Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 14.01.2022 - 13:51  //  aktualizácia: 14.01.2022 - 13:52  //  zobrazené: 761

Informovanie verejnosti - Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja

Mesto Šaľa podľa  zákona NR SR č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“)

 

informuje verejnosť

o doručení správy o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu

 

„Územný plánu regiónu Nitrianskeho kraja“  

ktorého obstarávateľom je Nitriansky samosprávny kraj, Rázusová 2A, 949 01 Nitra.

 

Uvedená správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu „Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja“ sú zverejnené na webovom sídle ministerstva:

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-regionu-nitrianskeho-kraja-1

 

Do správy o hodnotení je možno  nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie aj na referáte ŽP OSaKČ na Mestskom úrade v Šali po telefonickom dohodnutí stretnutia so zodpovedným zamestnancom uvedeným vyššie.

 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra  do 21 dní odo dňa  zverejnenia. 

Prílohy