Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 15.11.2023 - 09:43  //  aktualizácia: 08.01.2024 - 09:44  //  zobrazené: 262

07/2023 zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

číslo: 07/2023  |  dátum konania: 24.10.2023

Prítomní:  RSDr. Peter Gomboš, Ing. Gabriela Braníková, Ing. Róbert Andráši, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Peter Jaroš, PhDr. Marián Šperka, MVDr. Bohuslava Miškovičová, Ing. Oľga Móri, Mgr. Miloslav Kollár, Mgr. Ladislav Medveczký, Ing. Martin Klačko

Prizvaní:

Neprítomní: Ing. Peter Sűss

Verejnosť:

Program:

  1. Úvod
  2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa
  3. Vyhodnotenie porady riaditeľov šalianskych ZŠ a koordinátorov pre drogové závislosti
  4. Kontrola majiteľov psov
  5. Rôzne
  6. Záver

1.Úvod

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie RSDr. Peter Gomboš. V úvode privítal všetkých prítomných členov komisie a prizvaných hostí. Program rokovania bol členom komisie zaslaný elektronicky prostredníctvom pozvánky.

2.Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa

Prizvaný zástupca MsP sa zo zasadnutia komisie ospravedlnil zo zdravotných dôvodov. Tento bod bol z programu vynechaný.

3. Vyhodnotenie porady riaditeľov šalianskych ZŠ a koordinátorov pre drogové závislosti

PhDr. Marián Šperka informoval členov komisie o porade riaditeľov šalianskych ZŠ a koordinátorov pre drogové závislosti. Porady sa zúčastnil  riaditeľ OR PZ pplk. JUDr. Marián Kubalec, náčelník MsP Peter Krokavec, zástupca ÚPSVaR PhDr. Silvia Straňáková. Na porade sa preberala koncepcia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti, všetci zúčastnení ju dostali aj elektronicky. Zo záverov  porady vzišla dohoda škôl a policajtov o spolupráci, keď podľa plánovaného projektu polície, každá škola bude mať prideleného policajta, ktorého môže v prípade potreby kontaktovať a riešiť požiadavky školy.

Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš uviedol, že riaditelia ZŠ privítali takúto  formu spolupráce a vyjadrili spokojnosť s touto dohodou. Bude potrebné aby školy v rámci prevencie či už formou prednášok, besied so žiakmi   uskutočňovali aj iné formy kde budú aktívni sami žiaci..

UZNESENIE č. VII/1

Komisia berie na vedomie informácie o porade riaditeľov šalianskych ZŠ a koordinátorov pre drogové závislosti

4. Kontrola majiteľov psov

Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš informoval členov komisie o plánovanej kontrole majiteľov psov počas venčenia. V spolupráci s MsP začne akcia zameraná na prevenciu a osvetu majiteľov psov priamo v teréne. Počas tejto akcie sa budú rozdávať sáčky a informačné materiály a zástupcovia MsP budú priamo na mieste kontrolovať, či má majiteľ psa prihláseného a či má uhradené s tým súvisiace dane.

MVDr. Bohuslava Miškovičová uviedla, že v priestupkovom konaní môže konať len obec alebo polícia. Zároveň uviedla, že MsP by sa mala zamerať na miesta, kde sa zdržiavajú ľudia bez domova a vykonávajú tam rôzne potreby, napr. vedľa supermarketu pri moste.

5. Rôzne

Ing. Gabriela Lacková informovala členov komisie o návšteve v Krízovom centre počas dňa otvorených dverí. Opísala, ako to v krízovom centre funguje a bola prekvapená, aký tam bol poriadok. Zároveň tam navrhla vytvoriť pracovnú skupinu ľudí bez domova, ktorý by sa starali o čistotu v meste, ako „protihodnotu“, za to  že im mesto poskytuje ubytovanie v  krízovom centre.

MVDr. Bohuslava Miškovičová sa pýtala na návrh rozpočtu mesta na rok 2024, v ktorom sú uvedené podobné položky (nocľaháreň, útulok, krízové centrum, starostlivosť o bezprístrešných obyvateľov).

Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš vysvetlil rozdiel v týchto pojmoch. Útulok sa nachádza v krízovom centre, ten slúži hlavne pre tých, ktorí buď sú zamestnaní i keď na dohodu, resp. sú nápomocní podľa potreby krízového centra, a majú riadne uzavretú nájomnú zmluvu s KC. . Nocľaháreň je k dispozícii pre každého občana denne v čase od 17:00 h. do 7.00 h. nasledujúceho rána za poplatok 1€/noc, pokiaľ sú voľné kapacity na spanie. Denne si v KC možno spraviť osobnú hygienu aj pre tých, ktorí nie sú tam ubytovaní. Títo občania majú nárok na jedno  teplé jedlo denne vo forme polievky. V krízovom centre sa nachádza aj NDC t.j. Nízko prahové denné centrum, ktoré slúži občanom v hmotnej núdzi na poradenstvo  a zabezpečujúci požiadavky ľudí bez domova. V krízovom centre ďalej sídlia aj dvaja terénni sociálni pracovníc ktorí zodpovedajú za 2udí bez domova pohybujúci sa v meste, patria priam pod mestský úrad.

RSDr. Peter Gomboš informoval členov komisie o priebehu jesenného upratovania, ktorému sa bude komisia podrobnejšie venovať na ďalšom zasadnutí.

MVDr. Bohuslava Miškovičová uviedla, že zo zákona je mesto povinné realizovať zber veľkoobjemového odpadu dva krát ročne a zároveň uviedla príklady iných foriem zberu veľkoobjemového odpadu z iných miest.

Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš informoval členov komisie o návrhu výdavkov programového rozpočtu na rok 2024.

6. Záver

Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš poďakoval všetkým prítomným za ich účasť a zasadnutie komisie ukončil.

RSDr. Peter Gomboš

                                                                                                              predseda komisie

Zapísal: Ing. Martin Klačko