Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 15.05.2020 - 09:37  //  aktualizácia: 25.06.2020 - 12:52  //  zobrazené: 2461

3/2020 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 14/05/2020

číslo: 03/2020  |  dátum konania: 14.05.2020  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

Hlasovanie č. 1

Schvaľovanie programu rokovania (podľa pozvánky zverejnenej na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta):

Za hlasovalo: 17

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Ing. Peter Andráši,

Počet neprítomných: 3

Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý,

 

Hlasovanie č. 2

Zmena programu rokovania

doplniť do programu:

 • do časti C. Hospodárenie mesta bod číslo C 4/3/2020 – Úprava odmeňovania poslancov mesta a primátora mesta v období máj – december 2020 s cieľom ušetrenia finančných prostriedkov,
 • doplniť do časti D. Majetkové záležitosti materiál číslo D 12/3/2020 - Návrh na úpravu ceny nájmu za účelom zriadenia terasy pri jestvujúcich prevádzkach.
 • časť G. Vystúpenia verejnosti,

stiahnuť z programu rokovania:

 • z časti D. Majetkové záležitosti materiál číslo D 5/3/2020 - Branko Pistovič City Cafe, Kráľová nad Váhom 662 – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
 • z časti D. Majetkové záležitosti materiál číslo D 6/3/2020 - Ervín Kuman, Narcisová 1948/21, 927 05 Šaľa – žiadosť o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
 • z časti D. Majetkové záležitosti materiál číslo D 9/3/2020 - Srdiečko, n.o. – žiadosť
  o odpustenie nájomného za prenájom nebytových priestorov v objekte bývalej Materskej školy J. Palárika na ul. Družstevnej 396/3 v Šali z dôvodu mimoriadnej situácie vyhlásenej na území Slovenskej republiky,
 • z časti D. Majetkové záležitosti materiál číslo D 10/3/2020 - Štefan Móri „M“ – FOTO, SNP 16, 927 01 Šaľa – žiadosť o odpustenie nájomného za prenájom nebytových priestorov v Dome kultúry, SNP 16 v Šali z dôvodu mimoriadnej situácie vyhlásenej na území Slovenskej republiky,
 • z časti D. Majetkové záležitosti materiál číslo D 11/3/2020 - Ján Hlavatý, Partizánska 1029/10, 927 01 Šaľa – žiadosť o odpustenie nájomného za prenájom nebytových priestorov v Športovej hale na ul. Hornej 30 v Šali z dôvodu mimoriadnej situácie vyhlásenej na území Slovenskej republiky.

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová,
MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo:0

Počet neprítomných: 3

Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý,

 

Hlasovanie č. 3

Návrhová komisia

Za hlasovalo: 16

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Róbert Tölgyesi,

Nehlasovalo: 1

Mgr. Mária Farkašová,

Počet neprítomných: 3

Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý,

 

Hlasovanie č. 4

Overovatelia zápisnice

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová,
MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Ing. Slavomír Kališ,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý,

 

 

Materiál číslo A 1/3/2020 - Správy z kontrol vykonaných ÚHK

Uznesenie č. 3/2020 – I.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo
 1. Správu z kontroly dodržiavania Prevádzkového poriadku pohrebiska Šaľa a mestskej časti Šaľa – Veča,
 2. Správu z kontroly dodržiavania plnenia podmienok zmluvy o poskytovaní služieb – zimná údržba pozemných komunikácií a chodníkov,
 1. berie na vedomie
 1. Správu z kontroly dodržiavania Prevádzkového poriadku pohrebiska Šaľa a mestskej časti Šaľa – Veča,
 2. Správu z kontroly dodržiavania plnenia podmienok zmluvy o poskytovaní služieb – zimná údržba pozemných komunikácií a chodníkov.

 

Hlasovanie č. 5

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

Mgr. Mária Farkašová, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo A 2/3/2020 -

Uznesenie č. 3/2020 – II.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

 1. prerokovalo

správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,

 1. berie na vedomie

správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.

 

Hlasovanie č. 6

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo A 3/3/2020 - Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa
k 20. 04. 2020

Uznesenie č. 3/2020 – III.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo   

správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 20. 04. 2020,

 1. berie na vedomie

správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 20. 04. 2020.

