Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 25.01.2022 - 15:50  //  aktualizácia: 25.01.2022 - 15:51  //  zobrazené: 349

Pozvánka na zasadnutie ekonomickej komisie

P o z v á n k a

 

 na zasadnutie ekonomickej komisie,

 ktoré sa uskutoční

31. januára 2022 o 16:30  hod. v zasadačke MsÚ na 1.poschodí

 

 

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia so sídlom na území mesta Šaľa
 2. Návrh plánu verejného obstarávania na rok 2022
 3. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP na realizáciu projektu „Revitalizácia vnútrobloku sídliska Vlčanská – Budovateľská v meste Šaľa“
 4. Nikola Kubicová, Slnečná 6, Šaľa – prevod pozemku v záhradkárskej osade „Pri železnici“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 5. Ladislav Sloboda a manželka Edita Slobodová, Dózsova 1610/41, 927 05 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 6. KIARA s.r.o., Šafárikova 429, 924 01 Galanta – žiadosť o prenájom pozemku na ulici J. Feketeházyho v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 7. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Róberta Csicsolu, Nivy 1489/6, 927 05 Šaľa
 8. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jozefa Danadu a manželku Alžbetu Danadovú, Hliník 1896/34, 927 05 Šaľa
 9. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Zoltána Kárasa a Darinu Kárasovú, Hliník 1903/20, 927 05 Šaľa
 10. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jozefa Keréka, Partizánska 1029/12, 927 01 Šaľa
 11. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Vladimíra Šimončíka, Čsl. armády 1020/16, 927 01 Šaľa
 12. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Eduarda Ráca a manželku Ruženu Rácovú, Železničná 498/40, 927 01 Šaľa
 13. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Rodana Špendlu, Narcisová 1948/21, 927 05 Šaľa
 14. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. arch. Viktora Beckera a manželku Mgr. Andreu Becker, Švermova 2307/30, 927 01 Šaľa
 15. city cafe s.r.o. Hlavná 11, Šaľa – žiadosť o odpustenie nájomného za pozemok na Hlavnej ul. v Šali
 16. Ponuka na prijatie stavby spevnenej plochy do vlastníctva mesta Šaľa formou daru
 17. Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu dvojizbového bytu číslo 87 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach na 5. poschodí v bytovom dome súpisné číslo 1948, vo vchode číslo 21 na ulici Narcisová, vrátane spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch C KN parc. č. 3080/40 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 231 m2, parc. č. 3080/41 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 229 m2, parc. č. 3080/42 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 231 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 100/10000-in, list vlastníctva č. 7212 v k. ú. Šaľa“
 18. Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu prevádzkového objektu s. č. 32 s pozemkom parcela CKN č. 1076, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 176 m2 a pozemkom parcela CKN č. 1077, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 56 m2 na ulici Hlavná v Šali“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tibor Baran

                                                                                                          predseda komisie

 

 

Zapísala: Anita Petkovová