Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 10.05.2013 - 11:30  //  aktualizácia: 14.07.2016 - 08:32  //  zobrazené: 6594

O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

číslo: 05/2013  |  dátum schválenia: 18.04.2013  |  dátum účinnosti: 11.05.2013  |  stav: zrušené

Schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 2/2013 – XIV. dňa 18. apríla 2013
Vyvesené na úradnej tabuli 26. apríla 2013
Účinnosť od 11. mája 2013
Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa podľa § 6 ods. 1, § 4 ods. 3 písm. h) a n) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 39 ods. 6 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a Štatútu mesta Šaľa

sa uznieslo na tomto

Všeobecne záväznom nariadení
č. 5/2013
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území mesta Šaľa
(ďalej len VZN)

P R V Á   Č A S Ť
ÚČEL A PREDMET ÚPRAVY

§ 1
Účel úpravy

Účelom tohto VZN je utváranie a ochrana zdravých podmienok, zdravého spôsobu života   a práce obyvateľov mesta s cieľom chrániť životné prostredie a zabezpečiť čistotu a poriadok  v meste.

§ 2
Predmet úpravy

Toto VZN sa vydáva s cieľom:
a) upraviť podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od  prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov z domácností,
b) ustanoviť podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe triedeného zberu komunálnych odpadov jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi,
c) ustanoviť podrobnosti o miestach určených na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov.

D R U H Á   Č A S Ť
NAKLADANIE S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI VRÁTANE BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH KUCHYNSKÝCH A REŠTAURAČNÝCH ODPADOV OD PREVÁDZKOVATEĽOV KUCHYNE A ELEKTROODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ 

§ 3
Typy používaných zberných nádob

(1) Nádoby na zber komunálneho odpadu a jeho zložiek sú vlastníctvom subjektu, ktorý má
s mestom uzatvorenú platnú zmluvu.

(2) Na území mesta sa pre systém zberu komunálneho odpadu používajú nasledovné typy nádob:
a) kovová (110 litrová) alebo plastová nádoba (120 litrová) tzv. KUKA – určená  na zber zmesového komunálneho odpadu prevažne v rodinných domoch. Objem jednej nádoby zodpovedá produkcii odpadu štyroch členov domácnosti bývajúcich v rodinnom dome pri intervale vývozu jedenkrát týždenne. Ak je počet členov   domácnosti viac ako štyri, je možné si doobjednať na MsÚ, referáte ŽP oddelenia stratégie a komunálnych činností, ďalšiu zbernú nádobu.
Ak produkcia odpadu presiahne kapacitu nádoby a počet členov domácnosti je menší alebo rovný štyrom, pôvodca odpadu si druhú nádobu musí zakúpiť. Aj vývoz druhej nádoby bude realizovaný podľa riadneho harmonogramu vývozu.
b) 1100 l kontajner - určený na zber zmesového komunálneho odpadu. Jeden 1100 l kontajner vyvážaný  trikrát týždenne zodpovedá produkcii odpadu cca päťdesiatich osôb bývajúcich v bytových domoch. Pri posudzovaní dostatočnosti zberových nádob sa bude vychádzať z tohto údaju a zo sledovania ich naplnenosti zodpovedným zamestnancom mesta.
c) 1100 l  kontajnery farebne alebo popisne odlíšené:
ca) zelený – s popisom sklo: triedený zber skla, vrátane odpadov z obalov,  
cb) žltý – s popisom plasty: triedený zber plastov, vrátane odpadov z obalov,  
cc) modrý – s popisom papier: triedený zber papiera, vrátane odpadov z obalov.  
d) veľkoobjemový kontajner – na zber zmesového komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu, objemného odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu zo  záhradkárskych osád,
e) malé smetné nádoby – na zber drobného zmesového komunálneho odpadu z verejných priestranstiev,
f) zberné vrecia – na zber vybraných, triedene zbieraných zložiek komunálneho odpadu.
(3) KUKA nádoby
a) životnosť nádob je minimálne päť rokov,
b) výmenu nádob realizuje vývozca na žiadosť zodpovedného zamestnanca mesta. Výmena sa nahlasuje na referát životného prostredia oddelenia stratégie a komunálnych činností MsÚ Šaľa,
c) nádoba bude vymenená užívateľovi pri opotrebení resp. poškodení po uplynutí doby životnosti,
d) pri jej znehodnotení užívateľom, alebo jej strate pred uplynutím životnosti, je jej užívateľ povinný zaplatiť zostatkovú hodnotu  nádoby podľa  doby používania, ktorú  vypočíta vlastník nádoby. Po zaplatení zostatkovej hodnoty bude pristavená nová nádoba,
e) nádoba bude vymenená aj pri jej evidentnom poškodení, ktoré je dôsledkom    nevhodnej manipulácie pracovníkmi organizácie poverenej zberom komunálneho odpadu.
(4) 1 100 litrové kontajnery:
a) prevádzkyschopnosť, funkčnosť a dobrý stav 1 100 litrových kontajnerov zabezpečuje vývozca,
b) výmenu a opravu nádob realizuje vývozca na žiadosť zodpovedného zamestnanca mesta. Výmenu, resp. poškodenie, je potrebné nahlásiť na referáte ŽP oddelenia stratégie a komunálnych činností MsÚ.

