Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 21.11.2016 - 14:59  //  aktualizácia: 21.11.2016 - 15:00  //  zobrazené: 568

08/2016 zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

číslo: 08/2016  |  dátum konania: 24.10.2016

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

  1. < >

    Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa

  2. Informácia o súťaži návrhov na športovo-rekreačný areál bývalého kúpaliska

  3. Informácia o projekte v rámci Koncepcie prevencie

  4. Informácia o uskutočnenom projekte z grantu Nadácie Ekopolis

  5. < >< >

 

Informácia o bezpečnostnej situácii

Náčelník MsP  informoval prítomných o bezpečnostnej situácii v meste do septembra tohto roku. Oboznámil prítomných s prípadmi, ktoré  za toto obdobie riešila mestská polícia – porušenie cestnej premávky, držanie psov, občianske spolunažívanie, rušenie verejného poriadku.

 

Informácia o súťaži návrhov na športovo-rekreačný areál bývalého kúpaliska

Ing. Braníková informovala prítomných o tom, že mesto vyhlásilo verejnú anonymnú urbanisticko – architektonickú súťaž návrhov športovo-rekreačného areálu „Šaľa Jozefov“. Cieľom je návrh výstavby a prestavby už založenej športovo - rekreačnej zóny Šaľa v miestnej časti Jozefov. Zámerom mesta Šaľa je realizácia celoročného, komplexného mestského športovo-rekreačného areálu. Tento je v súčasnosti rozdelený na dve samostatné časti. Realizáciou plánov by prišlo k spojeniu bývalého letného kúpaliska a areálu hokejového ihriska - otvorenej ľadovej plochy a minigolfu. V súčasnosti je využívaná predovšetkým Mestská športová hala s kapacitou 2000 divákov slúžiaca pre Mestský hádzanársky klub Duslo Šaľa a iné halové športy. Okrem toho je v prevádzke kolkáreň.

 

Informácia o projekte v rámci koncepcie prevencie

PhDr. Šperka informoval prítomných o podmienkach zapojenia mesta do projektu YIE (Youth in Europe), ktorý je zameraný na prevenciu drogových závislostí – trochu inak – prevencia založená na dôkazoch.

 

Informácia o uskutočnenom projekte z grantu Nadácie Ekopolis

Ing. Braníková informoval prítomných o výsadbe stromov v areáli nemocničného parku, ktorá bola zrealizovaná z grantu Nadácie Ekopolis. Do akcie sa zapojili deti ZŠsMŠ P. Pázmaňa.

 

Rôzne

Ing. Lacková informovala prítomných o zámeroch vlastníka objektu tržnice a s tým súvisiacich problémov. Tržnica sa bude prebudovávať na ubytovňu pre občanov srbskej národnosti, ktorí pracujú v Samsungu na turistické víza.

Ing. Andráši informoval prítomných o stretnutí občanov s primátorom mesta, kde sa prejednávala problematika zriadenia komunálnych služieb príp. operatívnej skupiny, ktorá by riešila opravy lavičiek, maľovanie parkovacích čiar a pod. V rozpočte mesta na rok 2017 budú zahrnuté finančné prostriedky vo výške 10 tis. EUR na uvedené činnosti.

 

 

 

 

                                                                                                                 RSDr. Peter Gomboš

                                                                                                                   Predseda komisie