Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 20.11.2020 - 16:35  //  aktualizácia: 03.12.2020 - 11:18  //  zobrazené: 1984

08/2020 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 12/11/2020

číslo: 08/2020  |  dátum konania: 12.11.2020  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam
Hlasovanie č. 1
Schvaľovanie programu rokovania (podľa pozvánky zverejnenej na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta) bez stiahnutých materiálov D 19/8/2020 a D 20/8/2020:
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Marián Krištof,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0
 
Hlasovanie č. 2
stiahnuť z programu rokovania:
- z časti D. Majetkové záležitosti materiál číslo D 16/8/2020 – Návrh spôsobu nakladania 
s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Juraja Čopjana a Ing. Marcelu Čopjanovú, Železničná 501/34, Šaľa,
- z časti D. Majetkové záležitosti materiál číslo D 17/8/2020 – Návrh spôsobu nakladania 
s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Lenku Novosádovú Braunovú, Železničná 505/26, Šaľa 
a Miloslava Novosáda, Diakovce 148,
- z časti D. Majetkové záležitosti materiál číslo D 18/8/2020 – Návrh spôsobu nakladania 
s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Eduarda Ráca a Ruženu Rácovú, Železničná 498/40, Šaľa,
Za hlasovalo: 21
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, 
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0 
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0
 
Hlasovanie č. 3
Návrhová komisia
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, 
Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Miloš Rehák,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0
 
Hlasovanie č. 4
Overovatelia zápisnice
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, 
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, 
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Tibor Baran, Peter Hlavatý,
Nehlasovalo: 1
PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Počet neprítomných: 0
 
 
Materiál číslo A 1/8/2020 - Správy z kontrol vykonaných ÚHK
Uznesenie č. 8/2020 – I.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
1. správu z kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami sociálneho fondu v MsKJJ v Šali,
2. správu z kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov pri  uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
B. berie na vedomie  
1. správu z kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami sociálneho fondu v MsKJJ v Šali,
2. správu z kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov pri  uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
 
Hlasovanie č. 5
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, 
RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica 
Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 0
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Materiál číslo A 2/8/2020 - Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva
Uznesenie č. 8/2020 – II.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali  
A. prerokovalo
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,
B. berie na vedomie
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.
 
Hlasovanie č. 6
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, 
RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 0
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo A 3/8/2020 - Informácia o novele zákona o hazardných hrách
Uznesenie č. 8/2020 – III.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o novele zákona o hazardných hrách,  
B. odporúča
pripraviť návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým mesto Šaľa obmedzí hazardné hry po nadobudnutí účinnosti novely zákona.
 
Hlasovanie č. 7
Za hlasovalo: 21
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, 
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo B 1/8/2020 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa zrušujú Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 o miestnom poplatku za rozvoj v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020
Uznesenie č. 8/2020 – IV.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa zrušujú Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 o miestnom poplatku za rozvoj v znení Všeobecne záväzného nariadenia 
č. 1/2020,  
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2020, ktorým sa zrušujú Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 o miestnom poplatku za rozvoj v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020.  
 
Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo: 16
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, 
Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 3
Ing. Peter Andráši, Mgr. Mária Farkašová, Ing. Marián Krištof,
Zdržalo sa: 2
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo B 2/8/2020 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa
Uznesenie č. 8/2020 – V.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa, 
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa. 
 
Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, 
MUDr. Jozef Grell, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, 
Proti hlasovalo: 4
Mgr. Mária Farkašová, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Tibor Baran, JUDr. Anna Torišková,
Počet neprítomných: 0
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
Materiál číslo B 3/8/2020 - Územný plán  mesta Šaľa, Zmeny a doplnky č. 7, Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Šaľa, Zmeny a doplnky č. 7“ a návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Šaľa v znení zmien a doplnkov č. 1 – 7 a Energetická koncepcia mesta Šaľa
Uznesenie č. 8/2020 – VI.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
1. Územný plán  mesta Šaľa, Zmeny a doplnky č. 7
2. Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Šaľa, Zmeny a doplnky č. 7“, 
B. schvaľuje
1. Územný plán  mesta Šaľa, Zmeny a doplnky č. 7
2. Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Šaľa, Zmeny a doplnky č. 7“.
 
Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 17
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, 
MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 3
Ing. Peter Andráši, Mgr. Mária Farkašová, Ing. Marián Krištof,
Zdržalo sa: 1
Peter Hlavatý,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 8/2020 – VII.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Šaľa v znení zmien a doplnkov 
č. 1 – 7 a Energetická koncepcia mesta Šaľa,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Šaľa v znení zmien 
a doplnkov č. 1 – 7 a Energetická koncepcia mesta Šaľa.
 
Hlasovanie č. 11
Za hlasovalo: 19
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, 
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, 
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, 
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Peter Andráši, Peter Hlavatý,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo C 1/8/2020 - Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa,  rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na 
rok 2020
Uznesenie č. 8/2020 – VIII.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2020, 
B. schvaľuje
1. Úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2020 nasledovne: 
Bežné príjmy:                                        19 976 501 EUR 
Bežné výdavky: 20 124 243 EUR 
Rozdiel:                                                          -147 742 EUR
 
Kapitálové príjmy: 1 483 424 EUR
Kapitálové výdavky: 1 029 860 EUR
Rozdiel: 453 564 EUR
 
Spolu príjmy bez príj. fin. operácií: 21 459 925 EUR
Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:     21 154 103 EUR
Rozdiel bez finančných operácií: 305 822 EUR
 
Príjmové finančné operácie: 2 494 778 EUR
Výdavkové finančné operácie:            1 205 600 EUR
Rozdiel: 1 289 178 EUR
 
Rozpočet na rok 2020 celkom:
Príjmy celkom: 23 954 703 EUR
Výdavky celkom: 22 359 703 EUR
Rozdiel celkom: 1 595 000 EUR
2. Úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2020 podľa hlavných ekonomických kategórií nasledovne: 
100 Daňové príjmy 10 528 000 EUR
200 Nedaňové príjmy 2 634 442 EUR
300 Granty a transfery 8 297 483 EUR
400 Príjmy z transakcií s finanč. akt. a pas. 661 078 EUR
500 Prijaté úvery a fin. výpomoci 1 833 700 EUR
600 Bežné výdavky 20 124 243 EUR
700 Kapitálové výdavky 1 029 860 EUR
800 Výdavky z transakcií s finanč. akt. a pas. 1 205 600 EUR
3. Úpravu výšky príspevku pre OSS na rok 2020 v celkovej sume 814 570 EUR, z toho príspevok z MPSVaR je vo výške 198 820 EUR, mimoriadna dotácia z MPSVaR je vo výške 56 550 EUR a príspevok z rozpočtu mesta je vo výške 559 200  EUR.
 
Hlasovanie č. 12
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, 
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Tomáš Mészáros,
Počet neprítomných: 0
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo C 2/8/2020 - Návrh výdavkov programového rozpočtu na rok 2021
Uznesenie č. 8/2020 – IX.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh výdavkov programového rozpočtu na rok 2021,
B. odporúča
pripraviť návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2021, vychádzajúc z predloženého návrhu výdavkov programového rozpočtu na rok 2021.
 
Hlasovanie č. 13
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, 
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Tibor Baran,
Počet neprítomných: 0
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo D 1/8/2020 - Alexander Hatvani a Margita Hatvaniová, Železničná 514/8, Šaľa – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Petra Hlavatého v znení:
- navrhol o materiáloch D 1 – D 8 a o materiáloch D 9 – D 12 diskutovať spoločne a hlasovať o nich samostatne. 
 
Hlasovanie č. 14
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Marián Krištof,
Procedurálny návrh Petra Hlavatého bol prijatý. 
 
Uznesenie č. 8/2020 – X.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
B. konštatuje, že 
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vysporiadaní užívaného pozemku; zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 14. októbra 2020,
C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod majetku mesta, pozemok, parcela číslo 663/58, zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 57 m2 v celosti;  odčlenená od pôvodnej parcely registra 
C KN číslo 663/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 379 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa, na liste vlastníctva 
č. 1, podľa geometrického plánu č. 86/2017, overeného Okresným úradom v Šali katastrálnym odborom pod číslom 477/2017, dňa 16. 10. 2017, v cene 11,00 Eur/m2, 
t. j. v celkovej kúpnej cene 627,00 Eur, pre Alexandra Hatvaniho a Margitu Hatvaniovú, trvale bytom Železničná 514/8, 927 01 Šaľa, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov. 
 