 

Hlasovanie č. 7

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo A 4/3/2020 - Informácia o predloženej žiadosti mesta Šaľa o NFP na realizáciu projektu „Šaľa na ceste k zmierňovaniu klimatických zmien“, financovaného z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021 a Nórskeho finančného mechanizmu
2014-2021, Program SK-Klíma, Správca programu MŽP SR

Uznesenie č. 3/2020 – IV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo   

informáciu o predloženej žiadosti mesta Šaľa o NFP na realizáciu projektu „Šaľa na ceste k zmierňovaniu klimatických zmien“, financovaného z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021 a Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021, Program SK-Klíma, Správca programu MŽP SR,

 1. berie na vedomie

informáciu o predloženej žiadosti mesta Šaľa o NFP na realizáciu projektu „Šaľa na ceste k zmierňovaniu klimatických zmien“, financovaného z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021 a Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021, Program SK-Klíma, Správca programu MŽP SR.

 

Hlasovanie č. 8

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Mgr. Mária Farkašová,

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo B 1/3/2020 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 5/2020 Prevádzkový poriadok pohrebísk v Šali

Uznesenie č. 3/2020 – V.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 5/2020 Prevádzkový poriadok pohrebísk v Šali,

B.schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2020 Prevádzkový poriadok pohrebísk v Šali.

 

Hlasovanie č. 9

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo B 2/3/2020 - Správa o plnení PHSR mesta Šaľa 2015 – 2020 za rok 2019

Uznesenie č. 3/2020 – VI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

správu o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Šaľa
2015 – 2020 za rok 2019,

 1. berie na vedomie

správu o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Šaľa      2015 – 2020 za rok 2019.

 

Hlasovanie č. 10

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš,

Uznesenie bolo prijaté.

 

Materiál číslo C 1/3/2020 - Vývoj hospodárenia mesta k 31. 03. 2020

Uznesenie č. 3/2020 – VII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

vývoj hospodárenia mesta k 31. 03. 2020,

B.berie na vedomie

vývoj hospodárenia mesta k 31. 03. 2020.

 

Hlasovanie č. 11

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo C 3/3/2020 - Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2020

 

Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Mariána Krištofa v znení:

 • navrhol stiahnuť materiál z rokovania.

 

Hlasovanie č. 12

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay,

Proti hlasovalo: 1

Róbert Tölgyesi,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

JUDr. Anna Torišková,

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš,

Procedurálny návrh Ing. Mariána Krištofa bol prijatý a materiál bol stiahnutý
z rokovania.

 

 

 

 

 

 

 

Bod číslo C 4/3/2020 -

 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie Ing. Petra Andrášiho v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. schvaľuje

vzdanie sa odmien poslancov pre obdobie 5 – 12/2020 s výnimkou odmien za činnosť v podobe obradov v občianskych záležitostiach a účasti v dozorných radách; ukladá ušetrené prostriedky použiť na mzdové náklady členov mestskej polície, ktorí vykonávajú aktívnu službu (uniformovaní),

 1. schvaľuje

úpravu platu primátora od 5 – 12/2020 na sumu 3 800 Eur mesačne; ušetrené finančné prostriedky presúvať do fondu, s ktorým je oprávnený nakladať p. primátor,

 

Hlasovanie č. 13

Za hlasovalo: 3

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová,

Proti hlasovalo: 11

Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 4

Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Miloš Rehák, Peter Szalay,

Nehlasovalo: 1

Marek Molnár,

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš,

Návrh na uznesenie nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 1/3/2020 - Martin Černák, ul. Kráľovská 17, 927 01 Šaľa – prevod pozemku na ul. Švermova v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 3/2020 – VIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1.  

      prevod pozemku na  ul. Švermova v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

B. konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vysporiadaní užívaného pozemku priľahlého ku pozemku vo výlučnom vlastníctve žiadateľa; zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 29. apríla 2020,

