Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 12.06.2023 - 11:32  //  aktualizácia: 12.06.2023 - 11:32  //  zobrazené: 525

Pracovná pozícia - LEKTOR / LEKTORKA ŠAĽA

V súlade s ustanovením §-u 6 odst. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo  verejnom záujme v znení  neskorších predpisov

vypisuje výberové konanie na pracovné miesto

 

LEKTOR / LEKTORKA ŠAĽA.

Kandidát na pracovné miesto lektor zašle s predpísanými náležitosťami a prílohami (viď nižšie)

do  16. júna 2023, do 17:00 hodiny

na adresu Ponitrianske múzeum v Nitre, Štefánikova trieda 1, 949 01 Nitra  v uzatvorenej obálke označenej:

„ VÝBEROVÉ KONANIE 05 2023  - „ LEKTOR ŠAĽA, NEOTVÁRAŤ ! “

alebo

 elektronicky na adresu lpriesolova@muzeumnitra.sk

Druh pracovného úväzku: dohoda o pracovnej činnosti 10 hodín týždenne

Termín nástupu: 01.07.2023 prípadne dohodou

Miesto výkonu práce: Dom ľudového bývania a architektúry v Šali (expozitúra Ponitrianskeho múzea v Nitre)

Mzdové podmienky: hodinový plat od 4,023 €  brutto.

Kvalifikačné požiadavky:

 • Stredoškolské vzdelanie, vysokoškolské vzdelanie  I. stupňa, vysokoškolské vzdelanie  II. stupňa,
 • zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty,
 • cudzí jazyk – anglický jazyk úroveň B1 -B2, prípadne ďalší svetový jazyk.

Charakteristika pracovného miesta:

 • sprevádzanie, organizovanie návštevníkov a výklad v pamiatkovom objekte,
 • poskytovania informácií na základe otázok návštevníkov,
 • zaistenie bezpečnosti pamiatkového objektu a návštevníkov,
 • participácia na príprave a organizácii  sprievodných podujatí múzea,
 • predaj vstupeniek, katalógov, publikácií a iného propagačného materiálu.

Ostatné znalosti a zručnosti:

 • ovládanie PC – programy: Word, Excel, Internet, PDF Creator, Power Point na základnej úrovni
 • samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, flexibilita,
 • organizačné zručnosti,
 • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície,
 • motivačný list,
 • fotokópia príslušného dokladu o najvyššom vzdelaní,
 • kópia dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov,
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania.

Spôsob a vykonanie výberu uchádzača:

Uzávierka prijímania prihlášok je do 16. júna 2023, do 17:00 hodiny.

Rozhodujúca je pečiatka podateľne vyhlasovateľa a čas prijatia e - mailu.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí  nesplnia požadované podmienky.

Uchádzači budú pozvaní budú prostredníctvom zaslanej pozvánky.

Pohovor sa uskutoční formou pohovoru.

O výsledku výberového konania budú uchádzači oboznámení písomne do 5 pracovných dní od vykonania výberového konania.

Zverejnené na:

 • webovej stránke –  www.muzeumnitra.sk
 • úradnej tabuli Ponitrianske múzeum Nitra
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
 • www.istp.sk

V Nitre, 1. júna 2023