Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 10.05.2013 - 11:18  //  aktualizácia: 15.07.2015 - 12:27  //  zobrazené: 2773

O financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Šaľa v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa

číslo: 02/2013  |  dátum schválenia: 18.04.2013  |  dátum účinnosti: 11.05.2013  |  stav: zrušené

Schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 2/2013 – X. dňa 18. apríla 2013
Vyvesené na úradnej tabuli 26. apríla 2013
Účinnosť od 11. mája 2013
Mesto Šaľa v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, v súlade
s § 6 ods. 12 písm. c)  zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Štatútu mesta Šaľa

sa uznieslo na tomto

Všeobecne záväznom nariadení
č. 2/2013,
o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení
so sídlom na území mesta Šaľa v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa

§ 1
Predmet úpravy

Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa určuje:
a) podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Šaľa, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva VVaŠ SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva VVaŠ  Slovenskej republiky,
b) výšku finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základných umeleckých škôl,    materských škôl a školských zariadení,
c) lehotu na predloženie údajov potrebných na financovanie základných umeleckých škôl,   materských škôl a školských zariadení,
d) deň v mesiaci, do ktorého sa poskytnú finančné prostriedky.

§ 2
Príjemca dotácie

Príjemcom dotácie podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia sú školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa podľa prílohy 1.

§ 3
Podrobnosti financovania

(1) Školy a školské zariadenia podľa § 2 predložia zriaďovateľovi údaje, ktoré budú  podkladom pre tvorbu rozpočtu mesta najneskôr do 25. 09. kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa finančné prostriedky poskytnú na nasledujúci rok.
(2) Finančné prostriedky sú účelovo poskytnuté na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy, na dieťa a žiaka centra voľného času, školského klubu detí a zariadenia školského stravovania. Pri ich použití sa musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia.

§ 4
Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku

(1) Výška finančných prostriedkov na príslušný kalendárny rok na základnú prevádzku   a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa je určená v prílohe č. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia a zohľadňuje špecifické požiadavky na financovanie jednotlivých škôl a školských zariadení.
(2) V prípade, že finančné prostriedky nebudú vyčerpané do 31. 12. príslušného kalendárneho roku, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť finančných prostriedkov vrátiť späť na účet mesta Šaľa do 31. 12. príslušného kalendárneho roku.

§ 5
Deň v mesiaci, do ktorého sa poskytujú finančné prostriedky

Mesto Šaľa poskytne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku príjemcovi podľa § 2 tohto všeobecne záväzného nariadenia vo výške jednej dvanástiny mesačne do 25. dňa príslušného mesiaca.

§ 6
Záverečné ustanovenia

(1) V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol návrh tohto Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa
č. 2/2013 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Šaľa v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa zverejnený na úradnej tabuli mesta Šaľa a na internetovej stránke mesta Šaľa dňa
3. apríla 2013. 
(2) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 2/2013 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Šaľa v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa schválilo Mestské zastupiteľstvo v Šali na svojom 2. zasadnutí dňa 18. apríla 2013 prijatím Uznesenia č. 2/2013 – X.
(3) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 2/2013 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Šaľa v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa
26. apríla 2013 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli, t.j. dňa 11. mája 2013.

Príloha č. 1

Dotácia na rok 2013 v Eur na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy (ZUŠ), dieťa materskej školy (MŠ) a školských zariadení t.j. školských klubov detí (ŠKD) pri základných školách (ZŠ), školských jedální (ŠJ) pri základných školách (ZŠ), centra voľného času (CVČ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa:

Škola - adresa                  (zariadenie)

Škola - druh                   (zariadenie)

Dotácia na dieťa - žiaka

 
 
 

ZŠ Bernolákova 1

ŠKD

380

 

ZŠ Bernolákova  1

ŠJ pri ZŠ

106

 

ZŠ J. Hollého, Hollého 1950/48

ŠKD

466

 

ZŠ J. Hollého, Hollého 1950/48

ŠJ pri ZŠ

107

 

ZŠ s MŠ J. Murgaša, Horná 22

1 407

 

ZŠ s MŠ J. Murgaša, Horná 22

ŠKD

264

 

ZŠ s MŠ J. Murgaša, Horná 22

ŠJ pri ZŠ

122

 

ZŠ J. C. Hronského,  Krátka 2

ŠKD

289

 

ZŠ J. C. Hronského,  Krátka 2

ŠJ pri ZŠ

104

 

ZŠ Ľ. Štúra, Pionierska 4

ŠKD

263

 

ZŠ Ľ. Štúra, Pionierska 4

ŠJ pri ZŠ

107

 

ZŠ s MŠ Petra Pázmanya s VJM

1 627

 

ZŠ s MŠ Petra Pázmanya s VJM

ŠKD

264

 

ZUŠ, Kukučínova 27

Skupinové vyučovanie

412

 

ZUŠ, Kukučínova 27

Individuálne vyučovanie

647

 

CVČ , P. J. Šafárika 394/2

CVČ

108

 

MŠ Budovateľská 19

Materská škola

1 880

 

MŠ Družstevná  22

Materská škola

1 920

 

MŠ Hollého  40

Materská škola

1 757

 

MŠ Okružná 1

Materská škola

1 962

 

MŠ 8. mája 2

Materská škola

1 597

 

MŠ P. J. Šafárika 394/2

Materská škola

1 890