Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 11.11.2008 - 09:12  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:50  //  zobrazené: 1749

08/2008 zasadnutie komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie

číslo: 08/2008  |  dátum konania: 05.11.2008

Prítomní: MUDr. Grell, MUDr. Bečár, RSDr. Gomboš, Mgr. Šperka, Ing. Galbavá,
                  JUDr.  Marinčák, Mgr. Zozuláková, MUDr. Kromerová, Ing. Topercerová
Neprítomní:  p. Valent /ospr./ , Ing. Vičíková /ospr./ , Mgr. Mika /ospr./
Prizvaní:  PhDr. Kuklovský, p. Botková

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jozef Grell, ktorý privítal prítomných. Skonštatoval, že účasť členov tvorí nadpolovičnú väčšinu, čím je zasadnutie komisie uznášania schopné. Komisia rokovala podľa nasledujúceho programu:

Program:

1. Otvorenie
2. Doplnenie poradovníka – návrh uchádzačov o prenájom bytu vo vlastníctve mesta
3. Prerokovanie žiadostí z bytového referátu
4. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2009
5. Rôzne
6. Záver

k bodu č. 2

P. Botková, referentka  bytovej agendy Bytkomfortu s.r.o. predložila  na doplnenie do aktuálneho poradovníka schváleného primátorom mesta  dňa 02. apríla 2008 návrh  uchádzačov o prenájom nájomného bytu vo vlastníctve mesta Šaľa zostaveného v súlade s VZN č. 6/2002 a Smernice MV a RR č. 2/2003.
Materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

Hlasovanie: Prítomní: 9, Za: 9 , Proti: 0

U z n e s e n i e  č. 50/2008
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové odporúča schváliť doplnenie poradovníka - návrh uchádzačov o prenájom nájomného bytu vo vlastníctve mesta Šaľa zostaveného v súlade s VZN č. 6/2002 a Smernice MV a RR č. 2/2003, ktorý vypracoval Bytkomfort s.r.o. do aktuálneho poradovníka schváleného primátorom mesta dňa 02.04.2008.

k bodu č. 3

1. Lucia Hvorková, trvale bytom Šaľa, Rímska 2137/1 – žiadosť o schválenie spoločného
            nájmu s  Róbertom Lakatošom, nar. 01.01.1986, trvale bytom Šaľa, Rímska 2137/1

Žiadateľka p. Lucia Hvorková, nájomníčka bytu č.25 na III. poschodí v dome so súpisným číslom 2137 vo vchode č.1 na ulici Rímskej v Šali - Veči žiada o spoločný nájom s druhom p. Róbertom Lakatošom nar. 1.1.1986 s trvalým pobytom Šaľa, Rímska 1. S menovaným býva žiadateľka v spoločnej domácnosti 5 rokov.Za byt je pravidelne platená úhrada za nájomné. Bytkomfort s.r.o. neeviduje na predmetnom byte žiadnu pohľadávku.

Hlasovanie: Prítomní: 9, Za: 9 , Proti: 0
U z n e s e n i e  č. 51/2008
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča schváliť spoločný nájom Lucie Hvorkovej, nájomníčky bytu č. 25 na III. poschodí v dome so súpisným číslom 2137 vo vchode č. 1 na ulici Rímskej v Šali – Veči  s druhom Róbertom Lakatošom, s trvalým pobytom Šaľa, Rímska č.1.

2. Peter Pócsik, trvale bytom Šaľa, Rímska 2137/1 – žiadosť o schválenie spoločného
      nájmu s pani Soňou Ajpekovou, nar. 08.12.1961, trvale bytom Šaľa, ul. Narcisová 22

Žiadateľ p. Peter Pócsik , nájomník bytu č.32 na IV. poschodí v dome so súpisným číslom 2137 vo vchode č.1 na ulici Rímskej v Šali- Veči žiada o spoločný nájom s p. Soňou Ajpekovou nar.08.12.1961 s trvalým pobytom Šaľa, ul. Narcisová 22. Žiadateľ ako dôvod uvádza odchod na dlhšiu dobu do zahraničia.

