Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 22.06.2016 - 08:20  //  aktualizácia: 22.06.2016 - 08:20  //  zobrazené: 3856

Bytový dom súp. č. 4 - prístavba vstupu ku kníhkupectvu na Ul. Hlavnej v Šali

Spoločnosť DataCube, s.r.o., IČO: 35 873 779, so sídlom Abrahám 187, 925 45 Abrahám
 (ďalej len "navrhovateľ") dňa 06.06.2016 podala návrh na kolaudáciu stavby:

Bytový dom súp. č. 4  - prístavba vstupu ku kníhkupectvu na Ul. Hlavnej v Šali,

na pozemku register "C" parc. č. 2303/28 v katastrálnom území Šaľa. Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.  
Stavba obsahuje:
 prístavbu jednopodlažného, nepodpivničeného objektu s plochou strechou pôdorysných
 max. výška objektu od upraveného terénu po atiku bude + 3,250 m, 
 prístavbou sa rozšíria priestory kníhkupectva o priestor zádveria a sklad.

Mesto Šaľa, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 80 stavebného zákona oznamuje začatie kolaudačného konania dotknutým orgánom a organizáciám a všetkým známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje o predloženom návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
14.07.2016 (štvrtok) o 10.00 hodine
so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Šali, na stavebnom úrade,  3. poschodie, miestnosť č. 311.
Účastníci kolaudačného konania a dotknuté orgány a organizácie môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Šaľa, úradné hodiny: Po: 8.00-15.00, St: 8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00).

K ústnemu pojednávaniu navrhovateľ predloží:
1. Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (elektroinštalácia) a meraní.
2. Ďalšie doklady stanovené v podmienkach stavebného povolenia.

Poučenie:
Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.
Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Toto oznámenie  musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní.


Vyvesené dňa:    ..........................................                   Zvesené dňa:  .......................................


Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.


Doručí sa:
účastníci (doručenky)
1. DATACUBE, s.r.o., Abrahám 187, 925 45 Abrahám
adresa na doručovanie: Igor Štefunko, Kráľová nad Váhom č. 738, 925 91
2. vlastníkom bytového domu súp. č. 3 na pozemku parc. č. 858 kat. územie Šaľa  - verejnou vyhláškou
Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní,
Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní
dotknuté orgány
3. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná č. 2/1, 927 01  Šaľa
4. OR HaZZ v Nitre, Dolnočermanská 64, 949 11  Nitra
5. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 950 38  Nitra
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova tr. 58, 949 63  Nitra

ostatní
7. Bautech Šaľa s.r.o., Ul. Štúrova č. 34, 927 01 Šaľa
8. Ing. Jozef Tamaškovič, Ul. A. Moyzesa č 1093, 925 72 Selice
- k spisu