Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 06.10.2020 - 10:20  //  aktualizácia: 06.10.2020 - 10:21  //  zobrazené: 1307

Režim pracovísk MV SR počas núdzového stavu

Ministerstvo vnútra SR upozorňuje, že v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu prijalo viacero opatrení pri poskytovaní služieb evidencie vozidiel na dopravných inšpektorátoch, oddelení dokladov, pracovísk okresných úradov a klientskych centier. Opatrenia platia od pondelka 5. októbra 2020 až do odvolania.

Okresné úrady a klientske centrá

Okresné úrady budú v plnom rozsahu zabezpečovať agendy na úsekoch

  • overovania listín a osvedčovania podpisov,
  • živnostenského podnikania,
  • cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • katastra nehnuteľností,
  • životného prostredia,
  • poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav.

K dispozícii budú aj podateľne okresných úradov.

Tieto pracoviská budú akceptovať podania zaslané elektronickou poštou, do  troch dní je však potrebné  podania doplniť  listinnou podobou alebo autorizovať elektronickým podpisom.

Osobné konzultácie budú možné až po dohode s klientom, okrem vyššie uvedených úsekov. Na ďalších agendách len po objednaní sa na termín so zodpovedným zamestnancom.

Občanov vyzývame, aby prednostne využívali telefonickú, elektronickú či písomnú komunikáciu.  

Dopravné inšpektoráty, oddelenia dokladov a evidencia zbraní

Dopravné inšpektoráty budú vykonávať všetky evidenčné úkony, avšak len u občanov, ktorí sa objednajú online pomocou elektronickej služby. Vstup na dopravný inšpektorát im bude umožnený maximálne 5 minút pred termínom.

Vyhotovené osvedčenia o evidencii vozidla  /malý technický preukaz/ sa počas núdzového stavu nebudú doručovať na oddelenia dokladov, ale na adresu žiadateľa.

Vodičské preukazy a cestovné pasy sa budú vydávať bez obmedzení.

V agende občianskych preukazov sa počas núdzového stavu na oddeleniach dokladov  nebudú vydávať certifikáty pre elektronický podpis, keďže na tento účel je k dispozícii bezplatná elektronická služba.

Na úseku zbraní a streliva polícia nebude prijímať žiadosti o vydanie zbrojných preukazov, a zbrojných licencií, ani žiadosti o udelenie výnimiek k nadobudnutiu vlastníctva či držby zbrane, keďže počas núdzového stavu sa nebudú vykonávať skúšky odbornej spôsobilosti ani potrebné obhliadky priestorov. Nebudú sa vydávať ani potvrdenia o vypožičaní a prenájme zbrane.

Upozorňujeme, že počas núdzového stavu neplatia lehoty platnosti uvedené na dokladoch /s výnimkou cestovných pasov/  ktorá sa automaticky predlžuje až do uplynutia 4 mesiacov po skončení núdzového stavu, výnimočného stavu, alebo mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Cudzinecká polícia

Pracoviská oddelení cudzineckej polície budú vybavovať len  osoby objednané online prostredníctvom elektronickej služby. Osoby bez online rezervácie bude možné vybaviť len v mimoriadnych prípadoch (osobitný zreteľ, humanitárny dôvod) so súhlasom príslušného riaditeľa riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície PZ.

Zároveň upozorňujeme cudzincov, ktorým končí udelený pobyt, aby nepodliehali zbytočnej panike pokiaľ sa im dovtedy nepodarí získať voľný termín na podanie žiadosti o obnovenie pobytu. Na základe novely zákona č. 73/2020 o pobyte cudzincov sa automaticky predlžuje platnosť každého prechodného pobytu, trvalého pobytu alebo tolerovaného pobytu, ktorá by inak uplynula počas núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19. To znamená, že  je možné rezervovať akýkoľvek najbližší termín na podanie žiadosti o obnovenie pobytu, aj keď by bol až po zdanlivom skončení platnosti pôvodného pobytu.  

 Rešpektujte hygienické opatrenia a pokyny zamestnancov

Vstup občanov na pracoviská budú koordinovať poverení zamestnanci a supervízori.

Každý návštevník je povinný rešpektovať ich pokyny, dodržiavať hygienické opatrenia, najmä povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, šatkou či šálom, dezinfikovať si ruky a dbať na dvojmetrový odstup.

Za neuposlúchnutie dodržiavania protiepidemiologických opatrení, ako aj za porušenie nariadenej izolácie môže príslušník Policajného zboru na mieste uložiť pokutu v blokovom konaní až do výšky 1000 €.

Ministerstvo vnútra SR