vyhotoveného Ing. Helenou Patasiovou, znalec v odbore poľnohospodárstvo, odvetvie, odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy, v cene 338 636,00 EUR

 1. vo vlastníctve spoločnosti TECHAGRA RV Žihárec, s.r.o., IČO: 36538078, so sídlom s.č. 287, 925 83 Žihárec

2.1  parcela registra C KN č. 5181/46, orná pôda o výmere 4645 m2 v celosti, vedená katastrálnym  odborom Okresného úradu v Šali pre obec a kat. územie Šaľa na LV č.  6430,

2.2 parcela registra C KN č. 5181/48, orná pôda o výmere  3314 mvo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/3–ina v pomere k celku, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a kat. územie Šaľa na LV č. 6432 (výmera pripadajúca na podiel je vo výške 1104,67 m2),

2.3 parcela registra C KN č. 5181/49, orná pôda o výmere 1699 m2 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu ½-ina v pomere k celku, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a kat. územie Šaľa na LV č. 6431 (výmera pripadajúca na podiel je vo výške 849,50 m2),

2.4 parcela registra C KN č. 5181/50, orná pôda o výmere 1763 m2 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu ½-ina v pomere k celku, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a kat. územie Šaľa na LV č. 6431 (výmera pripadajúca na podiel je vo výške 881,50 m2),

2.5  parcela registra E KN č. 3049/2, orná pôda o výmere 3072 m2 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/12-ina v pomere k celku, vedená katastrálnym  odborom Okresného úradu v Šali pre obec a kat. územie Šaľa na LV č. 4059 (výmera pripadajúca na podiel je vo výške 256 m2),

2.6  parcela registra E KN č. 3049/401, orná pôda o výmere 6109 m2 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/12-ina v pomere k celku, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a kat. územie Šaľa na LV č. 4059 (výmera pripadajúca na podiel je vo výške 509,08 m2),

2.7  parcela registra E KN č. 3049/501, orná pôda o výmere 34 m2 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/12-ina v pomere k celku, vedená katastrálnym       odborom Okresného úradu v Šali pre obec a kat. územie Šaľa na LV č. 4059 (výmera pripadajúca na podiel je vo výške 2,83  m2),

2.8  parcela registra E KN č. 3100/1, orná pôda o výmere 8513 m2 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/12-ina v pomere k celku, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a kat. územie Šaľa na LV č. 6879 (výmera pripadajúca na podiel je vo výške 709,42 m2),

2.9  parcela registra E KN č. 3226/2, orná pôda o výmere 2856 m2 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/12-ina v pomere k celku, vedená katastrálnym       odborom Okresného úradu v Šali pre obec a kat. územie Šaľa na LV č. 4058 (výmera pripadajúca na podiel je vo výške 238 m2),

2.10 parcela registra E KN č. 3537, orná pôda o výmere 16 649 m2 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/24-ina v pomere k celku, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a kat. územie Šaľa na LV č. 7229  (výmera pripadajúca na podiel je vo výške 693,71 m2),

2.11 parcela registra E KN č. 3538, orná pôda o výmere 16 649 m2 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/24-ina v pomere k celku, vedená katastrálnym       odborom Okresného úradu v Šali pre obec a kat. územie Šaľa na LV č. 7230 (výmera pripadajúca na podiel je vo výške 693,71 m2),

celková výmera pozemkov vo vlastníctve spoločnosti TECHAGRA RV Žihárec, s.r.o. je 10 583,42 m2 a hodnota pozemkov je určená v zmysle znaleckého posudku č. 6/2023 vyhotoveného Ing. Helenou Patasiovou, znalec v odbore poľnohospodárstvo, odvetvie, odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy, v cene  347 748,00 EUR

 

2.7  Ing. Tomáš Kemenský a manželka Ing. Andrea Kemenská, Záhradnícka 83, 927 01 Šaľa – návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov z dôvodu osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Žiadosť o prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Tomáš Kemenského a manželku Ing. Andrea Kemenskú, Záhradnícka 83, 927 01 Šaľa , prevod nehnuteľností na ulici Železničná v Šali, parcely registra CKN číslo 663/67, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 76 m2 a parcely registra CKN číslo 663/97, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 15 m2 vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa v C registri KN na LV č. 1 v celosti, v cene 11,00 EUR/m2, t.j. pri výmere 91 m2 v celkovej kúpnej cene 1001,- EUR.

