Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 11.09.2020 - 13:19  //  aktualizácia: 11.09.2020 - 13:19  //  zobrazené: 482

Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

OZNÁMENIE

O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA

A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

 

 

Mesto Šaľa, so sídlom Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, zastúpené Mgr. Jozefom Belickým, primátorom mesta

(ďalej len "stavebník") dňa 20.08.2020 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu:

„Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali“

 

v rozsahu:

                                    SO 01 Komunikácie a spevnené plochy

                                               SO 01.1 Miestna komunikácia „A“

                                               SO 01.2 Miestna komunikácia „B“

                                               SO 01.3 Miestna komunikácia „C“

                                               SO 01.4 Miestna komunikácia „D“

                                    SO 02 Parkoviská a spevnené plochy

                                               SO 02.1 Parkovisko – západné

                                               SO 02.2 Parkovisko – stredné

                                               SO 02.3 Parkovisko – východné

                                               SO 02.4 Parkovisko – pri bufete

                                               SO 02.5 Parkovisko – krátkodobé státie

                                    SO 03 Pešia zóna

                                               SO 03.1 Spevnené plochy – chodníky

                                               SO 03.2 Spevnené plochy – spoločný chodník pre peších

                                                            a zásobovanie

                                               SO 03.3 Ihrisko

                                               SO 03.4 Verejné WC

                                    SO 04 Autobusová stanica

                                               SO 04.1 Autobusová stanica – komunikácie a nástupiská

                                               SO 04.2 Autobusová stanica – prístrešky

                                                           SO 04.2.1 Prístrešok severný

                                                           SO 04.2.2 Prístrešok prostredný

                                                           SO 04.2.3 Prístrešok južný

                                    SO 05 Vegetačné úpravy

                                    SO 06 Napojenie picej fontány

                                    SO 08 Silnoprúd

                                               SO 08.1 Prekládka elektrického vedenia

                                               SO 08.2 Verejné osvetlenie

                                               SO 08.3 Silnoprúd k bannerom

                                    SO 09 Slaboprúd

                                               SO 09.1 Kamerový systém

                                               SO 09.2 Internet

                                               SO 09.3 Ovládanie závor

 

na pozemkoch register "C" parc. č. 1330/1, 2877, 2879/6 a 2879/7 kat. územie Šaľa, vo vlastníctve navrhovateľa a na pozemkoch register "C" parc. č. 1270, 1339/2, 1371/1, 2874, 2879/8, 2897/1, 2897/62 a 2897/63 kat. územie Šaľa, v správe Železníc Slovenskej republiky a na pozemkoch register "E" parc. č. 1371/11, 1373/34, 1371/10 kat. územie Šaľa, v správe Slovenského pozemkového fondu, a na pozemku register "E" parc. č. 1848/102 kat. územie Šaľa, vo vlastníctve Železníc Slovenskej republiky. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Na stavbu vydala územné rozhodnutie obec Močenok dňa 05.06.2020 pod č. OcUMOC-257/2020/1972, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 08.07.2020.

K navrhovanej činnosti Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, v zisťovacom konaní podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EIA“),  vydal rozhodnutie pod č. OU-SA-OSZP-2019/006669-23-Or. zo dňa 25.09.2019, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 31.10.2019, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA.

 

Stavba obsahuje:

SO 01 Komunikácie a spevnené plochy

            SO 01.1 Miestna komunikácia „A“

 • MO 7,5/40 C3, dvojprúdová obojsmerná komunikácia z asfaltového betónu, ktorá bude prepájať ul. Staničnú s ul. SNP,
 • obojstranný chodník z betónovej dlažby šírky 2,0 m a prepojovací chodník medzi ul. SNP a ul. Sadová s premenlivou šírkou 3,2 – 3,4 m,
 • podľa projektovej dokumentácie.

 

            SO 01.2 Miestna komunikácia „B“

 • MO 8,0/40 C3, dvojprúdová obojsmerná komunikácia z asfaltového betónu, ktorá prepája areál spoločnosti VAREXPRES s.r.o. (Arriva Nové Zámky a.s.) a vyúsťuje na komunikácii SO 01,
 • za križovatkou s ul. Nádražnou bude vedený len ľavostranný chodník, ktorý prejde k autobusovej stanici a za parkoviskom pri bufete sa začne chodník šírky 2,0 m po pravej strane, ktorý bude prerušený vjazdmi do priľahlých areálov,
 • podľa projektovej dokumentácie.