Hlasovanie č. 15
Za hlasovalo: 19
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, 
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Peter Andráši,
Počet neprítomných: 1
Ing. Marián Krištof,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo D 2/8/2020 - Alexander Kaiser, Železničná 517/2, Šaľa a Eva Kaiserová, Železničná 517/2, Šaľa – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Uznesenie č. 8/2020 – XI.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
B. konštatuje, že 
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vysporiadaní užívaného pozemku; zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 14. októbra 2020,
C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod majetku mesta, pozemok, parcela číslo 663/55, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 m2  v celosti; odčlenená od pôvodnej parcely registra C KN číslo 663/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 379 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa, na liste vlastníctva 
č. 1, podľa geometrického plánu č. 86/2017, overeného Okresným úradom v Šali katastrálnym odborom pod číslom 477/2017 dňa 16. 10. 2017, v cene 11,00 Eur/m2, 
t. j. v celkovej kúpnej cene 55,00 Eur, pre Alexandra Kaisera, bytom Železničná 517/2, Šaľa v podiele ½ k celku a Evu Kaiserovú, bytom Železničná 517/2, Šaľa v podiele 
½ k celku.
 
Hlasovanie č. 16
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Marián Krištof,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo D 3/8/2020 - Jozef Kováč a Terézia Kováčová, Železničná 513/10, Šaľa – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Uznesenie č. 8/2020 – XII.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
B. konštatuje, že 
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vysporiadaní užívaného pozemku; zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 14. októbra 2020,
C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod majetku mesta, pozemok, parcela číslo 663/59, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 78 m2 v celosti; odčlenená od pôvodnej parcely registra C KN číslo 663/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 379 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa, na liste vlastníctva 
č. 1, podľa geometrického plánu č. 86/2017, overeného Okresným úradom v Šali katastrálnym odborom pod číslom 477/2017 dňa 16. 10. 2017, v cene 11,00 Eur/m2, 
t. j. v celkovej kúpnej cene 858,00 Eur, pre Jozefa Kováča a Teréziu Kováčovú, trvale bytom Železničná 513/10, 927 01 Šaľa, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov. 
 
Hlasovanie č. 17
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Marián Krištof,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo D 4/8/2020 - Ing. Ladislav Major a MUDr. Elena Majorová, Dlhá nad Váhom 217 – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Uznesenie č. 8/2020 – XIII.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
B. konštatuje, že 
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vysporiadaní užívaného pozemku; zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 14. októbra 2020,
C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod majetku mesta, pozemok, parcela číslo 663/61, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 107 m2 v celosti;  odčlenená od pôvodnej parcely registra 
C KN číslo 663/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 379 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa, na liste vlastníctva 
č. 1, podľa geometrického plánu č. 86/2017, overeného Okresným úradom v Šali katastrálnym odborom pod číslom 477/2017 dňa 16. 10. 2017, v cene 11,00 Eur/m2, t. j. 
v celkovej kúpnej cene 1 177,00 Eur, pre Ing. Ladislava Majora a MUDr. Elenu Majorovú, 927 05 Dlhá nad Váhom č. d. 217, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov. 
 
Hlasovanie č. 18
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Peter Hlavatý,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Marián Krištof,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
 
 
Materiál číslo D 5/8/2020 - Milan Papp a Valéria Pappová, Železničná 495/46, Šaľa – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
Uznesenie č. 8/2020 – XIV.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
B. konštatuje, že 
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vysporiadaní užívaného pozemku; zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 14. októbra 2020,
C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod majetku mesta, pozemok, parcela číslo 4089/6, záhrada 
o výmere 98 m2 v celosti, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa, na liste vlastníctva č. 1, v cene 11,00 Eur/m2, t. j. v celkovej kúpnej cene 1 078,00 Eur, pre Milana Pappa a Valériu Pappovú, trvale bytom Železničná 495/46, 927 01 Šaľa, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov. 
 
