Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 18.09.2023 - 09:36  //  aktualizácia: 31.01.2024 - 13:05  //  zobrazené: 573

06/2023 zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu

číslo: 06/2023  |  dátum konania: 05.09.2023

 

Dátum a miesto: 05. septembra 2023 (utorok) o 16,00 h v Dome kultúry v Šali, zasadačka         č. 212

Prítomní: Marek Molnár, Bc. Tomáš Benkovič, Ing. Peter Jaroš,   Kristián Rehák, Mgr. Anikó Sárkányová, DiS. art., Ing. Alžbeta Sedliačiková,  Jozefína Karlubíková, Ing. František Botka,  Mgr. Roman Hatala

Neprítomní: Peter Hlavatý - neospravedlnený, PaedDr. Danica Lehocká, PhD. - ospravedlnená, Mgr. Miriam Hambalková - ospravedlnená, Mgr. Ondrej Sirota - ospravedlnený, Lucia Zemková - ospravedlnená, Ing. Martina Čižmáriková - ospravedlnená

Verejnosť: Michal Lipiak

Program:

 1. Otvorenie
 2. Zhodnotenie kultúrno-spoločenských akcií počas leta 2023
 3. Plánované kultúrno-spoločenské podujatia od 04.09.2023 do 10.10.2023
 4. Správa Mesto kultúry 2024 – Mgr. Roman Hatala
 5. Návrh na stanovenie termínov rokovania komisie kultúry a cestovného ruchu
 6. Vyhodnotenie účasti členov komisie za 1. polrok 2023
 7. Rôzne
 8. Záver

Prizvaní:

 • Ing. František Botka, vedúci MsKS
 • Ing. Martina Čižmáriková, ref. pre kultúru a šport
 • Mgr. Roman Hatala a projektový tím TW

Priebeh zasadnutia:

 1. Otvorenie

Predseda komisie Marek Molnár privítal všetkých prítomných a otvoril rokovanie. Na základe prezentácie 6 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom prostredníctvom pozvánky, ktorá im bola doručená elektronicky. S pozvánkou boli členom komisie doručené aj materiály k jednotlivým bodom rokovania, ktoré spracoval predseda komisie Marek Molnár. K programu neboli vznesené žiadne pripomienky.

 1. Zhodnotenie kultúrno-spoločenských akcií počas leta 2023

Na úvod uviedol, že koncerty na nádvorí kaštieľa sa počas leta nekonali z dôvodu avizovanej rekonštrukcie nádvoria kaštieľa. Počas letných prázdnin sa premietalo v Kine DK Šaľa a súčasne všetky piatky aj soboty na Amfiteátri v Šali. Premietania na amfiteátri boli veľmi úspešné, zúčastnilo sa cca 12 000 divákov a boli bezplatné.

Uznesenie 1/06/2023:

Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa

 1. prerokovala

zhodnotenie kultúrno-spoločenských akcií počas leta 2023

 1. berie na vedomie

informácie Ing. Františka Botku o kultúrno-spoločenských akciách počas leta 2023

Uznesenie bolo prijaté.

 1. Plánované kultúrno-spoločenské podujatia 04.09.2023 do 10.10.2023

Vedúci MsKS Ing. František Botka prezentoval spracovaný materiál o plánovaných kultúrno- spoločenských podujatiach MsKS na obdobie od 04.09.2023 do 10.10.2023, vrátane podujatí, na ktorých MsKS spolupracuje. Materiál bol členom komisie doručený elektronicky tajomníčkou komisie.

