Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 02.02.2024 - 14:09  //  aktualizácia: 02.02.2024 - 14:11  //  zobrazené: 525

Pozvánka na ekonomickú komisiu

Povánka na 1. zasadnutie ekonomickej komisie, ktoré sa uskutoční dňa 07. februára 2024 o 16:30 hod. v zasadačke MsÚ na 1. poschodí

 

 1. Otvorenie
 2. Návrhy
 • Vývoj hospodárenia mesta k 31. 12. 2023
 • Návrh Dodatku č. 2 k internému predpisu mesta „Zásady odmeňovania poslancov    mestského zastupiteľstva, členov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva
 • Návrh plánu verejného obstarávania na rok 2024
 • Určenie platu primátora mesta Šaľa
 • Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien na pozemok vo vlastníctve mesta
 •  Mgr. Martin Holata a manželka Ing. Jana Holatová, Železničná 507/22, 927 01 Šaľa  - prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa     
 • Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta - prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Petra Farkaša, Jesenského 687/23, 927 01 Šaľa

 1. Rôzne
 2. Záver

 

Šaľa, 02.02.2024                                                                

JUDr. Anna Torišková
predseda komisie