  Komisia prijala nasledovné uznesenie:

  Hlasovanie: Za: 6

                      Proti:1

                      Zdržal  sa: 0  

Uznesenie č. 38/2023

-komisia odporúča MsZ schváliť prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Tomáš Kemenského a manželku Ing. Andrea Kemenskú, Záhradnícka 83, 927 01 Šaľa , prevod nehnuteľností na ulici Železničná v Šali, parcely registra CKN číslo 663/67, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 76 m2 a parcely registra CKN číslo 663/97, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 15 m2 vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa v C registri KN na LV č. 1 v celosti, v cene 11,00 EUR/m2, t.j. pri výmere 91 m2 v celkovej kúpnej cene 1001,- EUR

2.8 NETKOM.SK s.r.o., Hollého 1854/9, 927 05 Šaľa - žiadosť o nájom nebytového priestoru v Centre občianskej vybavenosti na ul. Hollého v Šali  v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Žiadosť o prenájom nebytového priestoru č. 15 vo vchode B3 na 1. poschodí s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach v 14244/544827-inách na ulici Hollého v Šali, mestská časť Veča v budove Centra občianskej vybavenosti súpisné číslo 1854/9, postavená na CKN parc. č. 3080/18, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4348 m2, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, pre obec a katastrálne územie Šaľa  na liste vlastníctva č. 7012, na dobu neurčitú, v cene 3971,51 EUR/rok, pre NETKOM.SK s.r.o., sídlo: Hollého 1854/9, 927 05 Šaľa, IČO: 50 572 148, s povinnosťou úhrady nákladov na služby spojené s užívaním nebytového priestoru v plnej výške.

  Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 39/2023

-komisia odporúča MsZ stiahnuť materiál z rokovania

2.9 Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa – žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta   

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení časovo neobmedzených vecných bremien in personam na pozemky vo vlastníctve mesta Šaľa – parcela registra EKN číslo 482/500, ostatná plocha o výmere 3360 m2 a parcela registra EKN číslo 412, ostatná plocha o výmere 4780 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na LV č. 7266 spočívajúcich v práve zriadiť a prevádzkovať stavbu - rozvody a prípojky VN k fotovoltickej elektrárni a v práve vstupu, prechodu a prejazdu cez zaťažené nehnuteľnosti za týmto účelom, v rozsahu, ktorý bude po realizácii stavby stanovený geometrickým plánom a za jednorazovú odplatu vo výške podľa znaleckého posudku, v prospech spoločnosti Duslo, a.s., so sídlom: Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487.

  Komisia prijala nasledovné uznesenie:

  Hlasovanie: Za: 7

                      Proti: 0

                      Zdržal sa: 0  

Uznesenie č. 40/2023

-komisia odporúča MsZ schváliť uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení časovo neobmedzených vecných bremien in personam na pozemky vo vlastníctve mesta Šaľa – parcela registra EKN číslo 482/500, ostatná plocha o výmere 3360 m2 a parcela registra EKN číslo 412, ostatná plocha o výmere 4780 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na LV č. 7266 spočívajúcich v práve zriadiť a prevádzkovať stavbu - rozvody a prípojky VN k fotovoltickej elektrárni a v práve vstupu, prechodu a prejazdu cez zaťažené nehnuteľnosti za týmto účelom, v rozsahu, ktorý bude po realizácii stavby stanovený geometrickým plánom a za jednorazovú odplatu vo výške podľa znaleckého posudku, v prospech spoločnosti Duslo, a.s., so sídlom: Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487