Program podujatí:

26.8.2023 – „Endles Fest“, Mládežnícky parlament, pláž pri rieke Váh

29.8.2023 - „Ran of Titans“, Mládežnícky parlament, pláž pri rieke Váh

31.8.2023 - „Ľudová svadba“, FS Šaľan, pešia zóna

2.9.2023 - Beh nočnou Šaľou

2.9.2023 - Gorazdova zvesť

2.9.2023 - Cyklovačka, Šaľa – Močenok - Gorazdov

6.9.2023 - Denné centrum Veča, (KD Šaľa – Veča)

8.9. – 9.9.2023 - Víno TERRA WAG, verejná ochutnávka vín

9.9.2023 - Western Show a Country bál, Detská Farma Humanita, Kráľová nad Váhom

9.9.2023 - Workshop „Masterclass Salsation“ (KD Šaľa – Veča)

12.9.2023 - Kung Fu, TAI CHI (KD Šaľa – Veča)

14.9.2023 - Kung Fu (KD Šaľa – Veča)

15.9.2023 - „Súťaž vo varení leča“ (park pred KD Šaľa – Veča)

16.9.2023 - Inline preteky – (ul. SNP)

19.9.2023 - Kung Fu, TAI CHI (KD Šaľa – Veča)

20.9.2023 - Prvácke žiacke knižky, odovzdanie (DS DK Šaľa)

21.9.2023 - Kung Fu (KD Šaľa – Veča)

24.9.2023 - Bábkové divadlo, Čertovská rozprávka, (BS - DK Šaľa)

28.9.2023 - Kung Fu (KD Šaľa – Veča)

29.9.2023 - Koncert „Szécsi Pál“ večer (DS – DK Šaľa)

30.9.2023 - Predčasné parlamentné voľby

30.9.2023 - RND, dedinská komédia „Spev kohúta“ (DS DK Šaľa, dve predstavenia)

4.10.2023 - Výročie KD Veča

6.10. – 7.10.2023 - Majstrovstvá v kulturistike (ES DK Šaľa)

13.10.2023 - Koncert „SIMA“ (ES DK Šaľa)

15.10.2023 - Tárajko a Popletajka, program pre deti (ES DK Šaľa)

17.10.2023 - Seminár pre riaditeľov škôl a šk. zariadení okresu Šaľa (DS – DK Šaľa)

Podujatia KS Večierka:

4.9.2023, 11.9.2023, 18.9.2023, 25.9.2023, 2.10.2023, 9.10.2023 - Klub keramiky

4.9.2023, 3.10.2023 - Klub výtvarníkov

6.9.2023, 20.9.2023, 4.10.2023 - Klub patchworku

23.9.2023 - Workshop s Andy Hipšák (abstraktná tvorba)

25.9.2023 - Večer s astronómiou

3.10.2023 - Vernisáž klubovej výstavy fotografií

4. 10. –  31.10.2023 - Klubová výstava fotografií

Okrem týchto podujatí, sa každý pondelok v čase od 17:30 – 18:30 h uskutočňuje v priestoroch DK Šaľa „Kurz ľudového tanca“.

Na záver stručne odprezentoval aj väčšie podujatia do konca roka 2023.

Uznesenie 2/06/2023:

Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa

 1. prerokovala

plánované kultúrno-spoločenské podujatia na obdobie od 04.09.2023 do 10.10.2023

 1. berie na vedomie

kultúrno-spoločenské podujatia na obdobie od 04.09.2023 do 10.10.2023

Uznesenie bolo prijaté.

 1. Správa Mesto kultúry 2024 – Mgr. Roman Hatala

Mgr. Roman Hatala odprezentoval projekt Terra Wag – Mesto kultúry 2024. V úvode uviedol, že mesto Šaľa podalo v októbri 2022 projekt a rozhodnutím odbornej komisie FPÚ na konci decembra 2022 postúpilo do druhého záverečného kola v boji o titul „Mesto kultúry 2024“. Do užšieho výberu naše mesto postúpilo s mestami Humenné a Brezno, s ktorými budeme vo finálovom kole súperiť o uvedený titul. Projekt je zameraný na podporu dlhodobého rozvoja regionálnej kultúry a umenia.

Bol vytvorený projektový tím, dramaturgická rada, oslovené a do spolupráce zapojené organizácie, formálne i neformálne inštitúcie, skupiny, kolektívy aj jednotliví umelci.