 

            SO 01.3 Miestna komunikácia „C“

 • MO 8,0/40 C3, dvojprúdová obojsmerná komunikácia z asfaltového betónu, ktorá prepája objekt SO 01.2 so západnou komunikáciou Staničnej ulice popri nakladacej rampe,
 • po ľavej strane komunikácie bude vedený chodník z betónovej dlažby šírky 2,0m, ktorý bude pokračovať aj za koncom úprav miestnej komunikácie,
 • podľa projektovej dokumentácie.

 

            SO 01.4 Miestna komunikácia „D“

 • MO 6,5/30 C3, dvojprúdová obojsmerná komunikácia z asfaltového betónu, ktorá bude prepájať ul. Nádražnú s objektom SO 01.2,
 • po dvoch stranách komunikácie budú vedené chodníky z betónovej dlažby šírky 2,0 m,
 • podľa projektovej dokumentácie.

 

SO 02 Parkoviská a spevnené plochy

            SO 02.1 Parkovisko – západné

 • bude slúžiť na parkovanie osobných motorových vozidiel v počte 131 kolmých parkovacích miest z čoho 3 budú slúžiť pre elektromobily,
 • bude napojené na komunikáciu SO 01.3 jedným vjazdom,
 • podľa projektovej dokumentácie.

            SO 02.2 Parkovisko – stredné

 • bude slúžiť na parkovanie osobných motorových vozidiel v počte 39 kolmých parkovacích miest z čoho 1 bude pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,
 • podľa projektovej dokumentácie.

            SO 02.3 Parkovisko – východné

 • bude slúžiť na parkovanie osobných motorových vozidiel v počte 66 kolmých parkovacích miest z čoho 3 budú pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,
 • podľa projektovej dokumentácie.

            SO 02.4 Parkovisko – pri bufete

 • bude slúžiť na parkovanie osobných motorových vozidiel zamestnancov Bufetu pri stanici, zamestnancov verejného WC, zamestnancov ŽSR a tiež pre zásobovanie Bufetu pri stanici,
 • bude napojené na navrhovanú komunikáciu SO 01.2,
 • komunikácia medzi parkovacími miestami má šírku 6,0 m, vozovka bude obojsmerná, polotuhá s povrchom s asfaltového betónu, parkovacie státia budú z betónovej dlažby,
 • podľa projektovej dokumentácie.

            SO 02.5 Parkovisko – krátkodobé státie

 • bude slúžiť na parkovanie osobných motorových vozidiel pre krátkodobé zastavenie a na parkovanie pre taxi služby,
 • podľa projektovej dokumentácie.

 

 

 

 

SO 03 Pešia zóna

 • v priestore medzi autobusovou stanicou a železničnou budovou bude vytvorená promenáda, ktorá bude spájať západné parkovisko a stredné parkovisko s parkom,
 • existujúci park bude ponechaný, zväčší sa jeho plocha,
 • časť existujúcich stromov bude ponechaná, budú prebudované spevnené plochy, osadí sa nová zeleň , nový mobiliár a prvky osvetlenia,
 • podľa projektovej dokumentácie.

            SO 03.1 Spevnené plochy – chodníky

 • šírky 4,0 – 5,8 m budú vyspádované, z betónovej dlažby,
 • rozptylová plocha sa bude nachádzať v priestore medzi bufetom, autobusovou a železničnou stanicou. Bude sa tu nachádzať picia fontánka. Spevnené plochy budú riešené v troch typoch betónovej dlažby.

            SO03.2 Spevnené plochy – spoločný chodník pre peších a zásobovanie

 • šírky min. 3,0 m, ktorý je navrhnutý v smere východ-západ tak, aby dokázal zabezpečiť prejazd sanitky, prípadne požiarneho auta k budove ŽSR a vo výkresovej časti je vyznačená aj územná rezerva pre budúce riešenie cyklochodníka v meste Šaľa,
 • v priestore pešej zóny sú vyčlenené dve miesta, kde budú umiestnené cyklostojany v počte 45 ks a dvojposchodové cykloboxy v počte pre 8ks bivyklov.