2.10 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šali č. 4/2023 – XIX. zo dňa 29.06.2023

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala  Návrh zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šali č. 4/2023 – XIX. zo dňa 29.06.2023 ohľadom rozsahu vecného bremena nasledovne: slovné spojenie „v rozsahu stanovenom podľa geometrického plánu č. 37/2019, vypracovaný vyhotoviteľom SLEMI s.r.o., so sídlom Lachova 1599/2, Bratislava IČO: 48289337, úradne overený Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom dňa 20.12.2019, pod číslom G1-489/2019,“ sa ruší a nahrádza sa slovným spojením: „v rozsahu stanovenom podľa geometrického plánu č. 34125361-29/2022, vypracovaný vyhotoviteľom GEOplán Trenčín s.r.o.,so sídlom Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín, IČO: 34125361, dňa 08.03.2022, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 21.03.2022, pod číslom G1-132/2022,“. 

  Komisia prijala nasledovné uznesenie:

  Hlasovanie: Za: 7

                      Proti: 0

                      Zdržal sa: 0  

Uznesenie č. 41/2023

-komisia odporúča MsZ schváliť Návrh zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šali č. 4/2023 – XIX. zo dňa 29.06.2023 ohľadom rozsahu vecného bremena nasledovne: slovné spojenie „v rozsahu stanovenom podľa geometrického plánu č. 37/2019, vypracovaný vyhotoviteľom SLEMI s.r.o., so sídlom Lachova 1599/2, Bratislava IČO: 48289337, úradne overený Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom dňa 20.12.2019, pod číslom G1-489/2019,“ sa ruší a nahrádza sa slovným spojením: „v rozsahu stanovenom podľa geometrického plánu č. 34125361-29/2022, vypracovaný vyhotoviteľom GEOplán Trenčín s.r.o.,so sídlom Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín, IČO: 34125361, dňa 08.03.2022, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 21.03.2022, pod číslom G1-132/2022,“

2.11. V. Šrobára 571, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, sídlo: V. Šrobára 571/8, 927 01 Šaľa – žiadosť o zníženie ceny nájmu pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa   

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala zmenu Uznesenia č. 4/2023 – XVI. zo4.zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 29.06.2023 ohľadom výšky ceny nájmu nasledovne:

v časti C. Uznesenia č. 4/2023 – XVI. zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 29.06.2023 sa slovné spojenie „v cene 50,00 EUR za celú výmeru 54 m2“ ruší a nahrádza sa slovným spojením: „v cene 1,00 EUR/rok za celú výmeru 54 m2“.

   Komisia prijala nasledovné uznesenie:

   Hlasovanie: Za: 7

                       Proti: 0  

                       Zdržal sa: 0                      

        Uznesenie č. 42/2023

-komisia odporúča MsZ schváliť zmenu Uznesenia č. 4/2023 – XVI. zo4.zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 29.06.2023 ohľadom výšky ceny nájmu nasledovne:

v časti C. Uznesenia č. 4/2023 – XVI. zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 29.06.2023 sa slovné spojenie „v cene 50,00 EUR za celú výmeru 54 m2“ ruší a nahrádza sa slovným spojením: „v cene 1,00 EUR/rok za celú výmeru 54 m2

2.12  Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – žiadosť o zmenu priebehu vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta pre potreby umiestnenia stavby „Šaľa Komenského NN rozvody“

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala zmenu priebehu časovo neobmedzených vecných bremien in personam, na pozemku vo výlučnom vlastníctve mesta Šaľa parcela registra EKN číslo 311, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17069 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na LV č. 7266, podľa Geometrického plánu č. 086/2023, vyhotoviteľ GEOS – geodetické služby, s.r.o., Jesenského 652/12, Šaľa, dňa 10.08.2023, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 30.08.2023 pod číslom G1-386/2023 spočívajúcich v práve zriadenia a uloženia elektroenergetických zariadení; v práve užívania, prevádzkovania, údržby, opráv úprav, rekonštrukcií, modernizácií a akýchkoľvek iných stavebných úprav elektroenergetických zariadení a ich odstránení v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, za jednorazovú odplatu v celkovej výške 11,62 EUR v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom: Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518.

