Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 05.01.2024 - 08:18  //  aktualizácia: 05.01.2024 - 08:19  //  zobrazené: 297

09/2023 zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

číslo: 09/2023  |  dátum konania: 18.12.2023

Prítomní: Peter Hlavatý, RSDr. Peter Gomboš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Sylvia Braunová, RSDr. Ľubor Gáll, Mgr. Eva Schmidtová MPH, PhDr. Silvia Straňáková.

Neprítomní: PaedDr. Danica Lehocká PhD. (ospravedlnená), Mgr. Renáta Zelezníková (ospravedlnená), PhDr. Margaréta Zozuľáková (ospravedlnená), Sylvia Paštéková (ospravedlnená).

Program:

  1. Otvorenie
  2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
  3. Bytové otázky
  4. Rôzne
  5. Záver


Priebeh zasadnutia:

1. Otvorenie

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie Peter Hlavatý. V úvode privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie 8 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Pani PaedDr. Danica Lehocká PhD., Mgr. Renáta Zelezníková a PhDr. Margaréta Zozuľáková boli ospravedlnené. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.

2.  Vyhodnotenie plnenia uznesení  

Predseda komisie konštatoval, že uznesenia č. 14/2023, 15/2023 a 16/2023 boli splnené.

3.  Bytové otázky

  1.  Žiadosť pani Lenky Lászlovej o prednostné pridelenie bytu.  

Členovia komisie sa oboznámili s predloženou žiadosťou, zhodnotili však, že žiadosti nie je možné vyhovieť, keďže v súčasnosti nie je žiadny byt voľný.

  1.  Žiadosť pána Romana Lakatoša s dcérou Kristínou Lakatošovou o výmenu ich 1-izbového bytu za väčší.. 

  Členovia komisie sa oboznámili s predloženou žiadosťou a hlasovaním nebolo žiadosti  vyhovené. 

 

4. Rôzne.

V tomto bode neboli prerokované žiadne materiály.

5. Záver

Predseda  komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za ich účasť.      

                                                                                                                                                                                                                                                          Peter Hlavatý

                                                                                                     predseda komisie

V Šali dňa 18.12.2023                                                             Zapísal: Peter Hlavatý, predseda komisie