C. schvaľuje

zmluvný odplatný prevod majetku mesta, pozemku na ul. Švermova v Šali, ako novovytvorená parcela registra C katastra nehnuteľností číslo 4143/85, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 59 m2, odčlenená od pôvodnej parcely registra C KN číslo 4143/1, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 2850 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, ktorá je vo vlastníctve mesta Šaľa, podľa geometrického plánu č. 11/2020 vyhotoveného spoločnosťou Geo Advice, s.r.o. so sídlom Jazerná 585/30 927 01 Šaľa, IČO: 50 448 129,  úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod číslom G1-58/2020 dňa 11. 02. 2020, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúceho vo vysporiadaní priľahlého pozemku k pozemku vo vlastníctve žiadateľa za cenu
40,- Eur/m2, t. j. za celkovú kúpnu cenu 2360,- EUR do výlučného vlastníctva Martina Černáka, trvale bytom Kráľovská 17, 927 01 Šaľa  v celosti.

 

Hlasovanie č. 14

Za hlasovalo: 14

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 3

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Krištof, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 2/3/2020 - Ing. Ladislav Gáll, Vinohradnícka 149/1, 927 01 Šaľa
a Ing. Ján Gáll,
Námestie SNP 478/19, 811 01 Bratislava – Staré Mesto – zámena pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 3/2020 – IX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

zámenu pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že
 1. pozemok vo vlastníctve mesta Šaľa, časť parcely CKN č. 2506/4, zastavaná plocha a nádvorie, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, v zmysle Geometrického plánu
  č. 35/2019 zo dňa 20. 06. 2019, vyhotoviteľ GEOS – Geodetické služby s.r.o., úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 18. 10. 2019 pod
  č. G1-512/2019 ako novovytvorená parcela CKN č. 2506/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 42 m2 v celosti, sa stáva  trvale prebytočným majetkom
  z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
 2. v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vysporiadaní  majetkovoprávnych vzťahov k nehnuteľnostiam a ochrane majetku žiadateľov,
 3. zámer zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený
  na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 29. apríla 2020,
 1. schvaľuje

zámenu pozemkov v katastrálnom území Šaľa nasledovne:

 1. vo vlastníctve mesta Šaľa:

pozemok, časť parcely CKN č. 2506/4 zastavaná plocha a nádvorie, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, v zmysle Geometrického plánu č. 35/2019 zo dňa 20. 06. 2019, vyhotoviteľ GEOS – Geodetické služby s.r.o., úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 18. 10. 2019 pod č. G1-512/2019 ako novovytvorená parcela CKN č. 2506/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 42 m2 v celosti, do podielového spoluvlastníctva Ing. Ladislava Gálla, Vinohradnícka 149/1, 927 01 Šaľa vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/2-ica v pomere k celku a Ing. Jána Gálla, Námestie SNP č. 478/19, 811 01 Bratislava – Staré Mesto, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/2-ica v pomere k celku,

 1. v podielovom spoluvlastníctve Ing. Ladislava Gálla, Vinohradnícka 149/1, 927 01 Šaľa vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/2-ica v pomere k celku a Ing. Jána Gálla, Námestie SNP č. 478/19, 811 01 Bratislava – Staré Mesto, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/2-ica v pomere k celku:

pozemok, parcela CKN č. 2504/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 42 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 3987 v celosti, do výlučného vlastníctva mesta Šaľa,

nakoľko výmera zamieňaných nehnuteľností špecifikovaných v ods. 1. a ods. 2. časti C. tohto uznesenia je rovnaká a nehnuteľnosti sa nachádzajú v približne rovnakej lokalite, ich hodnota je pre zamieňajúce strany porovnateľná a vzájomne si nič nevyplácajú.

