Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 17.01.2023 - 14:08  //  aktualizácia: 17.01.2023 - 14:09  //  zobrazené: 424

Návrhy všeobecne záväzných nariadení mesta Šaľa

Zverejnené návrhy všeobecne záväzných nariadení:

  1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2021

  1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo dieťa
    a žiaka školského zariadenia so sídlom na území mesta Šaľa

Podľa § 6 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky (na adresu: mesto@sala.sk) alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.

Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.

Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Dátum zverejnenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia na úradnej tabuli: 17. 01. 2023

Začiatok lehoty na uplatnenie pripomienky k návrhu nariadenia: 17. 01. 2023

Koniec lehoty na uplatnenie pripomienok k návrhu nariadenia: 27. 01. 2023

Vyhodnotenie pripomienok sa uskutoční: 30. 01. 2023

Prílohy