Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 27.11.2023 - 09:59  //  aktualizácia: 27.11.2023 - 10:00  //  zobrazené: 514

07/2023 zasadnutie ekonomickej komisie

číslo: 07/2023  |  dátum konania: 22.11.2023

Prítomní: JUDr. Anna Torišková, Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Róbert Čibrik, Róbert Tölgyesi, Ing. Klaudia Antálková, Ing. Tibor Baran, Ing. Martin Gálik, Ing. Erika Sedlárová, Ing. Igor Valent, Samuel Zemko

Neprítomní: Ing. Peter Andráši - ospravedlnený

Ďalej boli prítomní: Ing, Jana Nitrayová, JUDr. Ing. Margita Pekárová, Ing. Jana Kováčiková, Ing. Martina Bartošovičová, JUDr. Eva Gyurovszká, Mgr. Jozef Belický, Mgr. Mariana Takáčová

Program:

1.    Otvorenie
2.    Návrhy
3.    Rôzne
4.    Záver

Priebeh zasadnutia: 

1. Otvorenie 
Rokovanie otvorila a viedla predsedníčka komisie JUDr. Anna Torišková. V úvode privítala všetkých prítomných. Na základe prezentácie 10  prítomných členov komisie skonštatovala, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.

2.     Návrhy

2.1  Vývoj hospodárenia mesta k 30. 09. 2023 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Vývoj hospodárenia mesta k 30. 09. 2023  

  Komisia prijala nasledovné uznesenie:

  Hlasovanie: Za: 10
                      Proti:  0
                      Zdržal sa: 0    

  Uznesenie č. 48/2023
-komisia odporúča MsZ zobrať na vedomie Vývoj hospodárenia mesta k 30. 09. 2023


2.2 Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa,  rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2023

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa,  rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2023.

  Komisia prijala nasledovné uznesenie:

  Hlasovanie: Za: 9
                      Proti: 0 
                      Zdržal sa: 1 

  Uznesenie č. 49/2023
-komisia odporúča MsZ schváliť Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa,  rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2023 a zobrať na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra mesta Šaľa


2.3. Návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2023 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2023. 
  
Komisia prijala nasledovné uznesenie:

  Hlasovanie: Za: 9
                      Proti: 1 
                      Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 50/2023
- komisia odporúča MsZ schváliť Návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2023


2.4  Komunitný plán sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2023-2030

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Komunitný plán sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2023-2030.

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

  Hlasovanie: Za: 8
                      Proti: 0  
                     Zdržal sa: 2  

  Uznesenie č. 51/2023
- komisia odporúča MsZ schváliť Komunitný plán sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2023-2030


2.5 Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2023-2030

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2023.

 Komisia prijala nasledovné uznesenie:

  Hlasovanie: Za: 8
                      Proti: 1  
                      Zdržal sa: 1 

  Uznesenie č. 52/2023
- komisia odporúča MsZ schváliť Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2023-2030


2.6 Územný plán mesta Šaľa – zmeny a doplnky č. 8, Vyhodnotenie stanovísk 
a pripomienok z prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Šaľa – zmeny a doplnky č. 8“ a návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení  a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Šaľa v znení zmien a doplnkov č. 1 – 7 a Energetická koncepcia mesta Šaľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Územný plán mesta Šaľa – zmeny a doplnky č. 8, Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Šaľa – zmeny a doplnky č. 8“ a návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení  a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Šaľa v znení zmien a doplnkov č. 1 – 7 a Energetická koncepcia mesta Šaľa

  Komisia prijala nasledovné uznesenie:

  Hlasovanie: Za: 5
                      Proti: 0
                      Zdržal sa: 4

  Uznesenie č. 53/2023
- komisia odporúča MsZ schváliť  Územný plán mesta Šaľa – zmeny a doplnky č. 8, Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Šaľa – zmeny a doplnky č. 8“ a návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení  a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Šaľa v znení zmien a doplnkov č. 1 – 7 a Energetická koncepcia mesta Šaľa


2.7 Mgr. Martin Holata a manželka  Ing. Jana Holatová, Železničná 507/22, 927 01  Šaľa – návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta -prevod pozemkov z dôvodu osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Žiadosť o prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa  pre Mgr. Martina Holatu a manželka Ing. Janu Holatovú, Železničná 507/22, 927 01  Šaľa do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov, prevod nehnuteľnosti parcela  registra CKN číslo 663/66, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 118 m2 v celosti, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na LV č. 1

 Komisia prijala nasledovné uznesenie:

