Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 10.11.2016 - 07:14  //  aktualizácia: 10.11.2016 - 07:21  //  zobrazené: 597

07/2016 zasadnutie komisie školstva

číslo: 07/2016  |  dátum konania: 25.10.2016

Prítomných členov KŠ privítal a rokovanie otvoril predseda komisie, Ing. Marián Krištof. Zároveň skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná (viď prezenčná listina). Členom komisie bola doručená pozvánka aj materiály elektronicky. Na zasadnutie KŠ bola pozvaná a zúčastnila sa vedúca Spoločného školského úradu, Ing. Erika Velázquezová. 

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Plnenie záverov z predchádzajúceho zasadnutia
3. Základné štatistické údaje
4. Aktuálne informácie
5. Záver

K bodu  2 Plnenie záverov z predchádzajúceho zasadnutia
Kontrola plnenia uznesenia zo zasadnutia KŠ dňa 20. 09. 2016.

Uznesenie č. 3/6/2016:  KŠ pri MsZ v Šali odporúča zohľadniť požiadavky škôl a školských zariadení na rekonštrukcie a riešenie havarijných situácií a navýšiť kapitálové výdavky v programe 9 Vzdelávanie na 130 000 Eur, ktoré boli predložené v materiáli Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2017.
Plnenie: Predseda KŠ, Ing. Krištof, predniesol poslanecký návrh na zasadnutí MsZ dňa 22. 09. 2016, v ktorom uviedol uznesenie KŠ č. 3/6/2016 zo dňa 20. 09. 2016. Navrhol zohľadniť požiadavky škôl a školských zariadení na rekonštrukčné práce ako aj v prípade havarijných situácií, t. j. navýšiť kapitálové výdavky v programe 9. Vzdelávanie pri investíciách na hodnotu 130 000 Eur. Poslanecký návrh Ing. Mariána Krištofa nebol prijatý.

 

K bodu 3 Základné štatistické údaje

- Celkový počet detí v MŠ a žiakov v ZŠ podľa výkazov/stavu k 15. 9. 2016

Materské školy:
Celkový počet detí v 27 materských školách okresu Šaľa je 1501, z toho v 9 mestských MŠ je 768 a v Súkromnej MŠ 27. Počet predškolákov je 498 (z toho 245 v mestských MŠ) a detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou je 22 (z toho 11 v mestských MŠ). Počet pedagogických zamestnancov v mestských MŠ je 85.

Základné školy:
Celkový počet žiakov v 24 základných školách okresu Šaľa je 4165, z toho v mestských ZŠ je 1999. Počet prvákov v 14 triedach ZŠ je 265, v porovnaní s minulým školským rokom je to viac o 12.  Počet deviatakov v školskom roku 2016/17 je 187, čo je o 15 viac v porovnaní so školským rokom 2015/16. Počet pedagogických zamestnancov je 171, z toho 24 v ŠKD ako vychovávateľky.
Mgr. Morávek vyzdvihol a pozitívne hodnotil nárast prvákov v ZŠ.

 

Zo štatistiky od šk. r. 2005/2006 do šk. r. 2010/2011 je viditeľný pokles v sumárnom počte prijatých  žiakov v jednotlivých školských rokoch.  Za posledné  roky sa ich celkový počet v mestských ZŠ postupne zvyšuje. V školskom roku 2016/17 sa celkový počet žiakov zvýšil o 72 v porovnaní s predchádzajúcim školským rokom.

Prítomných členov KŠ privítal a rokovanie otvoril predseda komisie, Ing. Marián Krištof. Zároveň skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná (viď prezenčná listina). Členom komisie bola doručená pozvánka aj materiály elektronicky. Na zasadnutie KŠ bola pozvaná a zúčastnila sa vedúca Spoločného školského úradu, Ing. Erika Velázquezová. 

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Plnenie záverov z predchádzajúceho zasadnutia
3. Základné štatistické údaje
4. Aktuálne informácie
5. Záver

K bodu  2 Plnenie záverov z predchádzajúceho zasadnutia
Kontrola plnenia uznesenia zo zasadnutia KŠ dňa 20. 09. 2016.

