Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 17.08.2016 - 13:47  //  aktualizácia: 17.08.2016 - 13:48  //  zobrazené: 1727

VV - Nadstavba a stavebné úpravy objektu COV Večierka súp. č. 373

V E R E J N Á       V Y H L Á Š K A

STAVEBNÉ  POVOLENIE

 

Dňa 11.07.2016 podal Jozef Kertész, trvale bytom 925 84 Vlčany č. 155, v zastúpení Ing. Líviou Porubskou, trvale bytom Vlčany č. 1660, 925 84 Vlčany, žiadosť o stavebné povolenie na stavbu:

Nadstavba a stavebné úpravy objektu COV Večierka súp. č. 373,

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 590/5 v katastrálnom území Šaľa, za účelom vytvorenia 2 bytových jednotiek. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

 

Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie Mestom Šaľa pod spis. č. 02248/2016/SU/01814 zo dňa 06.06.2016.

 

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), posúdil žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po posúdení a preskúmaní žiadosti o stavebné povolenie podľa § 62  a § 63 stavebného zákona v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) rozhodol takto:

 

stavba:     

 

Nadstavba a stavebné úpravy objektu COV Večierka súp. č. 373,

 

 

 

v rozsahu:

 • Jestvujúci objekt súp. č. 373 je jednopodlažná budova, bez podpivničenia s plochou strechou,

 • nadstavbou jestvujúceho objektu súp. č. 373 sa vytvorenia dve samostatné bytové jednotky,

 • na 1. NP bude bytová jednotka prístupná samostatným vstupom zo závetria z  Ul. P.J. Šafárika,

 • pozostávajúca zo: vstupnej haly, chodby, 2x šatníka, 2x izby, obývačky, jedálne, kuchyne, kúpeľne, WC, skladu s práčovňou,

 • na 2. NP bude bytová jednotka, ktorá bude prístupná navrhovaným pristavaným schodiskom,

 • zvislé nosné konštrukcie nadstavby budú murované, navrhovaná vodorovná nosná konštrukcia bude z drevených trámov a strešná konštrukcia z drevených väzníkov v pultovom tvare,

 • bytová jednotka na 2. NP bude pozostávať z: 2x predsieň, chodby, šatníka, 2x izby, obývačky, jedálne, kuchyne, kúpeľne, WC, práčovne,

 • vykurovanie celého objektu bude ústredné, plynovým nástenným kotlom umiestneným v miestnosti 2.11 /práčovňa/,

 • celý objekt bude zateplený kontaktným zatepľovacím systémom hr. 100 mm,

 • objekt je napojený na verejné rozvody inžinierskych sietí – vodovod, kanalizáciu, elektriku a plyn existujúcimi prípojkami, súčasťou stavby sú nové inštalácie: zdravotechnická, ústredné kúrenie, elektrická, bleskozvod,

 

na Ul. P.J. Šafárika v Šali, na pozemku register "C" parc. č. 590/5 kat. územie Šaľa, ktorý je vo vlastníctve stavebníka, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, za účelom vytvorenia 2 bytových jednotiek, sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

 

p o v o ľ u j e .

 

Projektovú dokumentáciu vypracoval: Mag. arch., Mgr. Art. Kristián Csémy, Akvadrat s.r.o.,                  Ul. Dunajská 3, 945 01 Komárno.

 

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

 

 1. Stavba Nadstavba a stavebné úpravy objektu COV Večierka súp. č. 373, bude umiestnená na pozemku parc. č. 590/5 kat. územie Šaľa a bude umiestnená v súlade s podmienkami rozhodnutia o umiestnení stavby vydaného Mestom Šaľa pod spis. č.

   

 2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

   

 3. Pri uskutočňovaní stavby je potrebnédodržiavaťpredpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

   

 4. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané ustanovenia § 43d až § 43i stavebnéhozákona a vyhlášky č. 532/2002Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecnýchtechnických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušnétechnické normy.

   

 5. Stavba bude dokončená najneskoršie do 31.12.2017.

   

 6. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky: Dodávateľ: GA.STAV s.r.o., IČO: 36 251 089,        925 42 Trstice č. 685.

   

 7. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby výstavbou čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb a aby vykonanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Prípadné vzniknuté škody je stavebník povinný odstrániť na vlastné náklady.

   

 8. Pripojenie na inžinierske siete:

 9. objekt bude napojený na jestvujúce prípojky vody, kanalizácie, plynu a elektriky z Ul. P. J. Šafárika.

   

 10. Všetky inštalačné práce musia uskutočňovať odborní pracovníci.

   

 11. Podmienky dotknutých orgánov a iné podmienky:

 12. Pred uskutočnením zemných prác stavebník zabezpečí vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí v mieste stavby a jej prípojok ich správcami.

   

  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre

 13. S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

 14. Stanovisko č. ORHZ-NR1-524/2016 zo dňa 25.05.2016.

   

  Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie

 15. Žiadame investor, aby počas výstavby zabezpečil rešpektovanie ustanovení zákona o odpadoch a s ním súvisiacich platných právnych predpisov.

 16. vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2016/002862-2 zo dňa 30.03.2016.

   

  Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia

 17. Súhlasí s vydaním povolenia bez pripomienok.

 18. záväzné stanovisko č. OU-SA-OKR-2016/003945-2 zo dňa 10.05.2016.

   

  MsÚ Šaľa,  referát dopravy a technických činností

 19. Pri navrhovanom objekte sa nachádza odstavná a parkovacia plocha v majetku mesta a slúži ako prístup k navrhovanému objektu. Referát dopravy a technických činností súhlasí s využitím priestoru ako parkovacej plochy.