  Hlasovanie: Za: 9
                      Proti:  0
                      Zdržal sa: 1 

  Uznesenie č. 54/2023
-komisia odporúča MsZ schváliť prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Mgr. Martina Holatu a manželka Ing. Janu Holatovú, Železničná 507/22, 927 01  Šaľa do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov, prevod nehnuteľnosti parcela  registra CKN číslo 663/66, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 118 m2 v celosti, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na LV č. 1, v celkovej kúpnej cene 2 292,74 Eur


2.8 Ing. arch. Viktor Becker a manželka Mgr. Andrea Becker, Švermova 2307/30, 927 01  Šaľa – návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta -prevod pozemkov z dôvodu osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Žiadosť o prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa  pre Ing. arch. Viktor Becker a manželka Mgr. Andrea Becker, Švermova 2307/30, 927 01  Šaľa do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov, prevod nehnuteľnosti parcela registra CKN č. 4143/81, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 62 m2 v celosti, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na LV č. 1.

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

  Hlasovanie: Za: 7
                      Proti: 2 
                      Zdržal sa: 1  

  Uznesenie č. 55/2023
-komisia odporúča MsZ schváliť prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa  pre Ing. arch. Viktor Beckera a manželka Mgr. Andrea Becker, Švermova 2307/30, 927 01  Šaľa do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov, prevod nehnuteľnosti parcela registra CKN č. 4143/81, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 62 m2 v celosti, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na LV č. 1, v celkovej kúpnej cene 950,- Eur


2.9 Valter Gujber, Kráľovská 2551/4F, 927 01 Šaľa - žiadosť o prenájom pozemku na Hlbokej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Žiadosť o žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Valter Gujber, Kráľovská 2551/4F, 927 01 Šaľa, pozemku parcela registra C katastra nehnuteľností č. 2181/11 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 52 m2, podľa geometrického plánu č. 103/2020 vyhotoveného spoločnosťou Geo Advice s.r.o., sídlo: Jazerná 585/30, 927 01 Šaľa, IČO: 50 448 129, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 1.12.2020 pod číslom: G1-503/2020 odčlenený od pôvodnej parcely registra C KN č. 2181/11 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 65 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, v cene 300,- EUR/rok podľa znaleckého posudku č. 109/2023 vyhotoveného 13.11.2023 súdnym znalcom Ing. Kristiánom Szekeresom, PhD, na dobu určitú, do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia vydaného príslušným stavebným úradom
 Komisia prijala nasledovné uznesenie:

  Hlasovanie: Za: 10
                      Proti:  0
                      Zdržal sa: 0  

  Uznesenie č. 56/2023
-komisia odporúča MsZ schváliť nájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Valter Gujber, Kráľovská 2551/4F, 927 01 Šaľa, pozemku parcela registra C katastra nehnuteľností č. 2181/11 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 52 m2, podľa geometrického plánu č. 103/2020 vyhotoveného spoločnosťou Geo Advice s.r.o., sídlo: Jazerná 585/30, 927 01 Šaľa, IČO: 50 448 129, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 1.12.2020 pod číslom: G1-503/2020 odčlenený od pôvodnej parcely registra C KN č. 2181/11 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 65 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, v cene 300,- EUR/rok podľa znaleckého posudku č. 109/2023 vyhotoveného 13.11.2023 súdnym znalcom Ing. Kristiánom Szekeresom, PhD, na dobu určitú, do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia vydaného príslušným stavebným úradom


2.10 Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v centrálnej mestskej zóne s Roľníckym družstvom Šaľa, so sídlom Hviezdoslavova 2, 927 14  Šaľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v centrálnej mestskej zóne s Roľníckym družstvom Šaľa, so sídlom Hviezdoslavova 2, 927 14  Šaľa.

  Komisia prijala nasledovné uznesenie:

  Hlasovanie: Za: 9
                      Proti: 0 
                      Zdržal sa: 1 

  Uznesenie č. 57/2023
- komisia odporúča MsZ schváliť  uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemky parcely registra CKN vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na LV č. 1043: 
-    číslo 3/1, ostatná plocha o výmere 229 m2, 
-    číslo 3/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6 m2,
-    číslo 3/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 185 m2,
-    číslo 3/7, ostatná plocha o výmere 5 m2,
-    číslo 135/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1481 m2,
-    číslo 135/13, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 517 m2,
-    číslo 135/14, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 411 m2,
-    číslo 135/15, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2,
-    číslo 135/16, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 53 m2,
-    číslo 135/17, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 239 m2,
-    číslo 2302/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 232 m2,
s prenajímateľom: ROĽNÍCKE DRUŽSTVO ŠAĽA, so sídlom: Hviezdoslavova 2, 927 14 Šaľa, IČO: 00 192 180, v cene 0,033 EUR/m2/rok, čo pri celkovej výmere 3379 m2 predstavuje sumu 111,51 EUR/rok, na dobu určitú 15 rokov