§ 4
Umiestnenie zberných nádob

(1) Za umiestnenie nádob pri rodinných domoch zodpovedajú fyzické osoby – občania, ktorým boli zberné nádoby zverené do užívania.
(2) Miesta pre zberné nádoby pri bytových domoch, prevádzkach právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktoré sa dotýkajú verejného priestranstva, alebo ak sú zberné nádoby umiestnené priamo na verejnom priestranstve, sa určujú po dohode so zodpovedným zamestnancom MsÚ, referátu životného prostredia oddelenia stratégie a komunálnych činností.
(3) Miesta pre zberné nádoby musia byť zvolené tak, aby zohľadňovali vhodné donáškové vzdialenosti, odstupové vzdialenosti od obytných domov resp. prevádzok a zariadení právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, estetické a hygienické podmienky a zároveň tak, aby bol umožnený prístup zberovej techniky ku kontajnerom.
(4) Kontajnery na sídliskách sú umiestnené na stanovištiach, resp. na vybudovaných stojiskách určených mestom. Ich premiestňovanie je možné len so súhlasom zodpovedného zamestnanca MsÚ, referátu životného prostredia oddelenia stratégie a komunálnych činností.
(5) Zberné nádoby do záhradkárskych osád sa umiestňujú  na miesta, ktoré dohodne predseda záhradkárskej osady, resp. poverený zástupca záhradkárov so zodpovedným zamestnancom MsÚ, referátu životného prostredia oddelenia stratégie a komunálnych činností.
(6) Zberné nádoby na príležitostné podujatia sa rozmiestňujú po dohode organizátora podujatia so zodpovedným zamestnancom MsÚ, referátu životného prostredia oddelenia stratégie a komunálnych činností.

§ 5
Intervaly vývozov zmesového komunálneho odpadu

(1) Komunálny odpad vznikajúci na území mesta sa zneškodňuje na skládke, ktorá spĺňa zákonom stanovené podmienky skládkovania prostredníctvom medziskladu na Ulici Fr. Kráľa vo Veči.
(2) Intervaly vývozov zmesového komunálneho odpadu sú:
a) pre rodinné domy fyzické osoby – obyvateľov – jedenkrát týždenne,
b) pre bytové domy  –  fyzické osoby – obyvateľov – trikrát  týždenne; vývoznými dňami sú pondelok, streda a piatok,
c) pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov: v závislosti od produkcie
a zloženia komunálnych odpadov. Pri komunálnom odpade, ktorý podlieha rozkladu (zapácha) sa určuje interval najmenej jedenkrát za týždeň.
(3) Interval vývozu zmesového komunálneho odpadu zo záhradkárskych osád je jedenkrát  týždenne.
(4) Interval vývozu z príležitostných podujatí je individuálny.

§ 6
Zber papiera, plastov, skla a kovov

(1) Na území mesta je zavedený cyklický systém triedeného zberu komunálneho odpadu pre jeho nasledovné zložky:  
a) papier a papierové obaly,
b) sklo a sklené obaly,
c) plasty a plastové obaly.
(2) Príklady odpadov, patriace medzi jednotlivé zložky komunálneho odpadu podľa bodu 1., sú podrobne uvedené v prílohe č. 2 tohto VZN.
(3) Systém zberu zložiek komunálneho odpadu pre bytové domy (sídliská) je nasledovný: sklo, plasty a papier sa oddelene zbierajú do modifikovaných farebne alebo  popisne odlíšených kontajnerov umiestnených na stanovištiach kontajnerov na zmesový komunálny odpad.
(4) V prípade nárazového preplnenia kontajnerov je zber možné realizovať aj vyložením naplnených a zviazaných zberných vriec vedľa príslušných kontajnerov.
(5) Intervaly vývozov  kontajnerov na triedený zber sú nasledovné:
a) sklo – jedenkrát  za tri týždne,
b) papier, plasty – jedenkrát týždenne – vývozný deň: utorok,
c) Systém zberu  zložiek komunálneho odpadu pre rodinné domy je nasledovný: 
d) sklo, papier, plasty, kovy  – zbiera sa každá zložka osobitne do zberných vriec,
e) zberným dňom je každá sobota,
f) vrecia s vytriedenými zložkami sa vykladajú pred rodinný dom najneskôr do 8,00 hod. ráno, príp. v piatok večer.
(6) Nové vrecia:
a) doručujú občanom v rodinných domoch zberoví pracovníci pri zbere separátov,
b) sú k dispozícii občanom na MsÚ, referáte životného prostredia oddelenia stratégie a komunálnych činností.
(7) Kovy sa zbierajú aj donáškovým spôsobom na príslušnom zbernom dvore, resp. sa vykupujú vo výkupni druhotných surovín.
(8) Tu uvedené vytriedené zložky komunálneho odpadu je možné mimo vývozných dní doviezť aj na príslušný zberový dvor, resp. výkupňu druhotných surovín. Ich sídla sú uvedené v prílohe č. 3 tohto VZN.
(9) Mesto má uzatvorenú zmluvu aj s výkupcom druhotných surovín. Vykupované komodity a prevádzkové hodiny sú uvedené v prílohe č. 3 tohto VZN.