Hlasovanie: Prítomní: 9, Za: 9 , Proti: 0
U z n e s e n i e  č. 52/2008 
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča schváliť spoločný nájom Petra Pócsika, nájomníka bytu č. 32 na IV. poschodí v dome so súpisným číslom 2137 vo vchode č. 1 na ulici Rímskej v Šali – Veči  s pani Soňou Ajpekovou, nar. 08.12.1961 s trvalým pobytom Šaľa, ul. Narcisová č. 22 za podmienky vyplatenia pohľadávky na nájomnom a službách spojených s bývaním /istiny /.

k bodu č. 4

Odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry eviduje k  05.11.2008  53 žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2009 z toho 48 žiadostí  sú z oblasti športu, 2 žiadostí z oblasti kultúry, 2 žiadostí z oblasti životného prostredia a 1 žiadosť zo sociálnej oblasti.
Členovia komisie sa zaoberali resp. sa budú zaoberať tými žiadosťami, ktoré patria do pôsobnosti komisie t. j  oblasť športu a sociálna oblasť.

Žiadostí o dotácie na rok 2009 podané v termíne  v zmysle VZN č. 7/2007 o poskytovaní dotácií

1.
Žiadateľ : Športovo strelecký klub Šaľa, Nitrianska 6036,  927 05 Šaľa
Projekt :    Majstrovstvá okresu Šaľa v streľbe mládeže zo vzduchových zbraní
Dátum podujatia: 28.03.2009
Žiadateľ projektu žiada dotáciu vo výške 6 000,-Sk ( 199,16 € ) na nákup cien.

Stanovisko odboru školstva, sociálnych vecí a kultúry:
OŠSV a K odporúča projekt predložiť do Komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie. Žiadosť po vecnej - obsahovej a formálnej stránke spĺňa kritéria vyžadované kritériami VZN č. 7/2007.

Hlasovanie: Prítomní: 9, Za: 9 , Proti: 0
U z n e s e n i e  č. 53/2008 
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča schváliť dotáciu  vo výške 6000,-Sk /199,16 €/ na nákup cien  pre Športovo strelecký klub Šaľa na podujatie Majstrovstiev okresu Šaľa v streľbe mládeže zo vzduchových zbrani.

2.
Žiadateľ : Športovo strelecký klub Šaľa, Nitrianska 6036,  927 05 Šaľa
Projekt :    Veľká cena primátora mesta Šaľa + Extraliga  zo vzduchových zbraní
Dátum podujatia: r.2009
Žiadateľ projektu žiada dotáciu vo výške 12 000,-Sk ( 398,33 €) na nákup cien.

Stanovisko odboru školstva, sociálnych vecí a kultúry:
OŠSV a K odporúča projekt predložiť do Komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie. Žiadosť po vecnej - obsahovej a formálnej stránke spĺňa kritéria vyžadované kritériami VZN č. 7/2007.


Hlasovanie: Prítomní: 9, Za: 9 , Proti: 0
U z n e s e n i e  č. 54/2008 
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča schváliť dotáciu vo výške 12000,-Sk /398,33 €/ na nákup cien  pre Športovo strelecký klub Šaľa na podujatie Veľká cena primátora mesta Šaľa + Extraliga  zo vzduchových zbraní.

3.
Žiadateľ : Športovo strelecký klub Šaľa, Nitrianska 6036,  927 05 Šaľa
Projekt :  1 Slovenská liga + Veľká cena oslobodenia mesta Šaľa v streľbe z guľových
                  zbraní
Dátum podujatia: 23.5 – 24.5 2009
Žiadateľ projektu žiada dotáciu vo výške 8 000,-Sk ( 265,55 €) na nákup cien.

Stanovisko odboru školstva, sociálnych vecí a kultúry:
OŠSV a K odporúča projekt predložiť do Komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie. Žiadosť po vecnej - obsahovej a formálnej stránke spĺňa kritéria vyžadované kritériami VZN č. 7/2007.

