Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 26.10.2023 - 11:27  //  aktualizácia: 26.10.2023 - 11:28  //  zobrazené: 557

07/2023 zasadnutie komisie pre územné plánovanie, výstavby a dopravu

číslo: 07/2023  |  dátum konania: 24.10.2023

Prítomní: Ing. Tomáš Meszáros, Mgr. Monika Budaiová, Ing. Ingrid Kántorová, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková, Ing. Marián Antal, Ing. arch. Viktor Becker, Ing. Kristián Szekeres, PhD., Ing. Vladimír Vicena, Mgr. Simeon Vincze

Neprítomní: Ing. Ondrej Hanko,

Pozvaní: Andrea Belzárová

Verejnosť:

Program:

1. Otvorenie

2. Parkovacia politika – oboznámenie s možnosťami riešenia dopravy v meste

3. Prerokovanie materiálov do  MsZ (výber vecne príslušných tém)

4. Voľné témy podľa návrhu členov komisie

5. Záver

Bod č. 1 Otvorenie - Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie Ing. Tomáš Meszáros. V úvode privítal všetkých prítomných členov komisie. Program rokovania bol členom komisie zaslaný elektronicky prostredníctvom pozvánky.

Bod č. 2 Parkovacia politika – oboznámenie s možnosťami riešenia dopravy v meste

Na začiatku diskusie predseda Ing. T. Mészáros odovzdal slovo Ing. Kristiánovi Szekerešovi ten v krátkosti oboznámil komisiu kam sa postúpilo s riešením parkovacej politiky: Pracovná verzia VZN je pripravená ktorú predložia na novembrovom zastupiteľstve. Zahájili stretnutie s dvoma projektantmi, prešli územie mesta, chceli by jednak riešiť ul. Krátku, M. R. Štefánika a Veču, a na druhej strane vyznačenie a spoplatňovanie parkovania v centre mesta. Čaká sa na cenové ponuky. Plánuje sa stretnutie s dodávateľom na parkovacie systémy, je to zatiaľ len predbežné rokovanie, čaká sa či mesto vyčlení potrebné prostriedky z rozpočtu ktoré sú potrebné na zahájenie prác. Prvá fáza bude pozostávať z spoplatnenia parkovania v centre mesta v šiestich lokalitách ktoré boli odprezentované na mestskom zastupiteľstve a zmysle toho sa začali prípravy.  

Bod č. 3 Prerokovanie materiálov do MsZ (výber vecne príslušných tém)

Komisia  sa v krátkosti oboznámila s výberom z materiálov prekladaných na MsZ, ktoré sa týkali vybraných majetkových záležitostí:

-  Zámena pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa za pozemky vo vlastníctve spoločnosti TECHAGRA RV Žihárec, s.r.o. v lokalite pri čističke odpadových vôd v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 1/7/2023

  1. vo vlastníctve mesta Šaľa:

1.1  parcela registra E KN č. 3775/500, orná pôda o výmere 10 819 m2,

      1.2  parcela registra E KN č. 3775/800, orná pôda o  výmere 31 435 m2,

       vedené katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a kat. územie Šaľa na     liste vlastníctva č. 1,

celková výmera pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa je 42 254 m2 a hodnota pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa je určená v zmysle znaleckého posudku č. 7/2023 zo dňa 28.6.2023, vyhotoveného Ing. Helenou Patasiovou, znalec v odbore poľnohospodárstvo, odvetvie, odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy, v cene 338 636,00 EUR

  1. vo vlastníctve spoločnosti TECHAGRA RV Žihárec, s.r.o., IČO: 36538078, so sídlom s. č. 287, 925 83 Žihárec:

2.1  parcela registra C KN č. 5181/46, orná pôda o výmere 4645 m2 v celosti, vedená katastrálnym  odborom Okresného úradu v Šali pre obec a kat. územie Šaľa na liste vlastníctva č.  6430,

