Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 29.01.2021 - 09:18  //  aktualizácia: 29.01.2021 - 09:19  //  zobrazené: 309

VV - IBV Šaľa Pekná cesta a Technická infraštruktúra

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

OZNÁMENIE

O ZAČATÍ KONANIA O ZMENE STAVBY PRED JEJ DOKONČENÍM

 

Spoločnosť IQ BÝVANIE s.r.o., so sídlom Budovateľská 2256/60,
927 01 Šaľa,  IČO: 47 363 789

(ďalej len „stavebník“) dňa 19.01.2021 podala žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením na líniovú stavbu:

 

IBV Šaľa Pekná cesta a Technická infraštruktúra

SO – 01 Komunikácia

SO – 02 Rekonštrukcia pripojovacej komunikácie

SO – 03 Chodník

SO – 04 Pripojovací chodník

 

(ďalej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. č. 2844/9, 2848/15, 2848/16, 2848/17, 5062/11 v katastrálnom území Šaľa vo vlastníctve stavebníka a na pozemkoch register "E" 1393/201 v katastrálnom území Šaľa, v nájme stavebníka na základe nájomnej zmluvy      č. 266/217 zo dňa 24.05.2017 medzi Mestom Šaľa a spoločnosťou IQ BÝVANIE s.r.o.

Uvedeným dňom bolo začaté konanie o zmene stavby pred jej dokončením.

 

Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie Mestom Šaľa pod spis. č. 14040/2019/SU/3315  zo dňa 04.07.2019, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 07.08.2019.

 

Stavba obsahuje:

 SO – 01 Komunikácia

 pôvodne v navrhovanom území IBV Pekná cesta budú vybudované dve ulice – komunikácia MO 6,5/30, f.t. C3,

 komunikácia v území bude zokruhovaná a v podhrádzovom priestore bude komunikácia pripravená na budúce pokračovanie výstavby,

 celková šírka dopravného priestoru medzi obrubníkmi je 5,5m,

 Zmena sa týka: komunikácia v území bude zokruhovaná vybudovaná v časti obojsmerná obslužná komunikácia vetva A – MO 6,5 tr. D1 a v časti jednosmerná obslužná komunikácia vetva B – MO 4,5 TR. D1, so zeleňou šírky 1,65m v ktorej bude osadený vsakovací drén, v zmysle predloženej situácie v mierke 1:250, ktorá je súčasťou predloženej projektovej dokumentácie.

 Vetva A: celková šírka dopravného priestoru medzi obrubníkmi je 5,5m, zelený pás 0,65m, a pojazdný chodník pre peších 1,5m,

 Vetva B: celková šírka dopravného priestoru medzi obrubníkmi je 3,5m, zelený pás 0,65m a pojazdný chodník pre peších 1,5m.

 

SO – 02 Rekonštrukcia pripojovacej komunikácie

 existujúca príjazdová komunikácia šírky 4,5 – 5,0 m sa zrekonštruuje na šírku komunikácie 6,5 m triedy MO 7,5/40, f.t. C3,

 odstránenie existujúceho asfaltového povrchu,

 náletová zeleň a krovinaté porasty budú v šírke 1m od komunikácie odstránené.

SO – 03 Chodník

 pôvodne: chodník pre peších zo zámkovej dlažby bude na jednej strane komunikácie,

 šírka chodníkov bude 2,0 m,

 zmena: šírka chodníkov bude 1,5 m, nakoľko budú od komunikácie oddelené zeleňou.

 Navrhnuté chodníky pre peších sú z betónovej dlažby a sú pojazdné hrúbky 0,5m.

SO – 04 Pripojovací chodník

 Pôvodne: zhotoví sa nový pripojovací chodník pozdĺž rekonštruovanej pripojovacej komunikácie na Družstevnej ulici,

 šírka pripojovacieho chodníka je v mieste navrhovanej výstavby 2,0 m,

 v ostatnej časti bude chodník šírky 1,5 m.

 zmena: šírka chodníkov bude všade rovnaká šírky 1,5m.

 

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa   § 3a ods.4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania. Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky podať do

7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,

inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány a organizácie, inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mestský úrad Šaľa, klientské centrum, úradné hodiny: Po - Pi: 8.00-12.00).

 

 

 

 

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prejednávaní územného plánu zóny sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

 

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli mesta Šaľa.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta Šaľa po dobu 15 dní. Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty.

 

 

Oznámenie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk.

 

 

Vyvesené dňa: ............................................                 Zvesené dňa: ...........................................

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................     

