Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 08.12.2016 - 14:18  //  aktualizácia: 08.12.2016 - 14:18  //  zobrazené: 668

08/2016 zasadnutie komisie školstva

číslo: 08/2016  |  dátum konania: 30.11.2016

Prítomných členov KŠ a Mestskej školskej rady privítal a rokovanie viedol predseda Mestskej školskej rady, Ing. Michal Malárik. Zároveň skonštatoval, že komisia aj Mestská školská rada sú uznášaniaschopné (viď. prezenčné listiny). Rokovací program uvedený v pozvánke prítomní členovia jednohlasne odsúhlasili. Členom komisie bola doručená pozvánka aj materiály elektronicky. Na zasadnutie bola pozvaná a zúčastnila sa vedúca Spoločného školského úradu, Ing. Erika Velazquezová.  

 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie

 2. Plnenie záverov z predchádzajúceho zasadnutia

 3. Správy o hodnotení výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení

 4. Žiadosť o pridelenie finančnej dotácie pre CVČ

 5. Aktuálne informácie

 6. < > 

   

  K bodu  2 Plnenie záverov z predchádzajúceho zasadnutia KŠ

  Kontrola plnenia uznesenia zo zasadnutia KŠ dňa 25. 10. 2016.

  Uznesenie č. 1/7/2016:  KŠ odporúča, aby časť financií z podielových daní bola účelovo viazaná na nákup pracovného náradia a spotrebného materiálu na potreby predškolských zariadení v sume 30 000 Eur.

  Plnenie: V Návrhu rozpočtu na rok 2017 boli navýšené financie na kapitálové výdavky a rezervu na originálne kompetencie vo výške 53 000 Eur, z toho bežné výdavky 38 000 Eur a kapitálové výdavky 15 000 Eur.

   

   

  K bodu 3 Správy o hodnotení výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení

  Vyhláška MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v znení Metodického usmernenia č.10/2006-R, v  súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov určuje školám a školským zariadeniam  vypracovať správu a prerokovať ju v pedagogickej rade školy a následne v rade školy, v ktorej sú zastúpení aj zákonní zástupcovia  a delegovaní poslanci MsZ.  Ing. Malárik uviedol, že správu za uplynulý školský rok po prerokovaní predkladá škola alebo školské zariadenie do  31. 10. príslušného roka  na schválenie zriaďovateľovi.

  V súlade s uznesením MsZ č. 5/2006 – XIII Spoločný školský úrad posúdil správy z jednotlivých škôl, na základe ktorých spracoval Informatívnu súhrnnú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa za školský rok 2015/16 a stave v školskom roku 2016/17 a predkladá ju na rokovanie MsZ. Ing. Velázguezová a Mgr. Hamarová krátko informovali prítomných o obsahu súhrnnej správy. Mgr. Morávek sa poďakoval všetkým školám za celoročnú neľahkú prácu a pozitívne hodnotil materiálnu vybavenosť aj rekonštrukciu škôl. Upozornil však na potrebu rekonštrukcie CVČ. Zameral na aj na otázku prezentácie škôl a vyzdvihol skutočnosť, že žiaci úspešne reprezentujú školy aj naše mesto nielen na školských súťažiach, ale aj na  ostatných akciách organizovaných mestom. Problém je naďalej v prestupe žiakov mestských ZŠ na mestské stredné školy. Pozitívny je však prístup Spojenej školy, Nivy 2 k žiakom ZŠ končiacich 9. ročník, ktorí sa zaujímajú o technické odbory. Ing. Krištof inicioval stretnutie KŠ začiatkom roka 2017 s riaditeľom Gymnázia J. Fándlyho k uvedenej problematike.  Ing. Velazquezová uviedla, že z celkového počtu deviatakov (172 žiakov) v školskom roku 2015/16 sa prihlásilo 29 žiakov na Gymnázium J. Fándlyho, 32 na Spojenú školu, Nivy 2 a 5 na Strednú odbornú školu, t. j. spolu 66 žiakov  (38,4 %).

  Ing. Malárik pripomienkoval dosiahnuté výsledky v POPS v rámci kraja a z toho dôvodu poukázal na to, že školy by mali mať dostatočné finančné prostriedky na ohodnotenie pedagogických zamestnancov. Ing. Velazquezová informovala, že základné školy, ktoré financuje štát, majú  finančné prostriedky na koncoročné odmeny, ale problém je vo financovaní originálnych kompetencií, ktoré zabezpečuje mesto cez podielové dane.

   

  Uznesenie č.1/8/2016: KŠ berie na vedomie Informatívnu súhrnnú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa za školský rok 2015/16 a stave v školskom roku 2016/17 a odporúča ju schváliť na rokovaní MsZ dňa 1. 12. 2016.

