Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 29.06.2009 - 09:03  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:58  //  zobrazené: 1619

06/2009 zasadnutie komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie

číslo: 06/2009  |  dátum konania: 24.06.2009

Prítomní: MUDr. Grell, MUDr. Bečár, RSDr. Gomboš,  Ing. Topercerová,  Ing. Galbavá,
                  Mgr. Mika, Mgr. Šperka, p. Jaroš, p. Valent
Ospravedlnení: MUDr. Hikkel, Ing. Vičíková ,Mgr. Zozuláková,  JUDr. Marinčák,
Ďalej prítomní : Martin Alföldi

Zasadnutie otvoril MUDr. Jozef Grell, predseda komisie. V úvode rokovania  privítal členov komisie a osobitne privítal Martina Alföldiho, primátora mesta. Skonštatoval, že účasť členov tvorí nadpolovičnú väčšinu, čím je zasadnutie komisie uznášania schopné.

V úvode poprosil pána primátora o slovo. Pán primátor privítal členov komisie a uviedol, že podnetom na zvolania mimoriadneho zasadnutia je, že sa jedná o uznesenie č.21/2009 o vzájomnej výmene bytov, ktoré komisia prijala dňa 10.6.2009, čiže programom rokovania na mimoriadnom zasadnutí  je uvedený materiál.

Program:
1. Otvorenie
2. Prerokovanie materiálu o vzájomnej výmene bytov/ uznesenie č.21/2009 zo dňa 10.6.2009/
3. Rôzne
4. Záver

k bodu č. 2

Pán primátor uviedol, že komisia nerešpektovala VZN č.6/2002 O zásadách hospodárenia
s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Šaľa, keď prijala uznesenie kde odporúča neschváliť dohodu o výmene bytov medzi Karolom Setinským s manželkou a Pavlom Lencsésom, ale odporúča schváliť vzájomnú výmenu bytu medzi p. Setinským a p. Szudorom z dôvodu viacpočetnej rodiny p. Szudora. Skonštatoval, že komisia prijala uznesenie, ktoré nie je v súlade so VZN č.6/2002. Vo VZN sa uvádzajú dôvody kedy  súhlas na vzájomnú výmenu sa odoprie a to  z nasledovných dôvodov:
1. ak na byte viazne pohľadávka prenajímateľa z dôvodu predchádzajúceho neplatenia
      nájomného a služieb spojených s užívaním bytu
2. ak sa zistí, že byt je v zlom technickom stave, ktorý bol spôsobený nešetrným
      užívaním nájomcu a zanedbaním bežnej údržby 
3.   ak ide o byt služobný a nie je daný predbežný súhlas príslušného povereného orgánu.

Podľa VZN súhlas na vzájomnú výmenu bytu vydá primátor mesta na odporúčanie komisie. Uviedol, že  p. Lencsés splnil všetky požiadavky, ktoré sú potrebné na vzájomnú výmenu bytov a preto nemôže súhlasiť s uznesením, ktoré prijala komisia.
Ďalej uviedol, že žiadosť p. Szudora bola doručená dňa 3.6.2009. V žiadosti p. Szudor s manželkou okrem iného uviedli, že sa dozvedeli, že vo vedľajšom vchode sa uvoľňuje od 1.7.2009 trojizbový byt, čo nebolo predmetom žiadosti, ktoré komisia v uznesení prijala.

Pán primátor ďalej uviedol, že sa uvažuje aj o tom, že by sa zaviedli dva záznamy, jeden záznam by evidoval uchádzačov o byt a v druhom zázname by boli evidovaní žiadatelia, ktorí majú záujem o výmenu nájomných bytov. Z tohto druhého záznamu by komisia vybrala žiadateľov, ktorí majú záujem o vzájomnú výmenu bytov a týmto spôsobom by sa predišlo takýmto problémom a nepodloženými obvineniami s kúpčovaním s nájomnými bytmi.

K prijatému uzneseniu č. 21/2009 zo dňa 10.6.2009 sa vyjadril MUDr. Jozef Grell, predseda komisie, ktorý vysvetlil stav ako k tomu došlo. Uviedol, že z právneho hľadiska  p. Lencsés  splnil požiadavky VZN, ale z morálneho hľadiska komisia odsúdila počin p. Setinského, ktorý svojim konaním spôsobil tento stav.

Po diskusii, predseda komisie podal návrh na zrušenie uznesenia č. 21/2009 zo dňa 10.6.2009, ktoré komisia prijala v nasledovnom znení:
U z n e s e n i e  č. 21/2009
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča neschváliť dohodu o výmene bytov medzi Karolom Setinským s manželkou a Pavlom Lencsésom, ale odporúča schváliť vzájomnú výmenu bytu medzi p. Setinským a p. Szudorom z dôvodu viacpočetnej rodiny p. Szudora.

Hlasovanie: Prítomní: 9, Za: 9, Proti 0
Návrh na zrušenie uznesenia č. 21/2009 zo dňa 10.6.2009 bol prijatý.

Predseda komisie podal návrh na prijatie nového uznesenia k materiálu o vzájomnej výmene bytov medzi Karolom Setinským s manželkou, bytom Šaľa, Hlavná 2112/93, byt č. 25, 3- izbový na prízemí a Pavlom Lencsésom, bytom Šaľa, Hlavná 2112/95, byt č. 18 garsónka na II. poschodí v nasledovnom znení:

U z n e s e n i e  č. 25/2009
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča schváliť dohodu o výmene bytov medzi Karolom Setinským s manželkou bytom Šaľa, Hlavná 2112/93 byt č.25, 3- izbový na prízemí  a Pavlom Lencsésom, bytom Šaľa, Hlavná 2112/95,  byt č.18, garsónka na II. poschodí.

Hlasovanie: Prítomní: 9, Za: 2, Proti: 3, Zdržali sa: 4

Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie neprijala uznesenie č.25/2009 v navrhovanom znení.

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Dušana Szudora, bytom Šaľa, Hlavná 2112/95 o výmene bytov zo dňa 3.6.2009 a prijala nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e  č. 26/2009
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie berie žiadosť na vedomie a odporúča sa so žiadosťou obrátiť na Bytkomfort s.r.o. Šaľa.

Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu predseda komisie MUDr. Jozef Grell sa poďakoval všetkým prítomným za účasť  a ukončil zasadnutie komisie.