Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 21.12.2011 - 13:02  //  aktualizácia: 27.12.2011 - 13:07  //  zobrazené: 4088

O evidencii pamätihodností

číslo: 14/2011  |  dátum schválenia: 03.11.2011  |  dátum účinnosti: 26.11.2011  |  stav: účinné

Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa sa na základe ustanovenia § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g)       a § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 14 ods. 4 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a Štatútu mesta Šaľa uznieslo na tomto

Všeobecne záväznom nariadení
č. 14/2011
o evidencii pamätihodností

PRVÁ ČASŤ

§ 1
Úvodné ustanovenie

(1) Mesto Šaľa týmto všeobecne záväzným nariadením rozhodlo o utvorení evidencie pamätihodností mesta Šaľa a zároveň upravilo aj postup predkladania a schvaľovania návrhov na ich zaradenie do Zoznamu evidovaných pamätihodností mesta Šaľa.

§ 2
Základné pojmy

(1) Pamätihodnosť mesta je charakterizovaná ako hnuteľná alebo nehnuteľná vec, ktorá:
a) nie je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky (ďalej len „ÚZPF SR“),
b) má pre mesto významnú historickú, spoločenskú, krajinnú, urbanistickú, architektonickú vedeckú, technickú, výtvarnú alebo umelecko-remeselnú hodnotu.
(2) Pamätihodnosť môže mať povahu (§ 14 ods. 4 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov):
a) hmotnú nehnuteľnú (napr. pamätné tabule, pomníky, pamätníky, rodné domy, resp. domy – pôsobiská významných miestnych osobností, budovy významných inštitúcií, roľnícke alebo remeselnícke obydlia, šľachtické sídla – kúrie, kaštiele, cintoríny, hrobky, hroby s náhrobníkmi významných miestnych osobností, kríže, božie muky, sochy významných miestnych osobností, patrónov mesta, mestskej časti alebo inštitúcie, verejne prístupné objekty s kultúrno-výchovnou a vzdelávacou funkciou, sakrálne stavby, ak nie sú národnou kultúrnou pamiatkou – kostoly, kaplnky a pod., priemyselné, hospodárske, administratívne objekty, technické diela, mosty a pod.),
b) hmotnú hnuteľnú (napr. socha patróna mesta – ak je v interiéri, symboly mesta, mestskej časti – erb, pečať, zástava, vlajka, štandarda, insígnie, prípadne predmety zobrazené v erbe mesta, mestskej časti – ak sú zvlášť prezentované, mestská kronika a iné listiny – aj kópie dokumentov viažucich sa k vzniku mesta, mestskej časti alebo k iným významným udalostiam a osobnostiam, tiež napr. cechové predmety a predmety významných spolkov pôsobiacich v minulosti v meste, športové a iné trofeje viažuce sa na činnosť športových klubov, resp. na iné spolky – spevácke, tanečné, divadelné, hasičské, vinárske a pod., predmety získané v rámci partnerstva s inou obcou, mestom doma či v zahraničí, predmety ako – kroje, nástroje, nábytok a pod.),
c) kombinovaného diela prírody  človeka (napr. pútnické miesta – ako kalvárie, miesta
s prameňom alebo iným prírodným útvarom viažucim sa k historickej/pamätnej udalosti a osobnosti, upravené prírodné pramene s liečivou/pitnou, minerálnou vodou, udržiavané besiedky v lesoch, iné prírodné výtvory upravené človekom a pod.),