Hlasovanie: Prítomní: 9, Za: 9 , Proti: 0
U z n e s e n i e  č. 55/2008 
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča schváliť dotáciu vo výške 8000,-Sk /265,55 €/ na nákup cien  pre Športovo strelecký klub Šaľa na podujatie 1 Slovenskej ligy + Veľkej ceny oslobodenia mesta Šaľa v streľbe z guľových zbraní.

4.
Žiadateľ : Športovo strelecký klub Šaľa, Nitrianska 6036,  927 05 Šaľa
Projekt :  Veľká cena predsedu krajského streleckého zväzu v streľbe z malokalibrových
                zbraní
Dátum podujatia: 8.9.2009
Žiadateľ projektu žiada dotáciu vo výške 6 000,-Sk ( 199,16 €) na nákup cien.

Stanovisko odboru školstva, sociálnych vecí a kultúry:
OŠSV a K odporúča projekt predložiť do Komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie. Žiadosť po vecnej - obsahovej a formálnej stránke spĺňa kritéria vyžadované kritériami VZN č. 7/2007.

Hlasovanie: Prítomní: 9, Za: 9 , Proti: 0
U z n e s e n i e  č. 56/2008 
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča schváliť dotáciu vo výške 4000,-Sk /132,77 €/ na nákup cien  pre Športovo strelecký klub Šaľa na podujatie Veľkej ceny predsedu krajského streleckého zväzu v streľbe z malokalibrových  zbraní.

5.
Žiadateľ : Športovo strelecký klub Šaľa, Nitrianska 6036,  927 05 Šaľa
Projekt :  Vybudovanie pohľadu na strelnici ŠSK Šaľa
Dátum : r.2009
Žiadateľ projektu žiada dotáciu vo výške 28 000,-Sk (  929,43 € ) na  stavebný materiál.

Stanovisko odboru školstva, sociálnych vecí a kultúry:
OŠSV a K odporúča projekt predložiť do Komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie. Žiadosť po vecnej - obsahovej a formálnej stránke spĺňa kritéria vyžadované kritériami VZN č. 7/2007.

Hlasovanie: Prítomní: 9, Za: 9 , Proti: 0
U z n e s e n i e  č. 57/2008 
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča neschváliť dotáciu vo výške 28 000,-Sk /929,42 €/ na nákup stavebného materiálu na vybudovanie pohľadu na strelnici ŠSK z dôvodu, že v rozpočte mesta je nedostatok finančných prostriedkov a komisia odporúča poskytnúť dotáciu iba na činnosť klubu.

6.
Žiadateľ : Mestský hokejový klub,  Zimný štadión,  927 00 Šaľa
Projekt : 21.ročník medzinárodného turnaja v ľadovom hokeji žiakov o „ Cenu Egona a
                Márie Mayerových v  Mödlingu
Dátum podujatia: február 2009
Žiadateľ projektu žiada dotáciu vo výške 15 000,-Sk ( 497,91 € ) na  cestovné

Stanovisko odboru školstva, sociálnych vecí a kultúry:
OŠSV a K odporúča projekt predložiť do Komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie. Žiadosť po vecnej - obsahovej a formálnej stránke spĺňa kritéria vyžadované kritériami VZN č. 7/2007.

Hlasovanie: Prítomní: 9, Za: 9 , Proti: 0
U z n e s e n i e  č. 58/2008 
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča schváliť dotáciu vo výške 15 000,-Sk /497,91 €/ na cestovné pre Mestský hokejový klub Šaľa na projekt 21.ročníka medzinárodného turnaja v ľadovom hokeji žiakov o „ Cenu Egona a Márie Mayerových v Mödlingu.

7.
Žiadateľ : Mestský hokejový klub,  Zimný štadión,  927 00 Šaľa
Projekt : nákup výstroje pre dorast
Dátum : rok 2009
Žiadateľ projektu žiada dotáciu vo výške 30 000,-Sk ( 995,82 € ) na  zakúpenie výstroje pre dorast.

Stanovisko odboru školstva, sociálnych vecí a kultúry:
OŠSV a K odporúča projekt predložiť do Komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie. Žiadosť po vecnej - obsahovej a formálnej stránke spĺňa kritéria vyžadované kritériami VZN č. 7/2007.