Hlasovanie č. 19
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Marián Krištof,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo D 6/8/2020 - Marian Kútny a manželka Iveta Kútna, Budovateľská 549/23, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
Uznesenie č. 8/2020 – XV.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
1. pozemok vo vlastníctve mesta, parcela registra CKN číslo 789/7, ostatná plocha o výmere 17 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti, mesto nemôže inak účelne využiť, a preto sa stáva trvale prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
2. v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dlhodobom užívaní nehnuteľnosti žiadateľmi, pričom táto nehnuteľnosť tvorí funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov, 
3. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený 
na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 14. októbra 2020,
C. schvaľuje
prevod vlastníckeho práva k pozemku vo vlastníctve mesta, parcela registra CKN číslo 789/7, ostatná plocha o výmere 17 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu 
v Šali pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti, v cene 
11,- EUR/m2, t. j. pri výmere 17 m2 v celkovej kúpnej cene 187,00 EUR pre Mariana Kútneho a manželku Ivetu Kútnu, obaja trvale bytom Budovateľská 549/23, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
 
Hlasovanie č. 20
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Marián Krištof,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo D 7/8/2020 - Jozef Sedlák a Adriana Sedláková, V. Šrobára 570/2, Šaľa – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
Uznesenie č. 8/2020 – XVI.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
B. konštatuje, že 
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dlhodobom užívaní nehnuteľností na záhradkárske účely; zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 
14. októbra 2020,
C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod majetku mesta, pozemok, parcela číslo 789/129, ostatná plocha 
o výmere 159 m2 v celosti, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre 
obec a katastrálne územie Šaľa v „C“ registri katastra nehnuteľností na liste vlastníctva 
č. 1, pre Jozefa Sedláka a Adrianu Sedlákovú, obaja trvale bytom V. Šrobára 570/2, Šaľa, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov, v celkovej kúpnej cene 1156,17 Eur. 
 
Hlasovanie č. 21
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Róbert Tölgyesi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Marián Krištof,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo D 8/8/2020 - Milan Šima a Alžbeta Šimová, Vlčanská 564/3, Šaľa – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Uznesenie č. 8/2020 – XVII.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
B. konštatuje, že 
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dlhodobom užívaní nehnuteľností na záhradkárske účely; zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 
14. októbra 2020,
C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod majetku mesta, pozemok, parcela číslo 789/119, ostatná plocha 
o výmere 371 m2 v celosti, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa v „C“ registri katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1, 
pre Milana Šimu a Alžbetu Šimovú, obaja trvale bytom Vlčanská 564/3, Šaľa, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov, v celkovej kúpnej cene 2 561,73 Eur. 
 
Hlasovanie č. 22
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Róbert Tölgyesi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Marián Krištof,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo D 9/8/2020 - Anton Barták a Soňa Bartáková, Železničná 509/18, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Uznesenie č. 8/2020 – XVIII.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vysporiadaní vzťahov pri dlhodobom užívaní pozemku; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 14. októbra 2020,
C. schvaľuje
prenájom pozemku odčleneného od parcely registra C katastra nehnuteľností č. 663/1,  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 379 m2 vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1,  podľa geometrického plánu č. 86/2017, overeného katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod číslom 477/2017 dňa 16. 10. 2017, a to novovytvorená parcela č. 663/63, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 118 m2, v cene 0,165 Eur/m2/rok, t. j. v celkovej cene 19,47 Eur/rok, na dobu neurčitú pre Antona Bartáka a Soňu Bartákovú, trvale bytom Železničná 509/18, Šaľa.
 
Hlasovanie č. 23
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Marián Krištof,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo D 10/8/2020 - Ladislav Fábik a Helena Fábiková, Železničná 510/16, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
Uznesenie č. 8/2020 – XIX.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vysporiadaní vzťahov pri dlhodobom užívaní pozemku; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 14. októbra 2020,
C. schvaľuje
prenájom pozemku odčleneného od parcely registra C katastra nehnuteľností č. 663/1,  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 379 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1,  podľa geometrického plánu č. 86/2017, overeného katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod číslom 477/2017 dňa 16. 10. 2017, a to novovytvorená parcela č. 663/62, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 114 m2,  v cene 0,165 Eur/m2/rok, t. j. v celkovej cene 18,81 Eur/rok, na dobu neurčitú pre Ladislava Fábika a Helenu Fábikovú, trvale bytom Železničná 510/16, Šaľa.
 