§ 7
Zber komunálnych odpadov s obsahom škodlivín

(1) Patria sem výlučne odpady, ktoré môžu byť súčasťou komunálnych odpadov, uvedené v prílohe č. 2 tohto VZN, a to najmä:
a) použité batérie a akumulátory,
b) odpadové motorové a mazacie oleje,
c) farbivá,
d) pesticídy,
e) chemikálie a iné nebezpečné odpady,
f) obaly s obsahom škodlivín.
(2) Odpady uvedené v ods. (1) sa odovzdávajú celoročne na zbernom dvore pre nebezpečné odpady. Sídlo a prevádzkové hodiny zberného dvora sú uvedené v prílohe č. 2 tohto VZN.
(3) Dvakrát ročne, v čase jarného a jesenného upratovania, je možné  tieto odpady odovzdať aj do pristaveného vozidla určeného na ich zber v zmysle § 12 ods. 3-5.
(4) Použité prenosné batérie a akumulátory možno odovzdať aj na predajných miestach u distribútora batérií a akumulátorov.

§ 8
Zber starého šatstva, obuvi a textilného odpadu

(1) Staré šatstvo, obuv a určený textilný odpad sa zbiera do špeciálnych kontajnerov rozmiestnených na území mesta.
(2) Do nádob je možné vhadzovať nasledovné druhy odpadov:
a) len čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, deky, posteľná bielizeň),
b) obuv (obuv iba v pároch, nezničené),
c) doplnky k oblečeniu (čiapky, šále, rukavice a pod.),
d) hračky.
(3) Nevhodnými odpadmi na zber nasledovné druhy odpadov:
a) kusy látok, nite,
b) poškodené, znečistené alebo zatuchnuté oblečenie,
c) zničená obuv  alebo obuv, ktorá nie je v pároch,
d) koberce, vankúše, paplóny, matrace, závesy, záclony a pod.
e) odpad akéhokoľvek druhu.
(4) Druhy textilných odpadov neuvedených vyššie je možné likvidovať prostredníctvom zberných dvorov na ostatné zložky komunálneho odpadu, resp. pri jarnom a jesennom upratovaní.
(5) Do kontajnerov sa môže odkladať len čisté staré šatstvo, obuv a iný zbieraný textilný odpad, zabalený a zviazaný do plastových vriec, resp. iných obalov.
(6) Kontajnery sú vlastníctvom zmluvného partnera mesta, ktorý vykonáva aj ich údržbu a vyprázdňovanie.
(7) Interval vývozov kontajnerov na šatstvo je jedenkrát do týždňa.

§ 9
Zber starých liekov a liečiv

Staré lieky a liečivá sa odovzdávajú do zberných nádob v lekárňach mesta.

§ 10
Zber elektroodpadov z domácností

(1) Príklady zbieraných elektroodpadov, ktoré môžu vznikať v domácnostiach, sú uvedené v prílohe č. 2 tohto VZN.
(2) Elektroopady sa odovzdávajú celoročne na zbernom dvore pre nebezpečné odpady na Diakovskej 6 a na zbernom dvore pre ostatné zložky komunálneho odpadu a na zber elektroodpadu z domácností na Ulici Fr. Kráľa. Prevádzkové hodiny sú uvedené v prílohe č. 3 tohto VZN.
(3) Dvakrát ročne, v čase jarného a jesenného upratovania, je možné tieto odpady odovzdať aj do pristaveného vozidla určeného na ich zber. Pri odovzdávaní odpadov je potrebné preukázať sa dokladom totožnosti preukazujúcim miesto bydliska (v meste Šaľa). Osobné údaje (meno, priezvisko, bydlisko) ako aj  druh a množstvo odovzdávaného odpadu sa zaznamenajú do evidenčného listu  príslušného odpadu.
(4) Informácie ohľadom termínu konania jarného a jesenného upratovania a miesta pristavenia zberného vozidla sú zverejňované aktuálne v mieste obvyklým spôsobom.
(5) Elektroodpad sa zbiera aj v rámci režimu spätného odberu elektroodpadu na predajných miestach elektrospotrebičov.
§ 11
 Zberné dvory na oddelené zložky komunálneho odpadu

(1) Zberné dvory slúžia na odovzdávanie oddelených zložiek komunálneho odpadu  pochádzajúceho od fyzických osôb – občanov mesta Šaľa.
(2) V meste sú v prevádzke tri zberné dvory:
a) Zberný dvor na ostatné zložky komunálneho odpadu a na zber elektroodpadu z domácností na Ulici Fr. Kráľa vo Veči,
b) Zberný dvor na ostatné zložky komunálneho odpadu na Dolnej č. 5 v Šali,
c) Zberný dvor na zložky komunálneho odpadu s nebezpečnými vlastnosťami a na zber elektroodpadov na Diakovskej ceste 6 v Šali.
(3) Množstvo odpadov, dovezených na zberné dvory jednou fyzickou osobou – občanom mesta Šaľa, je obmedzené množstvom, ktoré môže primerane vzniknúť v jednej domácnosti.
(4) Pri odovzdávaní odpadu na zberných dvoroch sa občan mesta preukazuje dokladom preukazujúcim miesto bydliska v meste Šaľa. Osobné údaje (meno, priezvisko, bydlisko) ako aj  druh a množstvo odovzdávaného odpadu sa zaznamenajú do evidenčného listu  príslušného odpadu.
(5) Mesto má uzavretú zmluvu o preberaní zložiek komunálneho odpadu aj so Zbernými surovinami, a.s. Žilina. Zber na uvedenej zberni sa riadi platným prevádzkovým poriadkom zberne.