 

Hlasovanie č. 15

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 3/3/2020 - PhDr. Jozef Rehák a manželka PhDr. Klaudia Reháková, bytom Liesková 2283/10, 927 01 Šaľa – prevod pozemku na ul. Švermovej v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 3/2020 – X.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

prevod pozemku na Švermovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vysporiadaní užívaného pozemku priľahlého ku záhrade v spoluvlastníctve žiadateľov za zníženú cenu; zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 29. apríla 2020,

 

 1. schvaľuje

zmluvný odplatný prevod majetku mesta, pozemku na Švermovej ul. v Šali, ako novovytvorená parcela registra C katastra nehnuteľností číslo 1884/14, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 52 m2, odčlenená od pôvodnej parcely registra E KN číslo 1618, orná pôda o výmere 320 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec
a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7266, vo vlastníctve mesta Šaľa podľa geometrického plánu č. 36/2019 vyhotoveného geodetkou Ing. Katarína Szomolaiová,
ul. B. Balogha 3006/2 924 01 Galanta dňa 10. 11. 2019, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod číslom G1-555/2019 dňa 21. 11. 2019 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúceho vo vysporiadaní užívaného pozemku priľahlého ku záhrade vo vlastníctve žiadateľov za zníženú cenu 11,00 Eur/m2,
t. j. v celkovej cene 572,- Eur pre PhDr. Jozefa Reháka a manželku PhDr. Klaudiu Rehákovú, obaja bytom Liesková 2283/10, 927 01 Šaľa, v podiele 1/1 v režime ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 

Hlasovanie č. 16

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 4/3/2020 - Zámena pozemkov v lesoparku v medzihrádzovom priestore vo vlastníctve ROĽNÍCKEHO DRUŽSTVA ŠAĽA za pozemok mimo zastavaného územia vo vlastníctve mesta Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa

Uznesenie č. 3/2020 – XI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

zámenu pozemkov v  lesoparku v  medzihrádzovom priestore vo vlastníctve ROĽNÍCKEHO DRUŽSTVA ŠAĽA za pozemok mimo zastavaného územia
vo vlastníctve mesta Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5a ods. 5 písm. b) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa
v znení neskorších dodatkov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v doriešení majetkových vzťahov k lesoparku v medzihrádzovom priestore a pod spevnenými plochami v rámci projektu „Revitalizácia lesoparku“; zámer zámeny  pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli
a webovej stránke mesta dňa 29. apríla 2020,

 

 

 1. schvaľuje

zámenu pozemkov v katastrálnom území Šaľa nasledovne:

 1. vo vlastníctve mesta Šaľa

pozemok registra E katastra nehnuteľností parcela číslo 1838/1, orná pôda o výmere
11804 m2, vedený na liste vlastníctva č. 7266, podiel 1/1; hodnota zamieňajúceho pozemku vo vlastníctve mesta predstavuje 39 177,50 Eur;

 1. vo vlastníctve ROĽNÍCKEHO DRUŽSTVA ŠAĽA, IČO 00 192 180, so sídlom Hviezdoslavova 2, 927 14 Šaľa, vedených na liste vlastníctva č. 5823, a to:
 • pozemok registra E katastra nehnuteľností parcela číslo 143/3, trvalý trávnatý porast  o výmere 547 m2, podiel 1/1,
 • pozemok registra E katastra nehnuteľností parcela číslo 1421/7, ostatná plocha  o výmere 846 m2, podiel 1/1,
 • pozemok registra E katastra nehnuteľností parcela číslo 1426/2, lesný pozemok o výmere 8138 m2, podiel 1/1,
 • pozemok registra E katastra nehnuteľností parcela číslo 1426/401, lesný pozemok  o výmere 1352 m2, podiel 1/1,

t. j. celková výmera zamieňajúcich pozemkov je 10883 m2 a hodnota zamieňajúcich pozemkov vo vlastníctve ROĽNÍCKEHO DRUŽSTVA ŠAĽA predstavuje
36 120, 70 Eur;

hodnota zamieňaných nehnuteľností špecifikovaných v ods. 1. a 2. časti C uznesenia je pre zmluvné strany porovnateľná  a vzájomne si nič nevyplácajú.