            SO 03.3 Ihrisko

 • v priestore medzi existujúcimi stromami sa vybuduje menšie ihrisko s vhodným gumeným (alt. prírodným) povrchom s hernými prvkami.

            SO 03.4 Verejné WC

 • prízemný objekt s lichobežníkovým pôdorysom s oblúkovými rohmi,
 • prestrešenie bude plochou vegetačnou strechou s konzolovým vyložením stropu do dvoch smerov pôdorysu,
 • základy budú plošné, základové pásy z prostého betónu,
 • objekt bude dispozične rozdelený na mužskú a ženskú časť, miestnosť pre obsluhu s vlastným WC a umývadlom, miestnosť s bezbariérovým WC, miestnosť pre upratovačku,
 • všetky miestnosti budú priamo vetrateľné.

 

SO 04 Autobusová stanica

 • autobusová stanica s ôsmymi zastávkami a jednou výstupnou sa nachádza na nižšej úrovni predstaničného priestoru, je koncipovaná na modele obojsmernej dopravnej slučky, ktorá je napojená na novonavrhnutú hlavnú pripojovaciu komunikáciu,
 • okolo autobusovej stanice prechádza jednosmerná komunikácia slúžiaca pre krátkodobé zastavenie a pre potreby taxi služby,
 • taxi službe bude poskytnutých 9 parkovacích miest,
 • podľa projektovej dokumentácie.

            SO 04.1 Autobusová stanica – komunikácie a nástupiská

 • vozovka bude  s povrchom z cementobetónu,
 • zastávky budú spevnené vyspádované, z betónovej dlažby.

            SO 04.2 Autobusová stanica – prístrešky

                        SO 04.2.1 Prístrešok severný

                        SO 04.2.2 Prístrešok prostredný

                        SO 04.2.3 Prístrešok južný

 

SO 05 Vegetačné úpravy

 • zhodnotenie súčasnej vegetácie a návrh nových vegetačných prvkov. Súčasťou projektu je inventarizácia zelene dokladujúca existujúce zastúpenie vegetačných prvkov v riešenom území, ich priestorovú, druhovú skladbu a sadovnícku hodnotu. Špecifikuje pestovateľské opatrenia a dreviny určené na odstránenie,
 • zámerom projektu je vytvoriť na mieste existujúceho predstaničného parku a jeho okolia funkčný priestor s novou autobusovou stanicou, parkoviskom a oddychovými priestormi, doplnenými zeleňou,
 • podľa projektovej dokumentácie.

 

SO 06 Napojenie picej fontány

 • osadenie picej fontány a jej pripojenie na verejný vodovod a odvedenie minimálneho množstva prebytočnej vody do vsaku,
 • podľa projektovej dokumentácie.

 

SO 08 Silnoprúd

 • napojenie NN zariadení je uvažované z existujúceho sekundárneho rozvodu pri podpernom bode č. 105, ktorý bude potrebné vymeniť za nový – koncový,
 • vedenie za podperným bodom č. 105 bude demontované v celom rozsahu, všetky existujúce prípojky budú zachované ,
 • podľa projektovej dokumentácie.

 

            SO 08.1 Prekládka elektrického vedenia

            SO 08.2 Verejné osvetlenie

            SO 08.3 Silnoprúd k bannerom

 

SO 09 Slaboprúd

            SO 09.1 Kamerový systém

            SO 09.2 Internet

            SO 09.3 Ovládanie závor

 

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa   § 3a ods.4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), oznamuje v súlade s ustanovením § 61 ods. 4 stavebného zákona začatie stavebného konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

 

                                                    07. 10. 2020  o  10.00 hodine                 

so stretnutím pozvaných v zasadačke na prízemí Mestského úradu v Šali.

Stavebník najneskôr na ústnom pojednávaní žiadosť doplní o podklady v súlade s § 8 a § 9 Vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Účastníci stavebného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri tomto ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie,  inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Šaľa, úradné hodiny: Po: 8.00-15.00, St: 8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00).

 

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prejednávaní územného plánu zóny sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli mesta Šaľa.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného a musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta Šaľa po dobu 15 dní.

Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty vyvesenia a zverejnenia rozhodnutia.

Oznámenie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk.

 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktoré potvrdzujú vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................     