 
 
Hlasovanie č. 24
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Marián Krištof,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo D 11/8/2020 - Tibor Máhr a Oľga Máhrová, Železničná 508/20, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Uznesenie č. 8/2020 – XX.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vysporiadaní vzťahov pri dlhodobom užívaní pozemku; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 14. októbra 2020,
C. schvaľuje
prenájom pozemku odčleneného od parcely registra C katastra nehnuteľností č. 663/1,  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 379 m2 vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1,  podľa geometrického plánu č. 86/2017, overeného katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod číslom 477/2017 dňa 16. 10. 2017, a to novovytvorená parcela č. 663/64, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 128 m2, v cene 0,165 Eur/m2/rok, t. j. v celkovej cene 21,12 Eur/rok, na dobu neurčitú pre Tibora Máhra a Oľgu Máhrovú, trvale bytom Železničná 508/20, Šaľa.
 
Hlasovanie č. 25
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Marián Krištof,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Materiál číslo D 12/8/2020 - Ing. Robert Maliniak a Mgr. Margaréta Maliniaková, Železničná 497/42, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Uznesenie č. 8/2020 – XXI.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vysporiadaní vzťahov pri dlhodobom užívaní pozemku; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 14. októbra 2020,
C. schvaľuje
prenájom pozemku odčleneného od parcely registra C katastra nehnuteľností č. 663/1,  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 379 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1,  podľa geometrického plánu č. 86/2017, overeného katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod číslom 477/2017 dňa 16. 10. 2017, a to novovytvorená parcela č. 663/77, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 160 m2, v cene 0,165 Eur/m2/rok, t. j. v celkovej cene 26,40 Eur/rok, na dobu neurčitú pre Ing. Roberta Maliniaka a Mgr. Margarétu Maliniakovú, trvale bytom Železničná 497/42, Šaľa.
 
Hlasovanie č. 26
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Marián Krištof,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo D 13/8/2020 - city cafe s.r.o. Hlavná 11, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Hlavnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Uznesenie č. 8/2020 – XXII.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku na Hlavnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v skvalitnení služieb poskytovaných širokej verejnosti; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 
14. októbra 2020,
C. schvaľuje
prenájom pozemku, časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 1993/13, ostatná plocha o výmere 30 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, na dobu neurčitú, v cene 1,00 Eur/rok do 31. 12. 2020, od 01. 01. 2021 v cene 20,00 Eur/m2/rok, t. j. od 01. 01. 2021 v celkovej cene 600,00 Eur/rok, pre city cafe s.r.o., Hlavná 11, 927 01 Šaľa, IČO 51 791 838.
 
Hlasovanie č. 27
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Marián Krištof,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo D 14/8/2020 - Valter Gujber, Kráľovská 2551/4F, 927 01 Šaľa – žiadosť 
o prenájom pozemku na Hlbokej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Uznesenie č. 8/2020 – XXIII.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku na Hlbokej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vysporiadaní vzťahov pri dlhodobom užívaní pozemku a realizácii rekonštrukcie a výstavby; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 14. októbra 2020,
C. schvaľuje
prenájom pozemku, časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 2181/11, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 55 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, a pozemok parcely registra 
E katastra nehnuteľnosti č. 1479/100, ostatná plocha o výmere 20 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7166, presná výmera bude určená geometrickým plánom, v cene 0,165 Eur/m2/rok počas výstavby a po ukončení výstavby 4,64 Eur/m2/rok, na dobu neurčitú, pre Valtera Gujbera, trvale bytom Kráľovská 2551/4F, 927 01 Šaľa.
 
Hlasovanie č. 28
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Marián Krištof,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo D 15/8/2020 - GTIS charging SK s.r.o., Legionárska 670/58, 911 01 Trenčín – žiadosť o nájom pozemkov s právom stavby z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo
žiadosť o nájom pozemkov s právom stavby z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v stavebných úpravách za účelom vybudovania a prevádzkovania elektrických nabíjacích staníc; zámer prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli mesta dňa 14. októbra 2020,
C. schvaľuje
nájom pozemkov vo vlastníctve mesta a to:
1. ul. Fr. Kráľa – plocha pred nákupným centrom S1, časť parcely CKN č. 3080/324, zastavaná plocha a nádvorie – plocha na dve nabíjacie miesta o výmere 24 m2,
2. ul. Lúčna – plocha vo vnútrobloku, časť parcely CKN č. 3080/287, zastavaná plocha a nádvorie – plocha na dve nabíjacie miesta o výmere 24 m2,
3. ul. Partizánska – plocha pri dome kultúry, časť parcely CKN č. 2752/1, zastavaná plocha a nádvorie – plocha na štyri nabíjacie miesta o výmere 48 m2,
4. ul. Orechová – zelená plocha, časť parcely CKN č. 594/1, zastavaná plocha a nádvorie – plocha na dve zelené nabíjacie miesta o výmere 24 m2,
vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, v cene 1,- EUR/celá výmera/rok, spolu s 2 % z tržieb bez DPH zo všetkých vybudovaných nabíjacích staníc, na dobu 20 rokov, pre spoločnosť GTIS charging SK s.r.o., so sídlom Legionárska 670/58, 911 01 Trenčín, IČO: 45 425 183, za účelom vybudovania a prevádzkovania elektrických nabíjacích staníc 
a s právom stavby.
 