 

Hlasovanie č. 17

Za hlasovalo: 17

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 2

Ing. Peter Andráši, Peter Hlavatý,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 7/3/2020 - KLM Šaľa a.s., Karloveská 34, – žiadosť o nájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 3/2020 – XII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

žiadosť o nájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo výstavbe pozemných komunikácií na križovatke ulíc Kráľovská a SNP v súvislosti s výstavbou stavby
„OC Šaľa“ nájomcom; zámer prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli mesta dňa 29. apríla 2020,

 1. schvaľuje

   nájom pozemkov vo vlastníctve mesta nachádzajúcich sa na križovatke ulíc SNP a Kráľovská v Šali podľa prílohy č. 1 k tomuto uzneseniu, v celkovej výmere 2730 m2, v zmysle Geometrického plánu č. 36648906-51/2020, zo dňa 4.3.2020, vyhotoviteľ
ALL GEO Geodetická kancelária, Š. Moyzesa 18, 960 01 Zvolen, pre spoločnosť
KLM Šaľa a.s., so sídlom Karloveská 34, 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, IČO: 51411407, v cene 0,165 EUR/m2/rok, na dobu určitú, odo dňa nadobudnutia platnosti zmeny územného plánu mesta Šaľa v dotknutom území, počas doby výstavby stavby „OC Šaľa“ a súvisiacich pozemných komunikácií.

 

Hlasovanie č. 18

Za hlasovalo: 15

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 3

Ing. Peter Andráši, Mgr. Mária Farkašová, Ing. Tomáš Mészáros,

Zdržalo sa: 1

Peter Hlavatý,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 8/3/2020 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov parcely CKN č. 2667/44, parcely CKN č. 2667/46 a parcely CKN č. 2667/42 vo výlučnom vlastníctve Mgr. Mareka Slišku, Dolná 520/6, 927 01 Šaľa, za pozemky vo výlučnom vlastníctve mesta, parcelu CKN č. 2667/45, parcelu CKN č. 2667/47 a parcelu CKN č. 2667/43 nachádzajúce sa na nároží ulíc J. Kollára a Nešporova v Šali, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 3/2020 – XIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov parcely CKN
č. 2667/44, parcely CKN č. 2667/46 a parcely CKN č. 2667/42  vo výlučnom vlastníctve Mgr. Mareka Slišku, Dolná 520/6, 927 01 Šaľa, za pozemky vo výlučnom vlastníctve mesta, parcelu CKN č. 2667/45, parcelu CKN č. 2667/47 a parcelu CKN č. 2667/43 nachádzajúce sa na nároží ulíc J. Kollára a Nešporova v Šali, z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

pozemky, parcela CKN č. 2667/43, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2 v celosti, parcela CKN č. 2667/45, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2 v celosti a parcela  CKN č. 2667/47, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2 v celosti, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, sa stávajú  trvale prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúžia mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 

 

 1. schvaľuje

zverejnenie zámeru zámeny pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúci vo vysporiadaní majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom pod garážami:

 1. vo výlučnom vlastníctve mesta Šaľa:

pozemky, parcela CKN č. 2667/43, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2 v celosti, parcela CKN č. 2667/45, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2 v celosti a parcela CKN č. 2667/47, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2 v celosti, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1,

 1. vo výlučnom vlastníctve Mgr. Mareka Slišku, Dolná 520/6, 927 01 Šaľa:

pozemky, parcela CKN č. 2667/42, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2 v celosti, parcela CKN č. 2667/44, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2 v celosti a parcela CKN č. 2667/46, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2
v celosti vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 8802,

nakoľko výmera zamieňaných nehnuteľností špecifikovaných v ods. 1. a ods. 2. časti C. tohto uznesenia je rovnaká a nehnuteľnosti sú navzájom susediacimi pozemkami, ich hodnota je pre zamieňajúce strany rovnaká a vzájomne si nič nevyplácajú.

 

Hlasovanie č. 19

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 12/3/2020 - Návrh na úpravu ceny nájmu za účelom zriadenia terasy pri jestvujúcej prevádzke

Uznesenie č. 3/2020 – XIV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh na úpravu ceny nájmu za účelom zriadenia terasy pri jestvujúcej prevádzke,

 1. schvaľuje

úpravu ceny nájmu za účelom zriadenia terasy pri jestvujúcej prevádzke, ktorá je pre
rok 2020 určená vo výške 1 Eur/rok.

 

Hlasovanie č. 20

Za hlasovalo: 17

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 1

Ing. Marián Krištof,

Zdržalo sa: 1

Ing. Peter Andráši,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

 

Za správnosť vyhotovenia: Bc. Veronika Jarošová, OOaS, v. r.