  

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

Príloha:

- situácia

 

 

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

 1. IQ BÝVANIE, s.r.o., Budovateľská 2256/60, 927 01 Šaľa

(stavebné pozemky č. 01, 02, 03 – parc. č. 2844/14; 2844/15; 2844/76; 2844/77; 2844/78; 2844/79; 2844/101; 2844/102; 2844/103, stav. pozemok č. 07 – parc. č. 2844/19; 83; 107; pozemok č. 09 – parc. č. 2844/21; 22; 109; pozemky č. 13 a č. 14 – parc. č. 2844/28; 87; 113; 27; 88; 89; pozemok č. 19 – parc. č. 2844/45; 46; 114; pozemok č. 26 – parc. č. 2844/31; 32; 121; pozemky č. 29 až č. 36 – parc. č. 2844/54; 98;  2848/19;  2844/56; 57; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70)

(ďalšie pozemky parc. č. 2844/ 9; 2844/73; 74;  2848/15; 16; 17;  5062/7; 11)

 

 1. Ostatným vlastníkom dotknutých pozemkov:
 • Róbert Tóth, 925 91 Kráľová nad Váhom č. 779 (pozemky „C“ 2844/16, 41, 42, 43, 44, 80, 104, 115, 116)
 • Ján Ment, P. J. Šafárika 376/5, 927 01 Šaľa (pozemky „C“ 2844/17, 18, 81, 82, 105, 106)  
 • Milan Abrahám, Liesková č. 3, 927 01 Šaľa a Naneta Kissová, 925 91 Kráľová nad Váhom č. 187 (pozemky „C“ parc. č. 2844/20, 84, 108)
 • Martin Žbánek a Lucia Žbánek Nemcová, Hollého č. 1846/26, 927 05 Šaľa (pozemky „C“ parc. č. 2844/85, 86, 110)
 • FIN TAF s.r.o., Diakovská č. 6782/14, 927 01 Šaľa (pozemky „C“ parc. č. 2844/23, 24, 111, 25, 26, 112)
 • Mgr. Milena Tánczosová, Robotnícka č. 973/21, 927 01 Šaľa (pozemky „C“ parc. č. 2844/51, 52, 90, 91, 92, 93, 94, 49, 50, 95)
 • Irena Fabiánová, P.J. Šafárika č. 379/19, 927 01 Šaľa (pozemky „C“ parc. č. 2844/47, 48, 122, 71, 72, 96, 97)
 • Ľubomír Gáll, Mostová č. 1839/1, 927 01 Šaľa (pozemky „C“ parc. č.  2844/39, 40, 117)
 • Tomáš Šima, Kukučínova č. 534/42, 927 01 Šaľa (pozemky „C“ parc. č. 2844/37, 38, 118, 35, 36, 119)
 • Janka Tóthová, 925 91 Kráľová nad Váhom 779 (pozemky „C“ parc. č. 2844/33, 34, 120)
 • Mgr. Vladimíra Ollé, Javorová č. 2087/23, 927 01 Šaľa (pozemky „C“ parc. č. 2844/29, 30, 53, 99, 2848/12, 2848/18)

 

 1. Vlastníkom susedných pozemkov a stavieb na nich:
 • Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa (pozemok „E“ parc. č. 1393/201)
 • Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava (pozemok „C“ parc. č. 2844/100)
 • Eva Lachká, Letná č. 568/8, 927 01 Šaľa (pozemky „C“ parc. č. 2844/10, 2848/13, 5062/8)
 • Slovenský vodohospodársky podnik š. p., (Slovenská republika), Radničné námestie č. 8, 969 01 Banská Štiavnica (pozemky „E“ parc. č. 1395/2, 1396/2, 1421/8)
 • Lesy SR, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica (pozemok „E“ parc. č. 1426/5)
 • Bc. Boris Čirik, 925 91 Kráľová nad Váhom č. 667 a Rudolf Sárközi, Pažitná č. 624/4, 927 01 Šaľa (pozemky „C“ parc. č. 2844/2, 2848/5, 5062/2)

 

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa – EP
 2. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa        – EP 
 3. MV SR,  OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01  Šaľa – EP
 4. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava – EP
 5. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava – EP
 6. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra, OZ Galanta, Pázmáňa 4, 927 01 Šaľa – EP
 7. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava – EP
 8. ORANGE Slovensko, a. s., Michlovský s. r. o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany – EP
 9. Salamon Internet s. r. o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa – EP
 10. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností
 11. MsÚ v Šali, referát životného prostredia
 12. MsÚ v Šali, referát investičných činností
 13. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

 

ostatní:

 1. Ing. Peter Žák – Z_PROJECT s.r.o., Prosiek 154, 032 23 Liptovská Sielnica – EP

 

na vedomie:

 1. IQ BÝVANIE, s.r.o., Budovateľská 2256/60, 927 01 Šaľa – EP
 • k spisu

 

                                                                                               Mgr. Eva Lukačovičová

                                                                                               vedúca stavebného úradu

                                                                                   na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016

Prílohy

SItuácia

(pdf - 1.07 MB)