d) nehmotnú (napr. pamätný deň založenia obce – ak je historicky doložený – písomnosť, historické udalosti – významné stretnutia, návštevy významných osôb, postavenie významných budov, pôvodné – historické názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy viažuce sa k histórii a osobnostiam mesta, pamätné dni – narodenie, úmrtie, prípadne iné udalosti, skutočnosti viažuce sa k významným rodákom, ak nemajú v meste zachovaný rodný dom, pomník, hrob, prípadne inú nehnuteľnosť a pod.).
(3) Zoznam evidovaných pamätihodností mesta Šaľa (ďalej len „zoznam“) je dokument, ktorý má za úlohu evidovať všetky hnuteľné a nehnuteľné veci pamiatkovej hodnoty (bližšie viď.
§ 2 ods. 1 písm. b) tohto všeobecne záväzného nariadenia, ďalej len „VZN“).
(4) Zoznam, v zmysle zákona o ochrane pamiatkového fondu (§ 14 ods. 4), mesto prostredníctvom odboru školstva, sociálnych vecí a kultúry (ďalej len „OŠSVaK“) – referátu kultúry predkladá na odborné a dokumentačné posúdenie Krajskému pamiatkovému úradu Nitra. V prípade nehnuteľných vecí sa zoznam predkladá aj Stavebnému úradu Šaľa.
(5) Krajský pamiatkový úrad Nitra a Stavebný úrad Šaľa sú mestom povinne informované tiež
o zrušení zápisu (vyňatí) hnuteľnej a nehnuteľnej veci zo zoznamu. Identicky uvedené inštitúcie mesto informuje aj v prípade návrhu na zápis, resp. na zrušenie evidencie pamätihodnosti v zozname, ak je táto majetkom fyzickej osoby alebo právnickej osoby.
(6) Komisia pre pamätihodnosti¹ (ďalej len „komisia“) – má status dočasného odborného, poradného, iniciatívneho orgánu zriadeného MsZ.
(7) Komisia má 9 stálych členov, schválených MsZ. Tvoria ju:
a) 2 zástupcovia, poslanci MsZ,
b) 1 zástupca, Mestského úradu v Šali, zamestnanec OŠSVaK,
c) 3 zástupcovia odborných inštitúcií:
 Štátneho archívu v Bratislave, pobočka Šaľa,
 Ponitrianskeho múzea Nitra,
 Krajského pamiatkového úradu Nitra, prípadne Pamiatkového úradu SR Bratislava,
d) 3 zástupcovia odbornej verejnosti, pôsobiaci primárne vo sfére uvedenej škály aktivít:
archeológia, etnológia, história, technika, umenie, archivárstvo, architektúra
a urbanizmus, ochrana prírody a krajiny, ochrana pamiatok, múzejníctvo, prípadne
v ďalších odvetviach kultúrneho, vedeckého a spoločenského života.
(8) Rozhodujúca náplň činnosti komisie spočíva najmä v:    
a) posudzovaní predložených návrhov z hľadiska ich opodstatnenosti, zmysluplnosti, akceptovateľnosti,
b) spracovávaní kvalifikovaných posudkov slúžiacich ako podklad pre zaradenie/ nezaradenie (zápis) hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci do zoznamu, resp. pre zrušenie jej zápisu v zozname (vyňatie),
c) plánovaní postupov ochrany a starostlivosti o pamätihodnosti.
__________________
¹) Metodická inštrukcia pre potreby obecných samospráv – Evidencia pamätihodností obce (editormi materiálu sú Ministerstvo   
    kultúry SR a Pamiatkový úrad SR, r. 2003)
(9) Komisia zasadá podľa potreby, najmenej však raz ročne. Zasadnutia komisie sa riadia platnými ustanoveniami rokovacieho poriadku komisií MsZ.

