Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 19.12.2022 - 14:32  //  aktualizácia: 19.12.2022 - 14:33  //  zobrazené: 1297

Členstvo v komisiách - informovanie verejnosti o zriadených komisiách

O Z N A M

informovanie verejnosti o zriadených komisiách

Mestské zastupiteľstvo v Šali zriadilo na ustanovujúcom zasadnutí dňa 24. novembra 2022 nasledovné komisie:

  1.  Komisiu pre sociálne, zdravotné a bytové otázky
  2.  Komisiu kultúry a cestovného ruchu
  3.  Komisiu mládeže a športu
  4.  Komisiu ekonomickú
  5.  Komisiu územného plánovania, výstavby a dopravy
  6.  Komisiu životného prostredia, verejného poriadku  a bezpečnosti
  7.  Komisiu školstva
  8.  Komisiu pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa

V prípade, že máte záujem o členstvo v komisii, je potrebné odovzdať písomne (v podateľni mestského úradu) alebo elektronicky (na adresu: bohacova@sala.sk) vlastnoručne podpísanú žiadosť (vrátane prílohy)            o členstvo v komisii.

Koniec lehoty na odovzdanie žiadostí: 10. 01. 2023

Prílohy