Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 19.12.2023 - 15:25  //  aktualizácia: 19.12.2023 - 15:26  //  zobrazené: 500

Rekonštrukcia uzla čistenia spalín a stáčacieho miesta na Spaľovni odpadov v Duslo, a.s. Šaľa

Mesto Šaľa, ako dotknutá obec podľa § 29 ods. 16 zákona NR SR č. 24/2006  Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“)

informuje verejnosť

o doručení rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní pre zmenu navrhovanej činnosti  

„Rekonštrukcia uzla čistenia spalín a stáčacieho miesta na Spaľovni odpadov v Duslo, a.s. Šaľa ”

navrhovateľa  Duslo, a.s., Administratívna budova ev.č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487.

    Zmena navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia uzla čistenia spalín a stáčacieho miesta na Spaľovni odpadov v Duslo, a.s. Šaľa ” uvedená v v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je verejnosti prístupné na webovom sídle MŽP SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rekonstrukcia-uzla-cistenia-spalin-stacacieho-miesta-na-spalovni-odpad

Proti tomuto rozhodnutiu  možno podať rozklad podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku na  MŽP SR  v lehote do 15  dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.

Mgr. Jozef Belický
v.r.