Uznesenie č. 3/6/2016:  KŠ pri MsZ v Šali odporúča zohľadniť požiadavky škôl a školských zariadení na rekonštrukcie a riešenie havarijných situácií a navýšiť kapitálové výdavky v programe 9 Vzdelávanie na 130 000 Eur, ktoré boli predložené v materiáli Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2017.
Plnenie: Predseda KŠ, Ing. Krištof, predniesol poslanecký návrh na zasadnutí MsZ dňa 22. 09. 2016, v ktorom uviedol uznesenie KŠ č. 3/6/2016 zo dňa 20. 09. 2016. Navrhol zohľadniť požiadavky škôl a školských zariadení na rekonštrukčné práce ako aj v prípade havarijných situácií, t. j. navýšiť kapitálové výdavky v programe 9. Vzdelávanie pri investíciách na hodnotu 130 000 Eur. Poslanecký návrh Ing. Mariána Krištofa nebol prijatý.

 

K bodu 3 Základné štatistické údaje

- Celkový počet detí v MŠ a žiakov v ZŠ podľa výkazov/stavu k 15. 9. 2016

Materské školy:
Celkový počet detí v 27 materských školách okresu Šaľa je 1501, z toho v 9 mestských MŠ je 768 a v Súkromnej MŠ 27. Počet predškolákov je 498 (z toho 245 v mestských MŠ) a detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou je 22 (z toho 11 v mestských MŠ). Počet pedagogických zamestnancov v mestských MŠ je 85.

Základné školy:
Celkový počet žiakov v 24 základných školách okresu Šaľa je 4165, z toho v mestských ZŠ je 1999. Počet prvákov v 14 triedach ZŠ je 265, v porovnaní s minulým školským rokom je to viac o 12.  Počet deviatakov v školskom roku 2016/17 je 187, čo je o 15 viac v porovnaní so školským rokom 2015/16. Počet pedagogických zamestnancov je 171, z toho 24 v ŠKD ako vychovávateľky.
Mgr. Morávek vyzdvihol a pozitívne hodnotil nárast prvákov v ZŠ.

 

Zo štatistiky od šk. r. 2005/2006 do šk. r. 2010/2011 je viditeľný pokles v sumárnom počte prijatých  žiakov v jednotlivých školských rokoch.  Za posledné  roky sa ich celkový počet v mestských ZŠ postupne zvyšuje. V školskom roku 2016/17 sa celkový počet žiakov zvýšil o 72 v porovnaní s predchádzajúcim školským rokom.

 

 

Dochádzajúci žiaci

Počty dochádzajúcich žiakov z okolitých obcí, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v mestských základných školách uvádzame v nasledujúcej tabuľke. Celkový počet dochádzajúcich žiakov v školskom roku 2016/17 je 431. V porovnaní s minulým školským rokov je nárast až o 45, čo svedčí aj o kvalite výchovno-vzdelávacieho procesu v jednotlivých školách.

 

 

Záujmové útvary
V školskom roku 2016/17 počet vydaných vzdelávacích poukazov je 2003 a počet prijatých vzdelávacích poukazov je 1694.
Počet záujmových krúžkov v ZŠ je 106 s počtom prihlásených žiakov 1844. Ponuka záujmových útvarov je rôznorodá (napr.: folklórny, biblický, kultúrno-poznávací, film a história, modelársky, redakčný), najväčší záujem je však o športové, jazykové krúžky a informatiku.
K bodu 4 Aktuálne informácie