§ 12
Jarné a jesenné upratovanie

(1) Mesto zabezpečuje dvakrát ročne a to na jar a na jeseň, zber a prepravu objemných odpadov, oddelene vytriedených odpadov s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov. Pre potreby VZN sa tento zber nazýva jarné a jesenné upratovanie.
(2) Termíny a spôsob zabezpečenia jarného a jesenného upratovania sa každoročne  aktualizuje  a občania sú o tom informovaní  miestne obvyklým spôsobom.
(3) Zber oddelene vytriedených odpadov s obsahom škodlivín sa realizuje v čase termínov jarného a jesenného upratovania prostredníctvom zberného vozidla zmluvného partnera mesta.
(4) Miesto a čas pristavenia zberného vozidla je každoročne aktualizovaný a je zosúladený s termínmi rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov, obyčajne v piatok v poobedňajších hodinách.
(5) Pri odovzdávaní oddelene vytriedených odpadov s obsahom škodlivín do zberného vozidla sa občan mesta preukazuje dokladom preukazujúcim miesto bydliska v meste Šaľa. Osobné údaje (meno, priezvisko, bydlisko) ako aj druh a množstvo odovzdávaného odpadu sa zaznamenajú do evidenčného listu  príslušného odpadu.

§ 13
Zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

(1) V meste je zavedený zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, verejnej zelene  a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov a zber jedlých olejov a tukov z domácností.
(2) Pre biologicky rozložiteľné odpady, ktoré nie je možné zhodnotiť na pozemkoch pôvodcov kompostovaním, sú v meste vytvorené podmienky zberu, uvedené v §§ 13a až 13c tohto VZN.
(3) Biologicky rozložiteľný odpad sa do doby zberu preskladňuje na  pozemku pôvodcu tak, aby nedochádzalo k jeho plesniveniu a hnitiu, resp. inému znehodnoteniu pre účely kompostovania.
(4) Termín začiatku a konca zberu biologicky rozložiteľného odpadu je každoročne určený MsÚ a občania sú o tom informovaní miestne obvyklým spôsobom.
(5) Jedlé oleje a tuky z domácností sa zbierajú na zbernom dvore na Ulici Fr. Kráľa.  Uvedené odpady je možné odovzdať aj do zberného vozidla pri zbere oddelene vytriedených odpadov s obsahom škodlivín pri jarnom a jesennom upratovaní.

§ 13a
Zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad rodinných domov
 
(1) Zber biologicky rozložiteľného odpadu od rodinných domov je zabezpečovaný vo vegetačnom období jedenkrát týždenne. Vývoznými dňami sú:
a) pre mestskú časť Veča – piatok: zber sa zabezpečuje od 15,00 hod.
b) pre celé územie Šale – sobota: zber sa zabezpečuje od 9,00 hod.
(2) Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad sa na odvoz upravuje tak, aby sa čo najviac zjednodušila manipulácia s ním, t.j.:
a) lístie, trávu, burinu, piliny, kôru, nepoužité produkty zo záhrad – umiestniť do vriec, košíkov alebo iných nádob (vyprázdnené nádoby budú vrátené ich majiteľom). Hmotnosť jednej nádoby nesmie presiahnuť 25 kg.
b) konáre – postrihané a popílené na menšie (max. 1 m dlhé) kúsky a zviazané do zväzkov. Hmotnosť jedného zväzku nesmie presiahnuť 25 kg.
(3) Neupravený a neskoro vyložený biologicky rozložiteľný odpad nebude odvezený.
(4) Biologicky rozložiteľný odpad vyložený v iných termínoch, ako tu uvedené, resp. jeho preskladňovanie na verejnom priestranstve do ďalšieho odvozu sa považuje za zakladanie čiernej skládky.
(5) Biologicky rozložiteľný odpad mimo zberových dní je možné doviezť do sídla kompostárne uvedeného v prílohe č. 3 tohto VZN.
(6) Vianočné stromčeky z rodinných domov sa zbierajú pri prvom zbere biologicky rozložiteľného odpadu v príslušnom kalendárnom roku. Do doby zberu je tieto odpady potrebné preskladniť na vlastnom pozemku pôvodcov.

§ 13b
Zber biologicky rozložiteľného odpad z verejnej zelene a zo sídlisk

(1) Biologicky rozložiteľný odpad z verejnej zelene zbiera a odváža zmluvný partner mesta, ktorý zabezpečuje údržbu verejnej zelene.
(2)  Biologicky rozložiteľný odpad zo zelene, pochádzajúci hlavne z predzáhradiek bytových domov, sa ukladá vedľa stojísk kontajnerov tak, aby tento odpad neprekážal cyklickému vývozu zmesového komunálneho odpadu. Pre jeho úpravu platia primerane ustanovenia     § 13a ods. 2 tohto VZN.
(3) Zber je zabezpečovaný vo vegetačnom období jedenkrát týždenne, príp. na požiadanie zástupcu samosprávy bytového domu po dohode so zodpovedným zamestnancom MsÚ, referátu životného prostredia oddelenia stratégie a komunálnych činností.
(4) Použité vianočné stromčeky sa zhromažďujú pri stojiskách kontajnerov na komunálny odpad.