  Za: 9     Proti: 0   Zdržal sa: 0

   

  K bodu 4 Žiadosť o pridelenie finančnej dotácie pre CVČ

  Dňa 3.11.2016 bola doručená na mestský úrad Šaľa, adresovaná Komisii školstva pri MsZ žiadosť o pridelenie finančnej dotácie pre CVČ. Zákonní zástupcovia detí a návštevníkov CVČ žiadajú o zabezpečenie lepšieho technického stavu budovy. Uvádzajú, že potrebná je výmena viacerých okien, rekonštrukcia kanalizácie, kúrenia, toaliet, schodísk, podlahovej krytiny, vybavenia šatní ako aj fasády budovy. Ing. Malárik dodal, že činnosť CVČ je celoročná, mnohé akcie usporiadajú v prístavbe, v ktorej sú sociálne zariadenia naozaj v zlom stave. Ďalej upozornil na skutočnosť, že niektoré rekonštrukčné práce sa neustále posúvajú na ďalší rok. Komisia školstva navrhuje zaradiť požiadavku do plánu investičných akcií na roky 2018 ─ 2019. Písomnú odpoveď na žiadosť zákonných zástupcov o pridelenie finančnej dotácie pre CVČ pripraví Spoločný školský úrad.

   

   

  K bodu 5 Aktuálne informácie

  Spoločný školský úrad v Šali zorganizoval  09. 11. 2016 "Burzu stredných škôl", ktorej sa zúčastnilo 232 žiakov hlavne 9. ročníkov základných škôl zo Šale a okolitých obcí. V priestoroch estrádnej sály DK Šaľa im boli k dispozícii profesori a študenti z 18-tich stredných škôl zo Šale, ale aj širokého okolia.

   

  Celookresná porada riaditeľov sa uskutočnila dňa 29. 11. 2016, ktorá bola zameraná na problematiku ohrozovania mravnej výchovy mládeže, šikanovania, ochranu učiteľov v zmysle trestného zákona, školskej integrácie  a na spoluprácu škôl s CPPPaP. Riaditelia boli oboznámení aj s pripravovanými projektmi Múzea mesta Bratislavy.

  Vyhlásené je výberové konania na obsadenie funkcie riaditeľa v MŠ 8. mája a v ZŠ s MŠ, Bernolákova 1.

   

  Mesto Šaľa ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení oznamuje, že MŠ pri ZŠ Bernolákova, MŠ Budovateľská, MŠ Hollého, MŠ pri ZŠ J. Murgaša, MŠ Okružná, MŠ 8. mája, MŠ P. J. Šafárika, MŠ pri ZŠ P. Pázmánya s VJM budú mať prerušenú prevádzku z dôvodu nízkeho počtu nahlásených detí. V prevádzke bude iba jedna materská škola, ktorá prijme detí zo všetkých mestských MŠ podľa nahlásených požiadaviek zákonných zástupcov.


                                   

  Harmonogram prevádzky počas vianočných prázdnin:

                                         23. 12. 2016                         MŠ Družstevná  (1 trieda)

                                         27. 12. – 30. 12. 2016          nebude fungovať žiadna MŠ

                                         2. 1. – 5. 1. 2017                  MŠ Družstevná (1 trieda)

   

  Termín Slávnostného koncoročného zasadnutia KŠ pri MsZ: 20. 12. 2016 o 10.00 hod. v priestoroch Základnej školy J. C. Hronského.

   

  Ing. Malárik znova vyzdvihol a upozornil na dosiahnuté kvalitné výsledky škôl a školských zariadení v predmetových olympiádach a postupových súťažiach aj v rámci kraja. Členovia KŠ a MsŠR preto navrhujú priznať koncoročné odmeny riaditeľom škôl a školských zariadení za ich kvalitné vykonávanie pracovných činností a za dosiahnuté výsledky vo výchovno-vzdelávacom  procese.

   

  Uznesenie č.2/8/2016: KŠ pri MsZ v Šali a Mestská školská rada odporúča vedúcej SŠÚ predložiť návrh na odmeny riaditeľov škôl a školských zariadení primátorovi mesta a priznať odmeny riaditeľom základných škôl, materských škôl, ZUŠ a CVČ v pôsobnosti mesta Šaľa v súlade s § 20 ods.1 písmeno a) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

  Za: 9    Proti: 0  Zdržal sa: 0

   

   

  K bodu 6

  Záver:  Predseda Mestskej školskej rady poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

   

   

                                          

                                           Ing. Michal Malárik                                 Ing. Marián Krištof  

                                           predseda Mestskej školskej rady             predseda komisie

                                                                                                                                                             

   

   

  Za správnosť:  Mgr. Monika Hamarová

                           tajomníčka komisie