Hlasovanie: Prítomní: 9, Za: 9 , Proti: 0
U z n e s e n i e  č. 59/2008 
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča neschváliť dotáciu vo výške 30 000,- Sk/ 995,82 €/ na nákup výstroja pre dorast Mestského hokejového klubu Šaľa z dôvodu, že v rozpočte mesta je nedostatok finančných prostriedkov a komisia odporúča poskytnúť dotáciu iba na činnosť klubu.

8.
Žiadateľ : Mestský hokejový klub,  Zimný štadión,  927 00 Šaľa
Projekt : 9.ročník medzinárodného turnaja v ľadovom hokeji dorastov o „ Putovný  
                pohár primátora mesta Šaľa “.
Dátum podujatia : február 2009
Žiadateľ projektu žiada dotáciu vo výške 10 000,-Sk ( 331,94 €) na  nákup cien

Stanovisko odboru školstva, sociálnych vecí a kultúry:
OŠSV a K odporúča projekt predložiť do Komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie. Žiadosť po vecnej - obsahovej a formálnej stránke spĺňa kritéria vyžadované kritériami VZN č. 7/2007.

Hlasovanie: Prítomní: 9, Za: 9 , Proti: 0
U z n e s e n i e  č. 60/2008 
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča schváliť dotáciu vo výške 10 000,- Sk/ 331,94 €/ na nákup cien  pre Mestský hokejový klub Šaľa na projekt 9.ročníka medzinárodného turnaja v ľadovom hokeji dorastov o „Putovný   pohár primátora mesta Šaľa“.

9.
Žiadateľ : Informačné centrum mladých Šaľa, M. R. Štefánika 12,  927 01 Šaľa
Projekt :   5.ročník šachového turnaja pri príležitosti vstupu SR do Európskej únie
Dátum podujatia: 1.5.2009
Žiadateľ projektu žiada dotáciu vo výške 3 000,-Sk ( € 99,58 ) na  nákup cien

Stanovisko odboru školstva, sociálnych vecí a kultúry:
OŠSV a K odporúča projekt predložiť do Komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie. Žiadosť po vecnej - obsahovej a formálnej stránke spĺňa kritéria vyžadované kritériami VZN č. 7/2007.

Hlasovanie: Prítomní: 9, Za: 9 , Proti: 0
U z n e s e n i e  č. 61/2008 
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča schváliť dotáciu vo výške 2 000,- Sk/ 66,38 €/ na nákup cien  pre Informačné centrum mladých Šaľa na  projekt  5.ročníka šachového turnaja pri príležitosti vstupu SR do Európskej únie.

10.
Žiadateľ : Informačné centrum mladých Šaľa, M. R. Štefánika 12,  927 01 Šaľa
Projekt :   „Mládež na scénu „ Kolkový turnaj medzi strednými školami o pohár
                 primátora mesta
Dátum podujatia: 15.04.2009
Žiadateľ projektu žiada dotáciu vo výške 3  000,-Sk ( 99,58  €) na nákup cien.

Stanovisko odboru školstva, sociálnych vecí a kultúry:
OŠSV a K odporúča projekt predložiť do Komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie. Žiadosť po vecnej - obsahovej a formálnej stránke spĺňa kritéria vyžadované kritériami VZN č. 7/2007.

Hlasovanie: Prítomní: 9, Za: 9 , Proti: 0
U z n e s e n i e  č. 62/2008 
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča schváliť dotáciu vo výške 2 000,- Sk/ 66,38 €/ na nákup cien  pre Informačné centrum mladých Šaľa na  projekt  „Mládež na scénu „ Kolkový turnaj medzi strednými školami o pohár primátora mesta.

11.
Žiadateľ : Informačné centrum mladých Šaľa, M. R. Štefánika 12,  927 01 Šaľa
Projekt :    „Mládež na scénu „ Strelecký turnaj medzi strednými školami o pohár
                  primátora mesta
Dátum podujatia: 17.04.2009
Žiadateľ projektu žiada dotáciu vo výške 3  000,-Sk (  99,58 € ) na nákup cien.

