Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 09.06.2023 - 14:26  //  aktualizácia: 09.06.2023 - 14:31  //  zobrazené: 953

Riešenie migračných výziev v meste Šaľa

 

Názov Projektu

Riešenie migračných výziev v meste Šaľa

Operačný program

Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj „IROP”

Spolufinancovaný z

EÚ (100%), Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

9 – FAST CARE

Investičná priorita

9.1 – Podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev spôsobených ruskou agresiou voči Ukrajine

Špecifický cieľ:

9.1 – Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine.

Prijímateľ

Mesto Šaľa

Kód výzvy

IROP-PO9-SC91-2023-108

Kód projektu:

302091CZK4

Oblasť intervencie:

112 - Zlepšenia prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu

 

V zmysle zmluvy o poskytnutí NFP - ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, Číslo zmluvy: IROP-Z302091CZK4-91-108 ( naše 361/2023) - https://crz.gov.sk/zmluva/7941156/

 

Začiatok realizácie aktivít projektu

03/2022

Ukončenie realizácie aktivít projektu

04/2023

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

14

 

Celková výška oprávnených výdavkov projektu

397 800,00 EUR

Výška poskytnutého príspevky z EÚ– 100%

397 800,00 EUR

Vlastné zdroje mesta Šaľa -

0,00 EUR

 

Typ aktivity

302090011A198 - Zabezpečenie základných potrieb a podpory osôb s dočasným útočiskom na území Slovenskej republiky

Hlavná aktivita

302CZK400001 - Úhrada výdavkov spojených s migračnou vlnou z Ukrajiny

Popis cieľovej skupiny:

štátni príslušníci tretích krajín odchádzajúci z Ukrajiny v dôsledku ruskej vojenskej agresie

Krátky popis projektu:

Mesto Šaľa v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v Slovenskej republike s hromadným prílevom cudzincov na územie SR pred vojnou na Ukrajine poskytlo pomoc 153 osobám s dočasným útočiskom (z toho 66 osoby sú do 18 rokov). Výpočet 100 Eur * 153 osôb * 26 týždňov = 397 800 Eur.

 

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskej únie

vo výške 100 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja

a informatizácie Slovenskej republiky   

 

www.partnerskadohoda.gov.skwww.mirri.gov.sk,