Hlasovanie č. 29
Za hlasovalo: 7
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, 
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Proti hlasovalo: 9
Ing. Peter Andráši, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, JUDr. Anna Torišková,
Zdržalo sa: 4
MUDr. Jozef Grell, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Marián Krištof,
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.
 
Materiál číslo D 21/8/2020 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod prevádzkového objektu s. č. 32 s pozemkami na ul. Hlavná v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Janette Benkovú, Veterná 912, 925 81  Diakovce
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod prevádzkového objektu s. č. 32 
s pozemkami na ul. Hlavná v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Janette Benkovú, Veterná 912, 925 81  Diakovce,
B. konštatuje, že
prevádzkový objekt s. č. 32 postavený na parcele č. 1076, ako aj pozemok parcela č. 1076, zastavané plochy a nádvoria o výmere 176 m2, pozemok parcela č. 1077, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 56 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a katastrálne územie Šaľa v C registri katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
C. schvaľuje
zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľností, prevádzkový objekt s. č. 32 postavený na parcele č. 1076, ako aj pozemok parcela č. 1076, zastavané plochy a nádvoria o výmere 176 m2, pozemok parcela č. 1077, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 56 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a katastrálne územie Šaľa 
v C registri katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 v celosti, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v ich rekonštrukcii a podnikateľskom využití, podľa znaleckého posudku č. 50/2020 vyhotoveného súdnou znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou, znalec z odboru stavebníctvo, v celkovej kúpnej  cene 50 500,- EUR pre Janette Benkovú, trvale bytom Veterná 912, 925 81 Diakovce.
 
Hlasovanie č. 30
Za hlasovalo: 0
Proti hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,, JUDr. Anna Torišková,
Zdržalo sa: 3
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, 
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Marián Krištof,
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.
 
 
Materiál číslo D 22/8/2020 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ulici Hliník v Šali – Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jána Révaya a manželku Bianku Révayovú, bytom Hliník 1889/48, 927 05 Šaľa 
Uznesenie č. 8/2020 – XXIV.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ulici Hliník v Šali – Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jána Révaya a manželku Bianku Révayovú, bytom Hliník 1889/48, 927 05 Šaľa,
B. konštatuje, že
pozemok, novovytvorené parcely registra C katastra nehnuteľností číslo 3483/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 m2 a číslo 3483/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
11 m2, odčlenené od pôvodnej parcely registra E KN číslo 311, zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 17 107 m2, ktorá je vo vlastníctve mesta Šaľa, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva 
č. 7266, podľa geometrického plánu č. 06/2020 vyhotoveného geodetickou spoločnosťou GEOAKTUÁL, s.r.o. Bernolákova 13, Šaľa, dňa 09. 09. 2020, úradne overeného  katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod číslom G1-395/2020 dňa 22. 09. 2020, mesto nemôže inak účelne využiť, a preto sa stáva trvale prebytočným  z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
C. schvaľuje
zverejnenie zámeru prevodu pozemku na ulici Hliník  v Šali - Veči, ako novovytvorené parcely registra C katastra nehnuteľností číslo 3483/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 m2 a číslo 3483/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m2, odčlenené 
od pôvodnej  parcely registra E KN číslo 311, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
17 107 m2, ktorá je vo vlastníctve mesta Šaľa, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7266, podľa  geometrického plánu č. 06/2020 vyhotoveného geodetickou spoločnosťou GEOAKTUÁL, s.r.o. Bernolákova 13, Šaľa, dňa 09. 09. 2020, úradne overeného  katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod číslom G1-395/2020 dňa 22. 09. 2020, t. j. spolu 
13 m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúceho vo vysporiadaní užívaného pozemku čiastočne pod stavbou garáže vo vlastníctve žiadateľov a priľahlej plochy za zníženú cenu 11,- Eur/m2, t. j. v celkovej cene 143,- Eur pre Jána Révaya a manželku Bianku Révayovú, trvale bytom Hliník 1889/48, 92705 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1.
 