§ 13c
Zber odpadu zo záhradkárskych osád

(1) Zber zmesového komunálneho odpadu sa celoročne zabezpečuje prostredníctvom 1100 l kontajnerov. Interval vývozov je jedenkrát týždenne. Kontajnery sú v záhradkárskych osadách celoročne.
(2) Zhromažďovanie a preprava biologicky rozložiteľného odpadu zo záhradkárskych osád sa zabezpečuje prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov. Veľkoobjemové kontajnery sa do záhradkárskych osád umiestňujú sezónne.
(3) Interval vývozu je stanovený jedenkrát týždenne alebo podľa dohody s predsedom (povereným zástupcom) záhradkárskej osady a povereným zamestnancom MsÚ, referátu životného prostredia oddelenia stratégie a komunálnych činností.
(4) Početnosť nádob a ich umiestnenie v záhradkárskej osade určí poverený zamestnanec MsÚ, referátu životného prostredia oddelenia stratégie a komunálnych činností podľa  miestnych podmienok a po dohode s predsedom (povereným zástupcom) záhradkárskej osady.       
(5) Odpad zo záhradiek sa do veľkoobjemových kontajnerov ukladá úsporne, t.j. konáre je potrebné strihať na menšie kúsky (max. veľkosť 1 m), aby sa zamedzilo predčasnému naplneniu nádob.
(6) Zber BRO zo záhradkárskej osady Čerešňový sad je odlišný kvôli absencii spoločných priestorov v areáli záhradkárskej osady na umiestnenie kontajnera. Je realizovaný nasledovne:
a)  pre úpravu biologicky rozložiteľného odpadu a jeho zber platia primerane ustanovenia § 13a ods. 2 tohto VZN,
b) biologicky rozložiteľný odpad je potrebné vo vývozný deň vyložiť pred záhradku tak, aby neprekážal prejazdu zberovej techniky,
c) zberným dňom je každá sobota vo vegetačnom období, zber začína od 8,00 hod.

§ 13d
Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad od prevádzkovateľov kuchýň

(1) Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku za komunálne odpady).
(2) Na zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľov kuchýň sa používajú kontajnery na zber a zbierajú sa spôsobom, ktoré  spĺňajú požiadavky ustanovené nariadením č. 1069/2009 a nariadenia EP a Rady               č. 852/2004 o hygiene potravín. 
(3) Prevádzkovateľ kuchyne primerane zabezpečuje skladovanie odpadu do doby odovzdania na jeho spracovanie tak, aby bol zamedzený prístup nepovolaným osobám, hlodavcom a iným živočíchom.
(4) Zberné nádoby na zber tohto odpadu umiestňuje prevádzkovateľ kuchyne v areáli prevádzkovateľa kuchyne.
(5) Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie s týmto odpadom sám, ale prostredníctvom tretieho subjektu, uzatvára na tento účel zmluvu so subjektom, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom splňajúcim osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (súhlas na vykonávanie činnosti zberu, prepravy a spracovania týchto odpadov príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou).

§ 14
Objemné odpady

(1) Objemné odpady sa odovzdávajú do zberných dvorov pre ostatné zložky komunálneho odpadu.
(2) Objemné odpady sa zbierajú aj v čase jarného a jesenného upratovania v zmysle § 12 tohto VZN.

§ 15
Drobné stavebné odpady

(1) Zhromažďovať drobný stavebný odpad na verejnom priestranstve je možné výlučne so súhlasom a za podmienok stanovených MsÚ v Šali.
(2) Nevyužitý drobný stavebný odpad je možné doviezť na medzisklad komunálneho odpadu. Dopravu si zabezpečí pôvodca drobného stavebného odpadu na vlastné náklady.
(3) Drobný stavebný odpad v objeme väčšom ako 1 m3/rok/osobu, ako aj iný stavebný odpad,  sa spoplatňuje podľa jeho množstva pri odvážení na medzisklade. Pôvodca tohto odpadu dohodne jeho zneškodnenie (zmluva, resp. objednávka) v kancelárii zmluvného partnera mesta na Dolnej č. 5.

§ 16
Množstvový zber

(1) Množstvový zber komunálneho odpadu sa na území mesta Šaľa zavádza pre všetky právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov.
(2) Merateľným ukazovateľom produkcie množstva komunálneho odpadu sú odvezené litre odpadu a počet vývozov za časové obdobie.
(3) Subjekty, uplatňujúce množstvový zber komunálneho odpadu, majú možnosť výberu
z nasledovných druhov nádob:
a) 110 resp. 120 litrová KUKA nádoba,
b) 240 litrová nádoba,
c) 1100 litrový kontajner.
(4) Požiadavku na druhy nádob, ich početnosť ako aj frekvenciu vývozov nahlási pôvodca na referát životného prostredia oddelenia stratégie a komunálnych činností MsÚ.
(5) Organizátori príležitostných podujatí pre verejnosť si dohodnú zabezpečenie zberu odpadu s povereným zamestnancom MsÚ, referátu životného prostredia oddelenia stratégie a komunálnych činností. Náklady na túto činnosť hradí zmluvnému partnerovi mesta organizátor podujatia. 

T R E T I A   Č A S Ť

§ 17
Spoločné ustanovenia

(1) Týmto VZN nie sú dotknuté povinnosti pôvodcov odpadov iných ako komunálne odpady, vyplývajúce zo zákona o odpadoch.
(2) Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva mestská polícia a poverení zamestnanci mesta.

