Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 14.01.2022 - 09:07  //  aktualizácia: 14.01.2022 - 09:07  //  zobrazené: 922

Informovanie verejnosti - UGL 2 v Duslo, a.s., Šaľa

Mesto Šaľa podľa  zákona NR SR č. 24/2006  Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“)

informuje verejnosť

 

o doručení správy o hodnotení k zámeru navrhovanej činnosti, ktorou je

 

„UGL 2 v Duslo, a.s., Šaľa”

 

navrhovateľa Duslo, a.s., Šaľa, so sídlom Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa    .

Všetky dokumenty k uvedenému zámeru sú verejnosti prístupné na webovom sídle MŽP SR:

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/ugl2-v-duslo-s-sala

 

Do správy o hodnotení je možno  nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie na referáte ŽP OSaKČ na Mestskom úrade v Šali po telefonickom dohodnutí stretnutia so zodpovedným zamestnancom uvedeným vyššie.

Mesto Šaľa zároveň informuje verejnosť o tom, že počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa verejné prerokovanie uskutoční, len ak je konanie verejného prerokovania v súlade s opatreniami podľa osobitného predpisu 40aa) § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 172/2011 Z. z..

O termíne verejného prerokovania bude mesto informovať v mieste obvyklým spôsobom.

 

 

 

                                                                                                            Mgr. Jozef Belický

                                                                                                                   primátor

 

Prílohy