Návrh rozpočtu
Ing. Velázquezová informovala členov KŠ, že jednou z priorít rozpočtu na rok 2017, ktorú  schválilo MsZ  na septembrovom zasadnutí,  je  zvýšiť  podiel bežných príjmov na financovaní kapitálových výdavkov mesta a to na 7%, čo predstavuje čiastku približne 1 000 000 EUR. Ďalej uviedla, že z rozpočtu programu 9 Vzdelávanie  predstavujú bežné výdavky na originálne kompetencie sumu 2 720 778 EUR (výdavky na prevádzku a mzdy v MŠ, ŠKD, ŠJ, ZUŠ, CVČ – medziročný nárast o 46 497 EUR je financovaný z podielových daní) a na prenesené kompetencie sumu  3 267 088 EUR (výdavky na mzdy a prevádzku v ZŠ – medziročný nárast o 158 587 EUR je financovaný z decentralizačnej dotácie). Okrem toho mesto z podielových daní financuje kapitálové výdavky. Tie sú naplánované v celkovej výške 166 000 EUR.
P. Rehák upozornil na chýbajúce vyčlenené finančné prostriedky na nákup základného materiálneho vybavenia v MŠ. Navrhuje vyčleniť financie v rozpočte na rok 2017 na pracovné nástroje a spotrebný materiál, ktorý sa používa vo všetkých MŠ.
 Ing. Psotová informovala o navýšení podielových daní v roku 2017.
Ing. Malárik povedal, že vlastné príjmy nemajú slúžiť na opravu majetku škôl, ale na skvalitnenie činnosti  a vylepšenie materiálneho zabezpečenia škôl a školských zriadení.
Z uvedeného dôvodu KŠ odporúča vytvoriť finančnú rezervu na nákup materiálneho vybavenia pre predškolské zariadenia.
Mgr. Michalková upozornila na nedostatočné materiálne zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v oblasti výpočtovej techniky na ZŠ J. Hollého. 


Uznesenie č. 1/7/2016:  KŠ odporúča, aby časť financií z podielových daní bola účelovo viazaná na nákup pracovného náradia a spotrebného materiálu na potreby predškolských zariadení v sume 30 000 Eur.
Za: 11     Proti: 0  Zdržali sa: 0

Mgr. Husáriková upozornila na dlhodobý problém financovania asistentov učiteľa na základných školách, pretože poskytnutá finančná dotácia nepokryje potrebné náklady na mzdy a odvody do poistných fondov. S narastajúcimi počtami žiakov s vývinovými poruchami priamo úmerne stúpa aj potreba zamestnávania asistentov. Ing. Krištof odporúča, aby sa vyčíslili finančné prostriedky potrebné na osobné náklady asistentov učiteľa.

Ostatné informácie:
Rada školy pri ZŠ s MŠ, Bernolákova 1 - Návrh delegovaných zástupcov za zriaďovateľa: Ladislav Košičár, Marek Molnár, Peter Jaroš, Ivan Kováč
Dňa 25. 10. 2016 sa uskutočnilo pracovné stretnutie začínajúcich a uvádzajúcich učiteľov celého okresu k adaptačnému vzdelávaniu. V novom školskom roku v okrese pôsobí 10 začínajúcich učiteľov, z toho 5 v mestských základných školách.

Plánované akcie a podujatia v novembri:
- 9. 11. 2016 SŠÚ organizuje Burzu stredných škôl, ktorá je určená predovšetkým pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl - 16. 11. 2016 sa uskutoční akcia MsKS s názvom Ukáž, čo vieš pre žiakov ZŠ
- 23. 11. 2016 celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka – Testovanie 5-2016
-23. 11. 2016 sa uskutoční celoslovenský odborný seminár SPV s názvom Do materskej školy chodíme radi

Pán Rehák sa spýtal, kto bol organizátorom stretnutia učiteliek z Oroszlányu a na pripravený program týkajúci sa návštevy jednotlivých MŠ.
Mgr. Hamarová uviedla, že predmetom novembrového zasadnutia KŠ spolu s Mestskou školskou radou bude prerokovanie Informatívnej súhrnnej správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa v školskom roku 2015/2016  a stave v školskom roku 2016/2017.
Mgr. Morávek uviedol, že sa zúčastnil zasadnutí rád škôl. Zároveň sa poďakoval za veľmi dobre  spracovanú správu o VVČ ZŠ J. C. Hronského a včasne zasielané materiály.


K bodu 5
Záver:  Predseda komisie poďakoval prítomným členom KŠ za účasť a zasadnutie ukončil.