Stanovisko odboru školstva, sociálnych vecí a kultúry:
OŠSV a K odporúča projekt predložiť do Komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie. Žiadosť po vecnej - obsahovej a formálnej stránke spĺňa kritéria vyžadované kritériami VZN č. 7/2007.

Hlasovanie: Prítomní: 9, Za: 9 , Proti: 0
U z n e s e n i e  č. 63/2008 
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča schváliť dotáciu vo výške 2 000,- Sk/ 66,38 €/ na nákup cien  pre Informačné centrum mladých Šaľa na  projekt „Mládež na scénu „ Strelecký turnaj medzi strednými školami o pohár primátora mesta.

12.
Žiadateľ : Informačné centrum mladých Šaľa, M. R. Štefánika 12,  927 01 Šaľa
Projekt :  „ Futbal je hra pre všetkých „
Dátum podujatia: 20.03.2009
Žiadateľ projektu žiada dotáciu vo výške 3  000,-Sk (  99,58 € ) na nákup cien.

Stanovisko odboru školstva, sociálnych vecí a kultúry:
OŠSV a K odporúča projekt predložiť do Komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie. Žiadosť po vecnej - obsahovej a formálnej stránke spĺňa kritéria vyžadované kritériami VZN č. 7/2007.

Hlasovanie: Prítomní: 9, Za: 9 , Proti: 0
U z n e s e n i e  č. 64/2008 
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča schváliť dotáciu vo výške 2 000,- Sk/ 66,38 €/ na nákup cien  pre Informačné centrum mladých Šaľa na  projekt „ Futbal je hra pre všetkých „.

13.
Žiadateľ : Informačné centrum mladých Šaľa, M. R. Štefánika 12,  927 01 Šaľa
Projekt : Projekt : „ Flórbal  hra pre všetkých „
Dátum podujatia: 11.09.2009
Žiadateľ projektu žiada dotáciu vo výške 3  000,-Sk (  99,58 € ) na nákup cien.

Stanovisko odboru školstva, sociálnych vecí a kultúry:
OŠSV a K odporúča projekt predložiť do Komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie. Žiadosť po vecnej - obsahovej a formálnej stránke spĺňa kritéria vyžadované kritériami VZN č. 7/2007.

Hlasovanie: Prítomní: 9, Za: 9 , Proti: 0
U z n e s e n i e  č. 65/2008 
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča schváliť dotáciu vo výške 2 000,- Sk/ 66,38 €/ na nákup cien  pre Informačné centrum mladých Šaľa na  projekt „ Flórbal  hra pre všetkých „.

14.
Žiadateľ : Klub priateľov petangu Svätopluk, Vinohradnícka 191/66,  927 01 Šaľa
Projekt : Petang v Šali 2009
Dátum podujatia: 04.09.2009
Žiadateľ projektu žiada dotáciu vo výške 3 000,-Sk ( 99,58 € ) na nákup cien.

Stanovisko odboru školstva, sociálnych vecí a kultúry:
OŠSV a K odporúča projekt predložiť do Komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie. Žiadosť po vecnej - obsahovej a formálnej stránke spĺňa kritéria vyžadované kritériami VZN č. 7/2007.

Hlasovanie: Prítomní: 9, Za: 9 , Proti: 0
U z n e s e n i e  č. 66/2008 
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča schváliť dotáciu vo výške 1 500,- Sk/ 49,79 €/ na nákup cien  pre Klub priateľov petangu Svätopluk v Šali na podujatie Petang v Šali 2009 konané dňa 04.09.2009.

Žiadateľ : Klub priateľov petangu Svätopluk, Vinohradnícka 191/66,  927 01 Šaľa
Projekt : Petang v Šali 2009
Dátum podujatia: 02.05.2009
Žiadateľ projektu žiada dotáciu vo výške 3 000,-Sk ( 99,58 € ) na nákup cien.

