Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 03.08.2016 - 16:26  //  aktualizácia: 03.08.2016 - 16:26  //  zobrazené: 1581

Stavebné úpravy bytového domu na Ul. Narcisovej 17, 19, 21, súp. č. 1948 v Šali

Vlastníci bytov a nebytových priestorov na Ul. Narcisovej 17, 19, 21, súp. č. 1948 a spoločnosť Bytkomfort, s.r.o., so sídlom Ul.  SNP č. 9, 940 60 Nové Zámky, v zastúpení Mariánom Karsayom, splnomocneným zástupcom spoločnosti, bytom Ul. Jánošíkova  č. 12, 940 60 Nové Zámky

(ďalej len "navrhovateľ") dňa 15.06.2016 podali návrh na kolaudáciu stavby:

 

Stavebné úpravy bytového domu na Ul. Narcisovej 17, 19, 21, súp. č. 1948 v Šali,

 

na pozemku register "C" parc. č. 3080/40, 3080/41 a 3080/42  v katastrálnom území Šaľa. Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.

Stavba obsahuje:

 • zateplenie obvodového plášťa a štítovej steny tepelnoizolačnými doskami,

 • zateplenie stropu 1. PP tepelnoizolačnými doskami,

 • zateplenie strešného plášťa,

 • < >

  výmenu vchodových a balkónových dverí v spoločných priestoroch, vo vchodoch 17, 19, 21

 • výmenu vstupného schodiska vo vchodoch 17, 19, 21,

 • výmenu výťahov a úprava výťahovej šachty vo vchodoch č. 17, 19, 21

   

   

  Mesto Šaľa, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 80 stavebného zákona oznamuje začatie kolaudačného konania dotknutým orgánom a organizáciám a všetkým známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje o predloženom návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

  08.09.2016 o 10.00 hodine

   so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Šali, na stavebnom úrade, 3. poschodie, č. dverí 313.

  Účastníci kolaudačného konania a dotknuté orgány a organizácie môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Šaľa, úradné hodiny: Po:8.00-15.00,St: 8.00-16.30, Pi:8.00-14.00).

   

  K ústnemu pojednávaniu navrhovateľ predloží:

 • Inšpekčná správa ev. č. 3019/30/15/ZT/IS/L zo dňa 21.12.2015

 • Inšpekčná správa ev. č. 0456-01/30/16/ZT/IS/L zo dňa 23.02.2016

 • Inšpekčná správa ev. č. 0456-02/30/16/ZT/IS/L zo dňa 23.02.2016

 • vyjadrenie Okresného úradu Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, podľa § 99 zákona NR SR č. 79/2015 o odpadoch

   

  Poučenie:

  Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

  Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

   

  Toto oznámenie  musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní.

   

  Vyvesené dňa: ..............................                            Zvesené dňa: ....................................

   

   

  Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

   

   

   

   

  Zverejnené na internetovej stránke Mesta Šaľa dňa .............................

   

   

   

  Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

1. Vlastníci bytov a NP, Narcisová 1948/17,19,21, 927 01  Šaľa

 

dotknutým orgánom jednotlivo

2. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná súp. č. 2/1, 927 01  Šaľa
3. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64,

    949 11  Nitra

4. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 950 38 Nitra

 

na vedomie:

5. Bytkomfort, s.r.o. SNP 9, 940 60 Nové Zámky

6. Marián Karsay, Jánošíkova 12, 940 02 Nové Zámky

7. AK PROJEKT, s.r.o., Moyzesova 4, 940 53 Nové Zámky

8. MB EURO MONT, s.r.o., Hollého 1854/9, 927 05 Šaľa

9. MAJES výťahy a eskalátory, a.s., Bojnická 18, 831 04 Bratislava