2.2 parcela registra C KN č. 5181/48, orná pôda o výmere 3314 m2 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/3–ina v pomere k celku, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a kat. územie Šaľa na liste vlastníctva č. 6432 (výmera pripadajúca na podiel je vo výške 1104,67 m2),

2.3 parcela registra C KN č. 5181/49, orná pôda o výmere 1699 m2 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu ½-ina v pomere k celku, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a kat. územie Šaľa na liste vlastníctva č. 6431 (výmera pripadajúca na podiel je vo výške 849,50 m2),

2.4 parcela registra C KN č. 5181/50, orná pôda o výmere 1763 m2 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu ½-ina v pomere k celku, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a kat. územie Šaľa na liste vlastníctva č. 6431 (výmera pripadajúca na podiel je vo výške 881,50 m2),

2.5  parcela registra E KN č. 3049/2, orná pôda o výmere 3072 m2 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/12-ina v pomere k celku, vedená katastrálnym  odborom Okresného úradu v Šali pre obec a kat. územie Šaľa na liste vlastníctva č. 4059 (výmera pripadajúca na podiel je vo výške 256 m2),

2.6  parcela registra E KN č. 3049/401, orná pôda o výmere 6109 m2 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/12-ina v pomere k celku, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a kat. územie Šaľa na liste vlastníctva č. 4059 (výmera pripadajúca na podiel je vo výške 509,08 m2),

2.7  parcela registra E KN č. 3049/501, orná pôda o výmere 34 m2 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/12-ina v pomere k celku, vedená katastrálnym       odborom Okresného úradu v Šali pre obec a kat. územie Šaľa na liste vlastníctva č. 4059 (výmera pripadajúca na podiel je vo výške 2,83  m2),

2.8  parcela registra E KN č. 3100/1, orná pôda o výmere 8513 m2 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/12-ina v pomere k celku, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a kat. územie Šaľa na liste vlastníctva č. 6879 (výmera pripadajúca na podiel je vo výške 709,42 m2),

2.9  parcela registra E KN č. 3226/2, orná pôda o výmere 2856 m2 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/12-ina v pomere k celku, vedená katastrálnym       odborom Okresného úradu v Šali pre obec a kat. územie Šaľa na liste vlastníctva č. 4058 (výmera pripadajúca na podiel je vo výške 238 m2),

2.10      parcela registra E KN č. 3537, orná pôda o výmere 16 649 m2 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/24-ina v pomere k celku, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a kat. územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7229  (výmera pripadajúca na podiel je vo výške 693,71 m2),

2.11      parcela registra E KN č. 3538, orná pôda o výmere 16 649 m2 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/24-ina v pomere k celku, vedená katastrálnym       odborom Okresného úradu v Šali pre obec a kat. územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7230 (výmera pripadajúca na podiel je vo výške 693,71 m2),

celková výmera pozemkov vo vlastníctve spoločnosti TECHAGRA RV Žihárec, s.r.o. je 10 583,42 m2 a hodnota pozemkov je určená v zmysle znaleckého posudku
č. 6/2023 vyhotoveného Ing. Helenou Patasiovou, znalec v odbore poľnohospodárstvo, odvetvie, odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy, v cene 347 748,00 EUR.

Hodnota zamieňaných nehnuteľností špecifikovaných v ods. 1. a 2. časti C uznesenia je pre zmluvné strany porovnateľná a vzájomne si nič nevyplácajú.

Komisia hlasovala o návrhu:

Prítomní: 10

Za: 10

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie:

Komisia ÚPVD Mestskému zastupiteľstvu odporúča schváliť zámenu pozemkov vo vlastníctve mesta.

