Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 15.01.2024 - 08:09  //  aktualizácia: 15.01.2024 - 08:15  //  zobrazené: 622

Hľadáme tvorivé činy roka

Výzva na predkladanie návrhov na ocenenie Tvorivý čin roka
pre oblasť kultúry za rok 2023

Mesto Šaľa vyhlasuje Výzvu na predkladanie návrhov na ocenenie Tvorivý čin roka pre oblasť kultúry za rok 2023. Jej cieľom je oceniť významné podujatia, činy jednotlivcov a skupín v propagácii kultúry a kultúrnosti v meste.

Návrhy na ocenenie je možné dávať v nasledovných kategóriách:

 1. Maľba, kresba, grafika
 2. Sochárstvo, rezbárstvo, úžitkové umenie
 3. Fotografia
 4. Divadlo
 5. Film
 6. Knižná tvorba a publicistika
 7. Etnografia / folklór /
 8. Propagácia mesta
 9. Výstava
 10. Tanec
 11. Spev
 12. Hudba
 13. Architektúra a dizajn
 14. Mimoriadne ocenenie za dlhoročnú aktívnu prácu v oblasti umenia

Jednotlivé návrhy na udelenie ocenenia môžu predkladať jednotlivci, organizácie i inštitúcie a je potrebné ich doručiť do podateľne MsÚ Šaľa alebo poslať elektronicky na e-mail cizmarikova@sala.sk v termíne do 28. marca 2024.

Doručovacia adresa:                                                  Kontakt:

Mesto Šaľa                                                                Ing. Martina Čižmáriková

Nám. Sv. Trojice 7                                                    cizmarikova@sala.sk

927 15 Šaľa                                                               031/770 59 81 klapka 319

mobil: 0918 248 298

Návrhy na ocenenie je potrebné spracovať podľa prílohy, ktorá je súčasťou tejto výzvy. Ocenenie možno udeliť jednotlivcovi, skupine i inštitúcii. Vyhodnotenie návrhov vykoná Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ v Šali. V každej kategórii sa udeľuje jedno ocenenie. Komisia môže rozhodnúť o neudelení ocenenia v niektorej kategórii. V prípade mimoriadnych tvorivých činov v príslušnom kalendárnom roku môže komisia udeliť v jednotlivých kategóriách dve ocenenia, čo musí byť odsúhlasené viac ako dvomi tretinami prítomných členov komisie. Komisia môže udeliť ocenenie aj laureátovi, ktorý pôsobí mimo Šale a dosahuje významné úspechy v niektorej z uvedených kategórií.

Slávnostné odovzdávanie ocenení Tvorivý čin roka pre oblasť kultúry za rok 2023 sa uskutoční dňa 28. júna 2024 v Šali.

Prílohy