Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 18.02.2016 - 08:15  //  aktualizácia: 12.04.2016 - 10:52  //  zobrazené: 1860

Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016-2020

Mesto Šaľa, ako dotknutá obec, v zmysle § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006  Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov (ďalej len „zákon“)

informuje verejnosť o doručení oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu, ktorým je

„Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho kraja 2016 - 2022”.

Obstarávateľom strategického dokumentu je Nitriansky samosprávny kraj, so sídlom Rázusova 2A, 949 01 Nitra.

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovom sídle ministerstva: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-nitrianskeho-samospra

a webovom sídle obstarávateľa:

https://www.unsk.sk/zobraz/obsah/8541

 

Konzultácie v zmysle § 63 zákona k uvedenému strategickému dokumentu je možné vykonať počas celého procesu na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01  Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie do 14 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené, t.j. do 03. 03. 2016.

Predložený strategický dokument podlieha povinnému hodnoteniu v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.