 

- Návrh na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností nachádzajúcich sa pod plánovanou stavbou „Cyklotrasa Šaľa – Diakovce“ - materiál číslo D 2/7/2023

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o  zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti – pozemku, parcela registra E KN číslo 1845/200, ostatná plocha o výmere 2798 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre katastrálne územie a obec Šaľa na liste vlastníctva č. 9178, v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 07-01/2023, vyhotovený spoločnosťou Geo Advice, s.r.o., Jazerná 585/30, 927 01 Šaľa, IČO: 50 448 129, úradne overený pod č. G1-36/2023 dňa 13. 02. 2023, a to ako diel 1 parcely registra E KN č. 1845/200 o výmere 853 m2, za jednorazovú odplatu, ktorá bude určená podľa znaleckého posudku, s budúcim povinným z vecného bremena Nitriansky samosprávny kraj, IČO: 37861298, sídlo Rázusova 2915/2A, 949 01 Nitra.

Komisia hlasovala o návrhu:

Prítomní: 10

Za: 10

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie:

Komisia ÚPVD Mestskému zastupiteľstvu odporúča schváliť uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti.

- DESIGNER - UM s.r.o., Vlčanská 561/23, 927 01 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 3/7/2023

nájom pozemku, časť parc. č. 1030/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 29 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a katastrálne územie Šaľa
v C registri KN na liste vlastníctva č. 1, v cene 5,975 EUR/m2/rok, t. j. za celkovú výmeru 29 m2 za cenu 173,28 EUR/rok na dobu neurčitú a časti pozemku parc. č. 1030/1 za účelom umiestnenia 3 obojstranných reklamných zariadení 0,8 m x 2,01m v cene 3 x 400,- EUR/rok t. j. v cene 1 200,- EUR/rok pre DESIGNER - UM s.r.o., Vlčanská 561/23, 927 01 Šaľa, IČO: 36552208.

Komisia hlasovala o návrhu:

Prítomní: 10

Za: 0

Proti: 10

Zdržal sa: 0

Uznesenie:

Komisia ÚPVD Mestskému zastupiteľstvu odporúča stiahnuť materiál z rokovania, nesúhlasia s prenájmom pozemku vo vlastníctve mesta, navrhuje riešiť odpredaj pozemku.

- Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa – zverejnenie zámeru prevodu pozemku pre Ing. arch. Viktora Beckera a manželku Mgr. Andreu Becker, Švermova 2307/30, 927 01 Šaľa - materiál číslo D 4/7/2023

zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti na Švermovej ulici v Šali, parcela registra CKN číslo 4143/81, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 62 m2 v celosti, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v majetkovoprávnom vysporiadaní pozemku v dlhodobom užívaní žiadateľov, pričom tento pozemok tvorí funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov, v cene 950,- EUR, podľa znaleckého posudku č. 99/2023, vyhotoveného 16.10.2023 súdnym znalcom Ing. Szekeresom PhD., pre Ing. arch. Viktora Beckera a manželku Mgr. Andreu Becker, Švermova 2307/30, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Komisia hlasovala o návrhu:

Prítomní: 10

Za: 8

Proti:

Ing. arch. Viktor Becker a Ing. Kristián Szekeres, PhD. kvôli dôvodu osobného záujmu nehlasovali.

Uznesenie:

Komisia ÚPVD Mestskému zastupiteľstvu odporúča schváliť prevod pozemku vo vlastníctve mesta.

Bod.č. 4 Voľné témy –

V rámci voľnej témy predseda Ing. Mészáros navrhol, že pošle členom komisie zoznam ulíc v Šali  s technickými parametrami (ako: šírka, dĺžka, povrch, rok nadobudnutia, rok poslednej opravy, chodník). Členovia ohodnotia jednotlivé charakteristiky komunikácie podľa stupnice od 1-5 (hodnotenie ako známky v škole). Toto hodnotenie sa môže použiť ako podkladový materiál pri tvorbe plánu opráv a rekonštrukcií jednotlivých komunikácií.

Bod.č. 5 Záver – po voľnej téme predseda komisie ukončil zasadnutie komisie ÚPVD.

Za správnosť zodpovedá:

Ing. Tomáš Meszáros, predseda komisie ÚPVD, Erika Frenyák, tajomník komisie ÚPVD