Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 17.03.2016 - 10:04  //  aktualizácia: 17.03.2016 - 10:05  //  zobrazené: 1892

Stavebné úpravy budovy súp. č. 906 na Ul. 8. mája v Šali

Vlastníci bytov a nebytových priestorov združení v Spoločenstve vlastníkov bytov a NP TRIO, Ul. 8. mája č. 906/1, 927 01 Šaľa
 (ďalej len "stavebník") dňa 26.02.2016 podali žiadosť o vydanie stavebného povolenia na  stavbu:
Stavebné úpravy budovy súp. č. 906 na Ul. 8. mája v Šali
na pozemku register "C" parc. č. 2338/26, 2338/27 a 2338/28 v katastrálnom území Šaľa. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Stavba obsahuje:

  • zateplenie obvodového plášťa a štítovej steny tepelnoizolačnými doskami, 
  • zateplenie strešného plášťa tepelnoizolačnými doskami, 
  • zateplenie stropu 1. PP tepelnoizolačnými doskami, 
  • výmena oplechovania atiky a vonkajších parapetov,
  • oprava balkónov,
  • výmena  bleskozvodu,

Mesto Šaľa, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania. Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky podať do
7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,
inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány a organizácie,  inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Šaľa, úradné dni Po: 8.00-15.00, St: 8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00).


Poučenie:
Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.
K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prejednávaní územného plánu zóny sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.
Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Toto oznámenie  musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní.

Vyvesené dňa: ..............................   Zvesené dňa: ....................................

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa:

Doručí sa:
účastníkom konania verejnou vyhláškou
1. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, UL. 8. mája č. 906/1,3,5, na pozemkoch register "C" parc. č. 2338/26, 2338/27 a 2338/28 kat. územie Šaľa 
2. Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa   
3. Ing. Lívia Porubská, č. 1660, 925 84 Vlčany
4. MPM-STAV, s.r.o., gen. L. Svobodu 1860/6, 927 05 Šaľa
Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní
dotknutým orgánom jednotlivo
5. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná súp. č. 2/1,
    927 01  Šaľa
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64,
    949 11  Nitra

na vedomie:
7. SVB a NP TRIO, Ing. Miroslav Hovorka, 8. mája č. 906/1, 927 01 Šaľa

 

 

Mgr. Jozef Belický
   primátor mesta