2.11 LEBECO s.r.o., Remeselnícka 4, 946 03  Kolárovo – ponuka prijatia stavby parkoviska a spevnených plôch do vlastníctva mesta Šaľa formou daru 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prijatie daru – stavba parkoviska s vegetačnou dlažbou o výmere 120 m2 spolu so spevnenými plochami – chodníkmi zo zámkovej dlažby o výmere 38 m2, postavené na pozemku vo výlučnom vlastníctve mesta Šaľa parc. CKN č. 2663/1, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na LV č. 1, od nájomcu LEBECO s.r.o., so sídlom: Remeselnícka 4, 946 03 Kolárovo, IČO: 47 544 783 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1 v pomere k celku.   

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

  Hlasovanie: Za: 9
                      Proti: 0  
                      Zdržal sa: 1   

  Uznesenie č. 58/2023
-komisia odporúča MsZ schváliť prijatie daru – stavba parkoviska s vegetačnou dlažbou o výmere 120 m2 spolu so spevnenými plochami – chodníkmi zo zámkovej dlažby o výmere 38 m2, postavené na pozemku vo výlučnom vlastníctve mesta Šaľa parc. CKN č. 2663/1, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na LV č. 1, od nájomcu LEBECO s.r.o., so sídlom: Remeselnícka 4, 946 03 Kolárovo, IČO: 47 544 783 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1 v pomere k celku


2.12  Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže „ O najvýhodnejšiu ponuku na  kúpu pozemku v Šali, Kilič „
 
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže „ O najvýhodnejšiu ponuku na  kúpu pozemku v Šali, Kilič „
Komisia prijala nasledovné uznesenie:

  Hlasovanie: Za: 10
                      Proti: 0
                      Zdržal sa: 0   

  Uznesenie č. 59/2023
komisia odporúča MsZ zobrať na vedomie Informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže „ O najvýhodnejšiu ponuku na  kúpu pozemku v Šali, Kilič „

 
2.13 Návrh na udelenie súhlasu so zabezpečením pohľadávky Slovenská inovačná a energetická agentúra, so sídlom Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 29, IČO: 00002801 zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KZP-PO4-SC411-2022-79/DDP7 zo dňa 04.11.2023, poskytnutého MeT Šaľa, spol. s r.o., so sídlom Kvetná 4, 927 01 Šaľa, IČO: 34 115 161, formou blankozmenky a vystavenie vlastnej blankozmenky
 
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na udelenie súhlasu so zabezpečením pohľadávky Slovenská inovačná a energetická agentúra, so sídlom Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 29, IČO: 00002801 zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KZP-PO4-SC411-2022-79/DDP7 zo dňa 04.11.2023, poskytnutého MeT Šaľa, spol. s r.o., so sídlom Kvetná 4, 927 01 Šaľa, IČO: 34 115 161, formou blankozmenky a vystavenie vlastnej blankozmenky

  Komisia prijala nasledovné uznesenie:

  Hlasovanie: Za: 10
                      Proti: 0
                      Zdržal sa: 0

  Uznesenie č. 60/2023
- komisia odporúča MsZ schváliť Návrh na udelenie súhlasu so zabezpečením pohľadávky Slovenská inovačná a energetická agentúra, so sídlom Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 29, IČO: 00002801 zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KZP-PO4-SC411-2022-79/DDP7 zo dňa 04.11.2023, poskytnutého MeT Šaľa, spol. s r.o., so sídlom Kvetná 4, 927 01 Šaľa, IČO: 34 115 161, formou blankozmenky a vystavenie vlastnej blankozmenky


2.14 Návrh na rozdelenie zisku spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r. o. za rok 2022

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na rozdelenie zisku spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r. o. za rok 2022


  Komisia prijala nasledovné uznesenie:

  Hlasovanie: Za: 10
                      Proti: 0
                      Zdržal sa: 0

  Uznesenie č. 61/2023
- komisia odporúča MsZ schváliť Návrh na rozdelenie zisku spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r. o. za rok 2022


2.15 Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Šaľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Šaľa

  Komisia prijala nasledovné uznesenie:

  Hlasovanie: Za: 10
                      Proti: 0
                      Zdržal sa: 0 

