Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 03.02.2021 - 16:19  //  aktualizácia: 03.02.2021 - 16:20  //  zobrazené: 302

Kolaudačná rozhodnutie - IBV Šaľa Pekná cesta a technická infraštruktúra

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

 

 

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v kolaudačnom konaní preskúmal podľa § 81 stavebného zákona návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktorý dňa 30.09.2020 podal stavebník

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava,      IČO: 36 361 518, ktorú v konaní zastupuje Ing. Eva Zlatošová, Ul. Javorová 14, 927 01 Šaľa     

(ďalej len "navrhovateľ") a na základe tohto preskúmania podľa § 82 stavebného zákona, § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

 

p o v o ľ u j e   u ž í v a n i e

stavby

IBV Šaľa Pekná cesta a technická infraštruktúra

                                        SO  12 VN prípojka

                                        SO 13.1 Trafostanica

                                        SO 14.2 NN rozvody IBV

 

(ďalej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. č. 2844/9, 2844/74, 2848/16, 2848/17, 2844/100 a 2844/129 v katastrálnom území Šaľa a na pozemku register "E" 1393/201 v katastrálnom území Šaľa, mimo zastavaného územia mesta Šaľa, za účelom zabezpečenia zásobovania navrhovanej výstavby rodinných domov a existujúceho areálu elektrickou energiou.

Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie Mestom Šaľa pod č. 9238/2018/SU/1986 dňa 19.07.2018, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 20.08.2018.

Na stavebný objekt SO 14.2 NN rozvody IBV bolo vydané povolenie zmeny stavby pred jej dokončením Mestom Šaľa pod č. 36758/2020/SU/3450 zo dňa 09.10.2020, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 10.11.2020.

Stavba obsahuje:

SO  12 VN prípojka

 nová VN-22kV káblová prípojka s napojením z nového ručne ovládaného zvislého úsekového odpínača (UO-400A, 25kV UVEI 25/400 PPN), ktorý je osadený na existujúcom podpernom bode P.Č. 85 typu „D“ v úseku 3-4 vzdušného VN-22kV vedenia č. 442,

 prípojka je vyhotovená káblovým vedením VNk: 3x(NA2XS2Y 1x240 mm2),

 káblový zvod v trase zo stĺpa je uložený v ochrannej plastovej rúrke,

 celková trasa 219 metrov,

 

SO  13.1 Trafostanica

 na pozemku parc. č. 2844/129 vo vlastníctve spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 je umiestnená betónová, bloková, nadzemná kiosková trafostanica TS 0834-054, transformátor s výkonom 400 kVA na zásobovanie energiou pre navrhovanú obytnú zónu so samostatným priestorom pre transformátor, VN a NN,

 

SO  14.2 NN rozvody IBV

 z trafostanice sú vedené rozvody ZSDIS pre obytnú zónu,

 použijú sa káble NNk: NAVY-J 4x240 mm2, ktoré samostatne napájajú ucelenú časť a  ústia do plastových pilierových skriniek,

 celková trasa 1050 metrov,

 

Na užívanie stavby sa určujú podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona tieto podmienky:

 1. Stavba bude užívaná na účely vymedzené týmto rozhodnutím.
 2. Plynové  zariadenia budú pravidelne kontrolované a udržiavané tak, aby bola zabezpečená ich bezpečná činnosť a prevádzka.
 3. Počas užívania stavby budú dodržané ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene niektorých zákonov a s ním súvisiace platné právne predpisy.  
 4. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu stavby a príslušné rozhodnutia uchovávať po celý čas jej užívania, pri prípadnej zmene vlastníctva ju odovzdajú novému nadobúdateľovi.
 5. Stavba bude užívaná tak, že budú zabezpečené záujmy na starostlivosti o životné prostredie, hygienu, zdravie a bezpečnosť osôb, požiarnu bezpečnosť a pod.

