Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 23.11.2023 - 15:33  //  aktualizácia: 31.01.2024 - 13:04  //  zobrazené: 611

08/2023 zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu

číslo: 08/2023  |  dátum konania: 14.11.2023

 

Dátum a miesto: 14. novembra 2023 (utorok) o 16:30 h v Dome kultúry v Šali, zasadačka č.212

Prítomní: Marek Molnár,  Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,  Mgr. Miriam Hambalková,  Kristián Rehák, Mgr. Anikó Sárkányová, DiS. art., Ing. Alžbeta Sedliačiková, Mgr. Ondrej Sirota, Lucia Zemková, Jozefína Karlubíková, Ing. František Botka  

Neprítomní: Bc. Tomáš Benkovič - ospravedlnený, PaedDr. Danica Lehocká, PhD. - ospravedlnená, Ing. Martina Čižmáriková - ospravedlnená

Program:

 1. Otvorenie
 2. Plánované kultúrno-spoločenské podujatia od 15.11.2023 do 12.12.2023
 3. Informácia o výsledku kandidatúry mesta Šaľa na udelenie titulu „Mesto kultúry 2024“
 4. Návrh komisie na výtvarnú úpravu 3 D nápisov v Šali a vo Veči v roku 2024
 5. Rôzne  
 6. Záver

Prizvaní:

-      Ing. František Botka, vedúci MsKS

-      Ing. Martina Čižmáriková, ref. pre kultúru a šport

Priebeh zasadnutia:

 1. Otvorenie

Predseda komisie Marek Molnár privítal všetkých prítomných a otvoril rokovanie. Na základe prezentácie 9 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom prostredníctvom pozvánky, ktorá im bola doručená tajomníčkou komisie elektronicky. S pozvánkou boli členom komisie doručené aj materiály k jednotlivým bodom rokovania. Dodatočne bol členom komisie doručený na prerokovanie materiál: Návrh Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2023 - 2030, ktorý bude zaradený do bodu č. 5. Rôzne. K programu neboli vznesené žiadne pripomienky.

 1. Plánované kultúrno-spoločenské podujatia 15.11.2023 do 12.12.2023

Vedúci MsKS Ing. František Botka prezentoval materiál o plánovaných kultúrno - spoločenských podujatiach MsKS na obdobie od 15.11.2023 do 12.12.2023, vrátane podujatí, na ktorých MsKS participuje. Materiál bol členom komisie doručený elektronicky tajomníčkou komisie.

Podujatia:

11.11.2023 - Deň vojnových veteránov, kladenie vencov

13.11.2023 - Koncert „Fragile“ (DS – DK Šaľa)

14.11.2023 - Kung Fu, TAI CHI (KD Šaľa – Veča)

14.11.2023 - Výchovné koncerty (2 x), FS Šaľan (DS – DK Šaľa)

15.11.2023 - „Kde bolo, tam bolo“, KOS NR, okresné kolo rozprávok (DS – DK Šaľa)

15.11.2023 - „Čaj o piatej“ (KD Šaľa – Veča)

16.11.2023 - Kung Fu (KD Šaľa – Veča)

17.11.2023 - Červený kríž „Koncert + ocenenia“ (ES – DK Šaľa)

17.11.2023 - Happening k 34. výročiu „Nežnej revolúcie“ (pred DK Šaľa)

19.11.2023 - „Ľadové kráľovstvo“ pre deti, (DS - DK Šaľa)

20.11.2023 - „Dámsky klub“ (KD Šaľa – Veča)

20.11.2023 - Andy Kraus, Viki Ráková – „Lacikám nedráždi“ (DS – DK Šaľa)

21.11.2023 - Výchovné koncerty (2 x), FS Šaľan (KD Šaľa - Veča)

22.11.2023 - Burza stredných škôl, (ES – DK Šaľa)

25.11.2023 – „Katarínska zábava“, záhradkári, (KD Šaľa – Veča)

25.11.2023 – „Katarínska zábava“ ZŠ s VJM Šaľa, (ES - DK Šaľa)

26.11.2023 - „Nech znie pieseň“ CSEMADOK Šaľa, (ES - DK Šaľa)

28.11.2023 - Kung Fu, TAI CHI (KD Šaľa – Veča)

30.11.2023 - Kung Fu, (KD Šaľa – Veča)

30.11.2023 - Seminár KOS (ES – DK Šaľa)

30.11.2023 - „Čítať-rozumieť-prednášať“, seminár pre pedagógov ZŠ okresu Šaľa

02.12.2023 - „Katarínska zábava“ FS Šaľan, (ES - DK Šaľa)

06.12.2023 - Mestský Mikuláš,( pred MsÚ a na pešej zóne)

07.12.2023 - Duslo a.s., Šaľa, Mikuláš,(ES – DK Šaľa)

08.12.2023 - Večierok – MENERT, (ES – DK Šaľa)