 20. vyjadrenie v zápisnici z miestneho konania zo dňa 24.05.2016.

   

  MsÚ v Šali, referát životného prostredia

 21. Súhlas na stavbu malého zdroja znečisťovania ovzdušia č. 03451/2016/OSaKČ/03558 zo dňa 11.08.2016.

   

  Ďalšie podmienky:

 22. Dažďové vody zo strechy objektu budú odvedené voľne do terénu.

 23. Stavebný materiál a zariadenie staveniska budú umiestnené len na pozemku vo vlastníctve stavebníkov, resp. prenajatom pozemku.

 24. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

 25. V prípade zriaďovania prípojok inžinierskych sietí na verejnom priestranstve a v prípade zásahu do telesa priľahlej miestnej komunikácie z dôvodu napájania na inžinierske siete požiada stavebník Mestský úrad Šaľa, referát dopravy a technických činností, o povolenie zvláštneho užívania verejného priestranstva - o vydanie rozkopávkového povolenia.

 26. Stavebníci zabezpečia, aby počas realizácie stavby boli dodržané ustanovenia zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene niektorých zákonov a s ním súvisiace platné právne predpisy.

 27. Stavebník ku kolaudačnému konaniu predloží vyjadrenie Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie, ako naložil s odpadmi vzniknutými počas výstavby.

 28. Stavebníci ku kolaudácii predložia potvrdenie o odovzdaní geodetického zamerania na MsÚ Šaľa, referát informatiky.

 29. Stavebníci sú povinní dodržať opatrenia vyplývajúce z projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby. Ich splnenie preukáže pri kolaudácií stavby.

 30. Ku kolaudácii stavby predložia stavebníci stavebnému úradu energetickú certifikáciu budovy.

   

 31. Stavebníci sú povinní oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby.

   

 32. Stavebníci sú povinní stavbu viditeľne označiť štítkom „ Stavba povolená “.

   

 33. Stavebníci sú povinní zabezpečiť, aby výstavbou čo najmenej rušili užívanie susedných pozemkov a stavieb a aby vykonanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Prípadné vzniknuté škody sú stavebníci povinní odstrániť na vlastné náklady.

   

 34. Stavebníci sú povinní od prvého dňa prípravných prác až po ukončenie stavebných prác viesť stavebný denník, ktorý je súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku

   

 35. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

   

 36. Stavebníci všetky podmienky, za ktorých je stavba povolená sú povinní plniť a po doručení tohto povolenia ich berú na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzujú.

   

  V priebehu stavebného konania námietky účastníkov konania neboli vznesené. Pripomienky dotknutých orgánov sú zohľadnené v podmienkach stavebného povolenia.

   

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebude stavba začatá.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť /§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov/.

 

Podľa § 70 stavebného zákona je stavebné povolenie záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

 

Odôvodnenie:

 

Dňa 11.07.2016 podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu; týmto dňom bolo začaté stavebné konanie.

 

Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie Mestom Šaľa pod spis. č. 02248/2016/SU/01814 zo dňa 06.06.2016.

 

Stavebný úrad oznámil dňa 17. 03. 2014 začatie stavebného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom, a pretože boli stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska, upustil podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania a určil dokedy môžu účastníci konania uplatniť námietky a upozornil ich, že sa na neskoršie podané námietky neprihliadne.

V určenej lehote neboli vznesené žiadne námietky a pripomienky.

 

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.

Stanoviská oznámili:

 • Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre

 • Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie

 • Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia

 • MsÚ Šaľa,referát dopravy a technických činností

 • MsÚ Šaľa, referát životného prostredia

  Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

  Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby. Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

   

  Stanoviská dotknutých orgánov boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

  Námietky účastníkov konania neboli vznesené.

   

  Poučenie o odvolaní:

  Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

  Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa - Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa.

  Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.

  Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných  prostriedkov.

   

  Poplatok:

  Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 60 písm. g)  vo výške 100.00 € bol zaplatený dňa 11.07.2016.

   

   

  Prílohy:

 • overená projektová dokumentácia

 • situácia v mierke 1:200

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

 

Vyvesené dňa:    ..........................................                   Zvesené dňa:  .......................................

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie rozhodnutia.

 

 

Doručí sa:

účastníci konania – (verejnou vyhláškou)

 1. Ing. Lívia Porubská, Vlčany č. 1660, 925 84 Vlčany

(splnomocnenec stavebníka)

 1. Mag. arch., Mgr. Art. Kristián Csémy, Akvadrat s.r.o., Ul. Dunajská 3,                               945 01 Komárno       
 2. GA.STAV s.r.o., 925 42 Trstice č. 685
 3. Vlastníci pozemkov register "C" KN parc. č. 590/6, 590/4, 587/2 v kat. území Šaľa a stavieb na nich
 4. Bytový dom  súp. č. 376, na Ul. Dolnej, na pozemku register "C" parc. č.  524/8, kat. územie Šaľa
 5. Bytový dom  súp. č. 377, na Ul. Dolnej, na pozemkoch register "C" parc. č.  524/7, 524/6, 524/5 kat. územie Šaľa

 

            Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

            Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64,

949 11  Nitra

 1. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná č. 2/1, 927 01  Šaľa
 2. MsÚ Šaľa, referát dopravy a technických činností
 3. MsÚ Šaľa, referát životného prostredia

 

 na vedomie

Ing. Lívia Porubská, Vlčany č. 1660, 925 84 Vlčany

           (splnomocnenec stavebníka)

 • k spisu

   

   

   

                                                                                                                          Mgr. Jozef Belický
                                                                                                                             primátor mesta   

Prílohy

Príloha

(pdf - 571.68 kB)