Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 25.11.2008 - 10:46  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:50  //  zobrazené: 1901

08/2008 zasadnutie komisie hospodársko – finančnej

číslo: 08/2008  |  dátum konania: 24.11.2008

Prítomní:  Ľuboš Aláč, Karas Zoltán,  Ing. Erik Mikloš, Ing. Ľubomír Stredanský,  Ing. Renáta Petrová, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Lovecký, Ing. Monika Molnárová
 Ladislav Gáll – prednosta MsÚ

Ospravedlnení:   Ing. Jana Lišková Ing. Juraj Potúček

1. Edita Hlavatá – žiadosť o preplatenie nákladov za výmenu okien

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Edity Hlavatej o preplatenie nákladov za výmenu okien v prenajatých priestoroch v Športovej hale vo výške 25.645,- Sk a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 264 :
komisia súhlasí so započítaním celkovej výšky nákladov za výmenu okien na nájomné t.j. 25.645,- Sk – nájomné za necelé 3 mesiace

2. EXCLUSIVE AGENCY s.r.o. Bratislava – žiadosť o záštitu a spoluprácu pri organizovaní vianočného koncertu Heleny Vondráčkovej

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť EXCLUSIVE AGENCY s.r.o. Bratislava o záštitu a spoluprácu pri organizovaní vianočného koncertu Heleny Vondráčkovej ( zástupca primátora mesta neodpustil základné nájomné  )  a schválila nasledovné uznesenie::
Uznesenie č. 265:
komisia nesúhlasí s odpustením režijných nákladov

3. Edita Gujberová a manž. Valter, Nešporova 18, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku na Hlbokej ul. 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Edity Gujberovej a manž. Valtera, Nešporova 18, Šaľa o odkúpenie pozemku na ul. Hlbokej v Šali, časť parc.č. 2181/1 o výmere cca 24 m2  a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 266:
komisia  neodporúča zmluvný odplatný prevod pozemku, časť parc.č. 2181/1 o výmere cca 24  m2

4. Karol Zadrabaj a manž. Zlatica, Nešporova 1015/24, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku na Mostovej ul.

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Karola Zadrabaja a manž. Zlatice, Nešporova 1015/24, Šaľa o odkúpenie pozemku na ul. Mostovej, časť parc.č. 2310/1 o výmere cca 18 m2  a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č.267 :
komisia neodporúča zmluvný odplatný prevod pozemku, časť parc.č. 2310/1

5. Gabriel Iványi a manž. Jaroslava, Hliník 1871/21, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku na ul. Frana Kráľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Gabriela Iványiho  a manž. Jaroslavy, Hliník 1871/21, Šaľa  o odkúpenie pozemku na ul. Fraňa Kráľa, časť parc.č. 3198/10 o výmere cca 9 m2 a časť parc.č. 3198/243 o výmere cca 15 m2  a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č.268 :
komisia neodporúča zmluvný odplatný prevod pozemku, časť parc.č. 3198/10 o výmere cca 9 m2 a časť parc.č. 3198/243 o výmere cca 15 m2

6. Pavol Behun a manž. Alena a spol. – žiadosť o odkúpenie pozemku na Nešporovej ul.

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Pavla Behuna a manž. Aleny a spol. – žiadosť o odkúpenie novovytvorených parc.č. 2667/13, 2667/14, 2667/15 spolu o výmere 54 m2  ( žiadatelia majú na uvedenom pozemku umiestnené prefabrikové garáže ) a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 269
komisia neodporúča zmluvný odplatný prevod  novovytvorených parc.č. 2667/13, 2667/14, 2667/15 spolu o výmere 54 m2  ( žiadatelia majú na uvedenom pozemku umiestnené prefabrikové garáže )

7. Branislav Tomka – žiadosť o jednorazové splatenie zostatkovej ceny bytu na ul. Fr.Kráľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Branislava Tomku o jednorazové splatenie zostatkovej kúpnej ceny za byt na ul. Fr.Kráľa č. 1866/3 z dôvodu odstránenia vecného bremena, ktoré na ňom viazne a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 270
komisia súhlasí s jednorazovým splatením zostatkovej ceny bytu na ul. Fr.Kráľa s.č. 1866/3 pre Branislava Tomku – zostatková cena bytu je 87.186,- Sk

8. Ingrid Hurbanová  - žiadosť o splátkový kalendár

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Ingrid Hurbanovej o splátkový kalendár na nedoplatok na nájomnom v budove COV vo výške 8.071,- Sk v mesačných splátkach vo výške 1.500,- Skl  a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 271 :
komisia súhlasí so splátkovým kalendárom t.j. mesačné splátky vo výške 1.500,- Sk + úroky ( pokiaľ v nedoplatku nie sú zahrnuté úroky z omeškania )