§ 18
Záverečné a zrušovacie ustanovenia

(1) V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol návrh tohto Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa
č. 5/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Šaľa zverejnený na úradnej tabuli mesta Šaľa a na internetovej stránke mesta Šaľa dňa 3. apríla 2013.
(2) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Šaľa schválilo Mestské zastupiteľstvo v Šali na svojom 2. zasadnutí dňa 18. apríla 2013 prijatím Uznesenia č. 2/2013 – XIV..
(3) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Šaľa bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 26. apríla 2013 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli, t. j. dňa 11. mája 2013.
(4) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa
č. 5/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi sa zrušujú:
1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 3/2009 zo dňa 6. mája 2009 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom.
2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 4/2010 zo dňa 9. septembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 3/2009
o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom.

Príloha č. 1 k VZN
o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom

Subjekty, ktoré majú s mestom Šaľa zmluvy na činnosti pri nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi:

(1) SITA Slovensko, a.s. Bratislava, Kukuričná 8, Bratislava zabezpečuje:
a) zber a vývoz zmesového komunálneho odpadu,
b) zber, vývoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu,
c) zber veľkorozmerného a objemného odpadu,
d) jarné a jesenné upratovanie,
e) zber, odvoz, triedenie a zhodnotenie  zložiek komunálneho odpadu,
f) prevádzku zberných dvorov na ostatné odpady,
g) uloženie komunálneho odpadu na skládke.

(2) SPEKO Šaľa, s.r.o., Diakovská cesta 9, Šaľa zabezpečuje:
a) zber, prepravu a zhodnotenie, resp. zneškodnenie nebezpečných odpadov,
b) pristavenie zberného vozidla v čase jarného a jesenného upratovania a zber nebezpečných zložiek KO,
c) prevádzku zberného dvora pre nebezpečné odpady.

(3) IMK – Ing. Ivan Kováč  zabezpečuje:
a) zber a vývoz odpadu z malých smetných nádob,
b) čistenie komunikácií.

(4) Zberné suroviny, a.s. Žilina, Kragujevská 3, 010 01 Žilina zabezpečuje výkup                 a zhodnotenie druhotných surovín – zložiek komunálneho odpadu papiera a kovov.

Príloha č. 2 k VZN
o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom

Druhy odpadov, ktorých nakladanie je upravené týmto VZN a príklady odpadov, ktoré môžu vzniknúť v domácnostiach

stĺpec 1.- katalógové číslo odpadu v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v platnom znení
stĺpec 2.- názov odpadu v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v platnom znení
               napr.     v stĺpci  2. – príklady odpadov príslušného kat. č., ktoré  môžu vzniknúť             v domácnostiach
stĺpec 3.-  kategória  odpadu podľa nebezpečnosti:
                                                                     N  - nebezpečný odpad
                                                                       O - ostatný   odpad bez nebezpečných vlastností
stĺpec 4.- spôsob nakladania, pre príslušnú zložku komunálnych  odpadov podľa VZN.

1.  2.  3.  4.