8.12. – 9.12.2023 - „Večianske vianočné trhy“, (pred KD Šaľa – Veča)

10.12.2023 - „Hanička a Murko“, koncert pre deti (DS – DK Šaľa)

11.12.2023 - Koncert skupiny DESMOD, (ES DK Šaľa)

13.12.2023 - „Vianočná akadémia“, ZŠ Hollého (KD Šaľa – Veča)

15.12.2023 - Večierok MsÚ, (ES - DK Šaľa)

15.12. – 16.12.2023 - „Šalianske vianočné trhy“, (pešia zóna)

17.12.2023 - Koncert – Robo OPATOVSKÝ, (ES - DK Šaľa)

Okrem týchto podujatí, MsKS organizuje každý pondelok v priestoroch DK Šaľa „Kurz ľudového tanca“, v čase od 17:30 – 18:30 h.

Pán Peter Hlavatý sa spýtal vedúceho MsKS na možnosť doplnenia koncertov a divadelných predstavení, ktoré si agentúry riešia prostredníctvom prenájmu sály na stránku MsKS.  Vedúci MsKS uvedené prejedná na porade MsKS a o výsledku bude komisiu informovať na budúcom zasadnutí.

Uznesenie 1/08/2023:

Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa

 1. prerokovala

plánované kultúrno-spoločenské podujatia na obdobie od 15.11.2023 do 12.12.2023

 1. berie na vedomie

kultúrno-spoločenské podujatia na obdobie od 15.11.2023 do 12.12.2023

Uznesenie bolo prijaté.

 1. Informácia o výsledku kandidatúry mesta Šaľa na udelenie titulu „Mesto kultúry 2024“

Pán Kristián Rehák odprezentoval výsledok kandidatúry mesta Šaľa na udelenie titulu „Mesto kultúry 2024“ s projektom TERRA WAG nasledovne: Bohužiaľ sme tento rok titul „Mesto kultúry 2024“ nezískali, skončili sme na druhom mieste, ale nepovažoval by som to za prehru. Titul „Mesto kultúry 2024“ získalo mesto Humenné, dostali sme sa do užšieho výberu, tretím kandidátom bolo mesto  Brezno. Hlavným koordinátorom projektu bol Mgr. Roman Hatala. Na projekte pracovalo cca 50 ľudí a pripravili sme skvelý projekt, ktorý môže byť strategickým dokumentom na budovanie kultúrnej budúcnosti nášho mesta. Projekt obsahoval okrem programu podujatí a aktivít na rok 2024 aj vízie budúceho rozvoja kultúry a kreatívnych odvetví v našom meste. Je založený na princípoch vzájomne výhodných vzťahov – spolu sa STARÁME, SPÁJAME A TVORÍME. V prípade vypísania výzvy FPÚ na uvedený titul sa v budúcnosti môžeme o vypracovaný materiál oprieť a použiť ho.

Ing. František Botka uviedol informáciu z porady u primátora mesta Šaľa Mgr. Jozefa Belického nasledovne: Primátor pochválil kvalitne spracovaný projekt a poďakoval všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom na ňom podieľali.

Uznesenie 2/08/2023:

Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa

  1. berie na vedomie

informáciu o výsledku kandidatúry mesta Šaľa na udelenie titulu „Mesto kultúry 2024“

Uznesenie bolo prijaté.

 1. Návrh komisie na výtvarnú úpravu 3 D nápisov v Šali a vo Veči v roku 2024

Komisia rokovala o výtvarnej úprave 3 D nápisov v Šali a vo Veči v roku 2024 a dospela k záveru uvedenému v uznesení.

Uznesenie 3/08/2023:

Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa

 1. prerokovala

výtvarnú úpravu 3D nápisov v Šali a vo Veči v roku 2024

 1. navrhuje

ponechať 3D nápisy v Šali a vo Veči v roku 2024 bez zmeny

Uznesenie bolo prijaté.

 1. Rôzne

Komisia rokovala o spracovanom Návrhu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2023 – 2030. Členovia komisie nemali žiadne pripomienky ani návrhy na doplnenie.

Uznesenie 4/08/2023:

Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa

 1. prerokovala

Návrh Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2023 – 2030

 1. odporučila

predložiť materiál Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2023 – 2030 na najbližšom rokovaní MsZ

Uznesenie bolo prijaté.

 1. Záver

Predseda komisie Marek Molnár ukončil zasadnutie Komisie kultúry a cestovného ruchu          a poďakoval všetkým prítomným za účasť.

Šaľa, 14.11.2023

zapísala: Jozefína Karlubíková

Marek Molnár

                                                                                                   predseda komisie

Na vedomie:

 1. Primátor mesta
 2. Oddelenie organizačné a správne
 3. Predseda a členovia komisie
 4. Tajomníčka komisie
 5. Vedúci MsKS - Ing. František Botka
 6. Referentka pre kultúru a šport - Ing. Martina Čižmáriková