Podrobne spracovanou prezentáciou postupne oboznámil komisiu o celom projekte: zámery, ciele, program, projektový tím, dramaturgická rada, logo podujatia, participanti a spoluorganizátori a iné  informácie o projekte.

Realizácia projektu je naplánovaná v termíne od apríla 2024 do marca 2025. Dotácia na realizáciu projektu z FPÚ je vo výške 300 000,- Eur, spolufinancovanie mesta Šaľa vo výške 60 000,- Eur.

Členovia komisie nemali k spracovanej správe žiadne pripomienky, spracovaný projekt hodnotili veľmi pozitívne.

Uznesenie 3/06/2023:

Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa

  1. prerokovala

Správu Mesto kultúry 2024 prezentovanú Mgr. Romanom Hatalom

  1. berie na vedomie

odprezentovanú Správu Mesto Kultúry 2024 a vyjadruje podporu uvedenému projektu

Uznesenie bolo prijaté.

 1. Návrh na stanovenie termínov rokovania komisie kultúry a cestovného ruchu

Predseda komisie Marek Molnár navrhol termíny zasadnutí komisie na 2. polrok 2023, takto:

05. septembra 2023

10. októbra 2023

14. novembra 2023

12. decembra 2023

Zároveň odprezentoval aj termíny dokedy môžu členovia komisie požiadať o doplnenie bodu do programu, a to najneskôr 8 dní pred rokovaním KKaCR:

do 28. augusta 2023

do 02. októbra 2023

do 06. novembra 2023

        do 04. decembra 2023

Uznesenie 4/06/2023:

Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa

 1. prerokovala

návrh na stanovenie termínov zasadnutí komisie na 2. polrok 2023,

 1. odsúhlasila

termíny zasadnutí komisie na 2. polrok 2023: 05. septembra 2023, 10. októbra 2023, 14. novembra 2023 a 12. decembra 2023

Uznesenie bolo prijaté.

 1. Vyhodnotenie účasti členov komisie za 1. polrok 2023

Predseda komisie Marek Molnár poslal elektronicky členom komisie prehľadnú tabuľku             o zaznamenanej účasti na zasadnutiach za 1. polrok 2023.

Uznesenie 5/06/2023:

Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa

 1. prerokovala

vyhodnotenie účasti členov za 1. polrok 2023

 1. berie na vedomie

informáciu o účasti členov za 1. polrok 2023

Uznesenie bolo prijaté.

 1. Rôzne

p. Michal Lipiak:

Informoval členov komisie o projekte Otvorené dvere, jedná sa o opravu takmer storočného organu v kostole sv. Margity Antiochijskej v Šali. Organ v kostole je vzácne dielo a chcú sa pokúsiť pred 100. jubileom, čo pripadá na rok 2029 o jeho generálnu opravu.

Spracovaný dokument o tomto projekte rozdal všetkým prítomným, v závere dokumentu je pozvanie, pridať sa a pomôcť s touto myšlienkou.

Uznesenie 6/06/2023:

Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa

 1. prerokovala

informácie p. Michala Lipiaka o projekte „Otvorené dvere“ na záchranu storočného organu

 1. berie na vedomie

informácie p. Michala Lipiaka o projekte „Otvorené dvere“ na záchranu storočného organu

Uznesenie bolo prijaté.

 1. Záver

Predseda komisie Marek Molnár ukončil zasadnutie Komisie kultúry a cestovného ruchu          a poďakoval všetkým prítomným za účasť.

Šaľa, 05.09.2023

zapísala: Jozefína Karlubíková

Marek Molnár

                                                                                                   predseda komisie

Na vedomie:

 1. Primátor mesta
 2. Oddelenie organizačné a správne
 3. Predseda a členovia komisie
 4. Tajomníčka komisie
 5. Vedúci MsKS - Ing. František Botka
 6. Referentka pre kultúru a šport - Ing. Martina Čižmáriková
 7. Referent MsKS - Mgr. Roman Hatala