9. Rowal s.r.o. – žiadosť o schválenie cenovej kalkulácie.

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť f. Rowal s.r.o. o schválenie cenovej kalkulácie za účelom vzájomného zápočtu záväzkov a pohľadávok, predmetom je zhodnotenie objektu COV  a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 272 :
komisia súhlasí so započítaním  prác a nájomného za úpravu v prenajatých priestoroch COV v najnižšej hodnote t.j. 138.208,- Sk

pre správcu COV:
- komisia odporúča do budúcnosti pri započítavaní prác a nájomné započítanie nákladov bez DPH (ak je firma, ktorá bude realizovať výmenu okien platcom DPH)
- komisia odporúča do materiálov uvádzať rozmery okien
- komisia odporúča vypracovať bilanciu výmeny okien na objekte COV

10. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2008

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2008  a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 273:
komisia súhlasí s Návrhom na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2008 v predloženom znení

11. Návrh rozpočtu mesta Šaľa na rok 2009 s výhľadom na roky 2010 a 2011

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh rozpočtu mesta Šaľa na rok 2009 s výhľadom na roky 2010 a 2011  a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 274 :
komisia neprijala žiadne uznesenie, nakoľko sa s uvedených materiálom bude zaoberať na najbližšom zasadnutí HF komisie t.j. 8. decembra 2008

12. Informácia o odpísaní daňového nedoplatku AV-REVEX – nábytkové stolárstvo s.r.o. Diakovská cesta 1243, Šaľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Informáciuo odpísaní daňového nedoplatku AV-REVEX – nábytkové stolárstvo s.r.o. Diakovská cesta 1243, Šaľa  a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 275
komisia berie na vedomie Informáciu o odpísaní daňového nedoplatku AV-REVEX – nábytkové stolárstvo s.r.o. Diakovská cesta 1243, Šaľa

13. Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti na území mesta Šaľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti na území mesta Šaľa   a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 276
komisia odporúča schváliť predložený Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti na území mesta Šaľa
komisia odporúča vynechať v návrhu VZN - Článok 4, § 11 bod 4a)

14. Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa  a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 277
komisia odporúča schváliť Návrh  VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa v alternatíva č. 2

15. Informácia o plnení harmonogramu zavedenia eura v meste Šaľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa  a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 277
komisia berie na vedomie  Informáciu o plnení harmonogramu zavedenia eura v meste Šaľa
komisia odporúča zabezpečenie terminálu do pokladne MsÚ

16. Zmena VZN č. 9/2000 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta ( novelizované znenie v znení Dodatku č. 1 ) v predloženom znení

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Zmenu VZN č. 9/2000 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta ( novelizované znenie v znení Dodatku č. 1 ) v predloženom znení  a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 278
komisia neprijala žiadne uznesenie, nakoľko hlasovanie bolo nasledovné:
za hlasovali 3 členovia komisie
proti hlasoval 1 člen komisie
2 členovia sa zdržali hlasovania

17. Návrh VZN mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2007 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta v znení VZN č. 4/2008

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh VZN mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2007 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta v znení VZN č. 4/2008  a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 279
komisia neprijala žiadne uznesenie, nakoľko sa s uvedených materiálom bude zaoberať na najbližšom zasadnutí HF komisie t.j. 8. decembra 2008

18. Návrh Cenníka služieb – Príloha č. 1 Knižničného a výpožičného poriadku Mestskej knižnice v Šali

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh Cenníka služieb – Príloha č. 1 Knižničného a výpožičného poriadku Mestskej knižnice v Šali a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 280
komisia odporúča schváliť predložený Návrh Cenníka služieb – Príloha č. 1 Knižničného a výpožičného poriadku Mestskej knižnice v Šali

19. Návrh rozpočtu Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa na rok 2009

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh rozpočtu Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa na rok 2009 a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 281
komisia odporúča schváliť predložený Návrh rozpočtu Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa na rok 2009

20. Darina Karasová, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku pri Spoločenskom dome vo Veči

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Dariny Karasovej o odkúpenie pozemku , časť parc.č. 3205/1, v zmysle GP č. 122/2007, novovytvorená parc.č. 3205/5 o výmere 674 m2 , za účelom výstavby rodinného domu a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 282
komisia neprijala žiadne uznesenie, odporúča materiál predložiť na rokovanie výboru mestskej časti 

21. Záhradkárska osada č. 1 „Pri kúpalisku“ v Šali – návrh na uzavretie kúpnej zmluvy k pozemkom so záhradkami

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Záhradkárskej osady č. 1 „Pri kúpalisku“ v Šali o uzavretie kúpnej zmluvy k pozemkom, časť parc.č. 2522/1 a parc.č. 2509 a 2521 spolu o výmere cca 14 440 m2 a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 283
komisia nesúhlasí s odpredajom pozemkov pre Záhradkársku osadu č. 1“Pri kúpalisku“

22. Róbert Horváth a manž. – žiadosť o odkúpenie pozemku na Jaseňovej ul. v Šali

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Róberta Horvátha a manž. o odkúpenie pozemku, časť parc.č. 614/116n o výmere cca 129 m2 a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 283
komisia súhlasí s odpredajom pozemku pre Róberta Horvátha a manž. za cenu 1.300,- Sk/m2