Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 28.11.2023 - 13:56  //  aktualizácia: 28.11.2023 - 13:57  //  zobrazené: 269

07/2023 zasadnutie komisie školstva

číslo: 07/2023  |  dátum konania: 23.11.2023

Dátum konania: 23.11. 2023

Miesto konania: veľká zasadačka na 1. poschodí  MsÚ v Šali

Začiatok konania: 15:30 hod

Koniec konania: 16:45 hod.

Prítomní za komisiu školstva:

Miloš Rehák, Ing. Slavomír Kališ, Mgr. Monika Hamarová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Michal Malárik, PaedDr. Dagmar Mesárošová, Marek Molnár, PhDr. Silvia Straňáková, PaedDr. Vladimír Takáč, Mgr. Nora Valentínová DiS. art.

Neprítomní za komisiu školstva: Mgr. Dominika Jarošová – ospravedlnená.

Hostia: JUDr. Eva Gyurovszká, Mgr. Mariana Takáčová.

Tajomníčka: Mgr. Katarína Keselyová .

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie a privítanie
 2. Prerokovanie Plánu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mesta Šaľa na roky 2023 - 2030
 3. Súhrnná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa v školskom roku 2022/2023  a stave v školskom roku 2023/2024
 4. Návrh rozpočtu na rok 2024
 5. Prerokovanie návrhu Dodatku č.1 k Rokovaciemu poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Šali
 6. Aktuálne informácie
 7. Diskusia
 8. Záver

K bodu 1

Miloš Rehák – predseda Komisie školstva privítal všetkých prítomných členov komisie školstva a skonštatoval, že KŠ je uznášaniaschopná. Oboznámil prítomných s programom zasadnutia. K predloženému programu doplnil ešte jeden bod programu – Bod 5 –  Prerokovanie návrhu Dodatku č.1 k Rokovaciemu poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Šali. K programu a k doplňujúcemu návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. Členom komisie bola doručená pozvánka a pracovné materiály elektronicky.

K bodu 2

JUDr. Eva Gyurovszká, referentka pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy, podrobne prerokovala Plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mesta Šaľa na roky 2023 – 2030. Oboznámila prítomných členov komisie hlavne s oblasťami týkajúcimi sa školstva a vzdelávania detí a mládeže v meste Šaľa a zodpovedala na otázky členov komisie.

Uznesenie č. 1/7/2023: KŠ pri MsZ v Šali prerokovala Plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mesta Šaľa na roky 2023 – 2030, súhlasí so znením PHSR za oblasť školstva a vzdelávania a odporúča ho schváliť na zasadnutí MsZ dňa 30.11. 2023

Hlasovanie:

Za: 10                                                  Proti: 0                                                      Zdržali sa: 0

K bodu 3

Mgr. Mariana Takáčová, vedúca SŠÚ, oboznámila prítomných so znením Súhrnnej správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa v školskom roku 2022/2023  a stave v školskom roku 2023/2024 ( ďalej Správa), ktorú každý člen dostal v elektronickej podobe. Zaslané pripomienky boli zapracované do Správy.

Mgr. M. Hamarová – pozitívne zhodnotila Súhrnnú správu o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa v školskom roku 2022/2023 a stave v školskom roku 2023/2024 a konštatovala, že Správa je podrobne vypracovaná a všetky školy a školské zariadenia dlhodobo vykazujú kvalitné výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese a bohatú záujmovú aj mimoškolskú činnosť a aktivity.

Uznesenie č. 2/7/2023: KŠ pri MsZ v Šali prerokovala Súhrnnú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa v školskom roku 2022/2023  a stave v školskom roku 2023/2024 a odporúča ju schváliť na zasadnutí MsZ dňa 30.11. 2023

Hlasovanie:

Za: 10                                                  Proti: 0                                                      Zdržali sa: 0

 

K bodu 4

Mgr. Mariana Takáčová informovala prítomných  o Návrhu rozpočtu mesta Šaľa rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2024 pre oblasť školstva.                 Komisia školstva zobrala na vedomie Návrh rozpočtu mesta Šaľa rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2024 pre oblasť školstva a  komisia školstva k tejto veci neprijala žiadne uznesenie.

K bodu 5

Predseda komisie školstva Miloš Rehák prerokoval s prítomnými členmi návrh Dodatku č.1 k Rokovaciemu poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Šali a s predloženým návrhom nesúhlasili.

Uznesenie č. 3/7/2023: Komisia školstva pri MsZ v Šali prerokovala návrh Dodatku č.1 k Rokovaciemu poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Šali a odporúča ho neschváliť MsZ v Šali.

Hlasovanie:

Za: 0                                                 Proti: 8                                                      Zdržali sa: 2

K bodu 6

 • Obe žiadosti o riešenie havarijnej situácie – obvodového a strešného plášťa budovy telocvične ZŠ s MŠ Bernolákova postúpili až na ministerstvo, ktoré rozhodne, či budú poskytnuté finančné prostriedky.
 • Z havarijného fondu ministerstva školstva boli pridelené kapitálové výdavky na rekonštrukciu podlahy vo vstupnej hale budovy ZŠ Ľ. Štúra vo výške 60 000 Eur.
 • Dňa 22.11. 2023 sa uskutočnila Burza stredných škôl v Mestskom kultúrnom stredisku v Šali. Na burze sa zúčastnilo 15 stredných škôl, všetky tri stredné školy zo Šale a pracovníčky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Šali. Záujem o prezentáciu stredných škôl prejavilo 367 detí zo všetkých šalianskych základných škôl a zo štyroch obecných základných škôl s VJS - Vlčany, Močenok, Trnovec nad Váhom a Selice.
 • Žiadosť do výberového konania na pozíciu riaditeľa CVČ môžu uchádzači podávať do 30.11.2023.
 • Dňa 7.11.2023 sa pred mestským úradom uskutočnila oslava Medzinárodného dňa materských škôl. Zúčastnili sa deti a pani učiteľky zo všetkých MŠ v Šali. Deti za hudobného doprovodu spolu zaspievali hymnu MŠ a pieseň od Mira Jaroša.
 • Dňa 30.11.2023 sa uskutoční v MŠ Hollého workshop Hravé učenie pre MŠ zamerané na vyučovanie matematiky, ešte sú voľné miesta a  je možné prihlásiť sa.
 • Dňa 29.11.2023 sa uskutoční Deň otvorených dverí v Spojenej škole Nivy 2.
 • Slávnostné zasadnutie Komisie školstva sa uskutoční 20.12.2023 v ZŠ J. C. Hronského o 10.00.hod.

K bodu 7

Prítomní členovia diskutovali priebežne k jednotlivým bodom programu.

Mgr. Nora Valentínová, Dis. art. – dňa 28.11. 2023 sa v priestoroch Základnej umeleckej školy na Hlavnej ulici uskutoční Vianočná aukcia výtvarných prác žiakov ZUŠ a dňa 20.12. 2023 o 17:00 hod. sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Šali uskutoční Vianočný koncert ZUŠ.

K bodu 8

Na záver Miloš Rehák poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a ukončil zasadnutie komisie školstva o 16:45 hod.

V Šali 24.11. 2023                                                                                   Miloš Rehák

                                                                                                                 Predseda KŠ

Za správnosť: Mgr. Katarína Keselyová

                              Tajomníčka KŠ