Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 11.02.2010 - 12:49  //  aktualizácia: 13.10.2011 - 12:50  //  zobrazené: 3066

O určení názvov verejných priestranstiev v meste Šaľa

číslo: 01/2010  |  dátum schválenia: 11.02.2010  |  dátum účinnosti: 05.03.2010  |  stav: účinné

§ 1
Úvodné ustanovenia

1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je určenie názvov verejných priestranstiev v meste Šaľa.

§ 2
Určenie názvu verejného priestranstva

1. Na označenie verejných priestranstiev sa určujú nasledovné názvy:

a) Park na ulici SNP pri budove Domu kultúry:
Park 17. Novembra

b) Park na ulici P. Pázmaňa pri Renesančnom kaštieli a amfiteátri:
Park Petra Pázmaňa

c) Park na Dolnej ulici:
Sad novorodencov

d) Park pri Spoločenskom dome v mestskej časti Veča:
Pribinov park

§ 3
Záverečné ustanovenia

1. V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol návrh tohto VZN č. 1/2010 o určení názvov verejných priestranstiev v meste Šaľa zverejnený na úradnej tabuli mesta Šaľa a na internetovej stránke mesta Šaľa dňa 27. januára 2010. 

2. VZN č. 1/2010 o určení názvov verejných priestranstiev v meste Šaľa schválilo Mestské zastupiteľstvo Šaľa na svojom 1. riadnom zasadnutí dňa 11. februára 2010 prijatím Uznesenia č. 1/2010 – X.

3. VZN č. 1/2010 o určení názvov verejných priestranstiev v meste Šaľa bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 18. februára 2010 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli t. j. dňa 5. marca 2010.

Prílohy