DRUHÁ ČASŤ

§ 3
Predkladanie návrhov na zaradenie hnuteľných a nehnuteľných vecí
do Zoznamu evidovaných pamätihodností mesta Šaľa

(1) Návrhy na zaradenie hnuteľných a nehnuteľných vecí do zoznamu môžu predkladať:             
a) fyzické osoby,
b) právnické osoby,
c) primátor mesta,
d) poslanci MsZ,
e) členovia komisií zriadených pri MsZ.
(2) Návrhy sa adresujú na OŠSVaK – referát kultúry, ktorý ich administruje a to priebežne počas roka.
(3) OŠSVaK – referát kultúry spracuje agendu, ktorú  predkladá na rokovania komisie.
(4) Návrh musí vo všeobecnosti obsahovať:
a) meno, priezvisko a adresu navrhovateľa, tiež súhlas so spracovaním a zverejnením osobných údajov,
b) stručnú charakteristiku navrhovanej hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci na zaradenie
do zoznamu.
(5) V prípade, že vlastníkom hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci navrhovanej na zápis/vyňatie do/zo zoznamu je fyzická osoba alebo právnická osoba, mesto prostredníctvom OŠSVaK – referátu kultúry  v spolupráci s komisiou je povinné s ňou tieto skutočnosti vopred konzultovať. V súvislosti so zaradením (zápisom) hnuteľných alebo nehnuteľných vecí do zoznamu, ak to bude nevyhnutné, bude musieť získať aj písomný súhlas.

§ 4
Schvaľovanie návrhov

(1) Komisiou odporučené návrhy predkladá na rokovanie MsZ jej predseda alebo ním poverený člen.
(2) Návrhy komisie na zaradenie – zápis/vyňatie hnuteľných alebo nehnuteľných vecí do/zo zoznamu pamätihodností schvaľuje MsZ nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov.
(3) Návrhy musia byť zverejnené najneskôr v lehote 15 dní pred zasadnutím MsZ na úradnej tabuli MsÚ v Šali, na internetovej stránke mesta a v miestnej tlači, aby sa k nim mala možnosť vyjadriť verejnosť.

TRETIA ČASŤ

§ 5
Evidencia pamätihodností

(1) Evidenciu (viď. zoznam) pamätihodností (písomnú, elektronickú) spolu s textovou
a obrazovou dokumentáciou vedie OŠSVaK – referát kultúry.
(2) Pamätihodnosti zaradené do zoznamu sú, pokiaľ je to vhodné a možné, označené tabuľkou
so stručným (informujúcim) textom.

ŠTVRTÁ ČASŤ

§ 6
Ochrana a starostlivosť o pamätihodnosti

(1) Základná ochrana pamätihodností, ako súčasti pamiatkového fondu, je definovaná ako súhrn činností a opatrení, ktoré mesto vykonáva: 
a) na predchádzanie ich ohrozeniu, poškodeniu, zničeniu alebo odcudzeniu,
b) so zameraním sa na trvalé udržiavanie (obnovu) ich dobrého stavu vrátane prostredia a na taký spôsob využívania a prezentácie, ktorý zodpovedá ich pamiatkovej hodnote a technickému stavu.
(2) Mesto poskytuje v otázke ochrany a starostlivosti o pamätihodnosti zaradených do zoznamu konzultačnú, odbornú a metodickú pomoc ostatným vlastníkom.

PIATA ČASŤ

§ 7
Zrušovacie ustanovenie

(1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN č. 14/2011 sa zrušuje VZN č. 8/2007 o evidencii pamätihodností schválené Uznesením MsZ v Šali č. 9/2007 - VII dňa 13. decembra 2007.

ŠIESTA ČASŤ

§ 8
Záverečné ustanovenia

(1) V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol návrh tohto VZN č. 14/2011 o evidencii pamätihodností zverejnený na úradnej tabuli mesta Šaľa a na internetovej stránke mesta Šaľa dňa 19. októbra 2011.
(2) Toto VZN č. 14/2011 o evidencii pamätihodností schválilo Mestské zastupiteľstvo Šaľa na svojom 10. zasadnutí dňa 3. novembra 2011 prijatím Uznesenia č. 10/2011 – V. 
(3) VZN č. 14/2011 o evidencii pamätihodností bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 11. novembra 2011 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli, t.j. dňa 26. novembra 2011.

Prílohy nájdete v priloženom dokumente.

Prílohy