Hlasovanie č. 31
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Marián Krištof,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo D 23/8/2020 - Peter Vincze, č. d. 436, 925 71  Trnovec nad Váhom – odstúpenie od nájomnej zmluvy
Uznesenie č. 8/2020 – XXV.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo
návrh na odstúpenie od nájomnej zmluvy,
B. schvaľuje
odstúpenie od Nájomnej zmluvy č. 811/2017 zo dňa 20. 10. 2017 uzatvorenej na dobu neurčitú s nájomcom Peter Vincze č. d. 436, 925 71  Trnovec nad Váhom.
 
Hlasovanie č. 32
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Marián Krištof,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo D 24/8/2020 - Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – prevod priľahlého pozemku vo vlastníctve mesta a zriadenie vecného bremena pri trafostanici TS 0834-024 na ul. Kpt. Jaroša v k. ú. Šaľa
Uznesenie č. 8/2020 – XXVI.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod priľahlého pozemku vo vlastníctve mesta a zriadenie vecného bremena pri trafostanici TS 0834-024 na ul. Kpt. Jaroša v k. ú. Šaľa,
B. konštatuje, že
pozemok registra C katastra nehnuteľností novovytvorenú parcelu č. 4144/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere  33 m2 v zmysle geometrického plánu č. 34125361-3/2020 vyhotoveného geodetickou spoločnosťou GEOplán Trenčín s.r.o., overeného katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 22. januára 2020 pod číslom 
G1-13/2020, odčlenenú od pozemku registra C katastra nehnuteľností parcely 
č. 4144/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 64 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, mesto nemôže inak účelne využiť, a preto sa stáva trvale prebytočným z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
C. schvaľuje
1. zverejnenie zámeru prevodu pozemku registra C katastra nehnuteľností novovytvorenej parcely č. 4144/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere  33 m2 v zmysle geometrického plánu č. 34125361-3/2020 vyhotoveného geodetickou spoločnosťou GEOplán Trenčín s.r.o., overeného katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 22. januára 2020 pod číslom G1-13/2020, odčlenenej od pozemku registra C katastra nehnuteľností parcely č. 4144/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 64 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení spočívajúcom v skutočnosti, že ide o pozemok priľahlý k stavbe distribučnej trafostanice TS 0834-024 vo vlastníctve žiadateľa, v kúpnej cene 1 900,- EUR, určenej Znaleckým posudkom č. 46/2020 zo dňa 28. 08. 2020 vypracovaným odborne spôsobilou osobou Ing. Miroslavom Velkom, ev.č. znalca 913 748, v podiele 1/1, pre spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel Sa, vložka číslo: 3879/B;
2. zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena „in personam“, spočívajúceho v povinnosti strpieť na zaťažených nehnuteľnostiach, pozemkoch 
registra C katastra nehnuteľností parcela č. 4143/81, zastavaná plocha a nádvorie o  výmere  62 m2,  parcela č. 4144/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere  98 m2, parcela č. 4144/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 64 m2, vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 34125361-149/2020 vyhotoveného geodetickou spoločnosťou GEOplán Trenčín s.r.o., overeného katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 1. júla 2020 pod číslom G1-280/2020, ako
- diel 1 o výmere 25 m2 z parcely č. 4143/81,
- diel 2 o výmere 21 m2  z parcely č. 4144/2,
- diel 3 o výmere 30 m2  z parcely č. 4144/2,
- diel 4 o výmere 28 m2  z parcely č. 4144/6,
nasledovne:
a) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami oprávneným z vecných bremien a ním povereným osobám 
v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti, vo vyznačenom rozsahu dielov 1 a 2 k stavbe distribučnej trafostanice TS 0834-024; 
b) zriadenie a uloženie existujúcich elektroenergetických zariadení a budúcich elektroenergetických zariadení (podzemného káblového VN (22 kV) vedenia  
a  podzemného káblového NN (1 kV) vedenia ) v rozsahu dielov 1 až 4; 
c) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie 
a akékoľvek iné stavebné úpravy existujúcich elektroenergetických zariadení 
a budúcich elektroenergetických zariadení (podzemného káblového VN vedenia  
a podzemného káblového NN vedenia) a ich odstránenie;  
za jednorazovú odplatu určenú Znaleckým posudkom č. 46/2020  zo dňa 28. 08. 2020 vypracovaným odborne spôsobilou osobou Ing. Miroslavom Velkom, ev.č. znalca 913 748, v celkovej výške 1 970,- EUR, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel Sa, vložka číslo: 3879/B.  
 