kat. č.          
názov   kat. odp. spôsob nakladania
Podskupina 20 01 
oddelene zbierané triedené zložky KO   
20 01 01 papier a lepenka O § 6
napr. noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, letáky, prospekty, knihy bez dosiek, kancelársky papier, telefónny zoznam, neznečistené papierové obaly od potravín, obaly z vybaľovania domácich spotrebičov a nábytku (kartónové obaly) a pod.
!!nepatria sem: viacvrstvové kombinované materiály, voskovaný papier, obaly od mrazených potravín, škatuľky od cigariet, kopírovací papier !!  
20 01 02 sklo O § 6
napr. farebné a biele sklo: fľaše od nápojov bez uzáverov a zátok, poháre od zaváranín, sklené črepy, tabuľové sklo (všetko vypláchnuté a nezamastené),
!!nepatria sem:  zrkadlá, drôtové sklo a porcelán, keramika, žiarovky, žiarivky, obrazovky televízorov a počítačov, silne znečistené sklo!!!  
20 01 10 šatstvo  O § 8
napr. staré šatstvo a obuv z domácností, obliečky, deky a pod.  
20 01 11 textílie O §§  8,11
napr. staré textílie z domácností, ako sú koberce, záclony, závesy a pod.  
20 01 13 rozpúšťadlá N §§ 7,11
napr. staré rozpúšťadlá z domácností  
20 01 14 kyseliny N §§ 7,11
20 01 15 zásady N §§ 7,11
20 01 17 fotochemické látky N §§ 7,11
napr. fotochemické látky pochádzajúce z domácej výroby fotografií  §§ 7,11
20 01 19 pesticídy N §§ 7,11
napr. staré a nepoužité pesticídy z použitia v súkromných záhradách  §§ 7,11
20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N §§ 7,11
napr. žiarivky, staré ortuťové teplomery a pod.  
20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlór fluórované uhľovodíky N §§ 10,11
napr. chladničky, mrazničky  s uvedeným chladiacim médiom  
20 01 25 jedlé oleje a tuky O  § 13
napr. staré jedlé oleje a tuky pochádzajúceho z domácností  
20 01 26 odpadové  oleje a tuky iné, ako uvedené 20 01 25 N §§ 7,11
napr. oleje a tuky pochádzajúce z domácností, ktoré môžu obsahovať nebezpečné látky, napr. motorové a mazacie oleje a pod.  
20 01 27 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky N §§ 7,11
20 01 28 farby, tlačiarenské farby lepidlá a živice iné, ako uvedené v 20 01 27 O §§ 7,11
g20 01 31 cytotoxické a cytostatické liečivá N § 9
napr. nespotrebované a staré liečivá po exspiračnej dobe- odovzdávajú sa v lekárňach  
20 01 32 liečivá  iné ako uvedené v 20 01 31 O § 9
napr.  nespotrebované a staré liečivá po exspiračnej dobe- odovzdávajú sa v lekárňach  
20 01 33 batérie a akumulátory z osobných automobilov N §§ 7,11
napr. olovené, niklovo- kadmiové batérie a batérie obsahujúce ortuť  
20 01 34 batérie a akumulátory iné, ako uvedené v 20 01 33 O  § 11
napr. alkalické batérie z domácich spotrebičov, mobilov, hračiek a pod. a iné batérie z domácností  
20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné látky                            N §§ 10,11
napr. televízory, obrazovky počítačov, tlačiarne s tonerom, mobily a pod.  
20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné, ako uvedené v 20 01 35 O §§ 10,11
napr. rádiá, CD- prehrávače, práčky, ohrievače, rýchlovarné kanvice, fritézy, sušiče, kulmy, žehličky, tranzistory, magnetofóny, vysávače, kávovary, mixéry, hriankovače, klávesnice počítačov, počítače, pračky, umývačky riadu, ručné elektrické náradie, a pod.   
20 01 37 drevo obsahujúce nebezpečné látky N § 11
napr. drevené odpady s nebezpečnými nátermi alebo moridlami, resp. znečistené inými nebezpečnými látkami  
20 01 38 drevo iné, ako uvedené v 20 01 37                                                                                                                                                                                                    O § 11
napr. drevo bez nebezpečných vlastností pochádzajúce z domácnosti, ako napr. súčasti nábytku, sedačiek, drevené trámy a pod.   
20 01 39 plasty O §§ 6,11
napr. plastové fľaše rôznej veľkosti s označením PET, čisté plastové nádobky od potravín, plastové obaly od čistiacich prostriedkov neznečistené, plastové obaly od destilovanej vody, jedlých olejov, rôzne výrobky z pevných plastov: kvetináče, ramienka, koše na odpadky, na bielizeň, rôzne misky, cukorničky, odkvapkávače, police, zásuvky do chladničiek, podnosy, hračky, hadice na polievanie- (nie pretkávané), prepravky na zeleninu, plastový záhradný nábytok a pod.
!! nepatria sem: obaly znečistené chemikáliami a inými odpadmi, podlahové krytiny, guma, molitan, polystyrén zo zatepľovania a pod.!!  
20 01 40 kovy O § 6,11
napr. neznečistené kovové obaly z domácností, ako sú konzervy, nápojové obaly, vrchnáky od nápojov, neznečistená hliníková fólia, kovové odpadové rúry, kovové sudy, rôzne kovové súčasti a pod.  
Podskupina 20 02 Odpady zo záhrad a parkov (vrátane odpadu z cintorínov)  
20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad O §§ 13-13c
napr. odpad zo záhrad, záhradkárskych osád, parkov – lístie, pokosená tráva, konáre z orezávok, burina, piliny z domácností (nie z drevárskej podnikateľskej činnosti), nespotrebované produkty zo záhrad,  zelený odpad z cintorínov, jedlé oleje a tuky a pod.
!!! nepatria sem: zvyšky jedál, živočíšne produkty a pod.!!!
!!!nepatrí sem: kuchynský a reštauračný odpad od prevádzkovateľov kuchyne!!!  
Podskupina 20 03 Iné komunálne odpady  
20 03 01 zmesové komunálne odpady O 
napr. patria sem všetky ostatné zmesové komunálne odpady, ktoré zostanú po vyseparovaní jednotlivých zložiek  
20 03 03 odpad z čistenia ulíc O 
napr. odpad zo zametania komunikácií, čistenia krajníc, z malých smetných nádob a pod.  
20 03 07 objemný odpad O § 14
napr. odpad objemný a veľkorozmerný (nábytok, koberce, staré dvere a pod.)  
 Odpady z iných podskupín  
napr. patria sem odpady, ktoré nie sú komunálne v zmysle zákona, ale môžu vznikať v domácnostiach a mesto má pre ich nakladanie vytvorené vhodné podmienky  
17 99 00 drobné stavebné odpady (DSO) O § 15
16 01 03 opotrebované  pneumatiky od osobných automobilov O § 11
15 01 01 obaly z papiera a lepenky  O viď 20 01 01
15 01 02 obaly z plastov  O viď 20 01 39
15 01 04 obaly z kovu  O viď 20 01 40
15 01 07 obaly zo skla  O viď 20 01 02

15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami 

§§ 7,11
napr.  obaly od farieb, chemikálií, pesticídov, riedidiel a pod.  
Príloha č. 3 k VZN
o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom

Zariadenia pre zber a nakladanie s komunálnymi odpadmi na území mesta

(1) Zberný dvor na ostatné zložky komunálneho odpadu a na zber elektroodpadov z domácností
a) prevádzkovateľ: SITA Slovensko, a.s. Bratislava, stredisko Šaľa, Dolná č. 5,                 tel. 031, 771 6653, 0907896342
b) sídlo:  Ulica Fr. Kráľa pri kotolni
   prevádzková doba:  PO, ST, PI: 8,00 – 18,00 hod.
                                         SO:             8,00 – 16, 00 hod.
   c)   zbierané odpady:
  (príklady odpadov z domácností sú uvedené v prílohe č. 2 tohto VZN)
- 20 01 01 a 15 01 01 – papier a papierové obaly a obaly z lepenky
- 20 01 10 a 20 01 11- šatstvo a textílie
- 20 01 39 a 15 01 02 – plasty a plastové obaly
- 20 01 02 a 15 01 07 - sklo a sklené obaly neznečistené nebezpečnými látkami
- 20 01 21 - žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
- 20 01 25 - jedlé oleje a tuky v uzavretých nádobách
- 20 01 35 – vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné časti (staré televízory, monitory a pod.)
- 20 01 36 - stará elektronika z domácností 
- 20 01 23 – vyradené zariadenia obsahujúce chlór fluórované uhľovodíky (staré chladničky a mrazničky a pod.)
- 20 01 38 - drevený odpad (starý nábytok)
- 15 01 03- obaly z dreva
- 15 01 04 - kovové obaly neznečistené nebezpečnými látkami
- 15 01 05 - viacvrstvové kombinované materiály- tzv. Tetra Pack- neznečistené
- 15 01 09- obaly z textilu
- 16 01 03 - opotrebované  pneumatiky od osobných automobilov

(2) Zberný dvor na ostatné zložky komunálneho odpadu
a) prevádzkovateľ: SITA Slovensko, a.s. Bratislava, stredisko Šaľa, Dolná 5,                 tel. 031, 771 6653, 0907896342
b) sídlo:   Dolná č. 5
prevádzková doba:  PO - PI: 7,00 – 17,00 hod.
                                      SO:        7,00 – 14, 00 hod.
         c)   zbierané odpady:
  (príklady odpadov z domácností sú uvedené v Prílohe č. 2)
- 20 01 01 a 15 01 01 – papier a papierové obaly a obaly z lepenky
- 20 01 10 a 20 01 11- šatstvo a textílie
- 20 01 39 a 15 01 02 – plasty a plastové obaly
- 20 01 02 a 15 01 07 - sklo a sklené obaly neznečistené nebezpečnými látkami
- 20 01 38 - drevený odpad (starý nábytok)
- 15 01 03- obaly z dreva
- 15 01 04 - kovové obaly neznečistené nebezpečnými látkami
- 15 01 05 - viacvrstvové kombinované materiály- tzv. Tetra Pack- neznečistené
- 15 01 09- obaly z textilu
- 16 01 03 - opotrebované  pneumatiky od osobných automobilov.
(3) Zberový dvor pre nebezpečné zložky KO  
a) prevádzkovateľ: SPEKO Šaľa, s.r.o., tel. č. 031/7716910
b) sídlo: Diakovská cesta 6, Šaľa,
c) prevádzková doba:  PO, ST, PI: 7,30 – 14,30 hod.
d) zbierané odpady:
- (príklady odpadov z domácností, sú uvedené v prílohe č. 2 tohto VZN)
- 20 01 13 – rozpúšťadlá
- 20 01 14 – kyseliny
- 20 01 15 – zásady
- 20 01 17 – fotochemické látky
- 20 01 19 – pesticídy
- 20 01 21 - žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
- 20 01 23 – vyradené zariadenia obsahujúce chlór fluórované uhľovodíky (staré chladničky a mrazničky a pod.)
- 20 01 26 - odpadové  oleje a tuky s nebezpečnými vlastnosťami
- 20 01 27 - farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky
- 20 01 33 - batérie a akumulátory 
- 20 01 35 – vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné časti (staré televízory, monitory a pod.)
- 20 01 37 – drevo obsahujúce nebezpečné látky
- 15 01 10 – obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami
- 16 01 03 - opotrebované  pneumatiky od osobných automobilov


(4) Kompostáreň
a) prevádzkovateľ: IMK- Ing. Ivan Kováč, Nová 2, 927 05 Šaľa- Veča
b) sídlo: Hospodárska ulica- bývalé objekty roľníckeho družstva
c) prevádzková doba:     PO – ŠT: 8,00 – 16,00 hod.
                                                  SO:          8,00 – 18,00 hod.
               je možné dohodnúť individuálny odber BRO mimo uvedených hodín na kontaktnom
              čísle 0905 244 126 alebo 0903 748 980.
d) zbierané odpady: tzv. zelené odpady zo záhrad a parkov, t.j. pokosená tráva, burina, pohrabky, konáre po orezávkach a pod.
   !!!!!!Nepatria sem:  staré jedlé oleje a tuky a kuchynský a reštauračný odpad !!!!!

(5)  Výkupňa druhotných surovín
a) prevádzkovateľ: Zberné suroviny, a.s. Žilina, Kragujevská 3, 010 01 Žilina,  závod 09 Galanta, tel. 031/7802071
b) sídlo: Ulica Fr. Kráľa, Šaľa - Veča
c) prevádzková doba:  PO, ST, ŠT, PI: 7,00 – 15,30 hod. (utorok voľný deň)
                                                 SO:                    7,00 –  13,00 hod.
d) zbierané odpady:
          (príklady odpadov z domácností sú uvedené v prílohe č. 2 tohto VZN)
- 20 01 01 a 15 01 01 – papier a papierové obaly a obaly z lepenky
- 20 01 40 a 15 01 04 – kovy a kovové obaly neznečistené nebezpečnými látkami.

Prílohy