 

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

Prílohy:

 • situácia

 

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

 1. Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
 2. Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 811 09 Bratislava
 3. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 11
 4. Ing. arch. Viktor Becker, BECKER, spol. s.r.o., Nemocničná 6670/1, 927 01 Šaľa
 5. Ing. Peter Žák, Z-PROJECT s.r.o., Prosiek č. 154, 032 23 Liptovská Sielnica
 6. Peter Karas, EL.P.M. s.r.o., Vlčanská 6789/6A, 927 01 Šaľa
 7. Zainteresovaná verejnosť podľa ust. § 24, § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zmysle rozhodnutia zo zisťovacieho konania č. OU-SA-OSZP-2019/006669-23-Or. zo dňa 25.09.2019.
 8. Ostatní vlastníci dotknutých pozemkov, susedných pozemkov a stavieb na nich

dotknuté a susedné pozemky reg. “C“ 2879/10, 2879/23, 2879/20, 2879/12, 1304/4, 1304/6, 1304/5, 1305/4, 1305/6, 1308, 1306, 1330/1, 1337, 1339/1, 1340/2, 1340/1, 1342/1, 1342/3, 1342/6, 1342/9, 1360/1, 1360/2, 1359, 1362/2, 1363/6, 1363/7, 1363/8, 1363/9, 1363/10, 1370/18, 1370/19, 1370/1, 1364/1, 1364/2, 1364/4, 1373/5, 2897/10, 2897/11 a 2897/12 kat. územie Šaľa parc. č. a reg. “E“ parc. č. 1766/15, 1766/2, 1767/6, 1767/4, 1774/2, 1775/2, 1776/2, 1777/3, 1777/4 a 1778/2 kat. územie Šaľa

 • Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 11
 • Patrik Polák, Októbrová 1186/72, 924 00 Galanta
 • Zdenko Malcho, Záhradnícka 244/41, 927 01 Šaľa
 • Peter Beňovský, Sadová 704/5, 927 01 Šaľa
 • Mária Beňovská, Sadová 704/5, 927 01 Šaľa
 • Mária Solíková, Sadová703/3, 927 01 Šaľa
 • Mária Sedláková, Sadová 705/2, 927 01 Šaľa
 • Tibor Sedlák, Sadová 705/2, 927 01 Šaľa
 • Vladimír Antal, Hlavná 158, 925 83 Žihárec
 • Ľuboš Bulej, Okružná 27, 022 01 Čadca
 • Zoltán Fehér, Kráľovská 829/4, 927 01 Šaľa
 • Diami s.r.o., Jánošíkova 1322/2, 927 00 Šaľa
 • Imrich Turányi, Sládkovičova 1266/46, 927 01 Šaľa
 • Eva Turányiová, Sládkovičova 1266/46, 927 01 Šaľa
 • Nitriensis družstvo, Sienkiewiczova 4, 811 09 Bratislava
 • Kamil Dobiš, Čingov 819/48, 951 31 Močenok
 • VAREXPRES s.r.o., 925 82 Tešedíkovo č. 888
 • LUSSTA s.r.o., Hodská 373, 924 01 Galanta
 • SLOVKLIMA DEIMOS group s.r.o., P. Pázmanya 49/3, 927 01 Šaľa
 • Karma Slovakia s.r.o., Račianska 66, Bratislava

 

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. MDV SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
 2. OR HaZZ v Nitre, Dolnočermanská 64, 949 11  Nitra
 3. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
 4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova č. 58, 949 63 Nitra
 5. MV SR,  OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01 Šaľa
 6. MO SR, Agentúra správy majetku, Kutuzova 8, 832 47 Bratislava
 7. ARRIVA Nové Zámky a.s., Považská 2, 940 14 Nové Zámky
 8. Okresný úrad Šaľa, Odbor CD a PK, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 9. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

(OH, ŠSOO, OPaK, VZ)

 1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 2. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, Pázmaňa 4, 927 01  Šaľa
 3. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
 4. MENERT-THERM s.r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa
 5. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava
 6. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná č. 796/9, 921 01 Piešťany
 7. MsÚ v Šali, referát životného prostredia
 8. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností
 9. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta
 10. MsÚ v Šali, referát investičných činností

na vedomie

Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa  

 • k spisu

 

 

 

 

                                                                                                  Mgr. Eva Lukačovičová

                                                                                                 vedúca stavebného úradu

                                                                                     na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016

Prílohy

Situačka

(pdf - 778.57 kB)