 

Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní boli na stavbe zistené drobné nedostatky, ktoré budú odstránené v týchto lehotách:

 • V lehote do 7 dní od vydania kolaudačného rozhodnutia budú odstránené nedostatky uvedené v Záväznom stanovisku Inšpektorátu práce v Nitre č. IPNR_OBOZP/KON/2021/2424-2021/1233 zo dňa 27.01.2021 a ich splnenie stavebník oznámi na príslušný inšpektorát práce a tunajší stavebný úrad.   

 

Stavba bola uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní a povolení zmeny stavby pred jej dokončením.

Námietky v kolaudačnom konaní neboli vznesené.

Účastníci konania:

 • Západoslovenská distribučná, a.s, Mesto Šaľa, IQ BÝVANIE s.r.o..

 

Odôvodnenie:

Dňa 30.09.2020 podal navrhovateľ návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na horeuvedenú stavbu; uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.

Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie Mestom Šaľa pod č. 9238/2018/SU/1986 dňa 19.07.2018, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 20.08.2018.

Na stavebný objekt SO 14.2 NN rozvody IBV bolo vydané povolenie zmeny stavby pred jej dokončením Mestom Šaľa pod č. 36758/2020/SU/3450 zo dňa 09.10.2020, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 10.11.2020.

Stavebný úrad oznámil začatie kolaudačného konania účastníkom a dotknutým orgánom a organizáciám, súčasne na prerokovanie návrhu nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, o jeho výsledkoch bol spísaný záznam.

Stavebný úrad v uskutočnenom kolaudačnom konaní preskúmal predložený návrh na kolaudáciu, prerokoval ho s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že stavba je uskutočnená v súlade s § 81 ods. 1 stavebného zákona, jej užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho realizáciu a osobitnými predpismi.

Stanoviská oznámili:

 • Inšpektorát práce Nitra, záväzné stanovisko č. IPNR_OBOZP/KON/2021/2424-2021/1233 zo dňa 27.01.2021, ktorý ku kolaudácii zaujal kladné stanovisko.

 

Ku kolaudácii stavby boli predložené: kópia stavebného povolenia, geodetická dokumentácia, doklady o výsledkoch predpísaných skúšok, a doklad o zaplatení správneho poplatku.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu užívania stavby, z toho dôvodu rozhodol tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Námietky neboli v konaní uplatnené.

Upozornenie:

S užívaním predmetnej stavby sa nesmie začať skôr, ako kolaudačné rozhodnutie nadobudne právoplatnosť (§ 52 správneho poriadku).

 

Poučenie o odvolaní:

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa – Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa.

Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

 

Rozhodnutie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk.

 

 

 

Vyvesené dňa: ............................................                 Zvesené dňa: ...........................................

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................     

  

 

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

 

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov podľa Položky 62a písm. g) vo výške 250,- eur bol zaplatený dňa 30.09.2020.

 

 

Doručí sa:

účastníci konania – (verejnou vyhláškou)

 1. Ing. Eva Zlatošová, Ul. Javorová 14, 927 01 (splnomocnený zástupca navrhovateľa)
 2. Vlastníci pozemkov register 2844/9, 2844/74, 2848/16, 2848/17, 2844/100, 2844/129 v katastrálnom území Šaľa a na pozemku register "E" 1393/201 v katastrálnom území Šaľa
 • Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
 • IQ BÝVANIE s.r.o., so sídlom Budovateľská 2256/60, 927 01 Šaľa

 

            Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

            Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermanská 64, 949 11  Nitra
 2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova tr. 58, 949 63  Nitra
 3. Inšpektorát práce, Jelenecká 49, 950 38 Nitra
 4.  MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností
 5. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností
 6. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

 

na vedomie

 1. Ing. Eva Zlatošová, Ul. Javorová 14, 927 01 (splnomocnený zástupca navrhovateľa)

 

Ostatní

 1. Peter Karas, EL.P.M s.r.o., Vlčanská 6789/6A, 927 01 Šaľa

- k spisu

 •       k spisu

 

                                                                                                Mgr. Eva Lukačovičová

                                                                                               vedúca stavebného úradu

                                                                                    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016