  Uznesenie č. 62/2023
- komisia odporúča MsZ vyhovieť  Protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Šaľa
  

2.16 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Šaľa 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Šaľa 

  Komisia prijala nasledovné uznesenie:

  Hlasovanie: Za: 8
                      Proti: 0 
                      Zdržal sa: 2 

  Uznesenie č. 63/2023
- komisia odporúča MsZ schváliť  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Šaľa 

 


3. Rôzne

DESIGNER – UM s.r.o., Vlčanská 561/23, 927 01 Šaľa – žiadosť o kúpu pozemku vo vlastníctve mesta

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o kúpu pozemku vo vlastníctve mesta 
nehnuteľností na Kúpeľnej ulici v Šali, pozemky, novovytvorená parcela registra C KN číslo 
1030/65 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 28 m2 a novovytvorená parcela registra C KN 
číslo 1030/66 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2 v celosti odčlenené geometrickým 
plánom č. 123/2023 vyhotoveného spoločnosťou GEOS – geodetické služby s.r.o., so sídlom 
Jesenského 652/16, 927 01 Šaľa, IČO: 36 268 186 úradne overený katastrálnym odborom 
Okresného úradu Šaľa dňa 15.11.2023 pod číslom: G1-513/2023 od parc. C KN č. 1030/1 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9404 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného 
úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na LV č. 1, podľa ustan. § 9a ods. 15 písm. b)
 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu určenú 
znaleckým posudkom č.123./2023 vyhotoveného 13.11.2023 súdnym znalcom Ing.Kristiánom 
Szekeresom, PhD., v celkovej sume 2694,97 EUR pre spoločnosť DESIGNER – UM s.r.o., so 
sídlom: Vlčanská 561/23, 927 01 Šaľa, IČO: 36552208

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

  Hlasovanie: Za: 9
                      Proti: 0 
                      Zdržal sa: 1

Uznesenie č. 64/2023
- komisia odporúča MsZ schváliť  prevod pozemku na Kúpeľnej ulici v Šali, pozemky,
novovytvorená parcela registra C KN číslo 1030/65 zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 28 m2 a novovytvorená parcela registra C KN číslo 1030/66 zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 1 m2 v celosti odčlenené geometrickým plánom č. 123/2023 
vyhotoveného spoločnosťou GEOS – geodetické služby s.r.o., so sídlom Jesenského
652/16, 927 01 Šaľa, IČO: 36 268 186 úradne overený katastrálnym odborom Okresného 
úradu Šaľa dňa 5.11.2023 pod číslom: G1-513/2023 od parc. C KN č. 1030/1 zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 9404 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu 
Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na LV č. 1, podľa ustan. § 9a ods. 15 písm. b)  
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 
určenú znaleckým posudkom č.123/2023 vyhotoveného 13.11.2023 súdnym znalcom Ing. 
Kristiánom Szekeresom, PhD., v celkovej sume 2694,97 EUR pre spoločnosť 
DESIGNER – UM s.r.o., so sídlom: Vlčanská 561/23, 927 01 Šaľa, IČO: 36552208

 

Dodatok č. 1 Rokovaciemu poriadku komisií
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala poslanecký návrh Dodatok č. 1 Rokovaciemu poriadku komisií
    Komisia prijala nasledovné uznesenie:

  Hlasovanie: Za: 1
                      Proti: 3
                      Zdržal  sa:  6
                        

  Uznesenie č. 65/2023
- komisia neodporúča MsZ schváliť Dodatok č. 1 Rokovaciemu poriadku komisií


Návrhy na prípravu rozpočtu na rok 2024
Členovia komisie majú dostať podrobné rozpočtové tabuľky na základe, ktorých majú podať Návrhy na prípravu rozpočtu na rok 2024.


Komisia si na zasadnutie prizvala primátora mesta Šaľa Mgr. Jozefa Belického a vedúcu spoločného školského úradu Šaľa Mgr. Marianu Takáčovú na prerokovanie návrhu členov komisie o možnostiach zjednotenia VO pre všetky subjekty spadajúce pod oblasť školstva v správe mesta Šaľa ako aj ich financovanie. Je to rozsiahla téma, ku ktorej by sa mali vyjadriť aj riaditelia školských zariadení. 

4. Záver 

Predsedníčka  komisie ukončila zasadnutie komisie a poďakovala prítomným za ich účasť.      


                                                                    JUDr. Anna Torišková
                                                                                    predseda komisie   


V Šali, dňa 22.11.2023  Zapísala: Mgr. Lucia Kuruczová, tajomníčka komisie