Stanovisko odboru školstva, sociálnych vecí a kultúry:
OŠSV a K odporúča projekt predložiť do Komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie. Žiadosť po vecnej - obsahovej a formálnej stránke spĺňa kritéria vyžadované kritériami VZN č. 7/2007.

Hlasovanie: Prítomní: 9, Za: 9 , Proti: 0
U z n e s e n i e  č. 67/2008 
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča schváliť dotáciu vo výške 1 500,- Sk/ 49,79 €/ na nákup cien  pre Klub priateľov petangu Svätopluk v Šali na podujatie Petang v Šali 2009 konané dňa 02.05.2009.

Žiadateľ : TJ Slovan Duslo Šaľa,  Horná 30, 927 01 Šaľa
Projekt : Účasť na dorasteneckých turnajoch  v kolkoch ( l. liga )
Dátum podujatia: r.2009
Žiadateľ projektu žiada dotáciu vo výške 10 000,-Sk (  331,94 € ) na cestovné náklady

Stanovisko odboru školstva, sociálnych vecí a kultúry:
OŠSV a K odporúča projekt predložiť do Komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie. Žiadosť po vecnej - obsahovej a formálnej stránke spĺňa kritéria vyžadované kritériami VZN č. 7/2007.

Hlasovanie: Prítomní: 9, Za: 9 , Proti: 0
U z n e s e n i e  č. 68/2008 
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča schváliť dotáciu vo výške 5 000,- Sk/ 165,96 €/ na cestovné náklady pre TJ Slovan Duslo Šaľa na projekt: Účasť na dorasteneckých turnajoch  v kolkoch ( l. liga ).

Žiadateľ : TJ Slovan Duslo Šaľa,  Horná 30, 927 01 Šaľa
Projekt : Účasť na ľahkoatletických súťažiach
Dátum podujatia: apríl – september  2009
Žiadateľ projektu žiada dotáciu vo výške 40 000,-Sk ( 1327,76 € ) na cestovné náklady

Stanovisko odboru školstva, sociálnych vecí a kultúry:
OŠSV a K odporúča projekt predložiť do Komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie. Žiadosť po vecnej - obsahovej a formálnej stránke spĺňa kritéria vyžadované kritériami VZN č. 7/2007.

Hlasovanie: Prítomní: 9, Za: 9 , Proti: 0
U z n e s e n i e  č. 69/2008 
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča schváliť dotáciu vo výške 20.000,- Sk/ 663,87 €/ na cestovné náklady pre TJ Slovan Duslo Šaľa na projekt Účasť na ľahkoatletických súťažiach.

Žiadateľ : Občianske združenie „ Láska v nás “  Jazerná 3, 927 01 Šaľa
Projekt : Stvorení pre plodnú lásku
Dátum podujatia: apríl 2009
Žiadateľ projektu žiada dotáciu vo výške 5 500,-Sk (182,57 € ) na propagáciu, cestovné náklady a honorár pre prednášajúcich

Stanovisko odboru školstva, sociálnych vecí a kultúry:
OŠSV a K odporúča projekt predložiť do Komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie. Žiadosť po vecnej - obsahovej a formálnej stránke spĺňa kritéria vyžadované kritériami VZN č. 7/2007.

Hlasovanie: Prítomní: 9, Za: 9 , Proti: 0
U z n e s e n i e  č. 70/2008 
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča schváliť dotáciu vo výške 2 500,- Sk/ 82,98 €/ na propagáciu a cestovné náklady pre Občianske združenie
„Láska v nás “  na projekt Stvorení pre plodnú lásku.

Stanovisko komisie k ostatných žiadostiam podaným po termíne v zmysle VZN č. 7/2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2007 o poskytovaní dotácií

U z n e s e n i e  č. 71/2008
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie konštatuje, že s ostatnými žiadosťami o poskytnutie dotácie na rok 2009 sa bude zaoberať až po schválení rozpočtu v MsZ.

Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, MUDr. Jozef Grell, predseda komisie sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie komisie. Najbližšie zasadnutie komisie bude dňa 03. decembra 2008 o 16.00 h v kolkárni pri Mestskej športovej hale.