Hlasovanie č. 33
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Marián Krištof,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo D 25/8/2020 - Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava – prevod priľahlých pozemkov vo vlastníctve mesta, ktoré svojim umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbami distribučných trafostaníc  v k. ú. Šaľa
Uznesenie č. 8/2020 – XXVII.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod priľahlých pozemkov vo vlastníctve mesta, ktoré svojim umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbami distribučných trafostaníc v k. ú. Šaľa,
B. konštatuje, že
pozemky špecifikované v prílohe č. 1 k tomuto uzneseniu, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa v registri C katastra nehnuteľností pre obec 
a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, mesto nemôže inak účelne využiť, 
a preto sa stávajú trvale prebytočnými z dôvodu, že trvale neslúžia mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
C. schvaľuje
zverejnenie zámeru prevodu pozemkov podľa prílohy č. 1 a 2 k tomuto uzneseniu, vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa v registri C katastra nehnuteľností pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení spočívajúcom v skutočnosti, že ide o pozemky priľahlé k stavbám jednotlivých distribučných trafostaníc, za celkovú kúpnu cenu 58 900,- EUR, určenú Znaleckým posudkom č. 52/2020  zo dňa 02. 10. 2020 vypracovaným súdnym znalcom Ing. Miroslavom Velkom, ev. č. znalca 913 748, v podiele 1/1, pre spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel Sa, vložka 
číslo: 3879/B.
 
Hlasovanie č. 34
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Marián Krištof,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo F 1/8/2020 - Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov (Cyklotrasa Šaľa – Diakovce)
Uznesenie č. 8/2020 – XXVIII.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh zmluvy o spolupráci a združení finančných prostriedkov medzi mestom Šaľa a obcou Diakovce za účelom zabezpečenia realizácie spoločnej komunikácie pre cyklistov a chodcov spájajúcej obec Diakovce a mesto Šaľa (Cyklotrasa Šaľa – Diakovce),
B. schvaľuje 
zmluvu o spolupráci a združení finančných prostriedkov medzi mestom Šaľa a obcou Diakovce za účelom zabezpečenia realizácie spoločnej komunikácie pre cyklistov a chodcov spájajúcej obec Diakovce a mesto Šaľa  (Cyklotrasa Šaľa – Diakovce).
 
Hlasovanie č. 35
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Marián Krištof,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo H 1/8/2020 - Návrh na udelenie ocenení mesta Šaľa
 
Hlasovanie o udelení ocenenia „Čestné občianstvo mesta Šaľa“ pre p. prof. Ing. Alojza Kopáčika, PhD.:
Hlasovanie č. 36
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Marián Krištof,
 
Hlasovanie o udelení ocenenia „Cena mesta Šaľa“ pre p. Máriu Putyerovú:
Hlasovanie č. 37
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Marián Krištof,
 
 
 
Hlasovanie o udelení ocenenia „Cena mesta Šaľa“ pre p. Ing. Alžbetu Sedliačikovú:
Hlasovanie č. 38
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Marián Krištof,
 
Hlasovanie o udelení ocenenia „Cena mesta Šaľa“ pre p. Františka Liptaia:
Hlasovanie č. 39
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Marián Krištof,
 
Znenie prijatého uznesenia:
Uznesenie č. 8/2020 – XXIX.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo 
návrhy na udelenie ocenení mesta Šaľa, 
B. schvaľuje 
udelenie ocenenia „Čestné občianstvo mesta Šaľa“ pre:
- prof. Ing. Alojza Kopáčika, PhD.
udelenie ocenenia „Cena mesta Šaľa“ pre:
- Máriu Putyerovú
- Ing. Alžbetu Sedliačikovú
- Františka Liptaia
 
 
 
 
 
 
 
Za správnosť vyhotovenia: Bc. Veronika Jarošová, OOaS, v. r.