 

 Komisia prijala nasledovné uznesenie:

  Hlasovanie: Za: 7

                      Proti: 0

                      Zdržal sa: 0  

Uznesenie č. 43/2023

-komisia odporúča MsZ schváliť zmenu priebehu časovo neobmedzených vecných bremien in personam, na pozemku vo výlučnom vlastníctve mesta Šaľa parcela registra EKN číslo 311, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17069 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na LV č. 7266, podľa Geometrického plánu č. 086/2023, vyhotoviteľ GEOS – geodetické služby, s.r.o., Jesenského 652/12, Šaľa, dňa 10.08.2023, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 30.08.2023 pod číslom G1-386/2023 spočívajúcich v práve zriadenia a uloženia elektroenergetických zariadení; v práve užívania, prevádzkovania, údržby, opráv úprav, rekonštrukcií, modernizácií a akýchkoľvek iných stavebných úprav elektroenergetických zariadení a ich odstránení v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, za jednorazovú odplatu v celkovej výške 11,62 EUR v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom: Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518

2.13 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta - návrh podmienok obchodnej verejnej    súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku v Šali, Kilič“

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala  Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta - návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku v Šali, Kilič“

  Komisia prijala nasledovné uznesenie:

  Hlasovanie: Za: 7

                      Proti: 0

                      Zdržal sa: 0  

Uznesenie č. 44/2023

-komisia odporúča MsZ schváliť

1. zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta – pozemok parc. č. 5509/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 757 m2, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, pre obec a katastrálne územie Šaľa v C registri KN na LV č. 1 v celosti formou obchodnej verejnej súťaže,

2. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (OVS) „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku v Šali, Kilič“, podľa predloženého návrhu,

 1. podmienky OVS uvedené v  predložených súťažných podkladoch, 
 2. členov súťažnej komisie:
 • Róbert Tölgyesi, viceprimátor,
 • Mgr. Róbert Čibrik, poslanec,
 • Peter Szalay, poslanec,
 • JUDr. Anna Torišková,  poslankyňa, predsedníčka ekonomickej komisie,
 • Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
 • JUDr. Ing. Margita Pekárová, zamestnanec MsÚ, zapisovateľka
 1.   predložiť informáciu  o výsledku OVS na novembrovom zasadnutí  MsZ v roku 2023

3. Rôzne

 • Termíny komisie

1, 18.10.2023 o 16.30 hod

2, 22.11.2023 o 16.30 hod

  Komisia prijala nasledovné uznesenie:

  Hlasovanie: Za: 5

                      Proti: 0

                      Zdržal sa: 2  

Uznesenie č. 45/2023

-komisia zvolila termíny zasadnutí a to 18.10.2023 o 16.30 hod a 22.11.2023 o 16.30 hod

-Pripomienky ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2023-2030

 - Pripomienky členov komisie sú uvedené v prílohe č. 1.

-Komisia si na zasadnutie chcela prizvať primátora mesta Šaľa Mgr. Jozefa Belického a vedúcu spoločného školského úradu Šaľa Mgr. Marianu Takáčovú na prerokovanie návrhu členov komisie o možnostiach zjednotenia VO pre všetky subjekty v správe mesta Šaľa, avšak pán primátor nie je prítomný v čase konania Komisie. Tento bod sa prerokuje na najbližšom zasadnutí komisie.

4. Záver

Predsedníčka  komisie ukončila zasadnutie komisie a poďakovala prítomným za ich účasť.      

Príloha č. 1 - Pripomienky k návrhu Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2023 - 2030

                                                                                                                                                                                                        JUDr. Anna Torišková

                                                                                    predseda komisie  

V Šali, dňa 13. 09. 2023  Zapísala: Mgr. Lucia Kuruczová, tajomníčka komisie

Prílohy

Príloha

(xls - 50 kB)